ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ: Στα 1,555 δισ. ευρώ οι καθαρές πωλήσεις το 2016

πηγή: Business News 24 Μαΐου 2017Εικόνα στην Αγορά

Στα 1,555 δισ. ευρώ ανέρχονται οι καθαρές πωλήσεις το 2016 μετά την νέα εταιρική μορφή της εταιρείας για την Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια ΑΒΕΕ

Οικονομικά Αποτελέσματα για την οικονομική χρήση 2016 

Ο Kύκλος εργασιών (μικτός)  για χρήση 2016 ανήλθε σε 2.687.697  χιλ. ευρώ (με ειδικό φόρο κατανάλωσης). Ο Kύκλος εργασιών (καθαρός)  για χρήση 2016 ανήλθε σε 1.554.702 χιλ. ευρώ (χωρίς ειδικό φόρο κατανάλωσης). Τα Μικτά κέρδη για την χρήση 2016 ανήλθαν σε 127.092 χιλ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα (Διοίκησης και Διάθεσης), ανήλθαν σε 136.144 χιλ. ευρώ

EBITDA

Οι ζημιές προ χρηματοδοτικών, φόρων, αποσβέσεων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 30.591 χιλ. ευρώ

EBIT

Τα κέρδη προ χρηματοδοτικών, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 5.052 χιλ. ευρώ

Ζημίες προ Φόρων

Οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε ποσό ύψους 13.612 χιλ. ευρώ

Ζημία μετά από Φόρους

Οι ζημίες μετά από τον φόρο εισοδήματος κατέληξαν στο ποσόν των 9.906 χιλ. ευρώ

Πωλήσεις ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΒΕΕ

Οι πωλήσεις της εταιρίας στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκαν στους 2.155 χιλ. τόνους σημειώνοντας μείωση κατά 164 Χ.Τ. ή -7,1 % σε σχέση με το 2015 (2.318 χιλ. τόνοι). Αντίστοιχα, οι πωλήσεις διεθνούς αγοράς διαμορφώθηκαν στους 1.384 χιλ. τόνους σημειώνοντας αύξηση κατά 208 Χ.Τ. ή 17,7 % σε σχέση με το 2015 (1.176 χιλ. τόνοι). Το σύνολο πωλήσεων (εσωτερικής και διεθνούς αγοράς) της εταιρείας κατά το 2016 διαμορφώθηκε στους 3.538 χιλ. τόνους έναντι 3.494 χιλ. τόνων το 2015 σημειώνοντας αύξηση κατά 44 Χ.Τ. ή 1,3%.

Νέα εταιρική δομή

Με την απόφαση της 23ης Δεκεμβρίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε κατά πλειοψηφία την συγχώνευση της εταιρείας «ΕΚΟ ΑΒΕΕ» δι’ απορροφήσεως της από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Καύσιμα Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία (ΕΚ ΑΕΕ)», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ 2 και 69-77 του κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών και των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/1933 και ορίστηκε ως ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού της εταιρείας «Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία (ΕΚΟ ΑΒΕΕ)» η 31η Δεκεμβρίου 2015 σύμφωνα με τον Ν. 2166/1993. Την 31.08.2016 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) με αριθμό πρωτοκόλλου 53931/31.08.2016, η υπ’αριθμ. 17992/16 (σχ. 16862/16)-30.08.2016 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Βορείου Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε:

1. Η συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών με τις επωνυμίες:

– ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ , το διακριτικό τίτλο HELLENIC FUELS SA και αριθμό ΓΕΜΗ 000248401000 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου και

– ΕΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ με διακριτικό τίτλο ΕΚΟ ΑΒΕΕ με αριθμό ΓΕΜΗ 002661101000 που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίουμε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 παρ.2, 69-77α του Κ.Ν.2190/20, τις διατάξεις των άρθρων 1-5 Ν.2166/1993.

2. Οι τροποποιήσεις των άρθρων 1, 3, 5, 8, 10, 15, 17α, 35 και 36 του καταστατικού της απορροφούσας Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δια των οποίων μεταξύ άλλων τροποποιήθηκε η επωνυμία σε «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός τίτλος σε «ΕΚΟ ΑΒΕΕ».

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως θυγατρική κατά ποσοστό 64,41% της εταιρείας “HELLENIC PETROLEUM INTERNATIONAL A.G.” με έδρα την Αυστρία, και κατά ποσοστό 35,59% της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών.

Στόχοι και στρατηγικές για την επόμενη πενταετία

Κάτω από συνθήκες συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης στη ελληνική αγορά και έντασης αθέμιτου ανταγωνισμού στόχος είναι η αύξηση του μεριδίου αγοράς με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας και της ρευστότητας. Κύριοι άξονες της στοχευόμενης βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας είναι η βελτιστοποίηση των λειτουργιών και η περαιτέρω αύξηση της προσφερόμενης αξίας στον καταναλωτή με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε ανταγωνιστικές τιμές. Στο πλαίσιο υλοποίησης του Οράματος και της Αποστολής της εταιρίας στην Ελληνική κοινωνία, με βασικούς πυλώνες την κερδοφόρα ανάπτυξη με κοινωνική υπευθυνότητα, η Εταιρία θέτει, ανά κλάδο εμπορίας, ως βασικούς στρατηγικούς στόχους τους εξής:

· Πρατήρια: την αύξηση του μεριδίου αγοράς και της κερδοφορίας, την συγκράτηση του Μεικτού Περιθωρίου Κέρδους σε στρατηγικά σημεία του δικτύου, την επιλεκτική ένταξη νέων σημείων, την αύξηση της κερδοφορίας του κλάδου πρατηρίων, τις στοχευμένες επενδύσεις σε περιοχές με υψηλή προστιθέμενη αξία ή σε περιοχές με μικρό μερίδιο αγοράς, την περεταίρω μείωση DSOs, την αριστοποίηση του μοντέλου λειτουργίας των ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων (ΚΑΛΥΨΩ) και την περαιτέρω ανάπτυξη τους στα 2 brands.

· Βιομηχανία: την διατήρηση των μεριδίων αγοράς καυσίμων και των περιθωρίων, την ελαχιστοποίηση των πιστωτικών κινδύνων, την περαιτέρω ανάπτυξη συνεργασιών σε συγκεκριμένους τομείς (Στόλοι οχημάτων & μεταφορικές εταιρείες) την ενδυνάμωση των συνεργασιών με ΑΠ πρατήρια καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της Κάρτας Στόλου.

· Υγραέριο: την αύξηση των όγκων πωλήσεων και των μεριδίων αγοράς και στους τρεις τομείς (εμφιαλωμένο, χύμα & autogas), τη διαφύλαξη των περιθωρίων καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη σε περιοχές με μικρή παρουσία και σε περιοχές με υψηλά περιθώρια.

· Ναυτιλία: την διατήρηση των μεριδίων αγοράς σε MGO και BFO σε συνδυασμό με τη διατήρηση των περιθωρίων τόσο στην ακτοπλοΐα όσο και στο bunkering, την μείωση των ληξιπροθέσμων καθώς και την ανάπτυξη των πωλήσεων λιπαντικών.

· Αεροπορία: την διατήρηση της ηγετικής θέσης στον κλάδο, την προάσπιση της υψηλής κερδοφορίας καθώς και την περαιτέρω ανάπτυξη πελατολογίου με low cost εταιρείες.

· Λιπαντικά: την αύξηση των μεριδίων αγοράς, την διατήρηση των περιθωρίων, την εισαγωγή νέων προϊόντων στα Βιομηχανικά Λιπαντικά την υποστήριξη Marketing για τη βελτίωση του brand awareness του ΕΚΟ brand λιπαντικών καθώς και την εκμετάλλευση των συνεργιών με τα καύσιμα (Πρατήρια, Βιομηχανία & Ναυτιλία).

Logistics: την διατήρηση υψηλού επιπέδου λειτουργίας των εγκαταστάσεων με υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας για το προσωπικό και το περιβάλλον, τον εκσυγχρονισμό τους και την προσαρμογή τους στις νεώτερες απαιτήσεις της νομοθεσίας, σε συνδυασμό με την συγκράτηση του κόστους λειτουργίας των. Την βελτίωση συνεργιών κλίμακας καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργική βελτιστοποίηση των εγκαταστάσεων υγραερίου. Την κατά το δυνατό διατήρηση του κόστους χερσαίου μεταφορικού στα πλαίσια των υφισταμένων συμβάσεων μεταφορικού έργου και την βελτιστοποίηση της δρομολόγησης των βυτίων μέσω του αυτόματου προγράμματος δρομολόγησης. Την βελτίωση αποδοτικότητας και την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας των ιδιόκτητων RO-RΟς μέσω επενδύσεων και τεχνικών βελτιώσεων, την περαιτέρω συνεισφορά στην θετική εταιρική εικόνα με διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας παραδιδόμενων καυσίμων. Την καταγραφή/παρακολούθηση των διαφορών (ελλειμμάτων/πλεονασμάτων), την μελέτη και απόφαση διατήρησης/αξιοποίησης των ιδιόκτητων δεξαμενοπλοίων.

· Οργανωτική δομή: την μεγιστοποίηση ικανοποίησης και απόδοσης του ανθρώπινου κεφαλαίου, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των εταιρικών διαδικασιών.