Δημοσιότητα διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με α/α 10/2019 για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου).

Η Π.Α.Μ.Θ. Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προκηρύσσει Ανοικτό, διεθνή μειοδοτικό (πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής), ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για την ανάθεση
προμήθειας καυσίμων κίνησης Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου για διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων
έως 31/12/2020 για προμήθεια καυσίμων κίνησης Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου, με σφραγισμένες προσφορές. Ο
συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι χιλιάδων επτακοσίων δέκα έξι ευρώ
και είκοσι οχτώ λεπτών (220.716,28 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% ή εκατόν εβδομήντα επτά
χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα επτά ευρώ (177.997,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και προσφορές
μπορούν να δοθούν ανά τμήμα. (CPV: 09134100-8 – Πετρέλαιο κίνησης, CPV: 09132100-4- Βενζίνη
Αμόλυβδη, NUTS: EL511)

 1. Αναθέτουσα Αρχή : Π.Α.Μ.Θ. (Π.Ε. Έβρου), Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού
  Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40, Αλεξανδρούπολη, Τηλέφωνο: 25513-50570, 57215, FAX: 25513-
  50404
  E−mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr , Website: www.pamth.gov.gr
 2. Αριθμός προκήρυξης: 10/2019
 3. Είδος σύμβασης : Προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου. Η πληρωμή
  του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το τεύχος του διαγωνισμού.
 4. Διάθεση των εγγράφων στοιχείων του διαγωνισμού
  Η παρούσα περίληψη καθώς και το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή
  μέσω του ιστοτόπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονία & Θράκης στη διεύθυνση
  http://www.pamth.gov.gr, από την ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, από το πρόγραμμα
  Διαύγεια και από το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ στην διεύθυνση
  www.promitheus.gov.gr και από το Επιμελητήριο Έβρου.
 5. Ημερομηνία έναρξης προσφορών: 20-12-2019, ημέρα Παρασκευή ώρα 12:00 μ.μ. και καταληκτική
  ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 20-01-2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 14:00 μ.μ.
 6. Ημερομηνία, ώρα, τόπος αποσφράγισης προσφορών
  Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 24-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ. στην
  Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού, Καραολή & Δημητρίου 40, στην
  Αλεξανδρούπολη, 4ος όροφος, 5ο Γραφείο.
 7. Δικαίωμα Συμμετοχής.
  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α. Έλληνες πολίτες που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το
  αντικείμενο του διαγωνισμού, β. Αλλοδαποί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του
  διαγωνισμού, γ. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το
  αντικείμενο του διαγωνισμού, δ. Συνεταιρισμοί που ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του
  διαγωνισμού, ε. Ενώσεις – Κοινοπραξίες ασφαλιστών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και ασκούν
  δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του διαγωνισμού.
  2
 8. Εναλλακτικές προσφορές.
  Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.
 9. Εγγυήσεις συμμετοχής.
  Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής απαιτείται σε ποσοστό 1% τις προϋπολογισθείσας αξίας, προ ΦΠΑ.
 10. Ισχύς των προσφορών.
  Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη
  της διενέργειας του διαγωνισμού.
 11. Νομοθετική κάλυψη της σύμβασης ανάθεσης.
  Η σύμβαση θα καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις Δημόσιες Συμβάσεις περί παροχής
  Υπηρεσιών και Αγαθών.
 12. Πληροφορίες.
  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην αρμόδια υπηρεσία της
  Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών στα
  τηλέφωνα: 25513-50570, 25513-57215, fax: 25513-50404, e-mail: promithies.evrou@pamth.gov.gr
  Ο Πρόεδρος
  της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.Μ.Θ.
  Δημήτριος Πέτροβιτς