ΑΔΑ Ω98Ξ465ΧΘΞ-ΚΟ9 Διαδικασία υλοποίησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

ΔΙΑΥΓΕΙΑ :  ΑΔΑ   Ω98Ξ465ΧΘΞ-ΚΟ9    Κατάσταση    Αναρτηθείσα

Ημερομηνία ανάρτησης               15/10/2018 11:12:12    Τελευταία τροποποίηση   15/10/2018 11:12:12

 Είδος    ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα  Διαδικασία υλοποίησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

Θεματικές κατηγορίες   ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ,   Αρ. πρωτοκόλλου   οικ.78593/898    Ημερομηνία έκδοσης   12/10/2018

Φορέας  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ    Οργανωτικές Μονάδες   ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ,    Υπογράφοντες    Γενικός Γραμματέας – ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία υλοποίησης των ειδικών μέτρων του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

ΣΧΕΤ: α) Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει.

β) Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει.

γ) Υπουργική Απόφαση 59555/2459 (ΦΕΚ 1261/Β΄/2000) «Καθορισμός της διαδικασίας

και του τρόπου σφράγισης των εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων», όπως ισχύει.

Σε συνέχεια ερωτημάτων από Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών

Ενοτήτων της Χώρας και εμπλεκόμενους φορείς σχετικά με την προβλεπόμενη διαδικασία για την

εφαρμογή των ειδικών μέτρων σύμφωνα με τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του πρώτου εδαφίου της

παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του ν.

4439/2016 (Α΄ 222) και την παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), για την ενίσχυση της

ασφαλούς λειτουργίας των υφιστάμενων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή των σταθμών αυτοκινήτων

δημόσιας χρήσης εξοπλισμένα με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με

ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.

2801/2000 (Α΄ 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων

όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

α) Η καταληκτική ημερομηνία λειτουργίας των ως άνω πρατηρίων ή των σταθμών αυτοκινήτων τα

οποία πρέπει να υλοποιήσουν τα ανωτέρω μέτρα είναι η 30η Οκτωβρίου 2018.

β) Αν δεν έχουν υλοποιηθεί τα ειδικά μέτρα και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση νέας άδειας

λειτουργίας μέχρι και την 30η Οκτωβρίου 2018, το ως άνω πρατήριο ή σταθμός αυτοκινήτων παύει

να λειτουργεί προσωρινά. Ειδικότερα, η άδεια λειτουργίας ανακαλείται προσωρινά μέχρι να

υλοποιηθούν τα ανωτέρω ειδικά μέτρα, ακολουθώντας τη διαδικασία σφράγισης που ορίζεται στην

υ.α. 59555/2459 (ΦΕΚ 1261/Β΄/2000) όπως ισχύει.

γ) Η αποσφράγιση των εγκαταστάσεων ακολουθεί τη διαδικασία της υ.α. 59555/2459 (ΦΕΚ

1261/Β΄/2000), εφόσον η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής

Ενότητας έχει εγκρίνει την αίτηση μεταβολών σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 18

των υπ’ αριθ. π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) κατά περίπτωση. Η νέα άδεια

λειτουργίας του ως άνω πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων, χορηγείται όταν υλοποιηθούν τα

ειδικά μέτρα σύμφωνα με τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

δ) Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας της Χώρας

παρακαλούνται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 για την παραλαβή υπεύθυνων δηλώσεων από τους

εκμεταλλευτές των πρατηρίων που εποπτεύουν, στις οποίες να αναγράφεται αν τα πρατήριά τους

βρίσκονται ή όχι σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στα οποία στεγάζονται οι χρήσεις που αναφέρονται

στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46) στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που

λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘ. ΒΟΥΡΔΑΣ