Χρόνος έκδοσης ΑΠΥ σε πλυντήριο αυτοκινήτων – Η ΑΠΥ εκδίδεται μόλις ολοκληρωθεί η υπηρεσία Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)- taxheaven.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α6

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213-1604514
ΦΑΞ: 213-1604567

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπ’ όψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β. Του άρθρου 10 της Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10.03.2017 Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ 968 Β’/22.03.2017) με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», όπως αναριθμήθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ. Της ΠΟΛ.1064/2017 Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β’ 1440/27-04-2017)

2. Την ΠΟΛ.1069/2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την αριθ. Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.08.2016 (ΦΕΚ 2759 / τ. Β’/01.09.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από 21-6-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανή προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία « » με ΑΦΜ: , με έδρα στο επί της , κατά της υπ’ αριθμ /2019 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 58Απαρ. 1 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2019 της Προϊσταμένης της ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Την υπ’ αριθμ /2019 οριστική πράξη επιβολή προστίμου του άρθρου 58Απαρ. 1 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2019 της Προϊσταμένης της ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών της οποίας ζητείται η ακύρωση, καθώς και την από 20-5-2019 οικεία έκθεση ελέγχου

6. Τις απόψεις της ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών.

7. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Α6 όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Επί της από 21-6-2019 και με αριθμό πρωτοκόλλου ενδικοφανούς προσφυγής της εταιρείας « » με ΑΦΜ: , η οποία κατατέθηκε εμπρόθεσμα και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων της ενδικοφανούς προσφυγής, επαγόμαστε τα ακόλουθα: 

– Με την υπ’ αρ /2019 οριστική πράξη επιβολής φορολογικού έτους 2019 της Προϊσταμένης της ΔΟΥ ΙΓ Αθηνών επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας εταιρείας πρόστιμο ύψους 500,00 € σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58α παρ. 1 του ν.4174/2013.

Το ως άνω πρόστιμο προέκυψε στο πλαίσιο διενεργούμενου επιτόπιου ελέγχου στις 22-4¬2019 και ώρα 17:00, βάσει της με αρ /2019 εντολής ελέγχου της Προϊσταμένης της ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών, για τη διαπίστωση της ορθής εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 (ΕΛΠ) και του ν.4174/2013 (ΚΦΔ). Από τον υπό κρίση έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η ελεγχόμενη επιχείρηση δεν εξέδωσε μία Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από τον εν χρήσει Φ.Η.Μ. ή άλλο χειρόγραφο φορολογικό στοιχείο αξίας, για παρασχεθείσα υπηρεσία πλυσίματος ενός αυτοκινήτου αξίας 12,50 ευρώ, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του ν.4308/2014 (Ε.Λ.Π.).
Η προσφεύγουσα εταιρεία, με την υπό κρίση ενδικοφανή προσφυγή, ζητά την ακύρωση της παραπάνω πράξης προβάλλοντας τους παρακάτω λόγους:

1. Αναληθής, ανακριβής και αυτοδιαψευδόμενη η περιγραφή της παραβάσεως στην προσβαλλόμενη οριστική πράξη επιβολής προστίμου, σύμφωνα με την οποία η επιχείρησή «δεν εξέδωσε φορολογικό στοιχείο από τον εν χρήσει Φ.Η.Μ. ή άλλο φορολογικό στοιχείο αξίας για πράξη που επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. (για παροχή υπηρεσίας – πλύσιμο αυτοκινήτου) αξίας 12,50 ευρώ», ενώ τα ελεγκτικά όργανα ήταν παρόντα και διαπίστωσαν προσωπικά την έκδοση της εν λόγω απόδειξης, που μάλιστα πληρώθηκε με κάρτα από την πελάτισσα, η οποία έγινε κανονικά και νόμιμα, χωρίς καμία δική τους παρέμβαση ή υπόδειξη. Περαιτέρω, τα ελεγκτικά υπηρεσιακά όργανα προέβησαν στην πρόβλεψη αλλά και κρίση μετά βεβαιότητας ότι αν δεν ήταν αυτοί παρόντες, δεν θα εκδιδόταν ποτέ απόδειξη, αφού όχι μόνο το είπαν αλλά και το έγραψαν στο Σ.Δ.Ε, όπου στη δεύτερη σελίδα αυτού σημειώνουν επί λέξει : «… η επιχείρηση εξέδωσε κατόπιν ελέγχου και συνεπεία αυτού την με αρ – 22/04/2019 Α.Λ.Π. αξίας 12,50 για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας.

2. Ο Ν.4308/2014, όπως ισχύει, προβλέπει ότι η απόδειξη παροχής υπηρεσιών εκδίδεται με το πέρας της παροχής της υπηρεσίας. Στην υπό κρίση περίπτωση η παροχή της υπηρεσίας δεν είχε ολοκληρωθεί, γεγονός που αποδεικνύεται όχι μόνο από τα λεγόμενά και την μαρτυρία των υπαλλήλων της επιχείρησης, αλλά και από την καταγραφή της κάμερας του καταστήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι στις επιχειρήσεις των πρατηρίων εξαιρετικά σπανίως η υπηρεσία πλυσίματος ολοκληρώνεται εντός του κλειστού χώρου του πλυντηρίου, αλλά κυρίως ολοκληρώνεται εκτός, στο χώρο στάθμευσης, όπου γίνεται το σκούπισμα, τζάμια, γυάλισμα ζαντών και ελαστικών κλπ. Κανένα δε όχημα δεν εξέρχεται από τον χώρο του πρατηρίου χωρίς απόδειξη.

3. Δεν αναγράφεται πουθενά ούτε τι ελέγχθηκε, ούτε τον τύπο του οχήματος, ή την μάρκα του, ή τον αριθμό κυκλοφορίας του και ουδόλως αναφέρθηκε στην παρουσία της ιδιοκτήτριας του εν λόγω οχήματος κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Συνεπώς ουδεμία αξία και νομική ισχύ έχει το Σ.Δ.Ε. διότι όχι μόνο συμπληρώθηκε προχείρως, βιαστικώς και ελλιπώς, αλλά κυρίως επειδή συμπληρώθηκε με αναληθή και ανακριβή στοιχεία και προβλέψεις και όχι με πραγματικά γεγονότα και περιστατικά. Στην ουσία, αυτό που συνέβη είναι ότι βεβαιώθηκε παράβαση με την υποψία ότι θα διαπράττονταν μελλοντικά. Όλα τα ανωτέρω παρατέθηκαν και στο κατατεθέν με αριθ /2019 υπόμνημα της επιχείρησης.

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.4308/2014 ορίζεται ότι: «Ι.Για κάθε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών σε ιδιώτες καταναλωτές, μπορεί να εκδίδεται στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη λιανικής πώλησης ή απόδειξη παροχής υπηρεσιών), αντί έκδοσης τιμολογίου του άρθρου 8. Αντίτυπο αυτού του εγγράφου παραδίδεται, αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του πελάτη.
..8. Η έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης (αποδείξεων λιανικής ή τιμολογίων) γίνεται με τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών που προβλέπει ο ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου »

Επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4308/2014 ορίζεται ότι: «Το στοιχείο λιανικής πώλησης (απόδειξη ή τιμολόγιο) εκδίδεται:
α) Σε περίπτωση πώλησης αγαθών, κατά το χρόνο παράδοσης ή την έναρξη της αποστολής. Όταν η παράδοση των πωλούμενων αγαθών γίνεται από τρίτο, το στοιχείο λιανικής πώλησης εκδίδεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την παράδοση και πάντως εντός του φορολογικού έτους που έγινε η παράδοση.β) Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών, με την ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας.
γ) Σε περίπτωση απόκτησης δικαιώματος λήψης υπηρεσίας, με την απόκτηση του δικαιώματος αυτού.
δ) Σε περίπτωση συνεχιζόμενης παροχής αγαθών, υπηρεσίας ή κατασκευής έργου, το παραστατικό της πώλησης εκδίδεται όταν μέρος της αμοιβής καθίσταται απαιτητό για το μέρος της υπηρεσίας ή του έργου που έχει ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή του έργου.»
Επειδή με την ΠΟΛ.1003/31-12-2014 «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α’ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» δόθηκαν μεταξύ άλλων και οι εξής οδηγίες:
Άρθρο 12: Εκδιδόμενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών
Παράγραφος 8
12.8.1 Με την παράγραφο 8 εισάγεται γενική υποχρέωση για χρήση Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) που προέβλεπε ο Ν. 1809/1988 κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, για την έκδοση παραστατικών πωλήσεων λιανικής (αποδείξεις λιανικής ή τιμολόγια). Συγκεκριμένα, οι αποδείξεις λιανικής (πώλησης ή παροχής υπηρεσιών) εκδίδονται με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή, εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά, με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.
12.8.2 Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που η οντότητα εκδίδει τιμολόγιο για τις λιανικές πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών, αυτό εκδίδεται μηχανογραφικά με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό, εκτός εάν η οντότητα απαλλάσσεται από τη χρήση φορολογικού μηχανισμού σύμφωνα με το άρθρο αυτό, περίπτωση στην οποία το τιμολόγιο εκδίδεται με οποιονδήποτε τρόπο, είτε χειρόγραφα είτε μηχανογραφικά χωρίς σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.

Επειδή όπως προκύπτει από το υποσύστημα μητρώου TAXIS, η ελεγχόμενη εκδίδει τα προβλεπόμενα στοιχεία λιανικής πώλησης με τη χρήση Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού, ήτοι την με αρ. μητρώου Φ.Τ.Μ. και από τον με αρ. μητρώου μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..

Επειδή σύμφωνα με την από 20-5-2019 σχετική έκθεση ελέγχου, η ελεγχόμενη επιχείρηση για τις παρεχόμενες υπηρεσίες πλυσίματος αυτοκινήτων εξέδιδε τα στοιχεία λιανικής πώλησης από την με αρ. μητρώου Φορολογική Ταμειακή Μηχανή.

Επειδή σύμφωνα με την από 20-5-2019 έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, ο υπό κρίση έλεγχος διενεργήθηκε την 22-4-2019 και κατά την έναρξή του, παρελήφθη η με αριθ. …/ /2019 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης με ώρα έκδοσης την 16:46 και συνολικής αξίας 0,01 ευρώ από τον εν χρήσει Φ.Η.Μ. με Αριθμό Μητρώου

Ειδικότερα ως προς τη διαπίστωση της κρινόμενης παράβασης, έγιναν οι εξής ελεγκτικές επαληθεύσεις: «Συγκεκριμένα, ένας υπάλληλος της επιχείρησης μόλις είχε πλύνει ένα όχημα, το έβγαλε από το χώρο του πλυντηρίου του καταστήματος, το πάρκαρε και το κλείδωσε σε άλλο χώρο εκτός του καταστήματος (μπροστά από παρακείμενο κατάστημα), έως ότου επιστρέψει ο ιδιοκτήτης του. Στη συνέχεια και αφού δηλώσαμε την ιδιότητα μας στον εκπρόσωπο της επιχείρησης την ώρα του ελέγχου, του , επιδεικνύοντας την προαναφερθείσα εντολή ελέγχου και τις αστυνομικές μας ταυτότητες, του ζητήσαμε την προβλεπόμενη εκδοθείσα Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών, αλλά ο εν λόγω υπάλληλος είπε πως δεν είχε εκδοθεί απόδειξη, αν και είχε ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας. Στην συνέχεια ζητήσαμε επίσης από τον εν λόγω εκπρόσωπο της επιχείρησης την ώρα του ελέγχου, να μας εκδώσει από τον εν χρήσει Φ.Η.Μ. μία (1) Α.Λ.Π. πολύ μικρής αξίας, όπως και έγινε (παραλήφθηκε η με αριθμό …/. /2019 Απόδειξη Λιανικής Πώλησης, συνολικής αξίας 0,01 ευρώ). Ακολούθως, προβήκαμε σε ελεγκτικές επαληθεύσεις για τη νομότυπη έκδοση φορολογικών στοιχείων, όπου προέκυψε ότι πράγματι η επιχείρηση δεν εξέδωσε μία (1) Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (Απόδειξη Λιανικών Συναλλαγών) από τον εν χρήσει Φ.Η.Μ., ή άλλο χειρόγραφο φορολογικό στοιχείο αξίας όπως είχε υποχρέωση..»

Επειδή, όπως επικαλείται η προσφεύγουσα, προσκομίζοντας και τα σχετικά αποδεικτικά, ήτοι φωτογραφικό υλικό από την τοποθετημένη στο κατάστημα της επιχείρησης κάμερα καθώς και το αντίγραφο πληρωμής μέσω κάρτας της πελάτισσας η οποία έλαβε χώρα την 16:53, η επίμαχη συναλλαγή διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα από την έναρξη του ελέγχου την 16:46 μέχρι την πληρωμή της σχετικής αμοιβής την 16:53, ήτοι με την προσέλευση της ιδιοκτήτριας και την παράδοση του οχήματός της, γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται από τον υπό κρίση έλεγχο.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 5 περ. ι του Π.Δ. 186/1992 (ΚΒΣ) ορίζονταν ότι ο επιτηδευματίας που διατηρεί επιχείρηση πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μοτοσικλετών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, υποχρεούται να τηρεί προσθέτως και βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων – οχημάτων. Επίσης, με την ίδια διάταξη του Κώδικα ορίζεται, ότι ο επιτηδευματίας που διατηρεί συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, γεωργικών και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων, υποχρεούται να τηρεί προσθέτως και βιβλίο εισερχομένων οχημάτων. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται για κάθε όχημα, τα εξής στοιχεία: α) Η χρονολογία εισόδου και εξόδου του οχήματος.
β) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία κι η διεύθυνση του κατόχου του οχήματος. γ) Ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος και εφόσον δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός, το είδος του οχήματος.
Κατ’ εξαίρεση, ο εκμεταλλευτής πλυντηρίου αυτοκινήτων δεν υποχρεούται να αναγράφει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του κατόχου του οχήματος.
Η καταχώρηση στο βιβλίο εισερχομένων των επιχειρήσεων επισκευής και συντήρησης γίνεται όταν το όχημα εισέλθει και σταθμεύσει στον κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρήσει ο οδηγός του ή αρχίσει η εργασία επισκευής.
Στην περίπτωση επισκευής για την οποία δεν λαμβάνεται αμοιβή αναγράφεται σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού η ένδειξη «δωρεάν» και υπογράφει παραπλεύρως ο πελάτης.

Επειδή η καταχώρηση στο βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων γινόταν όταν το αυτοκίνητο εισέρχονταν και στάθμευε στον κύριο χώρο του συνεργείου και αποχωρούσε ο οδηγός του ή άρχιζε η εργασία της επισκευής. Εφόσον το αυτοκίνητο καταχωρούνταν και δεν γίνονταν η επισκευή για οποιονδήποτε λόγο, γινόταν ανάλογη μνεία και υπέγραφε ο πελάτης. Επίσης, αν για το αυτοκίνητο το οποίο καταχωρείται στο ανωτέρο βιβλίο δεν λαμβάνονταν αμοιβή, αναγράφονταν σε ειδική στήλη του βιβλίου αυτού η ένδειξη «δωρεάν», και υπέγραφε παραπλεύρως ο πελάτης. (Υπ. Οικ. Εγκ. 3/1992).

Επειδή με την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012 (ΚΦΑΣ), καταργήθηκαν τα πρόσθετα βιβλία που προβλέπονταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 10 του ΚΒΣ (Π.Δ. 186/1992) και συγκεκριμένα και το βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων του άρθρου 10 παρ. 5 περ. ι’ του ΚΒΣ και ορίζονταν ότι στο εξής πρέπει να εκδίδουν τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών με φορολογική ταμειακή μηχανή ή με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό.

Επειδή σύμφωνα με τι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4308/2014 (ΕΛΠ) ορίζεται ότι; «1. Οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί (φορολογικές ταμειακές μηχανές και μηχανισμοί Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων) του ν. 1809/1988 δύναται να συνεχίσουν να χρησιμοποιούνται, εκτός εάν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κριθεί ότι δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπά χαρακτηριστικά της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

2. Οι αποφάσεις ΠΟΛ.1220/2012 και ΠΟΛ.1221/2012 του Υπουργείου Οικονομικών διατηρούνται σε ισχύ ως προς τις προβλεπόμενες ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών του ν. 1809/1980, εκτός εάν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κριθεί ότι αυτές οι ιδιότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και λοιπά χαρακτηριστικά της παραγράφου 9 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.»
Επειδή σύμφωνα με την ΠΟΛ 1220/2012 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών «Κωδικοποίηση – Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους», μεταξύ των στοιχείων που πρέπει να περιέχονται στην εκδιδόμενη φορολογική απόδειξη εσόδου μέσω Φ.Η.Μ. είναι και ο τρόπος πληρωμής, ήτοι με μετρητά ή πιστωτική κάρτα. Περαιτέρω ορίζεται ότι έγκυρη απόδειξη εσόδου είναι η απόδειξη πώλησης λιανικής ή χονδρικής (όπου προβλέπεται), ή η απόδειξη παροχής υπηρεσιών η οποία παραδίδεται στον πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία κατά περίπτωση) κατά την διενέργεια συναλλαγής, τα στοιχεία της οποία καταχωρούνται τελικά στη φορολογική μνήμη του ΦΗΜ.

Επειδή όπως προκύπτει από τη σχετική έκθεση ελέγχου, η προσφεύγουσα κατά τη διάρκεια του ελέγχου με το υπ’ αριθμ /2019 Υπόμνημά της όπως και με την κατάθεση της παρούσας, επικαλέστηκε ότι κατά την ώρα του ελέγχου η παρεχόμενη υπηρεσία πλυσίματος του με αρ. κυκλ οχήματος δεν είχε ολοκληρωθεί καθόσον « τα πατάκια μόλις έχουν πλυθεί και είναι απλωμένα για φύσημα και στέγνωμα. Η πελάτισσα λέει ότι δεν την πειράζει επειδή βιάζεται και βγάζει την κάρτα της να πληρώσει. Η πελάτισσα πληρώνει ενώπιον των υπηρεσιακών ελεγκτικών οργάνων με κάρτα και λαμβάνει ενώπιον του την προβλεπόμενη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών ποσού 12,50€, όπως αναγράφει ο αναρτημένος σε εμφανές σημείο τιμοκατάλογος.»

Επειδή σε απάντηση του ως άνω προβαλλόμενου ισχυρισμού της προσφεύγουσας με ότι το όχημα δεν ήταν έτοιμο την ώρα της επίσκεψης του ελέγχου, ο έλεγχος αναφέρει « ότι σε ερώτηση των ελεγκτών της υπηρεσίας μας, γιατί ενώ είχε ολοκληρωθεί η παροχή της υπηρεσίας (πλύσιμο) δεν είχε εκδοθεί το προβλεπόμενο παραστατικό, οι υπάλληλοι της επιχείρησης δεν επικαλέστηκαν την μη ολοκλήρωση της παροχής της υπηρεσίας, αλλά δήλωσαν ότι το αντίστοιχο Φορολογικό παραστατικό το εκδίδουν πάντα, μόλις ο πελάτης πληρώσει και όχι με το πέρας της εργασίας τους .» Περαιτέρω, όπως αναγράφεται στο συνταχθέν Σημείωμα Διαπιστώσεων, ο έλεγχος παρέλαβε την μη αρ /2019 ΑΛΠ και η επιχείρηση εξέδωσε κατόπιν του ελέγχου και συνεπεία αυτού την με αρ /2019 ΑΛΠ, αξίας 12,50€ για την εν λόγω παροχή υπηρεσίας.

Επειδή από τα ανωτέρω συνάγεται ότι στην προκειμένη περίπτωση παρεχόμενης υπηρεσίας, για τη διαπίστωση της παράβασης περί μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τρόπος έκδοσης της απόδειξης λιανικής, ήτοι μέσω Φ.Τ.Μ. και συνεπώς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4308/2014, ο χρόνος έκδοσης της σχετικής απόδειξης εσόδου συμπίπτει με το χρόνο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας η οποία λαμβάνει χώρα κατά την παράδοση στον πελάτη του οχήματος και την είσπραξη της σχετικής αμοιβής κατά την οποία και καταχωρείται και ο σχετικός τρόπος πληρωμής στην εκδιδόμενη φορολογική απόδειξη.

Επειδή σε κάθε περίπτωση, προκειμένου ο έλεγχος να καταλήξει σε ασφαλή κρίση αναφορικά με τη διάπραξη της παράβασης, θα πρέπει να ληφθούν και τα διδάγματα της κοινής πείρας, ήτοι ότι το όχημα θα μπορούσε να εξέλθει του χώρου χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ακόμη η παρεχόμενη εργασία, όπως άλλωστε προβλέπονταν με τις προϊσχύουσες διατάξεις κατά τις οποίες γινόταν σχετική αναφορά στο τηρούμενο βιβλίο εισερχομένων αυτοκινήτων ενώ με το ισχύον καθεστώς δεν προβλέπεται, παρά μόνο η έκδοση της σχετικής απόδειξης με Φ.Τ.Μ. και τα στοιχεία που πρέπει να περιέχονται σε αυτή.

Επειδή, ενόψει των προαναφερόμενων διατάξεων σε συνδυασμό με τα πραγματικά περιστατικά όπως αυτά αποτυπώνονται στην από 20-5-2019 έκθεση μερικού επιτόπιου ελέγχου της Δ.Ο.Υ. ΙΓ’ Αθηνών, στην προκειμένη περίπτωση δε στοιχειοθετείται πλήρως και επαρκώς η αποδιδόμενη , με την υπ’ αριθμ /2019 προσβαλλόμενη πράξη, παράβαση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου για την κρινόμενη παρεχόμενη υπηρεσία-πλυσίματος αυτοκινήτου και η υπ’ αριθμ /2019 ΑΛΠ κρίνεται νομίμως εκδοθείσα κατά το χρόνο που αυτή εκδόθηκε, ήτοι κατά την παράδοση του οχήματος στην ιδιοκτήτρια του οχήματος. Ως εκ τούτου ισχυρισμοί της προσφεύγουσας επιχείρησης που βάσιμα προβάλλονται με την παρούσα, γίνονται αποδεκτοί.

Αποφασίζουμε

Την αποδοχή της με αριθμό /21-6-2019 ενδικοφανούς προσφυγής της « » με ΑΦΜ: και την ακύρωση της με αρ /2019 οριστικής πράξης επιβολής προστίμου του άρθρου 58Απαρ. 1 του ν. 4174/2013 φορολογικού έτους 2019 της Προϊσταμένης της ΔΟΥ ΙΓ’ Αθηνών.

Οριστική φορολογική υποχρέωση του υπόχρεου – καταλογιζόμενο ποσό με βάση την παρούσα απόφαση:

Πρόστιμο του άρθρου 58Α παρ. 1 του ν.4174/2013: 0,00€

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί από αρμόδιο όργανο με τη νόμιμη διαδικασία, στον υπόχρεο.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Σ η μ ε ί ω σ η : Κατά της απόφασης αυτής επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Δικαστηρίων εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της.