ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ αρθ.19Α του Ν.4062/2012

Με το παρόν σας ενημερώνουμε για πιθανές υποχρεώσεις των κατόχων άδειας Λιανικής
Εμπορίας (περιπτώσεις α’ και β’ σύμφωνα με παρ.3 του αρθ. 7 του Ν. 3054/2002) καθώς
και Προμηθευτικών Συνεταιρισμών & Κοινοπραξιών (σύμφωνα με παρ.10 του αρθ. 7 του Ν.
3054/2002), στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθ. 19 Α του Ν.4062/2012 σχετικά με μείωση
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν αφορούν γενικά όλους τους κατόχους άδειας Λιανικής
Εμπορίας και Κοινοπραξίες αλλά μόνο τους κατόχους σχετικής άδειας που εκτελωνίζουν οι
ίδιοι ποσότητες καυσίμων και διοχετεύουν στην εγχώρια αγορά . Επίσης δεν αφορά το
σύνολο των καυσίμων αλλά καύσιμα κίνησης οδικών οχημάτων και μη οδικών κινητών
μηχανημάτων (συμπεριλαμβανομένων των σκαφών εσωτερικής ναυσιπλοΐας όταν δεν
βρίσκονται στη θάλασσα), των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων, των σκαφών αναψυχής
όταν δεν βρίσκονται στη θάλασσα.
Σε περίπτωση που κάποιος κάτοχος άδειας Λιανικής Εμπορίας ή Προμηθευτικός
συνεταιρισμός ή Κοινοπραξία , εμπίπτει στις σχετικές υποχρεώσεις του άρθ. 19 Α του
Ν.4062/2012, θα πρέπει να υποβάλλει κατάλληλα επαληθευμένη ετήσια έκθεση στοιχείων
καυσίμων. Η έκθεση αφορά το έτος αναφοράς 2020 , και πρέπει να υποβληθεί έως τις
30/04/2021 στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Για
περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε email στο fuelreport652@cres.gr
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων, προβλέπονται
κυρώσεις σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/94820/786/19.12.2018 απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων του άρθρου 19Α του
ν.4062/2012 και όρια προστίμων» στο ΦΕΚ Β’ 5881/2018, με την οποία κατηγοριοποιούνται
οι παραβάσεις και ορίζονται πρόστιμα για μη τήρηση των ανωτέρω υποχρεώσεων.