Ποσοστά φυσικής φύρας ενεργειακών προϊόντων και πως αναγνωρίζονται

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΔΕΦΚΦ Α 1035092 ΕΞ 2017/3.3.2017, σχετικά με τον καθορισμό των ποσοστών απομείωσης ενεργειακών προϊόντων, όπως και τους όρους και τις προϋποθέσεις για την αναγνώριση των απωλειών αυτών.
– Για τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, τα οποία κατέχονται ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αναγνωρίζονται τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ποσοστά φυσικής απομείωσης (φύρας):

Ι. Βενζίνη των περιπτώσεων α’, β’, γ’, δ’ και ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 ν. 2960/2001, όπως ισχύει. α) Διακινούμενη με θαλάσσια μέσα: i) για ποσότητα μέχρι και 5.000 m3 μέχρι και 0,70% κατ’ όγκο ii) για ποσότητα πάνω από 5.000 m3 μέχρι και 2% κατ’ όγκο. β) Διακινούμενη με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% κατ’ όγκο. γ) Διακινούμενη με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατ’ όγκο. δ) Αποθηκευμένη σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% κατ’ όγκο. II. Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) των περιπτώσεων στ’, ζ’, και η’, κηροζίνη των περιπτώσεων ι’, ια’ και ιβ’ και βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, της περίπτωσης κστ’, της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει. α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα: i) για ποσότητα μέχρι και 5.000 m3 μέχρι και 0,60% κατ’ όγκο ii) για ποσότητα πάνω από 5.000 m3 μέχρι και 1,30% κατ’ όγκο. β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,40% κατ’ όγκο. γ) Διακινούμενα με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατ’ όγκο. δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,20% κατ’ όγκο. III) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL – ΜΑΖΟΥΤ) της περίπτωσης θ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει. α) Διακινούμενο με θαλάσσια μέσα: i) για ποσότητα μέχρι και 5.000 ΜΤ μέχρι και 0,50% κατά βάρος ii) για ποσότητα πάνω από 5.000 ΜΤ μέχρι και 1% κατά βάρος. β) Διακινούμενο με χερσαία μέσα μέχρι και 0,30% κατά βάρος. γ) Διακινούμενο με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατά βάρος. δ) Αποθηκευμένο σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,10% κατά βάρος. IV) Υγραέρια και μεθάνιο των περιπτώσεων ιγ’, ιδ’, και ιε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει. α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατά βάρος β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% κατά βάρος γ) Διακινούμενα με αγωγούς μέχρι και 0,20% κατά βάρος δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% κατά βάρος. – Για τα ακόλουθα ενεργειακά προϊόντα του άρθρου 72 του ν. 2960/2001 όπως ισχύει, τα οποία κατέχονται ή διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, αναγνωρίζονται τα παρακάτω, κατά περίπτωση, ποσοστά φυσικής απομείωσης (φύρας): Ι. Βενζόλιο (βενζένιο) (Σ.Ο. 27.07.10) και Εξάνιο (Σ.Ο. 27.10.11.25) των περιπτώσεων β’ και γ’, της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει. α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατά βάρος β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος γ) Διακινούμενα: – Από δεξαμενή σε δεξαμενή – Κατά την πλήρωση βαρελιών – Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων – Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,50% κατά βάρος δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 1% κατά βάρος. II. Τολουόλιο (τολουένιο) (Σ.Ο. 27.07.20) και Τολουόλιο (Σ.Ο. 29.02.30) των περιπτώσεων β’ και στ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, Ξυλόλιο (Ξυλένιο) (Σ.Ο. 27.07.30) και ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα (Σ.Ο. 29.02.44) των περιπτώσεων β’ και στ’ της ιδίας παραγράφου, άλλα μίγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65% ή περισσότερο του όγκου τους (με τις απώλειες στους 250 °C, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D86) (Σ.Ο. 27.07.50) της περίπτωσης β’ και ελαφρύ πετρέλαιο White Spirit (Σ.Ο. 27.10.11.21) της περίπτωσης γ’ της ίδιας παραγράφου, όπως ισχύει. α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 1% κατά βάρος β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος γ) Διακινούμενα: – Από δεξαμενή σε δεξαμενή – Κατά την πλήρωση βαρελιών – Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων – Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,50% κατά βάρος δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,60% κατά βάρος. III. Άλλα ελαφρά λάδια (Σ.Ο. 27.10.11.90) της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3, του άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει. α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 0,70% κατά βάρος β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,50% κατά βάρος γ) Διακινούμενα: – Από δεξαμενή σε δεξαμενή – Κατά την πλήρωση βαρελιών – Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων – Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,20% κατά βάρος δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη μέχρι και 0,30% κατά βάρος. IV. Άλλα μεσαία λάδια (Σ.Ο. 27.10.19.29) της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3, του άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει. α) Διακινούμενα με θαλάσσια μέσα μέχρι και 0,60% κατά βάρος β) Διακινούμενα με χερσαία μέσα μέχρι και 0,40% κατά βάρος γ) Διακινούμενα: – Από δεξαμενή σε δεξαμενή – Κατά την πλήρωση βαρελιών – Κατά την πλήρωση βυτιοφόρων – Κατά τις αναμίξεις/παραγωγή προϊόντων μέχρι και 0,20% κατά βάρος δ) Αποθηκευμένα σε φορολογική αποθήκη: μέχρι και 0,20% κατά βάρος V. Υδρογονάνθρακες άκυκλοι κορεσμένοι (Σ.Ο. 29.01.10) της περιπτώσεως ε’, της παραγράφου 3, άρθρου 72 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει. α) Πεντάνια, εξάνια και επτάνια : Όμοια με την υποπαράγραφο Ι, της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου. β) Οκτάνια, εννεανια έως και δεκαπεντανια: Όμοια με την υποπαράγραφο II, της παραγράφου 2, του παρόντος άρθρου. Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων του άρθρου 1 της παρούσας απόφασης, κατά το στάδιο της αποθήκευσης τους σε φορολογική αποθήκη, γίνεται σε μηνιαία βάση με την υποβολή σχετικής αίτησης από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, στην αρμόδια για τον έλεγχο και εποπτεία της φορολογικής αποθήκης, Τελωνειακή Αρχή. Στην αίτηση αυτή επισυνάπτεται κατάσταση στην οποία αναγράφεται το είδος του προϊόντος, οι διακινηθείσες ποσότητες, με αναφορά στα σχετικά παραστατικά, η πραγματική φύρα, καθώς και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα ποσοστά του άρθρου 1, αλλά και κάθε άλλη λεπτομέρεια που ήθελε καθορίσει η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη διευκόλυνση του ελέγχου.
Στις περιπτώσεις εκτάκτων ελέγχων που διενεργούνται από τις ελεγκτικές υπηρεσίες, κατά την διάρκεια του μηνός, ακολουθείται η ίδια διαδικασία υπολογισμού της φυσικής απομείωσης (φύρας), με βάση τα πραγματικά στοιχεία που προκύπτουν από τον φυσικό και λογιστικό έλεγχο της φορολογικής αποθήκης. Ο προσδιορισμός της φυσικής απομείωσης (φύρας) των προϊόντων του άρθρου 1, κατά το στάδιο της διακίνησης, είτε στο εσωτερικό μεταξύ φορολογικών αποθηκών, είτε σε ενδοκοινοτικό επίπεδο, γίνεται κατά την άφιξη της αποστολής, με την υποβολή από τον παραλήπτη σχετικής αίτησης στην αρμόδια για τον έλεγχό του Τελωνειακή Αρχή. Στην εν λόγω αίτηση επισυνάπτεται κατάσταση στην οποία αναγράφονται, η ιδιότητα του παραλήπτη κατά την έννοια του άρθρου 55 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, το είδος του προϊόντος, η αποσταλείσα και παραλήφθείσα ποσότητα, ο τρόπος μεταφοράς, η πραγματική φύρα και εκείνη που αντιστοιχεί στα ανώτατα ποσοστά του άρθρου 1, ο αριθμός αναφοράς και το είδος του συνοδευτικού εγγράφου αποστολής καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που ήθελε καθορίσει η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή για τη διευκόλυνση του ελέγχου. Με την υποβολή των παραπάνω αιτήσεων η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή προβαίνει στην επαλήθευση των υποβαλλόμενων στοιχείων με τη διενέργεια φυσικού ή λογιστικού ελέγχου. Εφόσον από τα αποτελέσματα του ανωτέρω ελέγχου επαληθεύεται ότι η πραγματική φύρα δεν υπερβαίνει τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο 1, δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση για την καταβολή του Ε.Φ.Κ., του Φ.Π.Α. και των λοιπών φορολογικών επιβαρύνσεων. Σε περιπτώσεις ελέγχων που διενεργούνται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου ή εκτάκτων ελέγχων, όπου διαπιστώνονται ελλείμματα τα οποία δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως νόμιμη φύρα, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, προβαίνει άμεσα στον προσδιορισμό του ποσού των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν μετά των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθ. 119Α σε συνδυασμό με το άρθ. 142 του ν. 2960/2001, με την επιφύλαξη των περί λαθρεμπορίας διατάξεων του ίδιου νόμου, εφόσον συντρέχει προς τούτο περίπτωση.
ΠΗΓΗ: TAXHEAVEN