Νέες θέσεις εργασίας στα ΕΛΠΕ

energypress.gr

Νέες θέσεις εργασίας ανακοινώθηκαν από τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 14/06.

Οι ειδικότητες που ζητούνται:

 • Χειριστές Λειτουργίας

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:    

 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β΄κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ), οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Μηχανολογίας ή Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρονικών ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας η οποία έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης
 • Για τους άνδρες υποψηφίους εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

 • Δοκιμαστές Χημείου

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:   

 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας (ΤΕΕ Β’ κύκλου, ΕΠΑ.Λ, ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χημείας ή Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε συναφές αντικείμενο με την ειδικότητα.

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση: (α) βεβαίωσης εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων του υποψηφίου ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, και (β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα

 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου).
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας η οποία έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

 • Πλοίαρχοι Υπεύθυνοι Προβλήτας

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:

 • Δίπλωμα Πλοιάρχου Α’ τάξεως Εμπορικού Ναυτικού, με τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου σε δεξαμενόπλοια ή Δίπλωμα Πλοιάρχου Β’ τάξεως με εξαετή προϋπηρεσία σε δεξαμενόπλοια.

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση (α) βεβαίωσης εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων του υποψηφίου ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, και (β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (κατοχή πτυχίου FCE ή αντίστοιχου ή προσκόμιση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που αφορούν διεθνείς πλόες).
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (προσκόμιση τίτλου γνώσης π.χ. ECDL ή αντίστοιχου).
 • Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας, η οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 • Για τους άνδρες υποψήφιους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 • Πυροσβέστες Οδηγούς

Απαραίτητα Προσόντα / Προϋποθέσεις:

 • Απολυτήριος τίτλος Γενικού Λυκείου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή Ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Επαγγελματική Άδεια Οδήγησης Βαρέων Οχημάτων Κατηγορίας C η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί το αργότερο έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον δέκα (10) μηνών τα τελευταία τρία (3) έτη, συναφής με το αντικείμενο Πυρασφάλειας (Πυροσβεστική Υπηρεσία, ΕΜΑΚ, Εποχικός Πυροσβέστης-Δασοπυροσβέστης, Πυροσβέστης 5ετούς υποχρέωσης, Εθελοντής Πυροσβέστης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία).

Η προϋπηρεσία θα πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση: (α) βεβαίωσης εργοδότη όπου θα αναγράφεται το είδος της επιχείρησης και σύντομη περιγραφή των καθηκόντων του υποψηφίου ώστε να πιστοποιείται η συνάφεια, και (β) αντιγράφων των ασφαλιστικών ημερομισθίων στον κύριο ασφαλιστικό φορέα.

Η προϋπηρεσία του Εθελοντή Πυροσβέστη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία θα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 • Για τους άνδρες υποψηφίους, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.