Διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης Π.Ε. Έβρου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κωδ.:  68100 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

Πληροφορίες :  Μαρία Φραγκιαδουλάκη

Τηλέφωνο: 25513-50570

TELEFAX: 25513-50404          

e-mail : promithies.evrou@pamth.gov.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αριθμός 02/2020

Για συμμετοχή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου όπως περιγράφονται στην αριθ. 07/2019 διακήρυξη.

Έχοντας υπόψη:

  1. Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 111 Α/7-5-14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις»
  3. Τις διατάξεις του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  4. Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
  5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (ΦΕΚ290/Α/1998) «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία – ηλεκτρονικό ταχυδρομεία»
  6. Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α’204/2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε καιισχύει
  7. Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλεςδιατάξεις»
  8. Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ Α’ 230/2002) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ Α’ 95/2005) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
  • Ν.4129/13 (ΦΕΚ 52 Α/28-2-2013) : Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο 20.
  • Τις  διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-16) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
  • Π.Δ.  144/2010 (ΦΕΚ Α’ 237/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  • και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει
  1. Κ.Υ.Α.   467/2002/03 (ΦΕΚ 1531 Β’/16-10-03) «Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμανσης»
  2. Το   υπ’αριθμ.57256/4-11-2010 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανάδειξη προμηθευτών-χορηγητών για τρόφιμα, αναλώσιμα είδη παντοπωλείου και πετρελαιοειδή»
  3. Η  Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
  4. Τις κατ’ εξουσιοδότηση κείμενης νομοθεσίας κανονιστικές πράξεις, όπως εκάστοτε ισχύουν
  5. Το   με Α.Π. οικ.1784/11-04-2019 (ΑΔΑΜ: 19REQ004776200) πρωτογενές αίτημα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή των συμβάσεων έως 31/12/2020.
  6. Η   με Α.Π. 1961/23-04-2019 (ΑΔΑ: Ω2Ρ67ΛΒ-ΣΡΑ, ΑΔΑΜ: 19REQ004848596) Πολυετής απόφαση ανάληψης υποχρέωσης ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.400,00 €) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 4072.1512.0012 οικ. έτους 2019 για την δέσμευση πίστωσης για τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας προμήθειας καυσίμων, με επιβάρυνση ποσού 12.600,00 € για το έτος 2020, η οποία καταχωρήθηκε στο βιβλίο δεσμεύσεων της υπηρεσίας μας με α/α 4
  7. To  με αρίθ. πρωτ. οικ. 5276/06-12-2019 (ΑΔΑΜ:19REQ005980576) έγγραφο – Πρωτογενές αίτημα έκδοσης ανάληψης του Τμήματος Προμηθειών Π.Ε. Έβρου για την έγκριση ποσού προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για την διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
  8. Η  με αριθ. πρωτ. 83/07-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΝΡ7ΛΒ-ΟΔΨ, ΑΔΑΜ: 20REQ006140939) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την έγκριση ποσού προμήθειας καυσίμων θέρμανσης για την διενέργεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου της Υπηρεσίας μας με α/α/ 4.
  9. Την  αριθ. 72/2019 (ΑΔΑ: Ψ98Ο7ΛΒ-9ΩΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διενέργειας διεθνών, τακτικών διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγματεύσεων.
  10. Την  αριθ. 441/2019 Πράξη ΣΤ’ Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκλήρωσης προσυμβατικού ελέγχου του διαγωνισμού με α/α 07/2019
  11. Την Δ123/2019 σύμφωνη γνώμη της ΕΑΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του Ν.4013/2011 όπως ισχύει, για την προσφυγή στην διαδικασία

διαπραγμάτευσης, για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης, κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2 περ. α’ του Ν.4412/16, ως προς το τμήμα του προηγηθέντος διεθνούς διαγωνισμού για το οποίο δεν κατατέθηκε καμία προσφορά, προϋπολογισμού 14.475,30 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε συνέχεια ανοιχτού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 του ν.4412/2016, ο οποίος κατέστη άγονος για συγκεκριμένα είδη της δημόσιας σύμβασης, λόγω συνδρομής των προς τούτο τασσόμενων υπό του νόμου προϋποθέσεων.

  • Την αριθ. 21/2020 ( ΑΔΑ: ΩΖ8Φ7ΛΒ-ΕΨ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης περί έγκρισης προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης.
  • Τα  λοιπά έχοντας υπόψη της με α/α 07/2019 Διακήρυξης της ΠΕ Έβρου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης
  • Την  ανάγκη προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για χρονικό διάστημα έως 31/12/2020

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε

Όλους τους ενδιαφερόμενους να λάβουν μέρος στην από τον Νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης συνολικής (εκτιμώμενης) ποσότητας 16.950,00 λίτρων και συνολικού προϋπολογισμού δέκα επτά χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και τριάντα επτά λεπτών (17.949,37 €) (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ή δέκα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και τριάντα λεπτών (14.475,30 €), (χωρίς Φ.Π.Α.), για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, περιοχής Διδυμοτείχου, όπως περιγράφονται στην αριθ. 07/2019 διακήρυξη, για τα οποία ο προηγηθείς διαγωνισμός απέβη άγονος, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32, παρ 2, περ. α του Ν.4412/16 σύμφωνα με την αριθ. Δ123/2019 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων περί παροχής σύμφωνης γνώμης.

Ο συνολικός Προϋπολογισμός και οι (εκτιμώμενες) ποσότητες, όπως διαμορφώνονται ανά τμήμα, αναλύεται, ως εξής:

ΤΜΗΜΑΤΑ Είδος Ποσότητε ς (Λίτρα) Προϋπ/νη Δαπάνη συμπεριλαμβανομ ένου ΦΠΑ Προϋπ/νη Δαπάνη μη συμπεριλαμβανομ ένου ΦΠΑ
  Πετρέλαιο Θέρμανσης      
  Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου / Είδος      
Τμήμα 2 Διδυμότειχο 16.950,00 17.949,37 14.475,30
  Σύνολο 16.950,00 17.949,37 14.475,30
.(CPV: 09135100-5 – Πετρέλαιο θέρμανσης, NUTS: EL511)

1. Τρόπος -Χρόνος Υποβολής Προσφορών

Η προθεσμία υποβολής προσφορών ανέρχεται σε επτά (7) ΗΜΕΡΕΣ μετά την ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτησης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)(www.eprocurementgov.gr)

H ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)(www.eprocurement.gov.gr) είναι η 30/01/2020.

Η διαδικασία διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Έβρου. Οι υποψήφιοι θα καταθέσουν προσφορές μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα πρόσκληση, στην Ελληνική γλώσσα Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισμένους φακέλους, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) καθημερινά από τις 8.00 έως 14.00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), 4ος όροφος, γραφείο 5, Καραολή και Δημητρίου 40, Τ.Κ. 68132 Αλεξανδρούπολη, και έως την Πέμπτη, 06/02/2020 και ώρα: 14.00μ.μ.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στην Π.Α.Μ.Θ – Π.Ε. Έβρου το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα όπως ορίζονται παραπάνω.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να αποσφραγιστούν.

Σε κάθε περίπτωση οι υποβαλλόμενες προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά το σύνολο των ποσοτήτων καυσίμων του τμήματος για το οποίο θα υποβληθούν προσφορές.

Προσφορά η οποία θα δίδεται για μέροc τηc προκηρυγθείσαc ποσότηταc Τμήματοc θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. Δικαίωμα συμμετογήc

i. Ως κριτήριο επιλογής τίθεται μόνον η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας και ως εκ τούτου στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί οικονομικοί φορείς και ενώσεις αυτών, όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρ. 25 του Ν. 4412/2016, που ασκούν νόμιμα την εμπορία ή διακίνηση των υπό προμήθεια ειδών στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι, και πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρ. 73-75 του Νόμου αυτού.

3. Δικαιολογητικά συμμετογήc – τεχνική προσφοράc 3.1 Κύρια Δικαιολογητικά Συμμετοχήc

  1. Υπεύθυνη δήλωση rqc παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 75), (του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης ή της ένωσης ή της κοινοπραξίας ή του συνεταιρισμού), στην οποία να δηλώνεται: –
  2. ότι έλαβαν γνώση των όρων διακήρυξης και τους αποδέχονται πλήρως, καθώς και ότι παραιτούνται από οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής κατακύρωσης του διαγωνισμού, όπως και για κάθε λόγο δημοσίου συμφέροντος.
  3. ότι θα διατηρήσουν εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσουν μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη τους και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εμπορικό ή επιχειρηματικό απόρρητο.
  4. η προσφορά ισχύει και τους δεσμεύει επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
    1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού ίσου με το 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς Φ.Π.Α., η οποία θα έχει συνταχθεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, και στην παράγραφο 2.2.2 της 07/2019 Διακήρυξης και σύμφωνα με το υπόδειγμα του σχετικού Παραρτήματος της Διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται από αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο)

3) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασηc (ΕΕΕΣ) του άρθρ. 79 του Ν. 4412/2016 το οποίο αποτελείται από ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α’75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη . Το ΕΕΕΣ με τα στοιχεία που αφορούν την παρούσα διακήρυξη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. Η Υπηρεία μπορεί να το διαθέσει σε κάθε ενδιαφερόμενο επιπλέον σε μορφή pdf ή/και xml για ηλεκτρονική συμπλήρωση Για την συμπλήρωση του ηλεκτρονικά, οι οικονομικοί φορείς θα κατευθύνονται μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr               του              ΕΣΗΔΗΣ              στην              ηλεκτρονική δ/νση:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el όπου είτε α) χρησιμοποιώντας το επικουρικό αρχείο xml είτε β) συμπληρώνοντας τα κατάλληλα στοιχεία μπορούν να εξάγουν το σχετικό αρχείο pdf, να το αποθηκεύσουν και να το υπογράψουν υποχρεωτικά

Οδηγίες συμπλήρωσης Ευρωπαϊκού Ενιαίου εγγράφου σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Η αναθέτουσα αρχή: Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el το πρότυπο eΕΕΕΣ για τη συγκεκριμένη διακήρυξη, και το παράγει σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF

Συστήνεται η χρήση του αρχείου .xml για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας: (α) Πρέπει να «κατεβάσει» το ως άνω αρχείο .xml από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/growth/tools- databases/espd/filter?lang=el.

Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο xml του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

β) Στη συνέχεια, καθοδηγείται από το σύστημα για την συμπλήρωση των απαραίτητων πεδίων που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή και υποχρεωτικά συμπληρώνονται και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.

Σχετικά με τη συμπλήρωση του ΕΕ-ΕΣ σημειώνονται τα εξής:

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους θα συμπληρωθεί το σχετικό πεδίο του ΕΕ-ΕΣ (Μέρος II, Ενότητα Β) . Θα πρέπει να αναφέρεται και η Πόλη για την οποία κατατίθεται η προσφορά (Μέρος Β ενότητα Α, σημείο «παρτίδες»),

γ) Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του εντύπου ο οικονομικός φορέας επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του σε μορφή pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.

δ) Αμέσως μετά την παραγωγή του αρχείου pdf αυτό υποχρεωτικά υπογράφεται και σφραγίζεται.

ε) Το υπογεγραμμένο Ε.Ε.Ε.Σ. υποβάλλεται υποχρεωτικά στο φάκελο της προσφοράς με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και επιπροσθέτως, προαιρετικά σε μορφή .xml.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στο σύστημα, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το ΕΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισμό. Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τη χρήση του αρχείου .pdf είτε με την τηλεφόρτωση του αρχείου .xml στην ιστοσελίδα που το δημιούργησε (https://eceuropa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el).

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (Κ.Πολ.Δικ.) και του Κώδικα περί Δικηγόρων. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (A’ 188).(άρθρο 92 του Ν.4412/16). Αποκλείονται, επίσης, από τη διαδικασία ανάθεσης προμήθειας τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής, τα οποία δε θα υποβάλουν όλα τα έγγραφα των προσφορών επισήμως μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα.

Διευκρίνιση : Σε ότι αφορά το σύνολο των απαιτούμενων για προσκόμιση εγγράφων και αναφορικά με την επικύρωση των αντιγράφων αυτών ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 4250/2014. Σε ότι αφορά δε στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησής των ισχύουν ομοίως τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά των σημείων 1 και 2, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

3.2 Δικαιολογητικά τεχνικών προδιαγραφών (Άρθρο 94 Ν.4412/16):

  1. Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς – φύλλο συμμόρφωσης υπάρχει σε έντυπη στο Παράρτημα της παρούσας
    1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), (του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου), στην οποία να δηλώνεται ότι
  2. Ότι δεν έχει τιμωρηθεί με αποκλεισμό από Διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα
  3. Ότι δεν έχει κηρυχτεί έκπτωτος από σύμβαση προμηθειών/υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα.
  4. ότι η ποιότητα των καυσίμων θα είναι σύμφωνη με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές όπως καθορίζονται με αποφάσεις του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου,
  5. ότι αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση καυσίμων.
  6. ότι οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, με βυτιοφόρο του Προμηθευτή, επιτόπου στις δεξαμενές της εκάστοτε Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται, ενώ θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα, έτσι ώστε η εκφόρτωση των βυτιοφόρων αυτοκινήτων να γίνεται αμέσως και χωρίς καθυστερήσεις.

Η ως άνω δήλωση δεν απαλλάσσει τον υποψήφιο από την υποβολή των απαιτούμενων, για κάθε στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, αποδεικτικών εγγράφων/ δικαιολογητικών. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση μεταφορέων – κοινοπραξία και δεν έχει νομική μορφή, οι ως άνω δηλώσεις να υποβληθούν για κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

4. Οικονομική προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται επί ποινή απορρίψεως σε σφραγισμένο φάκελο που αναγράφει «Οικονομική Προσφορά»., σύμφωνα με το παράρτημα II.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής δικαιολογητικών του φακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της προσφοράς η εκ παραδρομής μη υποβολή οικονομικής προσφοράς

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής και συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) για το τμήμα της διαπραγμέτευσης, ενώ γίνονται δεκτές και προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης μέχρι 5%, επί της διαμορφούμενης μέσης ημερήσιας τιμής λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για κάθε νομό

5. Αποσφράγιση – αξιολόγηση προσφορών

Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 72/2019 (ΑΔΑ: Ψ98Ο7ΛΒ-9ΩΞ) απόφαση της Ο.Ε. της Π.Α.Μ.Θ., προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών και διαπραγμάτευσης στις 10/02/2020, ημέρα Δευτέρα ώρα 09:00 π.μ.

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή προβαίνει στην διαπραγμάτευση επί των οικονομικών προσφορών, μεταξύ των συνυποψήφιων στο ίδιο τμήμα, για βελτίωση και επίτευξη συμφέρουσας τιμής. Τελικός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις %) μετά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη – ΚΗΜΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα, σε ημερομηνία που θα ορισθεί, μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών

6. Δικαιολογητικά κατακύρωσηc

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της σχετικής με την παρούσα διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης με α/α 07/2019, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.6 αυτής.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της παραπάνω προθεσμίας των 10 ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να προκύπτει ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

  1. κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
    1. δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
    1. από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της σχετικής με την παρούσα διακήρυξης,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της σχετικής με την παρούσα διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

6.1 Φυσικά πρόσωπα:

ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

Το ανωτέρω δ/κό θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την αναθέτουσα αρχή με προσκόμιση φωτοαντιγράφων αστυνομικών ταυτοτήτων ή αίτηση με αναγραφόμενα τα απαραίτητα στοιχεία για την έκδοση των σχετικών ποινικών μητρώων.

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, το πιστοποιητικό εκδίδεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την κατά περίπτωση αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της οποίας και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό, ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 43 του Ν.4605/19.

Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Π.Α.Μ.Θ., στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια’ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. Επισημαίνουμε ότι δύναται εναλλακτικά να υποβληθεί, αντί του προαναφερόμενου πιστοποιητικού, Πιστοποιητικό/Βεβαίωση της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. που είναι αρμόδια για τον υπόχρεο στον οποίο αφορά το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση, όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α), του Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α), του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ14/Α), της αριθμ.Κ1-1184/12-6-2012 (ΑΔΑ:Β4ΛΗΦ-Η92) εγκυκλίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας «Παροχή Διευκρινήσεων επί της Υπουργικής Απόφασης Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468/Β) όπως τροποποιήθηκε από την Κ1-1136/2012 (ΦΕΚ 1766/Β) σχετικά με τον καθορισμού τρόπου, διαδικασίας και προθεσμίας υποβολής αιτήσεων εγγραφής στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο» και της αριθμ.Κ2-1493/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ2Φ-Υ2Ε) «Παροχή Οδηγιών και Διευκρινήσεων αναφορικά με τη λύση και θέση σε εκκαθάριση εταιρειών υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

  • Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι τόσο κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς όσο και κατά την ημερομηνία ειδοποίησης υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης που να αφορούν

® τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, (κύριας και επικουρικής),δηλαδή τόσο των ιδίων των εργοδοτών όσο και του προσωπικού που ενδεχομένως απασχολούν Φ τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

  • Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητήριου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως και τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του, το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και (για τα φυσικά πρόσωπα) το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι σ’ αυτό. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, κατατίθεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τα ως άνω είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου αυτά δεν καλύπτουν τα αναφερόμενα της αριθ. 07/2019 Διακήρυξης το έγγραφο ή το πιστοποιητικό θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους -μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις, ενώ θα υποβάλλονται υποχρεωτικά με                                                                                              τα

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ και του Κώδικα περί Δικηγόρων.

5) Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του πράξεων επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του σώματος Επιθεώρησης Εργασίας της Δ/νσης Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον μειοδότη δικαιολογητικά απαραίτητα για την τεκμηρίωση της προαναφερθείσας δήλωσης περί δικαιολογητικών του νόμου 1599/1986, τα οποία υποχρεούται να παρέχει. Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή ότι αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων1

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2.2.3.4, της σχετικής με την διαπραγμάτευση διακήρυξης, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β’ της παραγράφου 2.2.3.4 της με α/α 07/2019 διακήρυξης.

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.

– 12 –

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α’ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

6.5 Άλλα δικαιολογητικά

Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, (μετά την κατακύρωση και πριν την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού ο Ανάδοχος οφείλει να υποβάλει και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά): Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων από την αρμόδια Διοικητική Αρχή ή ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

Η Τεχνική και η Οικονομική προσφορά θα υποβληθούν σύμφωνα με τα οριΖόμενα του του Αναλυτικού Τεύχους της διακήρυξης 07/2019.

7. Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997 (Α’139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων αναδόχων ή

– 13 – κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).

7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκ δοθείσα από νομίμως λειτουργούσα και αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το ΤΣΜΕΔΕ, ή από Τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα στις χώρες – μέλη της Ε.Ε., ή στις χώρες της Ε.Ζ.Ε.Σ., ή στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, συνοδευόμενη, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική, σύμφωνα με το άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, ποσού ίσου με το 1% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας δαπάνης ανά Τμήμα Ομάδας διαγωνισμού καυσίμου, ως τέτοια νοείται η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος καταθέσει προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα, είναι επιθυμητή έκδοση εγγυητικών επιστολών ξεχωριστά για κάθε τμήμα.

Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υπολείπεται και στο ελάχιστο από το ως άνω απαιτούμενο ποσοστό 1%. Σε περίπτωση Ένωσης – Σύμπραξης, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να καλύπτει την ευθύνη όλων των κοινοπραττούντων, οι οποίοι θα αναφέρονται στο σώμα αυτής, αλληλεγγύως. Στην περίπτωση αυτή μπορούν να υποβληθούν πάνω από μία (1) εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπέρ όλων των συμμετεχόντων στην Ένωση – Σύμπραξη, με συνολικό ύψος το ζητούμενο. Ισχύουν και όλα όσα αναφέρονται στην αριθ. 07/2019 Διακήρυξη.

ΤΜΗΜΑΤ Α Υπηρεσίες Π.Ε. Έβρου / Είδος Ποσότητα (Λίτρα) Προϋπ/νη Δαπάνη συμπεριλαμβανο μένου ΦΠΑ Προϋπ/νη δαπάνη μη συμπεριλαμβανο μένου ΦΠΑ (Εγγυητική συμμετοχής) Προϋπ/νη δαπάνη μη συμπεριλαμβανομέ νου ΦΠΑ 1%
ΤΜΗΜΑΤ Α ΚΑΥΣΙΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ – CPV 09135100-5
  Πετρέλαιο θέρμανσης
Τμήμα 2 Διδυμότειχο 16.950,00 17.949,37 14.475,30 144,75
  Σύνολο 16.950,00 17.949,37 14.475,30  

7.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/16, ο Προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση υποχρεούται να υποβάλλει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και με διάρκεια μετά τις 31/12/2020. Η Εγγυητική

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στην παρ.4.1 της με α.α 07/2019 διακήρυξης της Π.Ε. Έβρου και επιπροσθέτως και τα στοιχεία της σχετικής σύμβασης. – Όσον αφορά τον χρόνο ισχύος της εν λόγω εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τρεις (3) μήνες από το χρόνο λήξης της σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στη διακήρυξη 07/2019, (Αριθ. Πρωτ 3216/22-07­2019 – ΑΔΑ: Ω5ΡΨ7ΛΒ-Ρ9Λ και ΑΔΑΜ:17PROC005334367).

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης παρέχονται στα τηλέφωνα :25513-50570, 52213-57215

Η παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στα κατά τόπους Επιμελητήρια και αναρτάται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκηςwww.pamth.gov.gr, στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου στη διεύθυνση www.peevrou.eu,, στο δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Κεντρικού Κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Φύλλο Συμμόρφωσης

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΈΒΡΟΥ – Π.Α.Μ.Θ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (όπου απαιτείται)
   
1 Πλήρης συμμόρφωση με το περιεχόμενο των Τεχνικών Προδιαγραφών. ΝΑΙ    
2 Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή παράδοση καυσίμων. Η παράδοση θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου ΝΑΙ    
3 Οι παραδόσεις των υγρών καυσίμων θέρμανσης θα γίνονται τμηματικά, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, με βυτιοφόρο του Προμηθευτή, επιτόπου στις δεξαμενές της εκάστοτε Υπηρεσίας για την οποία προορίζονται, ενώ θα λαμβάνεται κάθε μέριμνα, έτσι ώστε η εκφόρτωση των βυτιοφόρων αυτοκινήτων να γίνεται αμέσως και χωρίς καθυστερήσεις. ΝΑΙ    

Τόπος, ημερομηνία

Υπογραφή, σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προ^

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Σύμφωνα με τη αρ. 07/2019 Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη Προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. – Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για τα έτη 2019-2020, προσφέρω το παρακάτω ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής επί της διαμορφούμενης μέσης τιμής λιανικής πώλησης υγρών καυσίμων, όπως προσδιορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για κάθε Νομό.

TMHMATA Είδος Ποσότητες Ποσοστό έκπτωσης (%) Ποσοστό έκπτωσης (ολογράφως)
TMHMATA Πετρέλαιο θέρμανσης      
Τμήμα 2 Διδυμότειχο 16.950,00    

Η παρούσα οικονομική προσφορά ισχύει μέχρι και εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την επομένη

της διενέργειας του διαγωνισμού.

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης.

………. (Τόπος)… (Ημερο μηνία)

Ο προσφέρων

Υπογραφή (Ονοματεπώνυμο) Σφραγίδα Εταιρείας

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός

[], ημερομηνία [], σελίδα [] Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:

[][][][]/S [][][][][][]                                               0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε                                    εθνικό επίπεδο: (π.χ.

www.promitheus.                           gov.gr/^ΔΑΜ Προκήρυξης

στο ΚΗΜΔΗΣ])                  www.promitheus. gov. gr

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): Πόλη: Οδός και αριθμός: Ταχ. κωδ.: Αρμόδιος επικοινωνίας: Τηλέφωνο: φαξ: Ηλ. ταχ/μείο: Χώρα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:

www.pamth.gov.gr ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 40 68132

ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

25513-50570

25513-50404

www.promithies.evrou@pamth.gov.gr GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος: ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.

ΕΒΡΟΥ

Σύντομη περιγραφή:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π. Ε. ΕΒΡΟΥ

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):                                                  02/2020

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία:

Οδός και αριθμός: Ταχ. κωδ.: Πόλη: Χώρα:

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: Ηλ. ταχ/μείο: Τηλέφωνο: φαξ: Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ’ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; Απάντηση: Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων

εργαζομένων; %

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]; Απάντηση: Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; Απάντηση: Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα…):

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση: Απάντηση:

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 Όνομα: Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση: Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

Ταυτότητα της οντότητας Τύπος ταυτότητας

Κωδικοί CPV

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; Απάντηση: Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

Ταυτότητα της οντότητας Τύπος ταυτότητας

Κωδικοί CPV

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Απάντηση: Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι)

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Απάντηση: Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι)

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Απάντηση: Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι)

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση: Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι)

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Απάντηση: Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης Λόγος(-οι)

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Απάντηση: Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

Λόγος(-οι) Λόγος(-οι)

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; Απάντηση: Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι Διευκρινίστε:

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; Απάντηση: Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι Διευκρινίστε:

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους; Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου; Απάντηση: Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού δικαίου; Απάντηση: Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού δικαίου; Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; Απάντηση: Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; Απάντηση: Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση: Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; Απάντηση: Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; Απάντηση:

Απάντηση: Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση: Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Απάντηση: Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση: Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή

στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της

σύμβασης;

Απάντηση: Απάντηση: Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; Απάντηση: Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; Απάντηση: Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη /γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Απάντηση:

– 34 –

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση. Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. Απάντηση: Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. Απάντηση: Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικός εξοπλισμός

Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: Παρακαλώ περιγράψτε

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Ποσοστό υπεργολαβίας

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. Προσδιορίστε

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

Λήξη

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία Τόπος

Υπογραφή