Αριθμ. 37776/2645/17 (ΦΕΚ 1882 Β/30-5-2017):Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Αριθμ. 37776/2645/17 (ΦΕΚ 1882 Β/30-5-2017):Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Της παραγράφου 7 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 216).

β. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

γ. Του π.δ. 109/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 176).

δ. Του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.» (Α΄ 208).

ε. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 210).

στ. Της υπ’ αρ. οικ.4402/88/24-01-2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νικόλαου Μαυραγάνη» (Β΄ 127).

ζ. Της υπ’ αριθμ. οικ. 20871/21-3-2017 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 153).

2. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Σκοπός – Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων (ιδιόκτητων ή συμβεβλημένων με οποιαδήποτε μορφή με τον κύριο ή κάτοχο του ιδιωτικού πρατηρίου), αλλά και των λοιπών λειτουργικών αναγκών (τροφοδοσία με υγρά καύσιμα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, αντλιών, εξαεριστήρων, ειδικών μηχανημάτων κ.α.) των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας.

2.  Επιπλέον, στη παρούσα απόφαση αναφέρεται η διαδικασία αδειοδότησης των εν θέματι ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων, ο αναγκαίος ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός τους, καθώς και οι λεπτομέρειες εγκατάστασης και λειτουργίας του, η διαδικασία εποπτείας, ελέγχου και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στη περίπτωση μη τήρησης των όρων και προϋποθέσεων αδειοδότησής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική αναγκαία λεπτομέρεια.

3. Το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων, δύναται να αδειοδοτηθεί με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11, εφόσον το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμα εκμετάλλευσης του εργοταξίου, μεταλλείου, ορυχείου, λατομείου, ή/και άλλης συναφούς εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας, το χρησιμοποιεί για την εξυπηρέτηση των οδικών οχημάτων και μηχανημάτων έργων, τα οποία είτε ανήκουν σε αυτό, είτε είναι συμβεβλημένα με οποιαδήποτε μορφή με αυτό, ο συνολικός αριθμός των οποίων είναι τουλάχιστον πέντε (5). Επιπλέον, το ιδιωτικό πρατήριο υγρών καυσίμων, δύναται να εξυπηρετεί και να τροφοδοτεί με υγρά καύσιμα τα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη, τις αντλίες, τους εξαεριστήρες, καθώς και τα λοιπά ειδικά μηχανήματα του εργοταξίου, μεταλλείου, ορυχείου, λατομείου, ή/και άλλης συναφούς εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας.

 

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

1) «Πρατήριο καυσίμων» είναι το πρατήριο υγρών καυσίμων το οποίο αποτελείται από έναν ή και περισσότερους του ενός «ενιαίους φορείς» (skid), όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, στους οποίους βρίσκεται εν γένει εγκατεστημένος ο αναγκαίος του υποχρεωτικός εξοπλισμός, οι προδιαγραφές του οποίου περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της παρούσας.

2) «Οχήματα οδικά»: Τα μεταφορικά ή άλλων χρήσεων μέσα που κινούνται στις οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων και οδηγούνται από πρόσωπα, με εξαίρεση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βρεφών και Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), σύμφωνα με τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.

3) «Μηχανήματα έργων»: Τα μηχανοκίνητα οχήματα που προορίζονται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών. Δεν υπάγονται στη κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα, εφόσον αυτά εκτελούν και μεταφορικό έργο επί των οδών της χώρας, σύμφωνα με τον ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.

4) «Εργοτάξιο»: Το σύνολο των αναγκαίων εγκαταστάσεων για την υλοποίηση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων (οικοδομικών, οδοποιίας, λιμενικών, υδραυλικών, εγγείων βελτιώσεων, περιβαλλοντικών κ.ά.). Η νόμιμη λειτουργία του εργοταξίου αποδεικνύεται με την ύπαρξη της ισχύουσας άδειας δόμησης/οικοδομικής άδειας για τη συγκεκριμένη χρήση ή της σχετικής σύμβασης κατασκευής του έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

5) «Ορυχείο»: Ο υπόγειος ή επιφανειακός χώρος εξόρυξης πρώτων υλών, κύρια, ενεργειακών ορυκτών. Στη συνολική έκταση που καταλαμβάνει ένα ορυχείο συνυπολογίζεται και η ευρύτερη έκταση της Παραχώρησης Μεταλλείου ή του χώρου που αναφέρεται στη σχετική σύμβαση εκμίσθωσης σε περίπτωση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου, εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης ορυκτών. Η νόμιμη λειτουργία του ορυχείου αποδεικνύεται με την ύπαρξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6) «Μεταλλείο»: Ο υπόγειος ή επιφανειακός χώρος εξόρυξης μεταλλευμάτων (βωξίτης, νικέλιο, μεικτές θειούχες μεταλλικές ενώσεις, λευκόλιθος, χουντίτης, χρωμίτης, άστριοι). Στη συνολική έκταση που καταλαμβάνει ένα μεταλλείο συνυπολογίζεται και η ευρύτερη έκταση της Παραχώρησης Μεταλλείου ή του χώρου που αναφέρεται στη σχετική σύμβαση εκμίσθωσης σε περίπτωση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου, εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης ορυκτών Η νόμιμη λειτουργία του μεταλλείου αποδεικνύεται με την ύπαρξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

7) «Λατομείο»: Ο χώρος εντός του οποίου εξορύσσονται και παράγονται λατομικά προϊόντα όπως μάρμαρα, βιομηχανικά ορυκτά και αδρανή. Η νόμιμη λειτουργία του λατομείου αποδεικνύεται με την ύπαρξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), την Εγκεκριμένη Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης και την Άδεια Εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

8) «Αδειοδοτούσα Αρχή»: Η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

 

Άρθρο 3

Γενικοί όροι

1. Η χωροταξική διάταξη των «ενιαίων φορέων» στο χώρο της άσκησης της δραστηριότητας γίνεται με γνώμονα την δημόσια και οδική ασφάλεια, τηρούμενων των απαιτήσεων για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας οχημάτων και μηχανημάτων έργων εντός του χώρου εργασίας, η οποία διασφαλίζεται με την εφαρμογή σχετικής μελέτης των αρμοδίων Μηχανικών.

2. Είναι επιτρεπτή η λειτουργία «πρατηρίων καυσίμων» ιδιωτικής χρήσης προσωρινής λειτουργίας από τις μεταλλευτικές και λατομικές επιχειρήσεις εντός των Μεταλλευτικών Παραχωρήσεων και Άατομικών χώρων ή ευρύτερα λατομικών ζωνών (Δημοσίων, Δημοτικών ή Ιδιωτικών εκτάσεων) αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των μηχανημάτων έργων ή άλλων οχημάτων και μηχανημάτων (π.χ. Η/Ζ, Αεροσυμπιεστές κ.τ.λ.) αποκλειστικής κυριότητας, νομής ή και κατοχής των λατομικών και μεταλλευτικών επιχειρήσεων ή των συμβεβλημένων με αυτές φυσικών και νομικών προσώπων που εκτελούν έργα εξόρυξης και μεταφοράς μεταλλευμάτων, βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και αδρανών υλικών αποκλειστικά στον χώρο του λατομείου ή του μεταλλείου.

3. Στο πρατήριο καυσίμων είναι εγκατεστημένο και λειτουργεί σύστημα ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στις ισχύουσες διατάξεις περί ανάκτησης ατμών υδρογονα-θράκων φάσης Ι και φάσης ΙΙ.

 

Άρθρο 4

Ενιαίος Φορέας

1. Ο «ενιαίος φορέας» αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα: α) μεταλλικό φορέα ή εμπορευματοκιβώτιο, άνωθεν ή εντός του οποίου εδράζονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, β) οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης υγρών καυσίμων ατμοσφαιρικού τύπου, γ) αντλία ή διανομέα υγρών καυσίμων εγκεκριμένου τύπου, δ) σύστημα ανάκτησης ατμών βενζινών φάσης Ι και II και σύστημα εξαερισμού δεξαμενών, ε) δίκτυο σωληνογραμμών καυσίμων, στ) ηλεκτρολογικά δίκτυα και εγκαταστάσεις.

2. Ο κάθε «ενιαίος φορέας» μελετάται από τον αρμόδιο κατά τον νόμο μηχανικό ως προς την στατική του επάρκεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προτύπων και Κανονιστικών διατάξεων και βεβαιώνεται η συμμόρφωση με αυτά.

3. Ο «ενιαίος φορέας» έχει τα εξής χαρακτηριστικά: α) Διαθέτει δεξαμενή καυσίμων με ογκομετρικό πίνακα

από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης. Διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών-εκροών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

β) Εξασφαλίζει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας του, είτε για εργασίες συντήρησης είτε για την διενέργεια περιοδικού ελέγχου. Ειδικά για τις σωληνώσεις και την δεξαμενή καυσίμων, ο περιοδικός έλεγχος γίνεται με δοκιμή υδραυλικής δοκιμασίας σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, Κανονισμούς και προδιαγραφές, ή ελλείψει αυτών με τα αντίστοιχα Διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

γ) Η κατασκευή είναι τέτοια που να εξασφαλίζει επαρκή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, καθώς και προστασία έναντι τυχόν υπερθέρμανσης.

δ) Έχει σειριακό αριθμό κατασκευής, ο οποίος εγγράφεται σε δύο τουλάχιστον εμφανή σημεία της κατασκευής του φορέα, εντός πινακιδίου μόνιμα συνδεδεμένο σε αυτόν.

ε) Η θέση εγκατάστασης του φορέα επιλέγεται έτσι ώστε να υπάρχει προστασία του από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις συνέπειες αυτών, όπως ενδεχόμενες κατολισθήσεις, πλημμύρες, ανεμοπίεση, κεραυνοί.

στ) Είναι εφικτό να υφίστανται βοηθητικές εγκαταστάσεις του «πρατηρίου καυσίμων» εκτός των «ενιαίων φορέων», κατόπιν τεκμηριωμένης αιτιολόγησης.

ζ) Η μεταφορά του και η εναπόθεση του στο χώρο της εγκατάστασης γίνεται με τη χρήση γερανού και φορτηγού αυτοκινήτου.

4. Σε κάθε «πρατήριο καυσίμων» είναι επιτρεπτή η χρήση μέχρι τεσσάρων (4) ενιαίων φορέων. Στην περίπτωση χρήσης περισσότερων του ενός «ενιαίων φορέων», είναι υποχρεωτική η χρήση τουλάχιστον μίας (1) αντλίας για κάθε διαφορετικό καύσιμο.

 

Άρθρο 5

Δεξαμενές, σωληνογραμμές και ηλεκτρολογικά δίκτυα

Για τους σκοπούς της παρούσας οι δεξαμενές αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 των β.δ. 465/1970 και π.δ. 1224/1981, όπως ισχύουν με τις εξής διαφοροποιήσεις:

1. Γενικά. Είναι οριζόντιες κυλινδρικές ατμοσφαιρικές δεξαμενές

με ωφέλιμη χωρητικότητα έκαστης μέχρι σαράντα (40) κυβικών μέτρων, εντός των οποίων δεν υφίστανται ξεχωριστά διαμερίσματα για την αποθήκευση των προϊόντων.

2. Υλικό και προδιαγραφές κατασκευής.

Είναι κατασκευασμένες είτε από χάλυβα, μονού ή διπλού τοιχώματος, οριζόντιας κυλινδρικής μορφής, σύμφωνα με το πρότυπο BS ΕΝ 12285-2:2005, όσον αφορά τη κατασκευή τους, είτε, από ειδικό πλαστικό ενισχυμένο με ίνες υάλου (GRP = Glass Reinforced Plastics = πλαστικά ενισχυμένα με ίνες γυαλιού), διπλού τοιχώματος συμβατό με υγρά καύσιμα, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ BS 13121-3 ή BS 4994, ή άλλα αντίστοιχα, όσον αφορά τη κατασκευή τους.

3. Θέση τοποθέτησης.

Η δεξαμενή αποθήκευσης υγρών καυσίμων, είναι υπέργεια και αποτελεί τμήμα του «ενιαίου φορέα». Εδράζεται πάνω σε μεταλλικό φορείο ή εντός εμπορευματοκιβωτίου (container). Η εγκατάσταση και η στερέωση της με τον φορέα, πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να διασφαλίζεται η στιβαρότητα της σύνδεσης, το ενιαίο της κατασκευής, καθώς και η οριζοντιότητα της θέσης της, η οποία ελέγχεται με τη χρήση δύο ανεξάρτητων μηχανικών διατάξεων μέτρησης, μόνιμα συνδεδεμένων στις πλευρές της δεξαμενής, σε κατάλληλα επιλεγμένα σημεία με στόχο την καλύτερη εξασφάλιση του αποτελέσματος. Εντός του φορείου ή του εμπορευματοκιβωτίου τοποθετείται η αντλία/διανομέας και γίνονται οι απαραίτητες συνδέσεις του σωληνουργικού, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καθώς και των οργάνων λειτουργίας. Το φορείο ή το εμπορευματοκιβώτιο φέρει ρυθμιζόμενα σημεία στήριξης με το έδαφος ώστε να εξασφαλίζεται η οριζοντιότητα του «ενιαίου φορέα» ανεξαρτήτως του ανάγλυφου του εδάφους.

Εξωτερικά της δεξαμενής αποθήκευσης και εντός του φορείου εγκαθίσταται στεγανή λεκάνη ασφαλείας που σκοπό έχει να συγκρατήσει όλη την ποσότητα υγρού καυσίμου στη περίπτωση διαρροής της δεξαμενής αποθήκευσης. Η στεγανότητα της λεκάνης ασφαλείας διαπιστώνεται με υδροστατικό έλεγχο.

Οι δεξαμενές, καθώς και όλη η εγκατάσταση συμπεριλαμβανομένου του διανομέα/αντλίας και σωληνο-γραμμών, είναι κατασκευασμένες με κατάλληλη τεχνική υποδομή για την αποφυγή δημιουργίας σπινθήρα και στατικού ηλεκτρισμού και φέρει κατάλληλη διάταξη γείωσης και αντικεραυνικής προστασίας, σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Κανονισμούς.

Στην περίπτωση δεξαμενών διπλού τοιχώματος δεν απαιτείται λεκάνη ασφαλείας.

Είναι δυνατή η απομακρυσμένη πλήρωση του «ενιαίου φορέα». Σε αυτήν την περίπτωση είναι επιτρεπτό το στόμιο πλήρωσης να βρίσκεται εκτός της ανθρωποθυρίδας.

Όλες οι δεξαμενές (μονού ή διπλού τοιχώματος, μεταλλικές ή πλαστικές), φέρουν πινακίδιο με ένδειξη του προϊόντος τους, προσαρμοσμένο σε εμφανές σημείο, καθώς και πινακίδιο στο οποίο αναγράφονται το έτος και τα στοιχεία του κατασκευαστή τους, οι διαστάσεις και η χωρητικότητα τους καθώς και ο αριθμός μητρώου της Δεξαμενής.

Για την ηλεκτρική συνδεσμολογία, εφαρμογή έχει η τελευταία έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384. Ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός καθώς και οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 94/9/ΕΚ και 99/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με την κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ Β17081/2964/1996 και το π.δ. 42/2003 αντίστοιχα. Επίσης για τους σκοπούς της παρούσας εφαρμογή έχουν οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμογής αντιεκρηκτικής προστασίας που έχουν δοθεί με το Έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ATEX GUIDELINES JUNE 2009», η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/34/EU, καθώς και η τελευταία έκδοση των Ευρωπαϊκών πρότυπων που έχουν εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14.

Για τις υδραυλικές, μηχανολογικές και τις ηλεκτρολογικές εργασίες απαιτείται όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί που θα χρησιμοποιηθούν για τη κατασκευή του πρατηρίου να διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος.

Οι σωληνογραμμές υγρών καυσίμων που χρησιμοποιούνται είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο β.δ. 465/1970 ή στο π.δ. 1224/1981, όπως ισχύουν. Η κατασκευή του δικτύου των σωληνώσεων είναι σύμφωνη με τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς.

 

Άρθρο 6

Αντλίες και διανομείς καυσίμων

1. Οι αντλίες/διανομείς καθώς και τα μετρητικά συστήματα ροής υγρών καυσίμων τοποθετούνται και αποτελούν τμήμα του «ενιαίου φορέα». Οι αντλίες/διανομείς είναι καταλλήλου τύπου για υγρά καύσιμα και φέρουν τα μέσα ασφαλείας έναντι διαρροών όπως, βαλβίδες αυτόματου διακοπής (shut-off valve). Οι αντλίες τοποθετούνται εντός του «ενιαίου φορέα» εκτός της δεξαμενής, είτε εντός του «ενιαίου φορέα» και εντός της δεξαμενής (υποβρύχια), οπότε και συνδυάζονται με διανομέα (dispenser), είτε σε απόσταση από την/τις δεξαμενές. Οι αντλίες είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου ΑΤΕΧ και διαθέτουν πιστοποιητικό ΑΤΕΧ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς. Διαθέτουν έγκριση τύπου από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

2. Το ακροσωλήνιο (επιστόμιο) παροχής καυσίμου έχει τη δυνατότητα να διακόπτει αυτόματα την παροχή καυσίμου, εάν υπερπληρωθεί η δεξαμενή του οχήματος, ή του μηχανήματος έργου ή άλλου μηχανήματος. Στο σημείο σύνδεσης του ελαστικού σωλήνα παροχής με την αντλία αναρρόφησης ή τον διανομέα πρέπει να παρεμβάλλεται ειδική βαλβίδα (break away) η οποία, σε περίπτωση θραύσης της από ισχυρή έλξη, στεγανοποιεί τα δύο μέρη ώστε να μην υπάρχει περίπτωση ανεξέλεγκτης εκροής καυσίμου. Στο σημείο σύνδεσης του διανομέα, με την υπό πίεση σωληνογραμμή παροχής καυσίμου σε αυτόν, πρέπει απαραιτήτως να υπάρχει ειδική βαλβίδα ασφαλείας (shut off valve), που θα αποτρέπει την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίμου σε περίπτωση πυρκαγιάς ή αποξήλωσης του διανομέα λόγω ατυχήματος (π.χ. πρόσκρουση οχήματος).

3. Επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου της τροφοδοσίας ιδιωτικών στόλων οχημάτων (ως ιδιωτικός στόλος εν προκειμένω θεωρείται το σύνολο εκείνο των αυτοκινήτων οχημάτων ή μηχανημάτων έργων κ.ά. που ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου επιθυμεί να ελέγχει τις ποσότητες καυσίμου με τις οποίες τροφοδοτούνται).

 

Άρθρο 7

Απαιτούμενα πιστοποιητικά

1. Για τις μεταλλικές δεξαμενές απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12285 ή άλλο αντίστοιχο. Για τις πλαστικές δεξαμενές απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ BS 13121-3 ή BS 4994, ή άλλα αντίστοιχα.

2. Για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις απαιτείται πιστοποιητικό σύμφωνα με τον Κανονισμό Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384, συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/34/ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με την υπ’ αριθ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ1152/18.5.2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β΄ 1426) και το Προεδρικό Διάταγμα π.δ. 42/2003 (Α΄ 44) αντίστοιχα, και την τελευταία έκδοση των Ευρωπαϊκών πρότυπων που έχουν εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14 ή άλλα αντίστοιχα.

3. Για την λεκάνη ασφαλείας, απαιτείται έλεγχος αυτής με υδροστατική δοκιμή στεγανότητας, ο οποίος δηλώνεται με σχετική βεβαίωση, αρμοδίου Μηχανικού, που περιγράφει με λεπτομέρεια την τεχνική μέθοδο με την οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος και βεβαιώνεται η στεγανότητα αυτής.

4. Για τις σωληνογραμμές υγρών καυσίμων απαιτείται έλεγχος υδραυλικής δοκιμής σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, Κανονισμούς και πρακτικές ο οποίος βεβαιώνεται με σχετική βεβαίωση, αρμοδίου Μηχανικού, που περιγράφει με λεπτομέρεια την τεχνική μέθοδο με την οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.

5. Σε περίπτωση που στο «Πρατήριο καυσίμων» υφίσταται εξοπλισμός επιπλέον του ελαχίστου απαραίτητου που αναφέρεται στην παρούσα, (π.χ. αεροφυλάκια κ.τ.λ.) απαιτείται να υποβληθούν και τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τον εν λόγο εξοπλισμό σύμφωνα με τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς.

6. Στην περίπτωση που η ημερομηνία λήξης και επανελέγχου δεν προκύπτει από το Πιστοποιητικό συμμόρφωσης, υποβάλλεται οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ρητώς.

 

Άρθρο 8

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και την προστασία του περιβάλλοντος

1. Σε όλες τις αντλίες καυσίμου τοποθετούνται ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (Shut – off valves) και σύνδεσμος ταχείας αποκοπής (break away connector) ώστε να διακόπτεται η ροή του καυσίμου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή βιαίας αποκόλλησης της αντλίας λόγω πρόσκρουσης οχήματος επί αυτής, σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 4, του ν. 2801/2000, όπως ισχύει.

2. Τα απόβλητα που προέρχονται από τον καθαρισμό των δεξαμενών καυσίμου καθώς και τα τυχόν τίλματα (στουπιά), εμποτισμένα με πετρέλαιο, τα οποία περιλαμβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων (ΕΚΑ), διαχειρίζονται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 13588/725/2006 «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β΄ 383), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ ΕΕ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991.

3. Τα «πρατήρια καυσίμων» της παρούσας υπάγονται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2036).

4. Πριν το πέρας της χρονικής ισχύος της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων» γίνεται πλήρης καθαρισμός των δεξαμενών και των σωληνογραμμών από τυχόν υπολείμματα υγρών καυσίμων καθώς και αποκατάσταση του εδάφους στο οποίο εγκαταστάθηκε το πρατήριο. Τα απόβλητα διαχειρίζονται σύμφωνα με την διαδικασία περί διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλονται τα σχετικά παραστατικά στην Αδειοδοτούσα Αρχή.

5. Στην περίπτωση διαρροής καυσίμου στον χώρο του πρατηρίου ακολουθούνται οι υποδείξεις και οι οδηγίες της αρμόδιας οικείας περιφερειακής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος.

Σε κάθε περίπτωση γίνεται ενημέρωση της Αδειο-δοτούσας Αρχής, εξυγίανση και αποκατάσταση του εδάφους σύμφωνα με τις οδηγίες και τις υποδείξεις της ανωτέρω αρμόδιας Υπηρεσίας.

 

Άρθρο 9

Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

1. Για τη λειτουργία ενός «πρατηρίου καυσίμων», είναι απαραίτητη η ύπαρξη Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, που εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Πυροσβεστικές διατάξεις. Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού πυροπροστασίας είναι ίδια με τη διάρκεια του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας που ισχύει και για τα πρατήρια υγρών καυσίμων δημόσιας χρήσης που αδειοδοτούνται είτε με το β.δ. 465/1970, είτε με το π.δ. 1224/1981, όπως ισχύουν.

2. Η εμπρόθεσμη ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κυρίου ή κατόχου του «πρατηρίου καυσίμων», ο οποίος υποχρεούται να αιτηθεί εγκαίρως από την αρμόδια οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία την ανανέωση του πιστοποιητικού πυροπροστασίας δύο (2) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της ισχύος του.

 

Άρθρο 10

Αδειοδοτούσα Αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας

Για τη νόμιμη λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» της παρούσας απαιτείται άδεια λειτουργίας από την Αδειο-δοτούσα Αρχή που είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Η ίδια Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για την εποπτεία της ασφαλούς και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας λειτουργία του πρατηρίου, για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του, καθώς και για τη σφράγιση των εγκα-ταστάσεών του.

 

Άρθρο 11

Άδεια Λειτουργίας

1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων» υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή στην Ελληνική Γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα σε αυτήν, τα εξής:

α) Αίτηση, του εκμεταλλευτή της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων». Στη περίπτωση που ο εκμεταλλευτής του υπό αδειοδότηση «πρατηρίου καυσίμων» είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα εξής:

β1) Στη περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει.

ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για τη λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» και ότι διαθέτει τουλάχιστον αθροιστικά πέντε (5) οδικά οχήματα ή/και μηχανήματα έργων, τα οποία θα τροφοδοτούνται με καύσιμα αποκλειστικά από το υπό αδειοδότηση πρατήριο.

β2) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i) κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 183), όπως ισχύει,

ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), για την λειτουργία «πρατηρίου καυσίμων» και ότι διαθέτει τουλάχιστον αθροιστικά πέντε (5) οδικά οχήματα ή/και μηχανήματα έργων, τα οποία θα τροφοδοτούνται με καύσιμα αποκλειστικά από το υπό αδειοδότηση πρατήριο.

γ) Σχέδιο γενικής διάταξης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με την έκταση της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), όπου φαίνεται η χωροθέ-τηση των επί μέρους εγκαταστάσεων του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών και των αντλιών του. Στο υπόψη σχέδιο σημειώνονται οι διαστάσεις των πλευρών της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.), καθώς και η θέση του «ενιαίου φορέα», της ηλεκτρογεννήτριας, των εξαερώσεων των δεξαμενών, η θέση στάθμευσης του βυτιοφόρου για την τροφοδοσία του «ενιαίου φορέα», καθώς και οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησης τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου. Το υπόψη σχέδιο συνοδεύεται και από μελέτη διασφάλισης της απρόσκοπτης κυκλοφορίας οχημάτων-μηχανημάτων εντός του χώρου εργασίας της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας.

δ) Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζεται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο ώστε να διαπιστώνεται η αρμονική συνύπαρξη τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: δίκτυο σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ηλεκτρολογικά δίκτυα (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις, αντικεραυνική προστασία), σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.

ε) Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20). Ειδικά τα σχέδια θα πρέπει να απεικονίζουν τα εξής:

ε1) Κάτοψη – Τομή του ενιαίου φορέα.

ε2) Δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου.

ε3) Διασυνδέσεις των αντλιών – διανομέων και των όγκο μετρητών.

ε4) Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν.

στ) Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 46537/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2036).

ζ) Παράβολο: Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων (π.δ. 118/2006).

η) Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 218), όπως ισχύει.

θ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

ι) Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/10 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

κ) Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της Φ2-1617/10 κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

λ) Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας και της μελέτης.

μ) Πιστοποιητικά των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, σύμφωνα με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς.

ν) Βεβαίωση υδροστατικής δοκιμής λεκάνης ασφαλείας (όπου προβλέπεται) και βεβαίωση υδραυλικής δοκιμής σωληνώσεων.

ξ) Αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η κυριότητα ή η κατοχή τουλάχιστον 5 οχημάτων ή/και μηχανημάτων έργων.

ο) Υπεύθυνες δήλωσες του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο Μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και μεταλλικών κατασκευών του ενιαίου φορέα, στις οποίες δηλώνονται τα εξής:

«i) Τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία του «πρατηρίου καυσίμων»,

ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του «πρατηρίου καυσίμων» προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται,

iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του «πρατηρίου καυσίμων» έγινε σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς,

iν) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.».

Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 και 15 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

2. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 1 με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας. Εφόσον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει την λειτουργία της δραστηριότητας. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση επανυποβολής, έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στη περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδο-τούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11-2-2004).

Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως προβλέπεται στα άρθρα 14 και 15 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

α) Η άδεια λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων» μπορεί, εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη Απόφαση της Αρχής που τη χορήγησε.

β) Η έκδοση ή η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων» κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και στην Αρχή που εκδίδει την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο, λατομείο κ.τ.λ.). Οι ανωτέρω Διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί Αναρτητέας πράξης.

γ) Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά ή απαλλάσσει από την υποχρέωση έκδοσης εγκρίσεων ή άλλων διοικητικών πράξεων που αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα του «πρατηρίου καυσίμων» και προβλέπονται από άλλες κείμενες διατάξεις.

δ) Η ισχύς της άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων» είναι η ίδια με την χρονική ισχύ της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης προσωρινής λειτουργίας (εργοτάξιο, μεταλλείο, ορυχείο κ.λπ.). Ειδικά για την περίπτωση εργοταξίου κατασκευής οδικών υποδομών και τη μεταφορά του από την υφιστάμενη χιλιομετρική του θέση στην επόμενη, σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής του έργου, εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας, δεν απαιτείται η εκ νέου χορήγηση άδειας λειτουργίας αλλά η υποβολή στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία, Υπεύθυνης Δήλωσης του εκμεταλλευτή του, αναφορικά με την νέα χιλιομετρική θέση εγκατάστασης του εργοταξίου.

Στην περίπτωση της μεταφοράς του από την υφιστάμενη χιλιομετρική του θέση στην επόμενη, σύμφωνα με τη σύμβαση κατασκευής του έργου, η οποία υπάγεται εκτός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής ενότητας που χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του, απαιτείται η εκ νέου έκδοση άδειας λειτουργίας.

Στην περίπτωση ορυχείων, μεταλλείων και λατομείων, για τη μεταφορά του από την υφιστάμενη θέση στην επόμενη, εντός της ίδιας Παραχώρησης Μεταλλείου ή του ίδιου χώρου που αναφέρεται στη σχετική σύμβαση εκμίσθωσης σε περίπτωση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου ή του ίδιου λατομικού χώρου, δεν απαιτείται η εκ νέου χορήγηση άδειας λειτουργίας αλλά η υποβολή στην αρμόδια αδειοδοτούσα Υπηρεσία Υπεύθυνης Δήλωσης του εκμεταλλευτή του, συνοδευόμενη από σχετική έκθεση, αναφορικά με την νέα θέση εγκατάστασης του πρατηρίου.

ε) Πριν την λήξη οποιουδήποτε Πιστοποιητικού απαιτείται να υποβληθεί νέο σε ισχύ για τη συνέχιση της νόμιμης λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων». Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της Αδειοδοτούσας Αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί «Πρατήριο καυσίμων» χωρίς να είναι σε ισχύ, οποιοδήποτε από τα Πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

στ) Εντός διαστήματος ενός (1) μηνός πριν την λήξη της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων», με ευθύνη του εκμεταλλευτή του υποβάλλεται στην Αδει-οδοτούσα Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του εκμεταλλευτή του «πρατηρίου καυσίμων», στην οποία δηλώνονται τα εξής:

«i) Έχει γίνει καθαρισμός του συνόλου των σωληνώσεων και των δεξαμενών του «πρατηρίου καυσίμων», και έχει γίνει απομάκρυνση των αποβλήτων από αδειο-δοτημένο φορέα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Δεν υφίσταται υπόλειμμα προϊόντος στην δεξαμενή και στις σωληνώσεις.

ii) Έχει ολοκληρωθεί η απομάκρυνση των ενιαίων φορέων και του συνόλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε για το «πρατήριο καυσίμων».

iii) Έχει γίνει πλήρης αποκατάσταση του εδάφους στον χώρο που ήταν εγκατεστημένοι οι «ενιαίοι φορείς» και δεν υφίσταται ρύπανση του εδάφους από την λειτουργία του «πρατηρίου καυσίμων»».

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί η Υπεύθυνη Δήλωση εντός του ανωτέρω διαστήματος, η Αδειοδοτούσα Αρχή, διαβιβάζει αίτημα προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιβάλλοντος για διεξαγωγή Περιβαλλοντικής Επιθεώρησης στον χώρο του πρατηρίου και αναστέλλει την άδεια λειτουργίας του.

ζ) Τα Σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο Μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Άρθρο 12

Εποπτεία – Έλεγχος – Κυρώσεις

Τα «πρατήρια καυσίμων» της παρούσας υπόκεινται σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες οικείες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διαπίστωση της καλής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, λειτουργία τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο της τριετίας από την προηγούμενη επιθεώρηση. Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις ή/και ελλείψεις, η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, μέχρις ότου ο κύριος ή κάτοχος του λειτουργούντος «πρατηρίου καυσίμων», συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των ελεγκτικών οργάνων. Στην αντίθετη περίπτωση προβαίνει στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων» και στη σφράγιση των εγκαταστάσεων του.

Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παρούσα δεν υποκαθιστούν τυχόν άλλους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις άλλων ελεγκτικών Υπηρεσιών φορέων του Δημοσίου.

 

Άρθρο 13

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί-ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 24 Μαΐου 2017