ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΟΒΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Αναστάσεως 2 & ΤσιγάντεΤ.Κ.: 15669 Παπάγου

Πληροφορίες: Ιπ. ΣωτηρίουΤηλέφωνο: 2131308526Fax: 2131308596E-mail: dteo@yme.gov.grΠαπάγου, 9Σεπτεμβρίου2020 Αρ. Πρωτ.: 52791/847

ΠΡΟΣ:Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (ΟΒΕ) (αποστολή με email: info@obe.gr)

ΘΕΜΑ: Αποστολή των στοιχείων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 7135/81/29-1-2019 (Β ́714) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει. ΣΧΕΤ.:α)Το από 19/9/2020 έγγραφό σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. β)Το υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16542/31-8-2020 έγγραφο του τμήματος Πειθαρχικής Ευθύνης και Δεοντολογίας της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Δ/νσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα της Γεν. Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, με ΑΔΑ:Ψ6Μ246ΜΤΛ6-ΜΕΦ.

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού, σας ενημερώνουμε για τα εξής: α) Στο ανωτέρω (β) σχετικό αναφέρεται ότι:

« Β. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπενθυμίζεται ότι δημόσιες υπηρεσίες τελούν σε πλήρη λειτουργία. Ειδικότερα, η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Με ευθύνη του οικείου Προϊσταμένου τηρείται ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων και των πολιτών. Υπενθυμίζεται ότι κατά την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο από τον πολίτη όσο και από τους υπαλλήλους του Δημοσίου. Επιπλέον, και εφόσον οι πολίτες προσέρχονται χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού, κατά την είσοδο των πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες, οι αρμόδιοι υπάλληλοι στις υπηρεσίες υποδοχής θα πρέπει να ενημερώνουν τους πολίτες για την τήρηση των ως άνω μέτρων και ταυτόχρονα να ειδοποιούν εκ των προτέρων τους υπαλλήλους που θα τους εξυπηρετήσουν, προκειμένου να αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός κατά την εξυπηρέτησή τους. (βλ. σχετικές ρυθμίσεις των αρ. 5Α και αρ. 22 της αρ. Δ1α/ΓΠοικ.53080/29-8-2020 [Β ́ 3611] Π.Ν.Π.). Υπενθυμίζεται ότι κατά τον καταμερισμό προσέλευσης του προσωπικού του δημοσίου σε τρεις διακριτές βάρδιες (7.μ. 8 π.μ. και 9.π.μ.) θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το γεγονός της πλήρους λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται ταυτόχρονα και η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πολιτών.» β) Η αποστολή των στοιχείων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της υπ’ αρ. 7135/81/29-1-2019 (Β ́ 714) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, όπως ισχύει, από τους εκμεταλλευτές των «πρατηρίων» της παρ. 1 του άρθρου 1 της παραπάνω απόφασης προς στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, κατόπιν συνεννόησης με την οικεία Υπηρεσία.

ΠΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ