ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 

 

Η αγορά πετρελαίου στην χώρα μας διέπεται από το Ν.3054/2002 που αντικατέστησε τον Ν.1571/85 όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η δε ίδρυση και λειτουργία των παραπάνω πρατηρίων διέπεται από δύο βασικά διατάγματα , το Β.Δ.465/70 και το Π.Δ.1224/81, τα οποία έχουν τροποποιηθεί με ένα μεγάλο αριθμό άλλων διαταγμάτων, καθώς τροποποιήθηκαν με το Π.Δ.118/2006.

  Παρ΄ όλα αυτά, το υπάρχον νομικό καθεστώς έχει πολλές αδυναμίες όσον αφορά , τόσο την πλήρη απελευθέρωση της αγοράς, όσο και τον έλεγχο της παράνομης διακίνησης καυσίμων (λαθρεμπορία, νοθεία κλπ.) από την οποία εκτιμάται ότι η δασμοφοροδιαφυγή ανέρχεται ετησίως σε 1,5 δις. ευρώ και τέλος την προστασία του καταναλωτή. 

Τα πετρελαιοειδή προϊόντα , μέχρι και την έκδοση της Αγ.Διατ. 16/11-5-92 ήσαν «διατιμημένα» , ήταν δηλαδή στην κατηγορία «ειδών ελεγχόμενου κέρδους». Με την παραπάνω διάταξη έπαψαν να ανήκουν στην κατηγορία αυτή. Επίσης, με την παραπάνω Α.Δ. καταργήθηκαν και διατάξεις που αναφέρονταν στα εμπορικά κέρδη των προϊόντων αυτών, με αποτέλεσμα η διαμόρφωση των τιμών σε πολλές περιπτώσεις να είναι αδικαιολόγητη και σε κάποια στάδια σχεδόν ανεξέλεγκτη.