πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, για την προμήθεια καυσίμων κίνησης(αμόλυβδης βενζίνης και καυσίμου πετρελαιοκινητήρων diesel) και λιπαντικών κινητήρων για τα οχήματα της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Β.Ε) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προϋπολογισθείσας δαπάνης δέκα χιλιάδων ευρώ #10.000,00€ # συνολικά, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για το έτος 2021.

δείτε εδώ την απόφαση