Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.».

ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

 

              Ημερομηνία: 21-09-2017

        Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3021

 

 

Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε.» συνολικής ποσότητας 204.000,00 λίτρων και ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ (206.040,00€) πλέον ΦΠΑ 24% για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με την από 20-09-2017 Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του φορέα.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο 4.120,80 ευρώ (2%).

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ετών 2017-2018.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της (A/A συστήματος 47987).

Ο τόπος διενεργείας διαγωνισμού είναι ο διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 07/11/2017 ημέρα Τρίτη και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 28/11/2017 και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής. Η Διακήρυξη, επιπλέον θα διατίθεται και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης www.fodsaste.gr,

Γίνεται δεκτή προσφορά που θα αφορά το σύνολο της προς προμήθεια ποσότητας της από 20-09-2017 Μελέτης της αρμόδιας Υπηρεσία του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: Α) Ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, Β) Ενώσεις που υποβάλουν κοινή προσφορά, Γ) Συνεταιρισμοί και Δ) Κοινοπραξίες που ασκούν νόμιμα την εμπορία του υπό προμήθεια είδους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, ενώ οι προσφορές που θα κατατεθούν, ισχύουν και δεσμεύουν  τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία για αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα σχετικά αιτήματα, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Στοιχεία επικοινωνίας: ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ,  Π.Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

        Του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

 

 

             ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ