του Δημήτρη Κατσαγάνη

Τα πάνω –κάτω στον τρόπο εξαγοράς των πλασματικών ετών ασφάλισης φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου,όπως αυτός εξειδικεύεται στη χθεσινή εγκύκλιο του Υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσου Πετρόπουλου. Συγκεκριμένα:

– Για τους μισθωτούς (δημοσίου –ιδιωτικού τομέα) στις περιπτώσεις που για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων προβλέπεται η καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή, από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

– Για τους ελεύθερους επαγγελματίες (ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ αντίστοιχα), η μηνιαία εισφορά εξαγοράς υπολογίζεται, με βάση το προβλεπόμενο ασφάλιστρο άνω 5ετίας. Η εισφορά υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο εισόδημά τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

– Για  τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, η μηνιαία εισφορά εξαγοράς  λαμβάνεται με βάση το μεταβατικό κατ’ έτος ασφάλιστρο.

–  Σε περιπτώσεις παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας με υποχρέωση από 1/1/2017 καταβολής πολλαπλών ασφαλιστικών εισφορών, ο ασφαλισμένος καταβάλλει για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης επιμέρους ασφαλιστική εισφορά υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα ανωτέρω για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

– Τυχόν εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

– Από την ημερομηνία ισχύος του νόμου, δηλ. την 13/5/2016 καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από τους συνταξιούχους και σε περίπτωση θανάτου, από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος). Επίσης καταργείται η έκπτωση ποσοστού 50% επί του ποσού της εξαγοράς του χρόνου στρατιωτικής θητείας σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώθηκαν και ισχύουν από 1.1.2015 και εφεξής.

Συγκεκριμένα,για όσους “βγαίνουν” στη σύνταξη μετά τις 12/5/2016 (σ.σ. ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου Κατρούγκαλου) διέπονται από τις ακόλουθες αλλαγές :

· Πώς υπολογίζεται η εισφορά εξαγοράς από τους μισθωτούς

Στις περιπτώσεις όπου, για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων προβλέπεται η καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή, από τον ασφαλισμένο, του συνόλου των εισφορών (εργοδότη και ασφαλισμένου) για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου ασφάλισης στο ποσοστό που ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του εξαγοραζόμενου χρόνου το ύψος – ποσοστό εισφοράς αναγνώρισης διαμορφώνεται μεταβατικά (αυξανόμενο ή μειούμενο), η εξαγορά γίνεται βάσει του ποσοστού εισφοράς που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Παραδείγματα:

– Εργαζόμενος στον ΟΤΕ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ) που αιτείται αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2017, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 25,99% (8,29% ασφαλισμένου – 17,70% εργοδότη)

– Εργαζόμενος στη ΔΕΗ, ασφαλισμένος στον ΕΦΚΑ (πρώην ΤΑΠ-ΔΕΗ) που αιτείται την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης το έτος 2018, θα καταβάλλει εισφορά που θα ανέρχεται σε ποσοστό 26,51% (8,84% ασφαλισμένου – 17,67% εργοδότη) –

– Μισθωτός – εργαζόμενος παράλληλα σε δύο εργασίες υπακτέες στην ασφάλιση του κοινού καθεστώτος του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ασφαλιστέες αποδοχές 1.000 +300 ευρώ), κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της αίτησης αναγνώρισης. Η εισφορά θα υπολογιστεί με βάση το σύνολο των αποδοχών του ασφαλισμένου, ήτοι επί 1.300 ευρώ.

Οι παραπάνω αποδοχές επί των οποίων υπολογίζεται η εισφορά εξαγοράς, προσαυξάνονται για το διάστημα έως και το 2020 κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και για το διάστημα από το 2021 και εφεξής με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

Ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς των μισθωτών είναι το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών.

Επομένως, ως ελάχιστη μηνιαία βάση υπολογισμού για αιτήσεις από 13/5/2016 είναι το ποσό των 586,08 ευρώ.

Για τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από 13.5.2016 έως και 31.12.2016 το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών – όπου προβλεπόταν ανώτατο όριο – για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς μισθωτού και εργοδότη, είναι αυτό που ίσχυε κατά ασφαλιστικό φορέα και κατά κατηγορία μισθωτών ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου φορέα.

Όπου δεν προβλεπόταν ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, ο υπολογισμός της εισφοράς εξαγοράς γίνεται επί των ασφαλιστέων αποδοχών, ανεξαρτήτως του ύψους αυτών.

Για αιτήσεις από 1.1.2017 και εφεξής, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης των μισθωτών και των εργοδοτών, ανέρχεται στο ποσό των 5.860,80 € .

· πώς υπολογίζεται η εισφορά εξαγοράς για Ελεύθερους Επαγγελματίες – Αυτοαπασχολούμενους – Αγρότες

Ύψος ασφαλίστρου

Η μηνιαία εισφορά εξαγοράς υπολογίζεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους (ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ αντίστοιχα),με βάση το προβλεπόμενο ασφάλιστρο άνω 5ετίας, ενώ για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ λαμβάνεται το μεταβατικό κατ’ έτος ασφάλιστρο.

Βάση υπολογισμού της εισφοράς

Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, η εισφορά υπολογίζεται με βάση το μηνιαίο εισόδημά τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

Συνεπώς, σε κάθε περίπτωση το μηνιαίο εισόδημα που αποτελεί τη βάση υπολογισμού για την εισφορά εξαγοράς δεν μπορεί να υπολείπεται της κατώτατης βάσης υπολογισμού, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά περίπτωση ασφαλισμένου, δηλαδή των €586,08 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για ασφαλισμένους άνω ή κάτω 5ετίας, και των €410,26 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.

Σε περίπτωση ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση πλασματικών χρόνων καταβάλλουν εισφορές (σ.σ. Επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους), αλλά το προηγούμενο έτος κατέβαλαν ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτοί, η εισφορά για την αναγνώριση υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος που προκύπτει δηλαδή επί της προβλεπόμενης από τα ανωτέρω άρθρα ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού της ασφαλιστικής εισφοράς (€586,08 για τον πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ και €410,26 για τον πρώην ΟΓΑ).

Η εισφορά των αιτήσεων αναγνώρισης πλασματικών χρόνων που έχουν υποβληθεί από τους ελευθέρους επαγγελματίες -αυτοαπασχολούμενους (ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ αντίστοιχα) και του ΟΓΑ από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (σ.σ. νόμου Κατρούγκαλου), δηλαδή από 13.5.2016 έως και την 31.12.2016 υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματός τους, όπως αυτό προκύπτει από το φορολογητέο εισόδημά τους του φορολογικού έτους 2015.

Εάν η αίτηση για αναγνώριση υποβληθεί μετά την 13.5.2016, όμως ο ασφαλισμένος έχει διακόψει την επαγγελματική του δραστηριότητα πριν το 2015, και ως εκ τούτου δεν προκύπτει μηνιαίο εισόδημα για τον υπολογισμό της εισφοράς εξαγοράς λαμβάνεται ως μηνιαίο εισόδημα το ελάχιστο προβλεπόμενο (άνω 5ετίας) μηνιαίο εισόδημα από τις ανωτέρω διατάξεις κατά περίπτωση ασφαλισμένου.

Συνεπώς, στις περιπτώσεις ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ ως ελάχιστη μηνιαία βάση για τον υπολογισμό της εισφοράς εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης για αιτήσεις από 13.5.2016 και μετά είναι το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα στο ποσό των €586,08.

Αντίστοιχα για ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ως ελάχιστη μηνιαία βάση για τον υπολογισμό της εισφοράς εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης για αιτήσεις από 13.5.2016 και μετά είναι το 70% του ανωτέρω ποσού, δηλαδή το ποσό των €410,26.

Σε περίπτωση ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών) που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές μισθωτού εφαρμόζονται τα παραπάνω προβλεπόμενα για τους εμμίσθους ασφαλισμένους.

Σε περίπτωση ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Τομέας Ασφάλισης Νομικών) που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αναγνώρισης (αφορά αιτήσεις αναγνώρισης που υποβάλλονται μετά την 1/1/2017) καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικές εισφορές ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες, η εισφορά για την αναγνώριση υπολογίζεται επί του αθροίσματος των μηνιαίων αποδοχών και του μηνιαίου εισοδήματος που αποτελούν την βάση υπολογισμού της μηνιαίας εισφοράς για την κύρια ασφάλιση.

Παράδειγμα

-Μηχανικός παρέχει εξαρτημένη εργασία με μηνιαίες αποδοχές €1.200,00 και συγχρόνως ασκεί ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο το μηνιαίο εισόδημα με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του προηγούμενου έτους ανέρχεται σε €700,00.

Ο εν λόγω μηχανικός υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση χρόνου σπουδών εντός του 2017. Για την αναγνώριση ο ασφαλισμένος θα καταβάλει μηνιαία εισφορά ύψους €380,00 [20% x (€1.200,00 + €700,00)] για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα.

Τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς

Η αναγνώριση του πλασματικού χρόνου πραγματοποιείται με έκδοση απόφασης επί της υποβληθείσας σχετικής αίτησης, από τα αρμόδια όργανα του ΕΦΚΑ.

Η καταβολή του ποσού της εξαγοράς γίνεται είτε εφάπαξ μέσα σε τρεις μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης αναγνώρισης, είτε σε μηνιαίες δόσεις. Σε περίπτωση καταβολής του ποσού εξαγοράς σε δόσεις, αυτό καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται.

Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς , ακόμα κι αν η εξαγορά γίνει επί της ελάχιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού των 586,08 ευρώ.

Τυχόν εξαγορά χρόνου που υπολείπεται του ενός έτους δεν τυγχάνει έκπτωσης σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Παραδείγματα :

-Εξαγορά 5 μηνών (π.χ. σπουδών) : δεν προβλέπεται έκπτωση

– Εξαγορά 1 έτους και επτά μηνών (π.χ. σπουδών): έκπτωση 2% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης

-Εξαγορά 3 ετών και 11 μηνών (π.χ. σπουδών): έκπτωση 6 % σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης

– Εξαγορά 12 μηνών (π.χ. σπουδών): έκπτωση 2%.

Παράδειγμα

Έστω ότι η εξαγορά γίνεται επί μηνιαίων αποδοχών 586,06 ευρώ.

Τότε: [586,08Χ12μήνεςΧ20%]-2% = 1.406,59- 28,13=1.378,46:12=114,87 μηνιαίο ποσό εξαγοράς.

· Πως υπολογίζεται η  εισφορά εξαγοράς σε περιπτώσεις παράλληλης ασφάλισης

Σε περιπτώσεις παράλληλης επαγγελματικής δραστηριότητας με υποχρέωση από 1/1/2017 καταβολής πολλαπλών ασφαλιστικών εισφορών, ο ασφαλισμένος καταβάλλει για την αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης επιμέρους ασφαλιστική εισφορά υπολογιζόμενη σύμφωνα με τα ανωτέρω για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον ΕΦΚΑ και ο ασφαλισμένος επιλέγει τον πρώην φορέα ασφάλισης στον οποίο επιθυμεί να προσμετρήσει τον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης.

Παραδείγματα:

– Ασφαλισμένος παρέχει μισθωτή εργασία (ασφαλισμένος του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) και συγχρόνως ασκεί ελεύθερο επάγγελμα (ασφαλισμένος του πρώην ΟΑΕΕ). Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος καταβάλλει μία εισφορά για την αναγνώριση βάσει των προαναφερόμενων για τους μισθωτούς (20% επί των αποδοχών) και δεύτερη εισφορά για την αναγνώριση βάσει των προαναφερόμενων για τους ελεύθερους επαγγελματίες (20% επί του μηνιαίου εισοδήματος).

Ο ασφαλισμένος θα επιλέξει εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή στον πρώην ΟΑΕΕ, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. – Ασφαλισμένος απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας (ασφαλισμένος του πρώην ΟΑΕΕ) και συγχρόνως ασκεί αγροτική δραστηριότητα (ασφαλισμένος του πρώην ΟΓΑ).

Ο ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης εντός του 2017. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος καταβάλλει μία εισφορά για την αναγνώριση βάσει των προαναφερόμενων για τους ελεύθερους επαγγελματίες (20% επί του μηνιαίου εισοδήματος) και δεύτερη εισφορά για την αναγνώριση βάσει των προαναφερόμενων για τους αγρότες (14% επί του μηνιαίου εισοδήματος). Ο ασφαλισμένος θα επιλέξει εάν ο αναγνωριζόμενος χρόνος θα θεωρηθεί ως χρόνος ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ ή στον πρώην ΟΓΑ, για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

– Παλαιοί ασφαλισμένοι που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά για την ίδια εργασία στην ασφάλιση δύο φορέων ασφάλισης και από 1/1/2017 καταβάλλουν μία υποχρεωτική εισφορά ως μισθωτοί, αναγνωρίζουν από 1/1/2017 χρόνο ασφάλισης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους μισθωτούς, όμως επιλέγουν τον πρώην φορέα που θέλουν να συνυπολογίσουν τον αναγνωριζόμενο χρόνο ασφάλισης, ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για τη λήψη ανταποδοτικής σύνταξης είτε για προσαύξηση της ανταποδοτικής σύνταξης.

Παράδειγμα:

-Παλαιός ασφαλισμένος που απασχολείται ως μηχανικός στον ΟΤΕ, μέχρι 31/12/2016 υπαγόταν στην ασφάλιση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ / πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ και στο ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ, ενώ από 1/1/2017 καταβάλλει μία υποχρεωτική εισφορά (6,67% ο ασφαλισμένος και 13,33% ο εργοδότης επί των πάσης φύσεως αποδοχών). Ο εν λόγω ασφαλισμένος καταβάλλει εντός του 2017 εισφορά για την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για τους μισθωτούς (20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών).

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος μπορεί να θεωρηθεί είτε ως χρόνος ασφάλισης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ / πρώην ΤΑΠ – ΟΤΕ είτε ως χρόνος ασφάλισης του πρώην ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ.

– Σε περίπτωση παλαιών ασφαλισμένων που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά για την ίδια εργασία στην ασφάλιση του Δημοσίου και φορέα κύριας ασφάλισης (για παράδειγμα υγειονομικοί του ΕΣΥ ή μηχανικοί του Δημοσίου) και από 1/1/2017 καταβάλλουν μία υποχρεωτική εισφορά ως μισθωτοί, επιλέγουν εάν θα αναγνωρίσουν βάσει των ρυθμίσεων του ν. 3865/2010 ή του ν. 3863/2010.

Εάν η αναγνώριση γίνει βάσει του ν. 3865/2010, ο αναγνωριζόμενος χρόνος θεωρείται υποχρεωτικά χρόνος ασφάλισης του Δημοσίου, ενώ εάν η αναγνώριση γίνει βάσει του ν. 3863/2010 θεωρείται υποχρεωτικά χρόνος ασφάλισης στον πρώην φορέα κύριας ασφάλισης. Στις περιπτώσεις αυτές, ως προς τους αναγνωριζόμενους χρόνους και το ανώτατο όριο αναγνωριζόμενου χρόνου εφαρμόζονται αντίστοιχα τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις των νόμων 3863/2010 και 3865/2010.

* Τι γίνεται με την εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας

Από την έναρξη ισχύος της κοινοποιούμενης διάταξης, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω, ως προς τον προσδιορισμό της καταβαλλόμενης εισφοράς εξαγοράς, καταργούμενου, ως εκ τούτου, του άρθρου 2 του ν. 1358/1983.

Οι λοιποί – προβλεπόμενοι στις διατάξεις του ν. 1358/1983 – όροι αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας, εξακολουθούν να ισχύουν. Από την ημερομηνία ισχύος του νόμου, δηλ. την 13/5/2016 καταργούνται:

– το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας από τους συνταξιούχους και σε περίπτωση θανάτου, από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος),

– η έκπτωση ποσοστού 50% επί του ποσού της εξαγοράς του χρόνου στρατιωτικής θητείας σε όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώθηκαν και ισχύουν από 1.1.2015 και εφεξής).

Παραδείγματα:

α. Μισθωτός με μηνιαίες αποδοχές κατά τον τελευταίο μήνα απασχόλησης (Νοέμβριος 2016) €1.200,00 υποβάλλει εντός του 2017 αίτηση για την αναγνώριση 18 μηνών στρατιωτικής υπηρεσίας, (ανεξαρτήτως των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, βάσει των οποίων θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης).

Το ύψος της εισφοράς εξαγοράς ανέρχεται αρχικά σε €240,00 για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα (20% x €1.200,00) και δεν δικαιούται περαιτέρω έκπτωσης. Συνολικά ο ασφαλισμένος για την εξαγορά των 18 μηνών στρατιωτικής υπηρεσίας θα καταβάλει €4.320,00 (18 x €240,00) και εάν επιλέξει να εξοφλήσει εφάπαξ το ποσό της εξαγοράς δικαιούται μείωσης 2%. Συνεπώς, θα καταβάλει συνολικά ποσό ύψους €4.233,60 [€4.320,00 -( 2% x €4.320,00)

Εξαγορά 12 μηνών στρατιωτικής υπηρεσίας

Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης παρέχεται έκπτωση 2%. Έστω ότι η εξαγορά γίνεται επί μηνιαίων αποδοχών 586,06 ευρώ. Τότε: [586,08Χ12μήνεςΧ20%]-2%=1.406,59-28,13=1.378,46:12=114,87 μηνιαίο ποσό εξαγοράς.

Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία το ποσό εξαγοράς του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει, με βάση υπολογισμού ανά μήνα αναγνώρισης, το 25πλάσιο του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά την 31.12.2011, παύει να ισχύει από την έναρξη εφαρμογής της κοινοποιούμενης διάταξης (ήτοι, για αιτήσεις αναγνώρισης από 13/5/2016 και εφεξής).

Παρέχεται η δυνατότητα  πλήρωσης των προϋποθέσεων αρμοδιότητας των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης με αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας.

Ειδικότερα:

α) Για συνταξιοδότηση λόγω γήρατος με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης, δύναται να συνυπολογιστεί ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας στον τελευταίο ενταχθέντα στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα για την πλήρωση των προϋποθέσεων του απαιτούμενου συνολικού χρόνου ασφάλισης, τόσο του α’ σταδίου (1.500 ημερών ασφάλισης) όσο και του β’ σταδίου (1000 ημερών ασφάλισης). Επισημαίνεται ότι δεν δύναται να συνυπολογιστεί ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας για την πλήρωση των 500 ημερών ασφάλισης του α’ σταδίου ή των 300 ημερών ασφάλισης του β’ σταδίου της τελευταίας πενταετίας πριν την υποβολή της αίτησης ή της διακοπής της ασφάλισης.

β) Για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας και θανάτου με χρόνο διαδοχικής ασφάλισης, δύναται να συνυπολογιστεί ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας στον τελευταίο ενταχθέντα στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα για την πλήρωση των προϋποθέσεων αρμοδιότητας τόσο του α’ σταδίου (συνολικά 1.000 ημερών ασφάλισης, εκ των οποίων 300 ημέρες ασφάλισης την τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης ή της διακοπής της ασφάλισης) όσο και του β’ σταδίου (300 ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε). Τα ανωτέρω ισχύουν για όλα τα διαδοχικά ασφαλισμένα πρόσωπα που υπάγονται για κύρια και επικουρική σύνταξη στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ε.Φ.Κ.Α. και του ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχα.