ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΠΗΓΗ: http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=fe1df740-1036-4b27-b6af-a89d013ecf19

ΑΡΘΡΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 59

Φορείς επιθεώρησης ADR και πληροφοριακό σύστημα φορέων ADR

 1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσσεται «πληροφοριακό σύστημα φορέων επιθεώρησης Διεθνών Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς «ΑοοοιχΙ θυτορθθπ ΓθΙθίίί 3υ ΐΓ3Π5ροΓΐ ϊηΐθΐΎΐΒΐίοηθΙ οΙθ$ γπθγοΙί3ποΙΪ5Θ5 03π§βΓθυ5θ5 ρ3Γ Κουΐθ (ΑϋΚ)» για την παρακολούθηση και εποπτεία των φορέων επιθεώρησης επικίνδυνων εμπορευμάτων (ΑDR. Στο πληροφοριακό σύστημα του προηγούμενου εδαφίου οι φορείς επιθεώρησης ΑDR καταχωρούν στοιχεία σχετικά με τις προγραμματισμένες επιθεωρήσεις και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων. Το σύστημα διασυνδέεται με άλλα συστήματα και μητρώα που τηρούνται στο Υπουργείο.
 2. Σε περίπτωση παραβίασης των υποχρεώσεων λειτουργίας τους και διενέργειας ελέγχων, καθώς και των όρων καταχώρισης, επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων μέσω του πληροφοριακού συστήματος της παρ.1, επιβάλλονται ανάλογα με την παράβαση, οι εξής διοικητικές κυρώσεις:

α. στους φορείς επιθεώρησης ΑΩΚ:

αα. διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ,

ββ. προσωρινή αφαίρεση δικαιώματος διενέργειας επιθεωρήσεων από ένα (1) έως έξι (6)

μήνες,

γγ. προσωρινή απενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης χρήστη για την εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα για το ίδιο με το χρονικό διάστημα της υποπεριπτ. ββ’,

β. στους πραγματογνώμονες των φορέων επιθεώρησης ΑϋΚ αφαίρεση του δικαιώματος διενέργειας επιθεωρήσεων από ένα (1) έως έξι (6) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε τρία (3) έτη από την επιβολή προστίμου, το ποσό του επιβαλλόμενου προστίμου διπλασιάζεται. Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση της ίδιας παράβασης μέσα σε τρία (3) έτη από την επιβολή προσωρινής αφαίρεσης δικαιώματος διενέργειας επιθεωρήσεων, το χρονικό διάστημα της επιβαλλόμενης κύρωσης διπλασιάζεται.

Σε περίπτωση υποτροπής, με την τέλεση οποιασδήποτε παράβασης για τρίτη φορά μέσα σε τρία (3) έτη ή σε περίπτωση άρνησης του φορέα επιθεώρησης ΑϋΚ να ελεγχθεί από τα αρμόδια όργανα, ανακαλείται οριστικά ο ορισμός του ανωτέρω φορέα επιθεώρησης και το φυσικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει ή το νομικό πρόσωπο δεν έχει πλέον δυνατότητα ίδρυσης νέου φορέα επιθεώρησης ΑϋΚ.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία ορισμού φορέων επιθεώρησης ΑϋΚ, οι υποχρεώσεις των φορέων σχετικά με την ορθή διενέργεια των ελέγχων, θέματα πιστοποίησης πραγματογνωμόνων οχημάτων ΑDR, θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τις τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος φορέων επιθεώρησης ΑDR, καθώς και οι υποχρεώσεις των φορέων σχετικά με την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων που αφορούν τις επιθεωρήσεις των οχημάτων και τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος.
 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα όργανα ελέγχου και κάθε άλλο σχετικό θέμα και κάθε σχετικό θέμα για την είσπραξη των προστίμων του παρόντος άρθρου.
  1. Αρμόδιο όργανο επιβολής των διοικητικών κυρώσεων είναι η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 60

Πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR

 1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναπτύσσεται «πληροφοριακό σύστημα πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ΑDR» για την παρακολούθηση και εποπτεία των Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) τα οποία διενεργούν την ετήσια τεχνική επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων (οχήματα ΑΡΚ) και εκδίδουν το πιστοποιητικό έγκρισης αυτών. Η διαχείριση των διαδικασιών που αφορούν τα πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων ΑDR από τα εξουσιοδοτημένα για το σκοπό αυτό ΚΤΕΟ πραγματοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος.
 2. Στις περιπτώσεις παραβίασης των όρων καταχώρισης, επεξεργασίας και αποστολής στοιχείων που αφορούν το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ΑDR επιβάλλονται ανάλογα με την παράβαση, οι εξής διοικητικές κυρώσεις:

α. στους φορείς στους οποίους χορηγείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού ΚΤΕΟ: αα. πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως χίλια (1.000) ευρώ,

ββ. αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του φορέα από δέκα (10) ημέρες έως και ένα (1) έτος, γγ. προσωρινή απενεργοποίηση του κωδικού πρόσβασης χρήστη για την εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα για το ίδιο με το χρονικό διάστημα της υποπερίπτ. ββ,

β. στο ελεγκτικό προσωπικό των φορέων της περίπτ. α αφαίρεση του πιστοποιητικού ελεγκτή ΑϋΚ για χρονικό διάστημα από δέκα (10) ημέρες έως τρεις (3) μήνες, γ. στα δημόσια ΚΤΕΟ αναστολή λειτουργίας, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη μέχρι να αρθούν οι λόγοι που επέβαλλαν την κύρωση.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη, τη λειτουργία και το χρόνο έναρξής της, με τη συντήρηση και τις τεχνικές προδιαγραφές του πληροφοριακού συστήματος πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ΑΩΚ, καθώς και με τις υποχρεώσεις των ΚΤΕΟ για την καταχώριση, επεξεργασία και αποστολή στοιχείων σχετικά με το πιστοποιητικό έγκρισης οχήματος ΑDR.
  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται τα όργανα ελέγχου, οι παραβάσεις, οι διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων της παρ. 2, η διαδικασία επιβολής των κυρώσεων και είσπραξης των διοικητικών προστίμων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 61

Έλεγχος συμμόρφωσης των υπόχρεων επιχειρήσεων με την υποχρέωση ορισμού Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)

 1. Οι επιχειρήσεις που παραβαίνουν τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της 20655/2897/2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εθνικής Αμυνας, Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και Οικονομικών (Β’ 1495) τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο ύψους έως χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ.

Στην επιχείρηση στην οποία ο ΣΑΜΕΕ παραβαίνει τις διατάξεις του σημείου 1.8.3 της παραπάνω απόφασης 20655, μη ασκώντας ή ασκώντας πλημμελώς τα καθήκοντά του, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους από εκατό (100) έως πεντακόσια (500) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και εισπράττεται από την οικεία

 

ΔΟΥ. Στην ανωτέρω περίπτωση, ο ΣΑΜΕΕ τιμωρείται με απαγόρευση άσκησης καθηκόντων από ένα (1) έως δώδεκα (12) μήνες.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού καθορίζονται τα αρμόδια όργανα ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου των επιχειρήσεων και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 68

 1. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 18 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), της παρ. 4 του άρθρου 18 του β.δ. 465/1970 (Α’ 150) και της παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218) προστίθενται εδάφια έως εξής:

«Αν μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυποβολής. Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόμενος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44).

Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση της αίτησης μέσα στις ανωτέρω προθεσμίας συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή ίση με τις αποδοχές τριών (3) μηνών κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδειοδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

 1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4439/2016 (Α’ 222) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Αν, μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυποβολής. Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόμενος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να

ί 17 –

ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδεισδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44).

Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση μέσα στις ανωτέρω προθεσμίες συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή ίση με τις αποδοχές τριών (3) μηνών. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η αδεισδοτούσα αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.»

Άρθρο 69

 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν. 4439/2016, η ημερομηνία «10η Δεκεμβρίου 2017» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «10Π Ιουνίου 2018».
 2. Το τρίτο εδάφιο της περίπτ. γ’ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι αντιεκρηκτικές ζώνες για περιπτώσεις νέων πρατηρίων ή σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και ολικών ανακατασκευών υφισταμένων πρατηρίων ή ολικών ανακατασκευών σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων υποχρεωτικά περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή του γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Σε υφιστάμενα πρατήρια ή σταθμούς αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της μελέτης ζωνών αντιεκρηκτικότητας μόνο για τις περιοχές που εκτείνονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού. Η μελέτη των ζωνών συντάσσεται από τον αρμόδιο μηχανικό και υποβάλλεται σε ένα (1) αντίγραφο στο φάκελο της Υπηρεσίας.»

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 21 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218) καταργείται.
 2. Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4439/2016 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για τη σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (ΙΡ6), αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (ΟΝΟ), καθώς και των μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (ΙΡ6) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (0Ν6), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.»

Άρθρο 70

Ρυθμίσεις νια τις αποστάσεις από χώρους συνάθροισης κοινού

 1. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Είναι δυνατή η κατάργηση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας των τριάντα (30) μέτρων από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ αυτών που αναφέρονται στο εδάφιο α’ της παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 για τη διατήρηση λειτουργίας και την ίδρυση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, εφόσον τα εν λόγω πρατήρια ή οι σταθμοί αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων εφαρμόσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις α’ έως και στ’ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α’ 222).

Τα λειτουργούντα πρατήρια υγρών καυσίμων, καθώς και οι αντλίες υγρών καυσίμων των σταθμών αυτοκινήτων που χωροθετούνται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων αλλά δεν λαμβάνουν τα ανωτέρω μέτρα, απομακρύνονται μέσα σε οκτώ (8) έτη από την έναρξη ισχύος του ν. 3897/2010. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται.»

 1. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μέσα σε δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος μπορεί να καθορίζονται όροι και προϋποθέσεις που επιβάλλεται να τηρούνται προκειμένου να καταργηθεί η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από κτήρια και χώρους των περιπτ. δ’ έως στ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984, είτε για τη διατήρηση υφισταμένων πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (ΙΡΟ) και μικτών πρατηρίων, ή για την ίδρυση νέων πρατηρίων αμιγώς υγραερίου (ΕΡ6) και μικτών πρατηρίων, ή για τη μετατροπή υφισταμένων πρατηρίων υγρών καυσίμων σε μικτά πρατήρια.-Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικά μέτρα και συσκευές, που επιβάλλεται να εγκαταστήσουν τα πρατήρια του προηγουμένου εδαφίου για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ανωτέρω θέματα καταργείται.
 2. α. Το εδάφιο που προστέθηκε στο τέλος της περιπτώσεως β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), με τη παράγραφο 5 του άρθρου 119 του Ν. 4070/2012 (Α’ 82), αντικαθίσταται ως εξής: «Στους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των λεωφορείων των ΚΤΕΛ Α.Ε. και τους χώρους στέγασης ή στάθμευσης και συντήρησης των τουριστικών λεωφορείων, επιτρέπεται η τοποθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αρ. 37776/2645/30-5-2017 (Β’ 1882). Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.»

β. Οι διατάξεις της παραπάνω περίπτωσης εφαρμόζονται έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 «Οδικές εμπορευματικές μεταφορές» (Α’ 174), όπως προστέθηκε με την περίπτωση του εδαφίου 2.α. της υποπαραγράφου ΣΤ19 του άρθρου 1 του Ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α’ 85), αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Εάν η εταιρεία διαθέτει επαρκείς και κατάλληλους χώρους στάθμευσης των οχημάτων και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις για τη φύλαξη και συντήρησή τους, μπορεί στις εγκαταστάσεις αυτές να διατηρεί δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων αποκλειστικά για τον εφοδιασμό των ιδιόκτητων ή μισθωμένων φορτηγών αυτοκινήτων. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιωτικής χρήσης από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση με αρ. 37776/2645/30-5-2017 (Β’ 1882). Κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά καταργείται.»

β. Οι διατάξεις της παραπάνω περίπτωσης εφαρμόζονται έξι (6) μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος.

 1. Το σημείο β. της παραγράφου 9 του άρθρου 10 του ν. 3710/2008 (Α’ 216), η οποία προστέθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 114 του ν.4070/12 τροποποιείται ως εξής: «β. Η παραπάνω προσθήκη δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις πρατηρίων υγρών καυσίμων, αμιγώς υπόγειων σταθμών αυτοκινήτων, ανεξαρτήτου μεγέθους και σε λειτουργούντες στεγασμένους Σταθμούς Αυτοκινήτων που χωροθετούνται στα ισόγεια πολυώροφων κτισμάτων, όπου οι επιτρεπόμενες χρήσεις των υπερκείμενων ορόφων είναι αυτές που αναφέρονται στη παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α’ 46), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τη παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α’ 208).»

‘Αρθρο 71

 1. Μετά το άρθρο 51 του ν. 4403/2016 (Α’ 125) προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:

«Αρθρο 51Α

Η ρύθμιση του άρθρου 51 του παρόντος νόμου ισχύει αναλογικά και για τους στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων του άρθρου 2 του π.δ. 455/1976 (Α’ 169), που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν μέχρι τις 31.12.2015 και συνεχίζουν να βρίσκονται σε λειτουργία εντός των διοικητικών ορίων του παραδοσιακού τμήματος της πόλεως των Πατρών (Ιστορικό Κέντρο), όπως αυτό χαρακτηρίστηκε με το από 25.4.1996 Πολεοδομικό Διάταγμα (Δ’ 499), εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 455/1976 για τους στεγασμένους σταθμούς αυτοκινήτων και οι εκμεταλλευτές τους υποβάλουν στην οικεία περιφερειακή Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών τα δικαιολογητικά των άρθρων 23 και 24 του π.δ. 455/1976, σε συνδυασμό και με τη διαδικασία της οικ.81590/1446/Φ.4.2./28-12-2015 κοινής απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (Β’ 3002) για τη χορήγηση Βεβαίωσης Νόμιμης Λειτουργίας στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων, χωρίς να κωλύεται η σχετική διαδικασία από τις διατάξεις που καθορίζουν τις χρήσεις γης.».

 1. Οι άδειες λειτουργίας που έχουν χορηγηθεί στους υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων της παρ. 1 του όρθρου 19 του ν. 4313/2014 (Α’ 261) επιτρέπεται να ανανεώνονται ανά τριετία με τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους που έχουν χορηγηθεί.
  1. Στις περιπτώσεις ακινήτων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι ή κοινωφελείς χώροι, αλλά δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωσή τους, οι οριζόμενες προς τούτο χρήσεις γης ισχύουν μέχρι την οριστική πράξη απαλλοτρίωσης. Έως τότε επιτρέπεται να λειτουργούν και ιδρύονται εγκαταστάσεις υπαίθριων σταθμών αυτοκινήτων, των οποίων η χρήση δεν απαγορευόταν από τις προγενέστερες διατάξεις, χωρίς να κωλύεται από τον παραπάνω χαρακτηρισμό η διαδικασία έκδοσης των αναγκαίων προς τούτο διοικητικών πράξεων, όπως άδεια λειτουργίας και βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας.

Αρθρο 72

Μητρώα συνεργείων, τεχνιτών και εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων

 1. Ψηφιακό Μητρώο συνεργείων και τεχνιτών επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων: α. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται ψηφιακό Μητρώο των λειτουργούντων συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και των συνεργείων του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και των επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου τομέα, του π.δ. 78/1988 (Α’ 34). β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των εκμεταλλευτών των λειτουργούντων συνεργείων, η θέση λειτουργίας τους, η χρήση τους (δημόσια ή ιδιωτική), η κατηγορία τους (συνήθων οχημάτων, μεγάλων και βαρέων οχημάτων και μικτά συνεργεία συνήθων και βαρέων οχημάτων), η ειδικότητα ή οι ειδικότητές τους (μηχανικών μερών, ηλεκτρικών μερών κ.λπ.), τα στοιχεία των κτιριακών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων), του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους με συσκευές και μηχανήματα, τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, καθώς επίσης και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που εργάζονται στα λειτουργούντα συνεργεία ως τεχνίτες υπεύθυνοι για τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των εισερχόμενων, προς επισκευή ή συντήρηση, οχημάτων, συνήθων ή και βαρέων. Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων αρμόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο.

Αν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης, προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ύστερα από ενημέρωση της αδειοδοτούσας Αρχής από την Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο, γ. Το Μητρώο διασυνδέεται με Μητρώα που τηρούνται από λοιπές Υπηρεσίες, δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του μητρώου, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρησή του, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, τηρείται ψηφιακό Μητρώο συνεργείων ανά αδειοδοτούσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να ενημερώνει αρχικά, μέσα σε έξι (6) μήνες και στη συνέχεια, ανά δύο (2) μήνες, τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να τηρεί το συνολικό ψηφιακό Μητρώο.

 1. Ψηφιακό Μητρώο σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων – λιπαντηρίων επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων και μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων και λοιπών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών, σταθμοί

-ίϊϊ

αφίξεων/αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές):

α. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται ψηφιακό Μητρώο, ανά κατηγορία εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων, των λειτουργούντων: αα) σταθμών αυτοκινήτων οχημάτων, ββ) πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχημάτων, και γγ) λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων όπως εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών, σταθμοί αφίξεων/αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές, β. Στο Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των εκμεταλλευτών των προαναφερόμενων λειτουργούντων εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, η θέση λειτουργίας τους, τα στοιχεία των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων (ωφέλιμες επιφάνειες χώρου κύριας χρήσης και βοηθητικών χώρων), τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά, όπως πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, καθώς επίσης και τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που εργάζονται στις εγκαταστάσεις της παρ. 1.

Για την παρακολούθηση της πληρότητας και της επικαιροποίησης των ανωτέρω στοιχείων αρμόδια είναι η Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην οποία τηρείται το Μητρώο.

Αν διαπιστώνεται ότι τα στοιχεία του Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, αναστέλλεται η ισχύς της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας της εγκατάστασης, προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ύστερα από ενημέρωση της αδειοδοτούσας Αρχής από την Υπηρεσία στην οποία τηρείται το Μητρώο, γ. Το Μητρώο διασυνδέεται με αντίστοιχα Μητρώα που τηρούνται από λοιπές (ως άνω) Υπηρεσίες.

δ. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ο τρόπος λειτουργίας του μητρώου, η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την τήρησή του, ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

 

ε. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου, τηρείται ψηφιακό Μητρώο, ανά κατηγορία εγκατάστασης εξυπηρέτησης οχημάτων, των λειτουργούντων: αα) σταθμών αυτοκινήτων οχημάτων, ββ) πλυντηρίων – λιπαντηρίων αυτοκινήτων οχημάτων, και γγ) λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων (εμπορευματικοί σταθμοί φορτηγών, σταθμοί αφίξεων/αναχωρήσεων υπεραστικών λεωφορείων, σταθμοί λεωφορείων που διενεργούν διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραμμές) ανά αδεισδοτούσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να ενημερώνει αρχικά, μέσα σε έξι (6) μήνες και στη συνέχεια, ανά δύο (2) μήνες, τη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου να τηρεί το συνολικό ψηφιακό Μητρώο.».

Αρθρο 73

Η παρ. 6 του άρθρου 1 του ν.δ. 511/1970 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών και αερίων καυσίμων, συνεργείων οχημάτων, πλυντηρίων-λιπαντηρίων και χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των εταιρειών ΟΣΥ ΑΕ και ΣΤΑΣΥ ΑΕ και αυτών που υπάγονται στο ν. 2963/2001 (Α’ 268), των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των επιχειρήσεών τους, καθώς και οι υφιστάμενες μονάδες τεμαχισμού και συμπίεσης ογκωδών αντικειμένων και βιομάζας, που χωροθετούνται εντός των αμαξοστασίων τους, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων παραμένουν και λειτουργούν ως έχουν, έως και τις 30 Ιουνίου 2022, εφόσον διαθέτουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων, των συνεργείων οχημάτων, των πλυντηρίων-λιπαντηρίων και των χώρων στάθμευσης που εξυπηρετούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς των παραπάνω εταιρειών και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και των επιχειρήσεών τους που ιδρύονται εφεξής. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προσαρμογή των ανωτέρω εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων που ήδη λειτουργούν».