Έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και φορείς επιθεώρησης ADR

 • Εγκ. 143311/5.5.2023    Δημοσίευση απόφασης σχετικά με την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους φορείς επιθεώρησης ADR
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Παπάγου,                                                                            5 Μαΐου 2023
  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  ΤΜΗΜΑ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ                                                                     Αριθ. Πρωτ.: 143311
  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΘΕΜΑ: Δημοσίευση απόφασης σχετικά με την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς
  επικίνδυνων εμπορευμάτων και τους φορείς επιθεώρησης ADR
  Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ Β’ 2887 δημοσιεύτηκε η υ.α. με αρ. 132756/2.5.2023 και θέμα «Έκδοση αδειών
  κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και φορείς επιθεώρησης ADR.» (ΑΔΑ:
  9ΚΛ6465ΧΘΞ-ΨΞΜ). Με τη νέα απόφαση συγκεντρώνεται σε ενιαίο κείμενο και αναμορφώνεται στο σύνολό
  του το πλαίσιο κανόνων για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ADR, τους ελέγχους που προηγούνται
  αυτής, τους ελέγχους των δεξαμενών επί κυκλοφορούντων οχημάτων και τους φορείς που εγκρίνονται από το
  Υπουργείο για τη διενέργεια των ελέγχων.
  Τα κυριότερα ζητήματα τα οποία ρυθμίζονται είναι τα εξής:
  1. Στο άρθρο 2 καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας οχημάτων ADR, πλέον αυτών
  που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις για την ταξινόμηση οχημάτων. Περιλαμβάνονται διατάξεις για όλα
  τα είδη των οχημάτων για τα οποία εκδίδεται πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR όπως καινούργια,
  μεταχειρισμένα, ελκυστήρες, πλατφόρμες, βυτιοφόρα κ.α.. Το βασικό δικαιολογητικό που υποβάλλεται στη
  Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας όλων των οχημάτων ADR
  παραμένει το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR το οποίο εκδίδεται από τα ΚΤΕΟ της χώρας και πιστοποιεί
  τη συμμόρφωση του οχήματος με τις ειδικές προδιαγραφές της Συμφωνίας ADR. Πλέον, τα εισαγωγής
  μεταχειρισμένα οχήματα που διαθέτουν ισχύον πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ADR από το εξωτερικό, θα
  προσκομίζονται πρώτα στο ΚΤΕΟ για την έκδοση του ελληνικού πιστοποιητικού και στη συνέχεια θα πηγαίνουν
  στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.
  2. Στο άρθρο 3 καθορίζονται προϋποθέσεις και δικαιολογητικά για τους ελέγχους που διενεργούνται σε οχήματα
  και δεξαμενές προκειμένου να ικανοποιούνται οι τεχνικές απαιτήσεις ασφαλείας της Συμφωνίας ADR.
  3. Οι φορείς επιθεώρησης ADR διακρίνονται σε φορείς επιθεώρησης οχημάτων ADR, οι οποίοι διενεργούν
  ελέγχους σε οχήματα, και σε φορείς επιθεώρησης δεξαμενών ADR, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα ή
  περισσότερα από τα πεδία της Συμφωνίας ADR: εξέταση τύπου, επίβλεψη κατασκευής, αρχική επιθεώρηση,
  περιοδική και ενδιάμεση επιθεώρηση, έκτακτη επιθεώρηση, επαλήθευση δεξαμενής και αφορούν μόνο στη
  δεξαμενή. Στα άρθρα 4 και 5 της απόφασης καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι
  φορείς επιθεώρησης ADR. Επιπλέον, προβλέπονται οι απαιτήσεις για τους επιθεωρητές των φορέων
  (πραγματογνώμονες σύμφωνα με την προϊσχύουσα απόφαση). Το δικαίωμα των ήδη πιστοποιημένων
  πραγματογνωμόνων ADR διατηρείται.
  4. Στο άρθρο 7 προβλέφθηκε η δυνατότητα έκδοσης του πιστοποιητικού έγκρισης τύπου δεξαμενής από
  Πανεπιστημιακά Εργαστήρια ΑΕΙ, εφόσον οριστούν από το Υπουργείο.
  5. Στα Παραρτήματα της απόφασης καθιερώνονται υποδείγματα πιστοποιητικών και δηλώσεων για την ενιαία
  εφαρμογή.
  Στο άρθρο 9 προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις σχετικά με τους φορείς που έχουν εγκριθεί με την υ.α.
  32591/3257/2001 (Β΄ 703) και την υ.α. 72411/3149/00/2001 (Β’ 1133), την ταξινόμηση οχημάτων βάσει
  πρακτικού δοκιμής δεξαμενής που έχει εκδοθεί με την προϊσχύουσα απόφαση, την κυκλοφορία βυτιοφόρων
  φορτηγών μεταφοράς υγρών καυσίμων με χωρητικότητα δεξαμενής μικρότερη ή ίση των χιλίων (1000) λίτρων
  και την ταξινόμηση μικρών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατηγορίας ΑΤ και ΕΧ/ΙΙ
  αποκλειστικά για εθνικές μεταφορές.
  Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
  Α. Γκουρβέλου

fek 2887β_2023