Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τους επικαιροποιημένους κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών) Aριθμ. 91354/17 (ΦΕΚ 2983 Β/30-08-2017)

Δείτε από το Άρθρο 83 και μετά διάφορα άρθρα που αφορούν τα πρατήρια. [Συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)]

 

Άρθρο 83

Συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης (LPG) και συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)

1. Οι ρυθμίσεις της παρούσας αφορούν τα συστήματα μέτρησης ποσότητας καυσίμων που βρίσκονται επί σταθερών σημείων ή βυτιοφόρων αυτοκινήτων και υπόκεινται σε νόμιμο έλεγχο.

2. Τα συστήματα της ως άνω παραγράφου 1 πρέπει να φέρουν επ’ αυτών, σε εμφανές σημείο, την πινακίδα που προβλέπεται από το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ ή τον αριθμό έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία Μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης).

3. Τα συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου κίνησης αποτελούνται απαραιτήτως από:

α. Ογκομετρητή

β. Ενδείκτη- Καταγραφικό

γ. Αεροδιαχωριστή (με ελεύθερη τη δίοδο του αέρα) που να μην επιτρέπει σε καμία περίπτωση τη διέλευση αέρα μέσα από το μετρητή καυσίμου).

δ. Αθροιστή καταγραφής του συνολικού όγκου καυσίμων (totalizer)

4. Ειδικά οι ογκομετρητές βυτιοφόρων που χρησιμοποιούνται για τη διανομή Πετρελαίου για Θέρμανση σε τελικούς καταναλωτές, φέρουν υποχρεωτικά σύστημα μέτρησης του παρεχόμενου όγκου, με τις απαιτήσεις της ως άνω παραγράφου 3 α, β και γ.

5. Το ανεκτό όριο σφάλματος των ογκομετρητών υγρών καυσίμων (βενζινών, πετρελαίων) καθορίζεται σε ± 0,5%, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/32/ΕE, όπως ενσωματώθηκε με την υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016) και κάθε φορά ισχύει.

6. Το ανεκτό όριο σφάλματος μετρητών υγραερίου για τροχοφόρα, καθορίζεται σε ± 1,0 %, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2014/32/ΕE, όπως ενσωματώθηκε με την υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016) και κάθε φορά ισχύει.

7. Για συστήματα μέτρησης ποσότητας υγρών καυσίμων, υγραερίου κίνησης και πεπιεσμένου φυσικού αερίου που:

α. Δεν φέρουν σε εμφανές σημείο, επί της εξωτερικής επιφάνειας αυτών σήμανση (πινακίδα που αναγράφεται ο κατασκευαστής, ο τύπος και το μοντέλο του οργάνου, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, ο αριθμός έγκρισης τύπου ΕΚ ή ο αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από την υπηρεσία Μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης) ή η σήμανση είναι ελλιπής επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000€) ανά όργανο στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, οι οποίοι και υποχρεούνται να μεριμνήσουν, αμελλητί, για την αποκατάσταση της σήμανσης.

Στην περίπτωση που η σήμανση είναι παραπλανητική, πλαστή ή παραποιημένη επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (€3.000) ανά όργανο στον πρατηριούχο ή το διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο, τα όργανα τίθενται εκτός λειτουργίας και δεσμεύονται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

β. Δεν διαθέτουν έγκριση τύπου ΕΚ ή έγκριση κυκλοφορίας από την Υπηρεσία της Μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης) επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά μετρητή στον οικονομικό φορέα (κατασκευαστή, εισαγωγέα, αντιπρόσωπο, διανομέα ή όποιον διέθεσε τα όργανα στην αγορά). Τα συστήματα τίθενται εκτός λειτουργίας και δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

γ. Διαπιστωθεί ότι ο αθροιστής καταγραφής του συνολικού όγκου καυσίμων (totalizer), όπου προβλέπεται, είναι απενεργοποιημένος ή έχει τεθεί εκτός λειτουργίας επιβάλλεται στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά ογκομετρητή και το όργανο δεσμεύεται μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

8. Για μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ως άνω παραγράφου 3 επιβάλλεται στον πρατηριούχο ή στο διακινητή που εκμεταλλεύεται το βυτιοφόρο κατά περίπτωση, πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά σύστημα και τα συστήματα τίθενται εκτός λειτουργίας και δεσμεύονται εις χείρας των κατόχων τους μέχρι να γίνουν όλες οι διορθωτικές ενέργειες.

9. Αποκλίσεις από τα ανεκτά όρια σφάλματος και ειδικότερες μη συμμορφώσεις των αντλιών υγρών καυσίμων και των διανομέων υγραερίου επισύρουν τις κυρώσεις του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 4177/2013.

Άρθρο 84

Σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

 1. Οι αντλίες και συστήματα μέτρησης υγρών καυσίμων, οι διανομείς (dispensers) υγραερίου, πεπιεσμένου φυσικού αερίου, και υγροποιημένου φυσικού αερίου, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε κάθε πρατήριο καυσίμων ή εγκατάσταση πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, καθώς και τα συστήματα μέτρησης των βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων και υγραερίου, έχουν σφραγισμένα τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία τους (μηχανικές ή/και ηλεκτρονικές διατάξεις ρύθμισης της ποσότητας και λοιπά σημεία που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της παρεχόμενης ποσότητας). Η σφράγιση γίνεται κατά τον τρόπο που προβλέπεται από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ συμπεριλαμβανομένων τυχόν συνοδευτικών πιστοποιητικών αξιολόγησης αυτού, ή την Έγκριση Κυκλοφορίας από την υπηρεσία Μετρολογίας (Δ/νση Πολιτικής Ποιότητας της Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης) και σύμφωνα με την Οδηγία 2014/32/ΕΕ (MID) και τις συστάσεις των οργανισμών μετρολογίας Welmec και OIML,

λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του άρθρου 106 της παρούσας. Ειδικά για τη σφράγιση των συστημάτων μέτρησης επί όσων βυτιοφόρων μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων και υγραερίου διαθέτουν μετρητή, για χρήση πέραν της παράδοσης σε τελικό καταναλωτή, δίνεται μεταβατική περίοδος διάρκειας έξι μηνών.

 1. Η ως άνω σφράγιση διενεργείται αποκλειστικά από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88 της παρούσας.
 2. Σε περίπτωση μη ορθής, ή πλημμελούς σφράγισης, ή σφράγισης με άλλες από τις προβλεπόμενες ή καταγεγραμμένες στο σχετικό Δελτίο σφραγίδες, την ευθύνη φέρουν τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88.
 3. Σε περίπτωση μη σφράγισης ή παραβίασης της σφράγισης, ή σφράγισης από άλλο, μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ή σφράγισης με μη εξουσιοδοτημένες σφραγίδες, ευθύνη φέρει ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου/εγκατάστασης ή του βυτιοφόρου, κατά περίπτωση.
 4. Η σφράγιση των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας των ως άνω συστημάτων γίνεται αφού ρυθμιστούν στο 0,0 %.
 5. Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του άρθρου 88, κάθε φορά που προβαίνουν σε έλεγχο ή ρύθμιση ή σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων, υποχρεούνται να παραδίδουν, στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης, ή του βυτιοφόρου, «Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης», στο οποίο συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλα τα πεδία του άρθρου 88 παρ. 4.
 6. Οι ως άνω εκμεταλλευτές υποχρεούνται να φυλάσσουν στο πρατήριο/εγκατάστασή τους, ή στο βυτιοφόρο τους, αντίστοιχα, τα Δελτία Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης τουλάχιστον για 2 χρόνια και σε κάθε περίπτωση, για όσο διάστημα υπάρχουν οι αναγεγραμμένες, επί του Δελτίου, σφραγίδες σε χρήση.
 7. Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία υποχρεούνται να διατηρούν αντίγραφο του Δελτίου στο αρχείο τους τουλάχιστον για 2 χρόνια.
 8. Τα ως άνω Δελτία επιδεικνύονται στα αρμόδια όργανα ελέγχου.
 9. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων της ως άνω παραγράφου 3, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή, στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο του άρθρου 88.
 10. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων των ως άνω παραγράφων 4, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή στους ως άνω εκμεταλλευτές.
 11. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων της ως άνω παραγράφου 6, πλέον των κυρώσεων της παραγράφου 6 του άρθρου 88, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) στο εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
 12. Κατά τη διαπίστωση παραβάσεων των ως άνω παραγράφων 7 και 8 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) στους ως άνω υπόχρεους.
 13. Ειδικά για τη μη επίδειξη ή απόκρυψη ή παραποίηση ή ψευδή παράθεση Δελτίων επιβάλλονται, πλέον των ποινικών κυρώσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 4177/2013, τα διοικητικά πρόστιμα της παραγράφου 6 του άρθρου 117 της παρούσας. Στα ήδη εγκατεστημένα όργανα, για σφραγίσεις που έχουν υλοποιηθεί χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπλέον απαιτήσεις του άρθρου 85, ως συμπληρωματικές στις προβλεπόμενες σφραγίσεις από το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ ή/ και τυχόν συνοδευτικών πιστοποιητικών αξιολόγησης αυτού, ή/και της Έγκρισης Κυκλοφορίας, δίδεται μεταβατικό διάστημα υλοποίησης τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τους διανομείς υγραερίου και δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας για τις αντλίες/διανομείς λοιπών καυσίμων, διάστημα στο οποίο οι εκμεταλλευτές των πρατηρίων/εγκατάστασης ή των βυτιοφόρων θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη διενέργεια της τυχόν συμπληρωματικής σφράγισης.

 

Άρθρο 85

Σημεία Σφράγισης οργάνων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

Τα κρίσιμα μετρολογικά σημεία των οργάνων και συστημάτων, που σφραγίζονται προκειμένου να προστατεύονται από παρεμβάσεις που ενδέχεται να αλλοιώνουν τα αποτελέσματα μέτρησης ή τα χαρακτηριστικά του οργάνου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οδηγού 10.6 του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Νομικής Μετρολογίας / Welmec, είναι τα εξής:

α/α Περιγραφή Εξαρτήματος Διασφάλιση για:
1 Διάταξη μηχανικής ρύθμισης Μη εξουσιοδοτημένη ρύθμιση
2 Διάταξη ηλεκτρονικής ρύθμισης, διόρθωσης ή μετατροπής Μη εξουσιοδοτημένη ρύθμιση
3 Πινακίδα-ες με την επωνυμία / τύπο του οργάνου και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Αφαίρεση
4 Αεροδιαχωριστής Άνοιγμα – αφαίρεση Άνοιγμα – αφαίρεση
5 Αισθητήρας μετρητή (ογκομετρητής)
6 Όλες οι μηχανικές συνδέσεις μεταξύ του αισθητήρα του μετρητή (ογκομετρητή) και του παλμοδότη ή την μηχανική διάταξη ένδειξης Άνοιγμα – αφαίρεση
7 Παλμοδότης Άνοιγμα – αφαίρεση
8 Όλες οι συνδέσεις μεταξύ του παλμοδότη και του υπολογιστή Αφαίρεση
9 Άλλα τυχόν συνδεδεμένα όργανα μέτρησης Αφαίρεση
10 Όλες οι συνδέσεις μεταξύ άλλου συνδεδεμένου οργάνου μέτρησης και της διάταξης υπολογισμού και ένδειξης Αφαίρεση
11 Το υλικό (hardware) του ηλεκτρονικού υπολογιστή του οργάνου/συστήματος μέτρησης Αφαίρεση
12 Ενδείκτης Ηλεκτρονικής Συσκευής (display) Αφαίρεση
13 Λογισμικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή του οργάνου/συστήματος μέτρησης Αλλαγή – Ρύθμιση -Διαμόρφωση
14 Αθροιστές ποσότητας ή / και τιμής (totalizers) Άνοιγμα – αφαίρεση
15 Ειδικά για τους διανομείς υγραερίου, επιπλέον:
15 Ρύθμιση της διάταξης διατήρησης πίεσης (π.χ. διαφορική βαλβίδα) Άνοιγμα – αφαίρεση -τροποποίηση
16 Διάταξη διατήρησης πίεσης (π.χ. διαφορική βαλβίδα) ως προς την καταδολίευση Άνοιγμα – αφαίρεση -τροποποίηση
17 Οι βαλβίδες στην γραμμή επιστροφής ατμού Άνοιγμα – αφαίρεση -τροποποίηση

Τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία διασφαλίζουν τη σφράγιση των ανωτέρω κρίσιμων μετρολογικά σημείων, με κάθε πρόσφορο τρόπο, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4177/2013, ακόμα κι αν αυτή δεν έχει προβλεφθεί από τον κατασκευαστή του οργάνου, ή/και από το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ, ή την Εθνική Έγκριση κυκλοφορίας του οργάνου, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις απαιτήσεις ασφαλείας.

 

Άρθρο 86

Τεκμηρίωση αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου ή ογκομετρη-τών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου

 1. Σε κάθε πρατήριο/εγκατάσταση υγρών καυσίμων, ή υγραερίου, ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου, ή μικτό πρατήριο ή βυτιοφόρο και με ευθύνη του εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου, πρέπει να υπάρχει για κάθε τύπο/μοντέλο εγκατεστημένης αντλίας, ή συστήματος μέτρησης ή διανομέα (dispenser), φάκελος που θα περιέχει:

Α. Για τις αντλίες, συστήματα μέτρησης ή διανομείς, που δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις της Οδηγίας MID, όπως ενσωματώθηκε με την υπουργικά απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016) όπως ισχύει, αλλά διαθέτουν εθνική έγκριση κυκλοφορίας, καθώς και για τους διανομείς πεπιεσμένου φυσικού αερίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου, την εθνική έγκριση, συνοδευόμενη από το τεχνικό σχέδιο του κατασκευαστή, όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης των κρίσιμα μετρολογικά σημείων, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο.

Β. Για τις αντλίες, συστήματα μέτρησης ή διανομείς, που υπόκεινται στις ρυθμίσεις της Οδηγίας MID, όπως ενσωματώθηκε με την ΥΑ οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016) όπως ισχύει, το Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΚ στο οποίο φαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης της αντλίας, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Annex F ή την Έγκριση του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή Annex D, κατά περίπτωση, καθώς και τη Δήλωση Συμμόρφωσης CE.

Γ. Τα Δελτία Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης της παραγράφου 6 του άρθρου 84. Σε περίπτωση αντικατάστασης των σφραγίδων, για οποιοδήποτε λόγο, ο φάκελος θα ενημερώνεται αναλόγως, με νέο Δελτίο Ελέγχου Ρύθμισης και Σφράγισης.

Δ. Οδηγίες για την προβολή επί του ενδείκτη (display), των μη μηδενιζόμενων αθροιστών, καθώς και των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού, όπου προβλέπεται, των εγκατεστημένων αντλιών ή διανομέων ή συστημάτων μέτρησης. Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Ε. Κατάλογος των κωδικών ταυτοποίησης του λογισμικού, όπου προβλέπεται, των εγκατεστημένων αντλιών ή διανομέων ή συστημάτων μέτρησης, με σαφή αναφορά στην πηγή προέλευσης των κωδικών (π.χ. Πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ, εγχειρίδιο λειτουργίας, πιστοποιητικά αξιολόγησης κ.λπ.). Η ως άνω απαίτηση τίθεται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας.

 1. Η μη συμμόρφωση με την ως άνω παρ. 1 επισύρει πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€) ανά περίπτωση αυτής και ανά είδος αντλίας ή διανομέα ή συστήματος μέτρησης στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου. Το συνολικό πρόστιμο για παραβάσεις της παραγράφου 1 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000€).

 

Άρθρο 87

Θέση των αντλιών υγρών καυσίμων, διανομέων (dispensers) υγραερίου, ογκομετρητών βυτιοφόρων διανομής υγρών καυσίμων και διανομέων πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε κατάσταση «εκτός λειτουργίας» – Δέσμευση

 1. Ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου οφείλει να ελέγχει τα όργανα/συστήματα μέτρησης που βρίσκονται σε χρήση και να επιβεβαιώνει ότι το σφάλμα μέτρησης κάθε αντλίας, μετρητή ή διανομέα (dispenser) βρίσκεται εντός των ανεκτών ορίων σφάλματος, ότι οι σφραγίδες των άρθρων 84 και 85 είναι σε καλή κατάσταση και ότι είναι διαθέσιμα τα σχετικά Δελτία. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να θέσει τα ως άνω όργανα/συστήματα μέτρησης αμέσως εκτός λειτουργίας, αναρτώντας εμφανώς επί αυτών πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ» μέχρις ότου επισκευαστούν, ρυθμιστούν και επανασφραγιστούν.
 2. Εφόσον διαπιστωθεί για τους ογκομετρητές υγρών καυσίμων ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από 0,5% έως και 1,0%, για τους διανομείς υγραερίου ελλιπής μέτρηση μεγαλύτερη από 1,0% έως και 2,0%, και για τους λοιπούς διανομείς καυσίμων έως και το διπλάσιο του νόμιμου ορίου τους, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το όργανο τίθεται από τον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/ εγκατάστασης ή βυτιοφόρου αμέσως εκτός λειτουργίας, ο οποίος και αναρτά εμφανώς επί του οργάνου πινακίδα με την ένδειξη «ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ», μέχρις ότου το όργανο επισκευαστεί, ρυθμιστεί και επανασφραγιστεί, αμελλητί. Μετά την αποκατάσταση της συμμόρφωσης, το σχετικό Δελτίο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου αποστέλλεται αμελλητί στην ελέγχουσα υπηρεσία, άλλως το όργανο δεσμεύεται από αυτή.
 3. Εφόσον διαπιστωθεί, για τους ογκομετρητές υγρών καυσίμων ελλιπής μέτρηση πλέον του 1,0%, για τους διανομείς υγραερίου ελλιπής μέτρηση πλέον του 2%, για τους λοιπούς διανομείς καυσίμων πλέον του διπλασίου του νόμιμου ορίου τους, ή ύπαρξη παράνομων παρεμβάσεων, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας ή του διανομέα ή του μετρητή δεσμεύεται από τους ελεγκτές, με κατάλληλη σφράγιση, με σκοπό την αποφυγή της χρησιμοποίησής του και της οποιασδήποτε πρόσβασης σε αυτό, μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την αποδεδειγμένη αποκατάσταση της συμμόρφωσής του.
 4. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η οποιαδήποτε σφράγιση των άρθρων 84 και 85 δεν έχει γίνει κατά τον προβλεπόμενο τρόπο, ή δεν επιβεβαιώνεται κατά τον έλεγχο η γνησιότητα του λογισμικού, καθώς και των κρίσιμων μετρολογικά εξαρτημάτων (ενδεικτικά: cpu, παλμοδό-της, μετρητής), πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, το σύστημα της αντλίας ή του διανομέα ή του μετρητή, δεσμεύεται από τους ελεγκτές, με κατάλληλη σφράγιση, με σκοπό την αποφυγή της χρησιμοποίησής του και της οποιασδήποτε πρόσβασης σε αυτό, μέχρις ότου γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για την αποδεδειγμένη αποκατάσταση της συμμόρφωσής του.
 5. Σε περίπτωση που ο έλεγχος παρεμποδιστεί ή/και διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, τα ελεγχόμενα όργανα δεσμεύονται, από τους ελεγκτές, με κατάλληλη σφράγιση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αποφυγή της χρησιμοποίησής τους και η οποιασδήποτε πρόσβαση ή παρέμβαση σε αυτά, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου.
 6. Για την αποδέσμευση απαιτείται η παρουσία των υπαλλήλων της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής, του εκμεταλλευτή του οργάνου καθώς και εξουσιοδοτημένου συνεργείου του άρθρου 88 και συντάσσεται πρωτόκολλο αποδέσμευσης που συνυπογράφεται από τους δύο πρώτους εκ των παραπάνω. Μετά την αποκατάσταση της συμμόρφωσης, το σχετικό Δελτίο του εξουσιοδοτημένου συνεργείου αποστέλλεται αμελλητί στην ελεγκτική αρχή, άλλως το όργανο επαναδεσμεύεται.
 7. Για παραβίαση της ως άνω σφράγισης της ελεγκτικής αρχής, πλέον των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για παραβίαση σφραγίδας δημόσιας αρχής, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή.
 8. Εάν τα παραπάνω όργανα/συστήματα, παρά τη δέσμευση, χρησιμοποιηθούν, επιβάλλεται στον εκμεταλλευτή του πρατηρίου/εγκατάστασης ή βυτιοφόρου πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) ανά επηρεαζόμενο μετρητή.

 

Άρθρο 88

Εξουσιοδοτημένα συνεργεία για τον έλεγχο ρύθμιση και σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτων μέτρησης ποσότητας καυσίμων

 1. Ως εξουσιοδοτημένο συνεργείο ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αναλαμβάνει τον έλεγχο, ρύθμιση και σφράγιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 84.
 2. Οι σφραγίδες που χρησιμοποιούνται από τα ως άνω συνεργεία είναι μιας χρήσης, από πλαστικό ή μεταλλικό υλικό ή συνδυασμό τούτων (εξαιρουμένων των μολυβδοσφραγίδων), φέρουν τα διακριτικά (λογότυπο, επωνυμία, ή σήμα) του συνεργείου, μοναδικό διακριτό αριθμό σειράς και τον αριθμό εξουσιοδότησης του συνεργείου.
 3. Τα συνεργεία της παραγράφου 1 εξουσιοδοτούνται από την υπηρεσία Μετρολογίας του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, υποβάλλοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α. Αίτηση.

β. Πιστοποιητικό ISO σειράς 9000 στο εν λόγω πεδίο, ή εφόσον δεν διατίθεται το παραπάνω πιστοποιητικό, στοιχεία που να αποδεικνύουν την τεχνική επάρκεια και την κατ’ ελάχιστον εξάμηνη εμπειρία στην παροχή τέτοιων υπηρεσιών.

γ. Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού με αποδεικτικά στοιχεία της τεχνικής επάρκειάς του (τίτλοι σπουδών και αποδεδειγμένη εμπειρία από προηγούμενες συμβάσεις).

δ. Εγχειρίδια διαδικασιών ελέγχου, ρύθμισης και σφράγισης των διατάξεων ρύθμισης της ποσότητας, σύμφωνα με τα οποία η σφράγιση θα γίνεται στο 0,0 % καθώς και σφράγισης των λοιπών κρίσιμων μετρολογικά σημείων που δεν σχετίζονται άμεσα με τη ρύθμιση της ποσότητας, κατά τα προβλεπόμενα στα άρθρα 84 και 85 της παρούσας.

ε. Κατάλογο του διαθέσιμου εξοπλισμού μέτρησης (λιτρόμετρο τουλάχιστον των 20 L για τις αντλίες υγρών καυσίμων, λιτρόμετρα τουλάχιστον των 100 L για τους ογκομετρητές βυτιοφόρων, λιτρόμετρα/φιάλες ή μετρητές ροής υγραερίου, διατάξεις ζύγισης, μετρητές ροής όγκου, μετρητές ροής μάζας κλπ), διακριβωμένα από διαπιστευμένο κατά ISO 17025, ή από αμοιβαία αναγνωρισμένο εργαστήριο (π.χ. Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας) και τα πιστοποιητικά διακρίβωσης αυτού.

Ο εξοπλισμός ελέγχου προβλέπεται να επαναδιακρι-βώνεται κατ’ ελάχιστον, στα εξής διαστήματα, εκτός εάν προβλέπεται από τον κατασκευαστή του οργάνου ελέγχου συντομότερο διάστημα επαναδιακρίβωσης:

 1. Λιτρόμετρα υγρών και λιτρόμετρα/Φιάλες υγραερίου: κάθε τρία χρόνια, με την προϋπόθεση ότι το γεωμετρικό τους σχήμα παραμένει αναλλοίωτο και δεν έχει συμβεί οποιαδήποτε παραμόρφωση, άλλως τίθενται εκτός χρήσης μέχρι την επαναδιακρίβωσή τους.
 2. Μετρητές ροής όγκου: κάθε ένα χρόνο

iii. Μετρητές ροής μάζας (τ. coriolis): κάθε δύο χρόνια

 1. Ζυγοί: κάθε δύο χρόνια

Η ως άνω απαίτηση για τη συχνότητα διακρίβωσης του εξοπλισμού τίθεται σε ισχύ έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

στ. Δείγμα και έγχρωμη φωτογραφία σε έντυπη και σε ψηφιακή μορφή της σφραγίδας της παραγράφου 2.

ζ. Το λογότυπο, επωνυμία ή σήμα που θα φέρει η σφραγίδα της παραγράφου 2.

η. Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, ότι το συνεργείο γνωρίζει τα σημεία σφράγισης των άρθρων 84 και 85 της παρούσας.

 1. Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, η υπηρεσία Μετρολογίας εκδίδει απόφαση Εξουσιοδότησης και χορηγεί αριθμό εξουσιοδότησης, ο οποίος πρέπει να αναγράφεται τόσο στη σφραγίδα του συνεργείου όσο και στο Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης.
 2. Το Δελτίο Ελέγχου, Ρύθμισης και Σφράγισης αναγράφει στο επάνω μέρος του την επωνυμία, το λογότυπο ή το σήμα του συνεργείου καθώς και τον αριθμό εξουσιοδότησης της παραγράφου 4, καθώς και αύξοντα αριθμό και περιέχει κατ’ ελάχιστον τα κάτωθι στοιχεία:

α. Ημερομηνία

β. Το σειριακό αριθμό της αντλίας ή του διανομέα ή του ογκομετρητή του βυτιοφόρου που ελέγχθηκε.

γ. Τους αριθμούς σφραγίδων που τοποθετήθηκαν στα κρίσιμα μετρολογικά σημεία των άρθρων 84 και 85 της παρούσας, καθώς και τους αριθμούς σφραγίδων που απομακρύνθηκαν.

δ. Ότι η σφράγιση στα σημεία ρύθμισης της ποσότητας έγινε στο 0,0%.

ε. Ότι ελέγχθηκε και επιβεβαιώθηκε η γνησιότητα των εξαρτημάτων ή λογισμικού, που σφραγίστηκαν.

στ. Το σειριακό αριθμό του οργάνου ελέγχου που χρησιμοποίησε και την ημερομηνία τελευταίας διακρίβωσής του.

ζ. Τους σειριακούς αριθμούς των εξαρτημάτων μετρολογικής σημασίας που τοποθετούνται και τους αντίστοιχους σειριακούς αριθμούς των εξαρτημάτων που απομακρύνονται, σε περίπτωση αντικατάστασης, όταν αυτοί είναι διαθέσιμοι. Στην περίπτωση αντικατάστασης του ηλεκτρονικού μη μηδενιζόμενου αθροιστή (totalizer), καταγράφεται επίσης η ένδειξη του προηγούμενου και η ένδειξη του νέου.

η. Το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του τεχνικού του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, καθώς και το ονοματεπώνυμο και η υπογραφή του υπευθύνου του πρατηρίου ή της εγκατάστασης ή του εκμεταλλευτή του βυτιοφόρου.

 1. Η οποιαδήποτε, διαπιστούμενη από τα ελεγκτικά όργανα μη συμμόρφωση προς τα οριζόμενα ανωτέρω, πέραν της επιβολής των προβλεπομένων κυρώσεων, κοινοποιείται και στην εξουσιοδοτούσα αρχή για τις δικές της ενέργειες.
 2. Σε περίπτωση σφράγισης χωρίς την απαιτούμενη εξουσιοδότηση επιβάλλεται, σε όποιον διενήργησε τη σφράγιση, διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€).
 3. Για οποιαδήποτε μη συμμόρφωση με τα ανωτέρω, εκτός τυχόν διοικητικών ή ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται προσωρινή ή οριστική άρση της εξουσιοδότησης. Σε περίπτωση επανάληψης της μη συμμόρφωσης εντός τριετίας επιβάλλεται οριστική άρση της εξουσιοδότησης.

 

Άρθρο 89

Συστήματα μέτρησης όγκου υγρών καυσίμων και υγραερίου στις μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών

 1. Οι ογκομετρητές που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου των υποκείμενων σε δασμούς και λοιπούς φόρους υγρών καυσίμων, καθώς και των υγραερίων κ.τ.λ., οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε μόνιμες εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, που εποπτεύονται και ελέγχονται από τις Τελωνειακές Υπηρεσίες, υπόκεινται σε ελέγχους που πραγματοποιούνται από συνεργεία ή επιτροπές, που συγκροτούνται από το Υπουργείο Οικονομικών, με σκοπό τη διαπίστωση της ακρίβειας της μέτρησης, της καλής λειτουργίας τους και των λοιπών νόμιμων απαιτήσεων.
 2. Στην περίπτωση υγραερίων, όπου η τιμολόγηση γίνεται κατά μάζα (βάρος), για τον έμμεσο προσδιορισμό του βάρους χρησιμοποιείται η σχέση: βάρος = όγκος x πυκνότητα. Σε όλα τα παραστατικά στοιχεία αποστολής, παράδοσης και πληρωμής του εμπορεύματος αναγράφεται η πυκνότητα καθώς και η θερμοκρασία που αντιστοιχεί σε αυτή την πυκνότητα.
 3. Τα ανεκτά όρια σφάλματος των ογκομετρητών της παραγράφου 1 προβλέπονται από την Οδηγία 2014/32/ ΕΕ, όπως ενσωματώθηκε με την υπουργική απόφαση οικ. ΔΠΠ 1418/2016 (ΦΕΚ 1231/Β/2016).