Υπουργείο Εργασίας: Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) – Σύνταξη και Εφαρμογή σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων και σταθμούς Αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης

Διαβίβαση εγγράφου Υπουργείου Εργασίας από Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση του με αρ. πρωτ. 33401/Δ9.1740/20-9-2019 εγγράφου της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά την εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222).

ΣΧΕΤ: Το με αρ. πρωτ. 33401/Δ9.1740/20-9-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων.

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ. 33401/Δ9.1740/20-9-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων σχετικά την εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου του Τεχνικού Ασφαλείας του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222) προς ενημέρωσή σας. ΠΡ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α. ΣΚΥΛΛΑΚΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θέμα: Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου (ΓΕΕΚ) – Σύνταξη και Εφαρμογή σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων και σταθμούς Αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης Σχετ: 1.Το με αριθμ.πρωτ.:ΦΒ1-Α/48918/497/22.7.2019 έγγραφό σας. 2. Το με αριθμ.πρωτ.: 285984/13.6.2019 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής.

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα: Οι διατάξεις για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων εφαρμόζονται, εφόσον δεν ορίζεται αλλιώς, σε όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Σε όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας, σύμφωνα και με το άρθρο 12 παράγραφος 4, ενώ στις επιχειρήσεις που απασχολούν 50 και άνω εργαζομένους, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί και τις υπηρεσίες ιατρού εργασίας, σύμφωνα με το κεφάλαιο Β’ του ν.3850/2010. Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 42 παρ 8° και 43 παρ. 1α του ως άνω νομοθετήματος, ο εργοδότης υποχρεούται να διαθέτει μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους. Στο πδ 42/2003 καθορίζονται οι ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. Σύμφωνα με το άρθρο 3 του πδ 42/2003, ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει τα ανάλογα με το είδος της επιχείρησης τεχνικά ή/και οργανωτικά μέτρα, κατά σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις ακόλουθες βασικές αρχές:

> πρόληψη δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, ή όταν η φύση της δραστηριότητας δεν το επιτρέπει,

> αποφυγή της ανάφλεξης εκρηκτικών ατμοσφαιρών, και > μετριασμός των επιβλαβών συνεπειών της έκρηξης ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων.

Τα μέτρα αυτά πρέπει να συνδυάζονται ή/και συμπληρώνονται με μέτρα κατά της εξάπλωσης των εκρήξεων και να επανεξετάζονται τακτικά και, σε κάθε περίπτωση, όποτε σημειώνονται σημαντικές αλλαγές. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του, ο εργοδότης αξιολογεί (εκτιμά) τους ειδικούς κινδύνους που οφείλονται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον:

> την πιθανότητα δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών και τη διάρκειά τους,

> την πιθανότητα παρουσίας-ενεργοποίησης πηγών ανάφλεξης, ( και ηλεκτροστατικές εκκενώσεις),

> τις εγκαταστάσεις, τις χρησιμοποιούμενες ουσίες, τις μεθόδους και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις τους,

> την κλίμακα των προβλεπόμενων επιπτώσεων.

Οι κίνδυνοι έκρηξης αξιολογούνται συνολικά. Κατά την αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη χώροι που συνδέονται ή μπορεί να συνδεθούν μέσω ανοιγμάτων με χώρους στους οποίους ενδέχεται να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες.

Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:

> όταν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε ποσότητες που να απειλούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ή άλλων, το περιβάλλον εργασίας να είναι τέτοιο ώστε οι εργασίες να μπορούν να εκτελούνται με ασφάλεια,

> κατά τη παρουσία εργαζομένων σε περιβάλλον εργασίας όπου είναι δυνατόν να δημιουργηθεί εκρηκτική ατμόσφαιρα σε ποσότητα που να απειλεί την ασφάλεια και την υγεία τους, να εξασφαλίζεται κατάλληλη εποπτεία, σύμφωνα με την αξιολόγηση των κινδύνων, με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών μέσων.

Όταν εργαζόμενοι διαφόρων επιχειρήσεων παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας, κάθε εργοδότης είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στον έλεγχό του. Με την επιφύλαξη της κατ’ ιδίαν ευθύνης κάθε εργοδότη, όπως ορίζεται στο ν.3850/2010, ο εργοδότης που έχει την ευθύνη για το χώρο εργασίας συντονίζει την εφαρμογή όλων των μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και διευκρινίζει στο έγγραφο προστασίας από εκρήξεις το σκοπό, τα μέτρα και τις λεπτομέρειες εφαρμογής του συντονισμού.

Η σύνταξη και συνεχής ενημέρωση αυτού του εγγράφου προβλέπεται στο άρθρο 4 του πδ 42/2003. Το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις αναφέρει ειδικότερα:

> ότι έχουν προσδιορισθεί και αξιολογηθεί οι κίνδυνοι εκρήξεων,

> ότι θα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του σκοπού του πδ 42/2003,

> τους χώρους που έχουν ταξινομηθεί σε ζώνες, σύμφωνα με το παρ.Ι του άρθρου 10 του πδ 42/2003,

> τους χώρους στους οποίους ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις του παρ.II του άρθρου 10 του πδ 42/2003.

> ότι οι χώροι και ο εξοπλισμός εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων συναγερμού, διαμορφώνονται, λειτουργούν και συντηρούνται έτσι ώστε να είναι ασφαλείς,

> ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την ασφαλή χρησιμοποίηση του εξοπλισμού εργασίας, σύμφωνα με το π.δ. 395/94 “Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ” (220/Α).

Το έγγραφο αυτό συντάσσεται πριν από την έναρξη των εργασιών και αναθεωρείται όταν ο χώρος εργασίας, ο εξοπλισμός ή η οργάνωση της εργασίας υφίστανται σημαντικές αλλαγές, επεκτάσεις ή μετατροπές. Ο εργοδότης μπορεί να συνδυάζει υφιστάμενες αξιολογήσεις κινδύνων έκρηξης, έγγραφα ή άλλες ισοδύναμες εκθέσεις που συντάχθηκαν βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Γενικά η σχετική εργατική νομοθεσία εφαρμόζεται για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, για την οποία την ευθύνη φέρει αποκλειστικά ο εργοδότης, ενώ η υψηλότερη σε επικινδυνότητα δραστηριότητα καθορίζει κάθε φορά το είδος και την ένταση των μέτρων ασφάλειας και υγείας στην εργασία που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψη και να εφαρμόζονται από την επιχείρηση/εργοδότη.. Κατά τα λοιπά η αρμοδιότητα έλεγχο», για την εφαρμογή των διατάξεων σχετικών με τους όρους και τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας τις οποίες επικαλείστε βρίσκεται εκτός της αρμοδιότητας της Υπηρεσίας μας.  Ο Αναπλ. Προϊστάμενος της Δ/νσης Ι.ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ