«Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων – εναρμόνιση Οδηγίας 2020/1833/ΕΕ (ADR 2021 – RID 2021)»

έκδοση εγκυκλίου Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα:

«Κοινοποίηση ΚΥΑ σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων
εμπορευμάτων – εναρμόνιση Οδηγίας 2020/1833/ΕΕ (ADR 2021 – RID 2021)»

ΑΔΑ Εγκυκλίου: ΩΗΙΜ465ΧΘΞ-Γ9Η