Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποί- ησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου (περιο- δικού, έκτακτου, εκουσίου) των οχημάτων στα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Αριθμ. οικ. 19111/192/26-3-2019

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις

α) Των άρθρων 15 και 86 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2696/1999 (Α’ 57), όπως ισχύει.

β) Των άρθρων 18 και 19 του ν. 3446/2006 (Α’ 49) «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 5 του ν. 1350/1983 «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις» (Α’ 55), όπως ισχύει.

δ) Του άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (Α’ 268), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας» (Α’ 98).

στ) Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ζ) Του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

η) Του π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

θ) Της αριθμ. οικ. 20871/2017 (ΥΟΔΔ’ 153) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» όπως ισχύει.

ι) Της κοινής υπουργικής απόφασης οικ.49372/ 3352/2017 (Β’ 2726) «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ».

2.Την ανάγκη καθορισμού για τον περιοδικό, τον έκτακτο και τον εκούσιο τεχνικό έλεγχο των οχημάτων:

α) Του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειάς τους από τα Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της χώρας,

β) των αναλυτικών σημείων ελέγχου,

γ) του αποδεικτικού στοιχείου που πιστοποιεί τη διενέργεια του ελέγχου,

δ) των όρων και προϋποθέσεων, υπό τους οποίους το όχημα επιτρέπεται να κυκλοφορεί έως ότου υποβληθεί επιτυχώς σε νέο τεχνικό έλεγχο στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρουσιάζει ελαττώματα όσον αφορά στα καθορισμένα σημεία ελέγχου,

ε) του ευλόγου χρονικού πλαισίου εντός του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί τεχνικός έλεγχος,

στ) του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου επιτρέπεται η χρήση ενός οχήματος με σοβαρές ελλείψεις προτού απαιτηθεί να υποβληθεί σε επανέλεγχο,

ζ) των περιπτώσεων είτε απαγόρευσης της χρησιμοποίησης στο δημόσιο οδικό δίκτυο οχήματος με επικίνδυνες ελλείψεις είτε περιορισμένης κυκλοφορίας του μέχρι να επισκευαστούν οι ελλείψεις και να εκδοθεί νέο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου,

η) κάθε άλλου σχετικού θέματος.

3.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 1

Πρόσκληση για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου

1.Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος αφορά στα οχήματα που βρίσκονται σε κανονική κυκλοφορία. Για τα οχήματα σε καθεστώς ακινησίας, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 2 της παρούσας.

2.Για την εφαρμογή του περιοδικού τεχνικού ελέγχου κατηγοριών οχημάτων των περ. (α) έως (ε), της παρ.1, του άρθρου 3, της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ.49372/3352/2017 (Β’ 2726) «Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ EK και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ», ήτοι για οχήματα κατηγορίας M1, M2 και M3, Ν1, Ν2 και Ν3, Ο3 και Ο4, η πρόσκληση μεθοδεύεται με πρόγραμμα που καταρτίζεται από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας και ανακοινώνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σύμφωνα με τη νομοθετημένη στη χώρα μας συχνότητα περιοδικού ελέγχου.

3.Για την εφαρμογή του περιοδικού τεχνικού ελέγχου κατηγοριών οχημάτων της περ. (στ), της παρ.1, του άρθρου 3, της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφαση, ήτοι για οχήματα κατηγορίας L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα και από 1ης Ιανουαρίου 2022, για δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα κατηγοριών L4e, L5e και L7e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3, με απόφαση του Περιφερειάρχη ή του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, καταρτίζεται πρόγραμμα πρόσκλησης για τεχνικό έλεγχο των κυκλοφορούντων στην Περιφερειακή Ενότητα οχημάτων, με κριτήρια τον αριθμό των εγγεγραμμένων οχημάτων, την παλαιότητα τους, την υπάρχουσα υποδομή και τη δυναμικότητα των λειτουργούντων Δημόσιων και Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) της Περιφερειακής Ενότητας.

4.Η συχνότητα ελέγχου των οχημάτων των ανωτέρω παρ. 2 και 3 περιγράφεται στο άρθρο 6 «Ημερομηνία και συχνότητα τεχνικού ελέγχου», της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ.49372/3352/2017 (Β’ 2726).

5.Για την εφαρμογή του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, οι κάτοχοι οχημάτων των ανωτέρω παρ. 2 και 3, οφείλουν να τα προσκομίσουν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό ΚΤΕΟ για να υποβληθούν σε τεχνικό έλεγχο.

6.Εξαιρούνται της ανωτέρω προσκλήσεως για περιοδικό τεχνικό έλεγχο πλην των οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων (ADR) τα οχήματα των κατηγοριών των ανωτέρω παρ. 2 και 3, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε μικρά νησιά [παρ. 17 του άρθρου 4 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ.49372/3352/2017 (Β’ 2726)], υπό την προϋπόθεση ότι δεν λειτουργούν σ’ αυτά ΚΤΕΟ ή Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ). Σ’ αυτή την περίπτωση, η εξαίρεση ισχύει για τις κατηγορίες οχημάτων που δεν μπορούν να ελεγχθούν από τα ΚΤΕΟ ή τις ΚΜΤΕΟ, τα οποία δεν διαθέτουν τις αντίστοιχες γραμμές ελέγχου.

Η εξαίρεση αυτή παύει να ισχύει όταν τα εν λόγω οχήματα κυκλοφορούν σε περιοχές της χώρας στις οποίες εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος σε ΚΤΕΟ ή σε ΚΜΤΕΟ.

7.Κάτοχοι οχημάτων τα οποία κυκλοφορούν αποκλειστικά σε περιοχές της χώρας όπου δεν εφαρμόζεται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος, λόγω της μη λειτουργίας ΚΤΕΟ ή ΚΜΤΕΟ, με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους σε περιοχή που εφαρμόζεται ο τεχνικός έλεγχος, δύνανται να αποφύγουν τις περί εκπροθέσμου συνέπειες του νόμου, εφόσον εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας με έδρα ή διεύθυνση κατοικίας τους την περιοχή αυτή. Η ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά κείμενες διατάξεις.

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά για τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου

Για τη διενέργεια του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου (αρχικού ή επανελέγχου) για κάθε όχημα, προσκομίζονται και επιδεικνύονται στο ΚΤΕΟ τα εξής στοιχεία:

1.Η άδεια κυκλοφορίας οχήματος που είναι ταξινομημένο στη χώρα μας και εφοδιασμένο με άδεια και πινακίδα(ες) κυκλοφορίας ή σε περίπτωση κατάθεσής της ή παρακράτησής της ή αφαίρεσής της από Δημόσια Αρχή, φωτοαντίγραφο αυτής με την παρατήρηση «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ» και με σφραγίδα της υπηρεσίας. Ειδικά για τα επιβατηγό οχήματα και μοτοσικλέτες μπορεί να προσκομίζεται άδεια κυκλοφορίας με την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της παρούσας.

Είναι δυνατή η προσκόμιση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας που έχει χορηγηθεί από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ενάριθμου αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσικλέτας που βρίσκεται σε κατάσταση ακινησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

Αντίστοιχα είναι δυνατή η προσκόμιση των στοιχείων (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) για δοκιμαστική κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων ή μοτοσικλετών που χορηγούνται για τον σκοπό αυτό.

2.Για ανάριθμο μεταχειρισμένο όχημα (πριν από την ταξινόμησή του για έκδοση πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας) ο τίτλος κυριότητας του οχήματος ήτοι:

α) Το πιστοποιητικό ταξινόμησης Τελωνείου για μεταχειρισμένα εισαγωγής οχήματα και πρωτότυπη άδεια κυκλοφορίας της χώρας εισαγωγής τους ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αυτής, ή

β) Το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή τα Τελωνεία, προκειμένου για εκποιούμενα από τους φορείς αυτούς οχήματα, ή

γ) Το πιστοποιητικό στρατιωτικής αρχής για οχήματα που εκποιούνται από τον Ελληνικό Στρατό.

δ) Είναι δυνατή και η προσκόμιση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας για ανάριθμα αυτοκίνητα ή μοτοσικλέτες, εφόσον έχει χορηγηθεί τέτοια από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4254/2014 (Α’ 85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις».

Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ελέγχου, υποβάλλεται και έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής.

3.Το παραστατικό ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο τέλος για τη διενέργειά του (για Δημόσια ΚΤΕΟ) ή η απόδειξη ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (για Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

Εφόσον το όχημα προσκομίζεται εκπρόθεσμα για τεχνικό έλεγχο, επιδεικνύεται επιπλέον και το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο πρόσθετο ειδικό τέλος για τη διενέργεια εκπρόθεσμου ελέγχου (για Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

Σε περίπτωση που τα προαναφερόμενα τέλη καταβάλλονται με ηλεκτρονικά παράβολα, πριν την έναρξη του τεχνικού ελέγχου του οχήματος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δέσμευση του παραβόλου.

4.Το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου εφόσον το όχημα έχει τη σχετική υποχρέωση. Στην περίπτωση που δεν προσκομίζεται το ΔΤΕ, τότε τα στοιχεία του προηγούμενου ελέγχου αντλούνται από το Μηχανογραφικό Σύστημα (Μ.Σ.) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠ.Υ.ΜΕ.).

5.Η αστυνομική ταυτότητα του προσκομίζοντος το όχημα ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εναλλακτικά μπορεί να γίνει αποδεκτό για την ταυτοπροσωπία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης, άδεια παραμονής κ.λπ.

6.Επίσης είναι απαιτητά επιπλέον από τα προαναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους και τα εξής δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

α) Για τα ΕΙΧ και ΦΙΧ < 3,5 t:

αα) Το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (αν υπάρχει κοτσαδόρος),

ββ) Έγκριση τύπου συστήματος μετωπικής προστασίας (BULL BARS), όπου απαιτείται

β) Για τα ΕΔΧ: βεβαίωση ηλεκτρονικού αναγνώσιμου σήματος (ΗΑΣ)

γ) Για τα ΦΙΧ > 3,5 t και τα ΦΔΧ: αα) Η βεβαίωση ταχογράφου ββ) Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή βεβαίωση απαλλαγής περιοριστή ταχύτητας (αν απαιτείται) γγ) Βεβαίωση για την οπίσθια υδραυλική πόρτα (αν υφίσταται) ή η αναγραφή των στοιχείων αυτής στην άδεια κυκλοφορίας (η βεβαίωση αυτή έχει εφαρμογή και για τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα κατηγορίας Ο3 και Ο4)

δ) Για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR):

αα) Η βεβαίωση ταχογράφου ββ) Το πρακτικό δοκιμών ADR από φορέα ελέγχου της χώρας μας ή για εξοπλισμό υπό πίεση από κοινοποιημένο φορέα. Στην περίπτωση εισαγόμενου οχήματος ισχύον πιστοποιητικό ADR φορέα άλλης χώρας. Αν αυτό έχει λήξει απαιτείται προσκόμιση έγκρισης οχήματος (ΓΕΜΟ) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 76389/3344/2000 ( Β’ 254/2001) και πρακτικό δοκιμών αρχικού ελέγχου από πανεπιστήμιο

γγ) Το πιστοποιητικό έγκρισης ADR από ΚΤΕΟ δδ) Η βεβαίωση αντιπροσωπίας για τον επιβραδυντή (εφόσον απαιτείται) εε) Ειδικά για τα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου θέρμανσης απαιτείται το πιστοποιητικό σωληνώσεων που έχει εκδώσει μηχανολόγος μηχανικός με σχεδιάγραμμα, έγχρωμες φωτογραφίες και δήλωση συμμόρφωσης (κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.). Τα δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου (6δ), καθώς και τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ ανά τύπο οχήματος ADR και ανά περίπτωση διενεργούμενου ελέγχου καθορίζονται/ εξειδικεύονται σε κατευθυντήριες οδηγίες της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

ε) Για οχήματα που διενεργούν διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων (ATP): Το πιστοποιητικό ATP αναγνωρισμένων φορέων

στ) Για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ): Μελέτη / Έκθεση πραγματογνώμονα ADR (εκδίδεται άπαξ) και Έκθεση εμπειρογνώμονα ATP (ανανεούμενη ανά τριετία), σύμφωνα με την υ.α. Α1/27683/2320/2008 (Β’ 948) ζ) Για οχήματα με αφαιρούμενα αμαξώματα υπηρεσιακό σημείωμα μεταφερόμενων αμαξωμάτων η) Για τα λεωφορεία:

αα) Η βεβαίωση ταχογράφου (εφόσον απαιτείται) ββ) Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας ή βεβαίωση απαλλαγής περιοριστή ταχύτητας (αν απαιτείται)

θ) Για τα γερανοφόρα: αα) Η βεβαίωση ταχογράφου ββ) Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για υπόχρεα οχήματα) ή βεβαίωση απαλλαγής περιοριστή ταχύτητας (αν απαιτείται)

γγ) Οι πιστοποιήσεις για τον ανυψωτικό μηχανισμό, οι οποίες πρέπει να είναι σφραγισμένες από την υπηρεσία ταξινόμησης του οχήματος και να είναι σε ισχύ [οι πιστοποιήσεις αυτές απαιτούνται μόνο για τα γερανοφόρα που ταξινομούνται μετά τις 1772008 όπως ορίζεται στην υ.α. Β1/37499/3103/2008 (Β’ 1405)].

ι) Για οχήματα τα οποία φέρουν επικολλημένες μεμβράνες στους υαλοπίνακες, βεβαίωση τοποθέτησης μεμβράνης σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 29039/2123/07/2008 (Β’ 1069).

ια) Για αποχαρακτηρισμένο όχημα επιδεικνύεται φωτοαντίγραφο της τελευταίας άδειας κυκλοφορίας που υπάρχει στο φάκελο του οχήματος με την παρατήρηση: «Ισχύει μόνο για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος από ΚΤΕΟ», το βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας όπου υφίσταται και η πράξη αποχαρακτηρισμού απ’ όπου και λαμβάνονται τα στοιχεία που απαιτούνται κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος.

7.Στα ΚΤΕΟ κατά τους ελέγχους που περιγράφονται στην παρούσα απόφαση εκτός των δικαιολογητικών που επιδεικνύονται, πρέπει να υποβάλλονται και αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών:

α) Η αίτηση του ενδιαφερόμενου μόνο στην περίπτωση που ζητείται η διενέργεια ελέγχου σε χρόνο συντομότερο του προβλεπόμενου, δηλαδή τρείς (3) εβδομάδες πριν από την ημερομηνία υποχρέωσης διενέργειας του ελέγχου.

β) Το ΔΤΕ του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου μόνο στις εξής περιπτώσεις:

αα) όταν η εισαγωγή των στοιχείων προηγούμενου ελέγχου γίνεται από τον υπάλληλο στην περίπτωση αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

ββ) όταν το ΔΤΕ που προσκομίζει ο πολίτης δεν συμφωνεί με αυτό του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου που αντλήθηκε από το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. Στην περίπτωση δε αυτή το ΚΤΕΟ ενημερώνει και τις αρμόδιες αρχές.

γ) Το πιστοποιητικό ταξινόμησης Τελωνείου, η ξένη άδεια κυκλοφορίας, το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ για την αναγνώρισή του, το πιστοποιητικό που εκδίδει ο ΟΔΔΥ ή τα Τελωνεία για εκποιούμενα από τους φορείς αυτούς οχήματα, ο έντυπος κατάλογος του εργοστασίου κατασκευής όπου από τις διατάξεις επιβάλλεται.

δ) Τα έγγραφα δημοσίων φορέων για την τεκμηρίωση ότι το όχημα δεν θεωρήθηκε εκπρόθεσμο όταν εμπίπτει στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. ακινησία οχήματος, εντεταλμένη υπηρεσία κατόχου, νοσηλεία, παρακράτηση στοιχείων κυκλοφορίας, απώλεια ή κλοπή).

ε) Η σύμβαση που συνάπτει το ΙΚΤΕΟ με φυσικό ή νομικό πρόσωπο για τη παροχή εκπτώσεων στην περίπτωση ελέγχου πολλών οχημάτων ή η δήλωση για τον ίδιο λόγο που υποβάλλεται στο Δημόσιο ΚΤΕΟ, το φωτοαντίγραφο ισχύοντος δελτίου ανεργίας (για Δημόσια και Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

στ) Η βεβαίωση ταχογράφου.

ζ) Η βεβαίωση για την ηλεκτρονική ετικέτα ΕΔΧ.

η) Η βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ότι δεν συντρέχουν λόγοι απαγόρευσης της κυκλοφορίας του οχήματος.

θ) Η άδεια κυκλοφορίας όταν σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 10101 του Πίνακα του Παραρτήματος I «Καθίσματα: Αριθμός που δεν συμφωνεί με τη νομοθεσία».

ι) Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται βάσει ισχυουσών διατάξεων τα οποία είναι χρήσιμα σε μελλοντικούς τεχνικούς ελέγχους, όπως για παράδειγμα οι βεβαιώσεις εγκατάστασης συστήματος LPG ή CNG, ABS, δικαιολογητικά που αφορούν οχήματα ADR, άδεια κυκλοφορίας σχολικών λεωφορείων, πιστοποιήσεις ανυψωτικού μηχανισμού για τα γερανοφόρα, κ.λπ.

8.Πλην των παραπάνω δικαιολογητικών που υποχρεωτικά πρέπει να διατηρούν τα ΚΤΕΟ εφόσον επιθυμούν μπορούν να διατηρούν και όποιο δικαιολογητικό θεωρούν ως απαραίτητο για την διασφάλιση του τεχνικού ελέγχου (από διοικητικής άποψης) και στα πλαίσια του προτύπου που εφαρμόζεται ακόμη και αν για το δικαιολογητικό αυτό προβλέπεται μόνο η επίδειξή του.

9.Εφ’ όσον τα παραπάνω απαιτούμενα για τον έλεγχο δικαιολογητικά δεν επιδεικνύονται ή δεν προσκομίζονται, ο τεχνικός έλεγχος δεν διενεργείται.

Άρθρο 3

Πιστοποίηση διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου σε όχημα

1.Μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο άρθρο 4 της παρούσας:

α) Εκδίδεται για το όχημα ΔΤΕ, που υπογράφεται από τον αρμόδιο ελεγκτή του ΚΤΕΟ και σφραγίζεται με την σφραγίδα του ΚΤΕΟ. Υπογράφεται επίσης και από τον προσκομίζοντα το όχημα για έλεγχο, γεγονός το οποίο δεσμεύει τον ιδιοκτήτη του οχήματος. Ειδικότερα:

αα) Στην περίπτωση τεχνικού ελέγχου συρμού οχημάτων (έλκον όχημα και ρυμουλκούμενο) και των αρθρωτών οχημάτων (τράκτορας ή ελκυστήρας και ημιρυμουλκούμενο) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας, εκδίδεται ένα (1) ΔΤΕ για κάθε όχημα.

ββ) Αντίγραφο του ΔΤΕ φυλάσσεται στο αρχείο του ΚΤΕΟ από το οποίο εκδόθηκε.

γγ) Το έντυπο του ΔΤΕ έχει τη μορφή και τις προδιαγραφές που προβλέπονται, κατά περίπτωση, στο Παράρτημα III (για τα Δημόσια ΚΤΕΟ) και στο Παράρτημα IV (για τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ) της παρούσας.

δδ) Στην περίπτωση που το πλήθος των ελλείψεων δεν επιτρέπει την εκτύπωση του συνόλου τους στον προβλεπόμενο χώρο του ΔΤΕ, οι υπολειπόμενες ελλείψεις εκτυπώνονται σε δεύτερο φύλλο (όχι σε δεύτερο ΔΤΕ). Στο δεύτερο αυτό φύλλο πρέπει να τυπώνονται από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΚΤΕΟ, τουλάχιστον ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ο αριθμός πλαισίου, η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου, το αποτέλεσμα του ελέγχου, ο κωδικός και η επωνυμία του ΚΤΕΟ και ο αριθμός του ΔΤΕ. Το δεύτερο φύλλο φέρει την υπογραφή του ελεγκτή και την σφραγίδα του ΚΤΕΟ.

β) Οι ελλείψεις εκτυπώνονται στο ΔΤΕ με την ακόλουθη σειρά: Επικίνδυνες Σοβαρές Δευτερεύουσες.

γ) Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του εντύπου του ισχύοντος ΔΤΕ, αυτό επανεκτυπώνεται από το ΚΤΕΟ που το έχει εκδώσει, κατόπιν αίτησής του, κατά την τρέχουσα ημερομηνία, ιδιοκτήτη του οχήματος. Η επανεκτύπωση γίνεται επί νέου εντύπου, απαγορευόμενης της έκδοσης επικυρωμένου φωτοαντιγράφου από το αντίγραφο που φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ έκδοσης. Το επανεκτυπωμένο ΔΤΕ, υπογράφεται μόνο από τον υπάλληλο του ΚΤΕΟ που είχε εκδώσει το αρχικό ΔΤΕ και, σε περίπτωση απουσίας του, από τον προϊστάμενο του ΚΤΕΟ ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και σφραγίζεται με την σφραγίδα του ΚΤΕΟ. Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: «Επανεκτύπωση ταυτάριθμου ΔΤΕ, λόγω απώλειας ή φθοράς».

Με την ίδια ως άνω διαδικασία είναι δυνατή η επανεκτύπωση όλων των παλαιότερων ΔΤΕ ενός οχήματος, από το ΚΤΕΟ που τα έχει εκδώσει, κατόπιν αίτησης του, κατά την τρέχουσα ημερομηνία, ιδιοκτήτη του οχήματος. Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: «Επανεκτύπωση ταυτάριθμου ΔΤΕ».

Στην περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη (ων) δεν χορηγούνται στον κατά την τρέχουσα ημερομηνία, ιδιοκτήτη του οχήματος, αντίγραφα των παλαιότερων ΔΤΕ, αλλά βεβαίωση με τα στοιχεία των τεχνικών ελέγχων που έχει διενεργήσει το ΚΤΕΟ, χωρίς τα προσωπικά δεδομένα ιδιοκτητών και προσκομιζόντων το όχημα.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται να ανευρεθεί ΔΤΕ λόγω οριστικής παύσης λειτουργίας του ΚΤΕΟ που το εξέδωσε, τότε η Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας στην αρμοδιότητα της οποίας υπαγόταν το ΚΤΕΟ, εκδίδει βεβαίωση με τα στοιχεία του τεχνικού ελέγχου που περιέχονται στο ΔΤΕ.

δ) Επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος Ενδεικτικό Σήμα Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ). Το ΕΣΤΕ αποτελεί μόνο ένα μέσο μακροσκοπικού ελέγχου από τα αρμόδια όργανα ότι το όχημα υποβλήθηκε στον κατά το νόμο έλεγχο, κατά τον οποίο δεν διαπιστώθηκαν σε αυτό σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας. Το ΕΣΤΕ δεν συνιστά αποδεικτικό στοιχείο για τη διενέργεια του ελέγχου αυτού.

Στο ΕΣΤΕ αναγράφεται το έτος και προσδιορίζεται ο μήνας κατά τον οποίο πρέπει το όχημα να προσκομιστεί για τον επόμενο περιοδικό έλεγχο. Επικολλάται, μετά το τέλος του ελέγχου, από τον αρμόδιο ελεγκτή του ΚΤΕΟ ή όπου προβλέπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, κατά τρόπο ώστε ο μήνας κατά τον οποίο πρέπει να προσέλθει το όχημα για τον επόμενο έλεγχο να βρίσκεται στο άνω μέρος αυτού. Το προηγούμενο ΕΣΤΕ του οχήματος, εφ’ όσον υπάρχει, αφαιρείται από τον ελεγκτή του ΚΤΕΟ, πριν την έναρξη του ελέγχου.

Το ΕΣΤΕ κατασκευάζεται από υλικό που καταστρέφεται σε περίπτωση που αποκολληθεί και η μορφή και οι προδιαγραφές του ορίζονται στο Παράρτημα V της παρούσας.

2.Σε περίπτωση επίσημων αργιών του Δημοσίου συμπεριλαμβανομένων των τοπικών εορτών ή Σαββάτου, οι προσδιοριζόμενες στην παρούσα απόφαση προθεσμίες ελέγχου μετατίθενται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 242 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 4

Διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου -Κριτήρια για την καταλληλότητα του οχήματος

1.Κατά τον τεχνικό έλεγχο εξετάζονται όλα τα σημεία που ορίζονται στον Πίνακα του Παραρτήματος I (για οχήματα κατηγοριών M1, M2 και M3, Ν1, Ν2 και Ν3, Ο3 και Ο4) και στον Πίνακα του Παραρτήματος II (για οχήματα κατηγορίας L3e ανεξαρτήτου κυβισμού κινητήρα, L4e, L5e και L7e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3). Οι διαπιστούμενες ελλείψεις διαβαθμίζονται σε δευτερεύουσες (Δ.Ε.), σοβαρές (Σ.Ε.) και επικίνδυνες (Ε.Ε.), σύμφωνα με τους προαναφερόμενους Πίνακες, σημειώνονται στο εκδιδόμενο ΔΤΕ και ενημερώνεται γι’ αυτές ο προσκομίζων το όχημα.

2.Κατά τη διενέργεια κάθε τεχνικού ελέγχου, καθορίζεται και σημειώνεται στο εκδιδόμενο ΔΤΕ, ο χρόνος του επόμενου περιοδικού ελέγχου ή επαναληπτικού ελέγχου (επανελέγχου), με εξαίρεση την περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων, όπου δεν καθορίζεται χρόνος επανελέγχου.

Ισχύον ΔΤΕ είναι αυτό που δεν έχει λήξει χρονικά η ισχύς του, συμπεριλαμβανομένης μίας (1) εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος, και στο οποίο δεν σημειώνονται ελλείψεις ή σημειώνονται μόνο δευτερεύουσες ελλείψεις. ΔΤΕ με σοβαρές ελλείψεις ισχύει μόνο για τριάντα (30) ημέρες.

3.Τεχνικός έλεγχος κατά τον οποίο δεν διαπιστώνονται ελλείψεις:

α) Χορηγείται στο όχημα καταλληλότητα διάρκειας δύο (2) ετών (για οχήματα των κατηγοριών: M1, N1, L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα, L4e, L5e και L7e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3) ή ετήσιας (για οχήματα της κατηγορίας M1 που χρησιμοποιούνται ως ταξί ή ασθενοφόρα και οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4). Ο επόμενος περιοδικός τεχνικός έλεγχος, πρέπει να διενεργηθεί στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία λήξης της καταλληλότητας που αναγράφεται στο ΔΤΕ. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1350/1983 (Α’ 55), όπως ισχύει.

Τα χορηγούμενα ΔΤΕ από τα ΚΤΕΟ έχουν ισχύ για ένα (1) ή δύο (2) έτη αντίστοιχα με την κατηγορία του οχήματος. Η ημερομηνία λήξης του ΔΤΕ δύναται να είναι μικρότερη του προαναφερόμενου χρονικού ορίου, εφόσον προβλέπεται από διατάξεις ο περιορισμός κυκλοφορίας του οχήματος. Εφόσον από διατάξεις παραχωρείται επιπλέον δικαίωμα χρήσης και κυκλοφορίας στο όχημα, διενεργείται αρχικός τεχνικός έλεγχος και χορηγείται νέο ΔΤΕ.

β) Επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ΕΣΤΕ.

4.Τεχνικός έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώνονται δευτερεύουσες ελλείψεις:

α) Κάθε δευτερεύουσα έλλειψη, σημειώνεται στο εκδιδόμενο ΔΤΕ από το ΚΤΕΟ και ενημερώνεται γι’ αυτήν ο προσκομίζων το όχημα. Δευτερεύουσα έλλειψη είναι εκείνη που δεν υποχρεώνει τον ιδιοκτήτη του οχήματος να το επαναφέρει για επανέλεγχο σε ΚΤΕΟ, επιβάλλει όμως την υποχρέωση του ιδιοκτήτη για αποκατάστασή της.

β) Χορηγείται στο όχημα καταλληλότητα διάρκειας δύο (2) ετών (για οχήματα των κατηγοριών: M1, N1, L3e ανεξαρτήτως κυβισμού κινητήρα, L4e, L5e και L7e με κυβισμό κινητήρα άνω των 125 cm3) ή ετήσιας (για οχήματα της κατηγορίας M1 που χρησιμοποιούνται ως ταξί ή ασθενοφόρα, οχήματα των κατηγοριών M2, M3, N2, N3, O3 και O4). Ο επόμενος περιοδικός τεχνικός έλεγχος, πρέπει να διενεργηθεί στο χρονικό διάστημα από τρείς (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία λήξης της καταλληλότητας που αναγράφεται στο ΔΤΕ. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1350/1983 (Α’ 55), όπως ισχύει.

γ) Επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ΕΣΤΕ.

5.Τεχνικός έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις.

α) Σοβαρές ελλείψεις είναι εκείνες που υποχρεώνουν τον ιδιοκτήτη του οχήματος να τις αποκαταστήσει και να επαναφέρει το όχημα για επανέλεγχο στο ΚΤΕΟ εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών. Η ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία διενέργειας επανελέγχου αναγράφεται στο εκδιδόμενο ΔΤΕ.

β) Δεν χορηγείται στο όχημα καταλληλότητα.

γ) Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ΕΣΤΕ.

Στην περίπτωση τεχνικού ελέγχου αρθρωτών ή συνδυασμού οχημάτων (συρμών) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας κατά την οποία στο ένα εκ των οχημάτων δεν διαπιστώνονται ελλείψεις ή διαπιστώνονται δευτερεύουσες ελλείψεις ενώ στο άλλο όχημα επισημαίνονται σοβαρές ελλείψεις, στα δελτία και των δύο οχημάτων αναγράφεται ως αποτέλεσμα ελέγχου «Σοβαρές ελλείψεις» και δίνεται προθεσμία για επανέλεγχο τριάντα (30) ημέρες. Στο ΔΤΕ του οχήματος που από τον τεχνικό έλεγχο δεν διαπιστώνονται σοβαρές ελλείψεις, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο 1404 «Ελλείψεις που προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας» του Παραρτήματος I της παρούσας και στην περιγραφή της έλλειψης αναγράφεται «Λόγω ύπαρξης σοβαρών ελλείψεων στο συνδεδεμένο όχημα».

δ) Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών και μέχρι εξήντα (60) ημέρες, από την ημερομηνία που διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, τότε ο έλεγχος θεωρείται εκπρόθεσμος επανέλεγχος και καταβάλλεται το αντίστοιχο πρόσθετο ειδικό τέλος που προβλέπεται από το ν. 1350/1983 (Α’ 55) όπως ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση επίσης, δεν έχει ισχύ το χρονικό περιθώριο των τριών (3) εβδομάδων πριν ή μίας (1) εβδομάδας μετά, που αναγράφεται στην παρ.3 του παρόντος άρθρου.

Αν κατά τη διενέργεια επανελέγχου που λαμβάνει χώρα εντός του χρονικού διαστήματος των εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία αρχικού ελέγχου κατά τον οποίο είχαν διαπιστωθεί σοβαρές ελλείψεις, διαπιστώνονται εκ νέου σοβαρές ελλείψεις, εκδίδεται ΔΤΕ που ισχύει για τριάντα (30) ημέρες, ανεξαρτήτως εάν στο διάστημα αυτό συμπληρώνονται οι εξήντα (60) ημέρες από τον αρχικό έλεγχο.

ε) Σε περίπτωση που ένα όχημα προσέλθει για επανέλεγχο και έχουν παρέλθει εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία αρχικού ελέγχου, κατά τον οποίο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις, ανεξαρτήτως διενέργειας ή μη ενδιάμεσου ελέγχου, τότε διενεργείται, πλήρης αρχικός έλεγχος και καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κανονικού πλήρους ελέγχου ή το αντίτιμο πλήρους αρχικού ελέγχου για Ιδιωτικά ΚΤΕΟ και επιπλέον το πρόσθετο ειδικό τέλος εκπροθέσμου που προβλέπεται από το ν. 1350/1983 (Α’ 55) όπως ισχύει, μόνο εφόσον προσκομίζεται για έλεγχο μετά την ημερομηνία λήξης του ΔΤΕ. Το χρονικό διάστημα για το οποίο το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο ξεκινά να υπολογίζεται από την 60η ημέρα από την ημερομηνία διενέργειας του αρχικού ελέγχου.

Αν δεν έχουν αποκατασταθεί οι σοβαρές ελλείψεις που είχαν σημειωθεί κατά τον αρχικό έλεγχο τότε σημειώνεται επικίνδυνη έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1404 του Πίνακα του Παραρτήματος I της παρούσας και 1402 του Πίνακα του Παραρτήματος II αντίστοιχα και εφαρμόζεται η διαδικασία της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου.

στ) Αν κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις στα σημεία:

0.«ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 -1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα που απαιτείται ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών με το παρακάτω σχετικό έγγραφο του δημοσίου ΚΤΕΟ, στον επανέλεγχο ο κάτοχός του πρέπει να προσκομίσει πρωτότυπη βεβαίωση της Υπηρεσίας αυτής, ότι δεν συντρέχουν λόγοι απαγόρευσης της κυκλοφορίας του οχήματος, προκειμένου να αποκατασταθούν οι σοβαρές ελλείψεις.

Αντίγραφο της ανωτέρω βεβαίωσης κρατείται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ εφαρμόζουν ακριβώς την ανωτέρω διαδικασία χρησιμοποιώντας το ανωτέρω υπόδειγμα χωρίς το εθνόσημο και τις αναγραφές «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…».

6.       Τεχνικός έλεγχος κατά τον οποίο διαπιστώνονται επικίνδυνες ελλείψεις

α) Επικίνδυνες ελλείψεις είναι εκείνες που επιβάλλουν απαγόρευση της κυκλοφορίας του οχήματος, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και τον εφοδιασμό του με νέο ΔΤΕ ύστερα από επιτυχή επανέλεγχο από ΚΤΕΟ.

β) Δεν χορηγείται στο όχημα καταλληλότητα και δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ΕΣΤΕ.

γ) Σε περίπτωση διαπίστωσης επικίνδυνων ελλείψεων που καθιστούν το όχημα επικίνδυνο για την οδική ασφάλεια, το όχημα ακινητοποιείται, δηλαδή του αφαιρείται επί τόπου η άδεια κυκλοφορίας και η/οι πινακίδα(-ες) κυκλοφορίας. Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία του οχήματος, ο δε κάτοχος μπορεί να το μετακινήσει με μέσα ασφαλή για την οδική κυκλοφορία μόνον μέχρι το συνεργείο επισκευής ή μετά την επισκευή του, σε ΚΤΕΟ προκειμένου να γίνει ο επανέλεγχος για τη διαπίστωση αποκατάστασης των επικίνδυνων ελλείψεων.

Τα Δημόσια ΚΤΕΟ χορηγούν στον προσκομίζοντα του οχήματος έγγραφο, υπόδειγμα του οποίου έχει ως εξής:

Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ εφαρμόζουν την αναφερόμενη στην κοινή υπουργική απόφαση της παρ. 3β του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (Α’ 49) διαδικασία.

7.Οχημα του οποίου οι ελλείψεις εμπίπτουν σε περισσότερες από μία από τις ομάδες ελλείψεων κατατάσσεται στην ομάδα που αντιστοιχεί στην έλλειψη με τον υψηλότερο βαθμό σοβαρότητας. Όχημα στο οποίο διαπιστώνονται περισσότερες ελλείψεις στο πλαίσιο των ίδιων πεδίων ελέγχου, όπως αυτά καθορίζονται στην προβλεπόμενη στα Παραρτήματα I και II έκταση του τεχνικού ελέγχου, μπορεί να κατατάσσεται στην ομάδα που αντιστοιχεί στην επόμενου σοβαρότερου βαθμού έλλειψη, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι το συνδυασμένο αποτέλεσμα αυτών των ελλείψεων συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

8.Κατά τον επανέλεγχο το όχημα ελέγχεται μόνο στα ακόλουθα σημεία:

α) Τα σημεία της σοβαρής ή επικίνδυνης έλλειψης που αναγράφονται στο ΔΤΕ του πλήρους τεχνικού ελέγχου.

β) Τα στοιχεία της ταυτοποίησης του οχήματος.

γ) Τα σημεία που έχουν άμεση σχέση με τη σημειωθείσα αρχική έλλειψη [π.χ. για επανέλεγχο λόγω μη ύπαρξης συστήματος αντιεμπλοκής κατά την πέδηση (ΣΑΠ), επανελέγχεται επιπλέον όλο το σύστημα πέδησης].

δ) Για κάθε επανέλεγχο εκτός των άλλων διενεργείται και ο έλεγχος εκπομπής καυσαερίων.

ε) Τυχόν εμφανείς νέες ελλείψεις ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν άμεση επίπτωση στην οδική ασφάλεια.

9.Οι εξαιρέσεις της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου, αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 5

Απαλλαγή από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας

1.Εξαιρούνται της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους, οι ιδιοκτήτες οχημάτων που προσκομίζουν αυτά εκπρόθεσμα λόγω ανωτέρας βίας, όπως περιγράφεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία αρμόδιας υπηρεσίας ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, είχαν αφαιρεθεί ή κατατεθεί τα στοιχεία κυκλοφορίας [άδεια και πινακίδα (ες) κυκλοφορίας].

αα) Στην περίπτωση που το όχημα (ΕΙΧ και μοτοσικλέτες) βρισκόταν σε ακινησία κατά το χρονικό διάστημα που είχε υποχρέωση να προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο και οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν καταστραφεί από την φορολογική αρχή (ΔΟΥ), ως ημερομηνία άρσης της ακινησίας θεωρείται η ημερομηνία χορήγησης νέων στοιχείων κυκλοφορίας από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας ύστερα από υποβολή σχετικής βεβαίωσης της ΔΟΥ.

ββ) Για τα λοιπά οχήματα, η ακινησία των οποίων γίνεται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας ο έλεγχος στο ΚΤΕΟ διενεργείται πριν την άρση της ακινησίας. Κατά τον έλεγχο των οχημάτων αυτών σε ΚΤΕΟ δεν σημειώνεται έλλειψη στους κωδικούς 0.1.a και 1203 των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα.

β) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία αρμόδιας αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομισθεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, αυτό ήταν κλεμμένο.

Εφόσον το όχημα ανευρεθεί ο λόγος ανωτέρας βίας θα παύσει να ισχύει από την ημερομηνία απόδοσής του στον ιδιοκτήτη. Αν διαπιστωθεί ότι έχει παραποιηθεί ή λείπει (ουν) η πινακίδα (ες) κυκλοφορίας ο λόγος ανωτέρας βίας θα παύσει να ισχύει από την ημερομηνία χορήγησης νέας άδειας κυκλοφορίας και πινακίδας (ων) κυκλοφορίας.

γ) Εάν προκύπτει από έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομισθεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του είναι δημόσιος λειτουργός ο οποίος υπηρετεί προσωρινά και όχι για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών σε εντεταλμένη υπηρεσία εκτός της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του οχήματος.

δ) Εάν προκύπτει από πιστοποιητικό νοσηλευτικού ιδρύματος ή κλινικής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του είχε νοσηλευθεί. Ο λόγος ανωτέρας βίας θα παύσει να ισχύει από την ημερομηνία εξόδου από αυτό. Το παραπάνω διάστημα δύναται να παραταθεί εάν από ανάλογη βεβαίωση προκύπτει, η κατ’ οίκον νοσηλεία.

ε) Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή οχήματος ευρισκομένου προς επισκευή σε συνεργείο προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να τύχει απαλλαγής από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους για λόγους ανωτέρας βίας, πρέπει να ακολουθήσει τη διαδικασία «θέσης σε ακινησία» του οχήματος (περίπτωση α).

στ) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία τελωνειακής ή άλλης αρμόδιας ημεδαπής ή αλλοδαπής αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, αυτό βρισκόταν εκτός της χώρας μας.

ζ) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία στρατιωτικής υπηρεσίας ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του υπηρετούσε την στρατιωτική του θητεία.

η) Εάν προκύπτει με αποδεικτικά στοιχεία δημόσιας αρχής ότι κατά το χρονικό διάστημα που υπήρχε υποχρέωση να προσκομιστεί το όχημα για τεχνικό έλεγχο, ο ιδιοκτήτης του εξέτιε ποινή σε σωφρονιστικό κατάστημα.

2.Η κατά τα ανωτέρω εξαίρεση της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους, ισχύει μόνο στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης προσκομίσει το όχημα για τεχνικό έλεγχο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι αναφερόμενοι στην προηγούμενη παράγραφο λόγοι ανωτέρας βίας.

Εάν εντός των δεκαπέντε (15) αυτών ημερών προκύψει εκ νέου λόγος ανωτέρας βίας για τον ιδιοκτήτη του οχήματος, τότε αυτός εξακολουθεί να εξαιρείται της υποχρέωσης καταβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους για τον εκπρόθεσμο τεχνικό έλεγχο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει το όχημά του για έλεγχο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι νεότεροι λόγοι ανωτέρας βίας.

3.Η κατά τα ανωτέρω εξαίρεση της υποχρέωσης καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους ισχύει και στην περίπτωση που οι λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν εντός του χρονικού διαστήματος της μίας εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος στο ΔΤΕ, στο οποίο δεν σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, και εφόσον το όχημα προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι ανωτέρας βίας. Αντίστοιχη απαλλαγή ισχύει εφόσον οι λόγοι ανωτέρας βίας συντρέχουν εντός της μίας εβδομάδας μετά την ημερομηνία της νομοθετημένης υποχρέωσης για περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος για πρώτη φορά.

Εάν κατά το χρονικό διάστημα που υπάρχει υποχρέωση να προσκομισθεί ένα όχημα για τεχνικό έλεγχο προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας και ακολούθως το όχημα 

προσκομιστεί για έλεγχο μετά τις δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία που έπαυσαν να ισχύουν οι λόγοι αυτοί, τότε το όχημα λογίζεται εκπρόθεσμο για το χρονικό διάστημα από τη λήξη του ως άνω δεκαπενθημέρου έως την ημερομηνία διενέργειας του τεχνικού ελέγχου.

Για τα οχήματα τα οποία έχουν ήδη καταστεί εκπρόθεσμα πριν την έναρξη των λόγων ανωτέρας βίας δεν έχει εφαρμογή η προθεσμία των δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών που προβλέπεται στην παράγραφο 2.Παρόλα αυτά, το χρονικό διάστημα για το οποίο τα εν λόγω οχήματα λογίζονται εκπρόθεσμα υπολογίζεται από την αρχική ημερομηνία που είχαν υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο (συνυπολογιζόμενης της μίας εβδομάδας μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία ισχύος στο ΔΤΕ, σε περίπτωση που σε αυτό δεν σημειώνονται σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις) έως την ημερομηνία που τελικά προσκομίζονται για έλεγχο, μη συνυπολογιζόμενου του διαστήματος που διήρκεσαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

4.Η ανωτέρω απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του πρόσθετου ειδικού τέλους δεν ισχύει εφόσον το όχημα κυκλοφορεί στη χώρα μας κατά το χρονικό διάστημα που συντρέχουν για τον ιδιοκτήτη του οι λόγοι ανωτέρας βίας, με εξαίρεση την περίπτωση (γ) της παρ. 1 κατά την οποία το όχημα κυκλοφορεί στην περιοχή που υπηρετεί προσωρινά ο ιδιοκτήτης του σε εντεταλμένη υπηρεσία και στην περιοχή αυτή δεν λειτουργεί ΚΤΕΟ ή ΚΜΤΕΟ.

5.Η μη υποχρέωση καταβολής πρόσθετου ειδικού τέλους σύμφωνα με τη παρούσα απόφαση δεν απαλλάσσει τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 1350/1983 (Α’55) όπως ισχύει.

Άρθρο 6

Διενέργεια Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου μεταχειρισμένων οχημάτων πριν την έκδοση άδειας κυκλοφορίας για πρώτη φορά στη χώρα μας

1.Για την ταξινόμηση μεταχειρισμένου οχήματος, για πρώτη φορά στη χώρα μας, αναγνωρίζεται το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ σύμφωνα με το Παράρτημα I της οδηγίας 2014/45/ΕΕ και συμφωνεί με την συχνότητα των περιοδικών τεχνικών ελέγχων που έχει θεσπίσει η χώρα μας.

α) Η ανωτέρω αναγνώριση του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου γίνεται σε ΚΤΕΟ της χώρας μας με την έκδοση ΔΤΕ, στο οποίο:

αα) αναγράφεται η ένδειξη που εμφανίζεται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων,

ββ) γίνεται μεταφορά των δευτερευουσών ελλείψεων (του Παραρτήματος I της οδηγίας 2014/45/ ΕΕ), από το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εκτός και αν αυτές έχουν αποκατασταθεί,

γγ) αναγράφεται ημερομηνία επόμενου τεχνικού ελέγχου σύμφωνα με τη νομοθετημένη στην χώρα μας για την κατηγορία του οχήματος συχνότητα, με

ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου της χώρας προέλευσης του οχήματος και

δδ) αναγράφεται στο χώρο των παρατηρήσεων: “Εκδόθηκε σύμφωνα με το υπ’ αριθμ……………………

πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου της……………………..

(αναγράφεται η χώρα έκδοσης)”.

Κωδικοί ελλείψεων που σημειώνονται σε πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου βάσει εθνικής νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους της ΕΕ δεν μεταφέρονται στο ΔΤΕ.

Σε κάθε περίπτωση διενεργείται έλεγχος ταυτοποίησης του οχήματος.

Αντίγραφο του ανωτέρω πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ διατηρείται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

β) Η ανωτέρω διαδικασία δεν ισχύει για τις περιπτώσεις οχημάτων για την ταξινόμηση των οποίων πέραν του περιοδικού τεχνικού ελέγχου απαιτείται και ειδικός έλεγχος διασκευής βάσει ισχυουσών διατάξεων εθνικής νομοθεσίας (για παράδειγμα διασκευασμένα οχήματα που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG ή GNG, εκπαιδευτικών οχημάτων κ.λπ.).

γ) Ειδικά για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR), κατά τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ για την αναγνώριση του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, οι ημερομηνίες λήξης του ΔΤΕ και του Πιστοποιητικού ADR που εκδίδει το ΚΤΕΟ περιορίζονται αναλόγως με την ισχύ τους ώστε να συμπίπτουν χρονικά.

δ) Για τη διαδικασία αναγνώρισης του πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου και την έκδοση ΔΤΕ, καταβάλλεται στο Δημόσιο ΚΤΕΟ το τέλος που προβλέπεται στην αριθμ. 8913/1089/2013 (Β’ 501) κοινή υπουργική απόφαση όπως ισχύει. Τα ΙΚΤΕΟ διαμορφώνουν την τιμολόγηση της ανωτέρω υπηρεσίας ελεύθερα.

ε) Κατά την ταξινόμηση απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και φωτοαντίγραφο ΔΤΕ από ΚΤΕΟ, εφόσον σ’ αυτό δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις. Το ΔΤΕ θα κατατίθεται μόνο εάν το όχημα υποχρεούται να έχει εφοδιασθεί με αυτό βάσει της νομοθετημένης συχνότητας ελέγχου στη χώρα μας.

2.Στην περίπτωση που μεταχειρισμένο προς ταξινόμηση όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή στο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις (του Παραρτήματος I της οδηγίας 2014/45/ΕΕ) ή αυτό δεν συμφωνεί με τη συχνότητα των περιοδικών τεχνικών ελέγχων που έχει θεσπιστεί στη χώρα μας, για το προς ταξινόμηση όχημα, διενεργείται περιοδικός τεχνικός έλεγχος σύμφωνα με τα σημεία ελέγχου που ορίζονται στους Πίνακες των Παραρτημάτων I και II της παρούσας. Πλήρης τεχνικός έλεγχος διενεργείται επίσης και στην περίπτωση διαπίστωσης εμφανών σοβαρών ή επικίνδυνων ελλείψεων.

Σε κάθε περίπτωση, είτε αναγνώρισης πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου κράτους μέλους της ΕΕ από ΚΤΕΟ της χώρας μας, είτε μετά τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου και εφόσον αυτός είναι επιτυχής, το ΚΤΕΟ χορηγεί στον ενδιαφερόμενο και το ΕΣΤΕ.

3.Γ ια όσα οχήματα προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις η υποβολή, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας και πρακτικού επιθεώρησης, τα κάτωθι σημεία ελέγχου:

α. 5.2.3.a: Ελαστικά

β. 7.9: Ταχογράφος

γ. 10600: Σήμανση

δ. 1304: Αμάξωμα: Ανεπίτρεπτες τροποποιήσεις ή αλλαγές

ε. 1401: Χρωματισμός

στ. 1402.1: και 6.1.6: Κοτσαδόρος

ζ. 7.2: Πυροσβεστήρας

η. 1303: Μη επιτρεπόμενες επισκευές ή διασκευές

θ. 6.2.6.b: Αριθμός καθισμάτων

δεν ελέγχονται κατά τον τεχνικό έλεγχο σε ΚΤΕΟ, παρά μόνο κατά την επιθεώρηση για την ταξινόμηση κάθε οχήματος.

4.Μετά την ανωτέρω διαδικασία και αφού εκδοθεί νέα άδεια και πινακίδα(ες) κυκλοφορίας, η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, επικολλά το ΕΣΤΕ στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος.

5.Στο ΔΤΕ που εκδίδεται μετά την αναγνώριση πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή μετά την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου που διενεργείται σε μεταχειρισμένα επιβατηγά αυτοκίνητα πριν την ταξινόμησή τους, συμπληρώνεται το πεδίο «ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ», με βάση την ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος. Εφόσον η ένδειξη αυτή είναι μικρότερη από αυτήν που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του Τελωνείου, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:

α) Στον χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ – Αναγραφόμενα χλμ. στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης………………

Τρέχουσα ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων………………………..».

Η παρατήρηση αυτή μεταφέρεται (με τις ίδιες χιλιομετρικές ενδείξεις) και σε ΔΤΕ που εκδίδεται κατόπιν διενέργειας επανελέγχου του οχήματος όταν δεν προσκομίζεται νέο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου με αριθμό χιλιομέτρων που συμφωνεί με αυτόν του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

β) Στην οπίσθια όψη όλων των αντιγράφων του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, σημειώνεται με σχετική υπογραφή και σφραγίδα, η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων του οχήματος και η παρατήρηση ότι απαγορεύεται η ταξινόμηση του οχήματος.

γ) Το ΚΤΕΟ ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια τελωνειακή αρχή έκδοσης του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης.

δ) Οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν προβαίνουν στην ταξινόμηση μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων, εφόσον διαπιστώνεται ότι στο ΔΤΕ και στο Πιστοποιητικό Ταξινόμησης του Τελωνείου έχουν σημειωθεί οι παραπάνω παρατηρήσεις.

ε) Η διαγραφή της παρατήρησης στο ΔΤΕ γίνεται μόνο εφόσον ο αριθμός χιλιομέτρων στο προσκομιζόμενο νέο πιστοποιητικό ταξινόμησης συμφωνεί με αυτόν του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Άρθρο 7

Τεχνικός έλεγχος ενάριθμων οχημάτων κατά την μεταβίβαση

1.Κατά τη μεταβίβαση ενάριθμων οχημάτων προσκομίζεται στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, μαζί με τα άλλα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και το ΔΤΕ από ΚΤΕΟ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.

2.Το ΔΤΕ προσκομίζεται εφόσον το όχημα υποχρεούται να έχει εφοδιασθεί με αυτό βάσει της νομοθετημένης συχνότητας ελέγχου. Εάν δεν προσκομίζεται ΔΤΕ ή προσκομίζεται ΔΤΕ με σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, κατά τη μεταβίβαση επιβατηγού ΙΧ ή μοτοσυκλέτας, τότε παρέχεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της χώρας να εκδίδουν άδειες «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ» λόγω μεταβίβασης. Οι πινακίδες κυκλοφορίας θα κατατίθενται στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα επαναχορηγούνται μαζί με έντυπο νέας άδειας κυκλοφορίας χωρίς την παρατήρηση «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», με την προσκόμιση ΔΤΕ χωρίς σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.

3.Φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ περιλαμβάνεται μαζί με την άδεια κυκλοφορίας, στο σχηματιζόμενο φάκελο του αυτοκινήτου.

Άρθρο 8

Γενικές διατάξεις

1.Ο κάτοχος του οχήματος οφείλει να το προσκομίζει για τεχνικό έλεγχο καθαρό, ώστε να διευκολύνεται ο έλεγχος των εξαρτημάτων του. Στην περίπτωση που κατά τη κρίση του ΚΤΕΟ δεν πληρείται η προϋπόθεση αυτή, το ΚΤΕΟ έχει δικαίωμα να αρνηθεί τον έλεγχο.

2.Ο προσκομίζων το όχημα οφείλει να γνωρίζει όλα εκείνα τα στοιχεία για το όχημα που κρίνονται απαραίτητα για τον τεχνικό έλεγχο (θέση αριθμού πλαισίου και τύπου κινητήρα κ.λπ.).

3.Για τον έλεγχο ταυτοποίησης του οχήματος τα σχετικά συγκριτικά στοιχεία λαμβάνονται μόνο από την άδεια κυκλοφορίας ή το δημόσιο έγγραφο που προβλέπεται ότι την αντικαθιστά για τον τεχνικό έλεγχο.

4.Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος δεν απαλλάσσει τον οδηγό και τον κάτοχο του οχήματος από την υποχρέωση που έχουν να συντηρούν και να διατηρούν το όχημα σε καλή κατάσταση.

5.Σε περίπτωση αλλαγής του αριθμού κυκλοφορίας για οποιονδήποτε λόγο, η υποχρέωση του οχήματος για περιοδικό τεχνικό έλεγχο ακολουθεί τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας, με σχετική αναγραφή στην νέα άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

6.Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με απόφασή του, δύναται να παρατείνει την ημερομηνία ελέγχου των οχημάτων που είχαν προγραμματισθεί για τεχνικό έλεγχο, καθώς και των οχημάτων που έληγε το ΔΤΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3534/2007 (Α’ 40).

7.Διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ, σε έντυπη μορφή για πέντε (5) χρόνια και αμέσως μετά καταστρέφονται και σε ηλεκτρονική μορφή μέχρι την οριστική διαγραφή του οχήματος από το ηλεκτρονικό μητρώο των αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, τα εξής:

α. Τα δικαιολογητικά των παρ.7 και 8 του άρθρου 2.

β. Το αντίγραφο του ΔΤΕ της παρ.1 του άρθρου 3.

γ. Το πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου της παρ.1 του άρθρου 6.

δ. Το ΠΕΤΕ του άρθρου 11.

ε. Η βεβαίωση της παρ.6 και τα παραστατικά της παρ.9 του άρθρου 12.

Η διατήρηση των δικαιολογητικών σε ηλεκτρονική μορφή γίνεται με σάρωσή τους (χωρίς την υπογραφή του προσκομίζοντος για την περίπτωση ΔΤΕ) και αποθήκευση στον SERVER του ΚΤΕΟ.

Άρθρο 9

Καθορισμός ελάχιστου χρόνου διενέργειας περιοδικών τεχνικών ελέγχων των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων

1.Ως ελάχιστος χρόνος διενέργειας περιοδικών τεχνικών ελέγχων (όχι των επανελέγχων) των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων νοείται ο χρόνος διενέργειας πλήρους περιοδικού τεχνικού ελέγχου, είτε για πρώτη φορά είτε μετά τη λήξη του ΔΤΕ.

2.Η ώρα έναρξης και λήξης του τεχνικού αυτού ελέγχου καταγράφεται από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΚΤΕΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές αποφάσεις καθορισμού των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης των ΚΤΕΟ.

3.Ακολουθεί πίνακας με τους ελάχιστους χρόνους διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου ανά κατηγορία οχήματος.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Ελάχιστος χρόνος διενέργειας περιοδικών τεχνικών ελέγχων των διαφόρων κατηγοριών οχημάτων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ[1] [2] [3] [4] (ΣΕ ΛΕΠΤΑ ΤΗΣ ΩΡΑΣ)  
  Δίκυκλη μοτοσυκλέτα 12
  Επιβατηγό ΙΧ 20[5]
  Επιβατηγό ΕΔΧ 20(4)
  Φορτηγό με ΜΑΜΦΟ < 3,5 t 20(4)
  Φορτηγό με ΜΑΜΦΟ > 3,5 t 2-αξονικό 30(2) (3) (4)
  Φορτηγό 3-αξονικό 35(2) (3) (4)
  Φορτηγό 4-αξονικό 40(2) (3) (4)
  Λεωφορείο < 10 μέτρων 35(4)
  Λεωφορείο > 10 μέτρα πλην αρθρωτών 50(4)
  Λεωφορείο αρθρωτό 60(4)
  Συρμός 3-αξονικός 45(2) (3) (4)
  Συρμός 4-αξονικός 50(2) (3) (4)
  Συρμός 5-αξονικός 55(2) (3) (4)
  Συρμός 6-αξονικός 60(2) (3) (4)
  Ρυμ/νο-ημιρυμ/νο 2-αξονικό 20(2) (3)
  Ρυμ/νο-ημιρυμ/νο 3-αξονικό 25(2) (3)
     

(1)Οι χρόνοι αυτοί μειώνονται κατά πέντε λεπτά της ώρας (5 min), στην περίπτωση που η μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων διενεργείται στην πύλη εισόδου του ΚΤΕΟ.

(2)Οι χρόνοι αυτοί προσαυξάνονται κατά δέκα λεπτά της ώρας (10 min) προκειμένου για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, τα οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο μέρος 9 της Συμφωνίας ADR, προβλέπεται να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό έγκρισης.

(3)Οι χρόνοι αυτοί προσαυξάνονται κατά πέντε λεπτά της ώρας (5 min) προκειμένου για οχήματα μεταφοράς ευπαθών τροφίμων, τα οποία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία ΑΤΡ, προβλέπεται να είναι εφοδιασμένα με πιστοποιητικό ΑΤΡ.

(4)Οι χρόνοι αυτοί προσαυξάνονται κατά πέντε λεπτά της ώρας (5 min) προκειμένου για οχήματα που χρησιμοποιούν για την κίνησή τους LPG, CNG ή είναι διπλού καυσίμου (dual fuel).

Οχήματα με αριθμό αξόνων που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες οχημάτων και οχήματα υπέρβαρα ή υπερδιάστατα, ελέγχονται βάσει του ελαχίστου χρόνου της κατηγορίας τους με τη δυσμενέστερη προσέγγιση (π.χ. Ρυμουλκούμενο μονοαξονικό 20 min, Συρμός 7αξονικός 60 min).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 10

Διενέργεια Έκτακτου Τεχνικού Ελέγχου

 Ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος των οχημάτων της παρ. 3 του άρθρου 86 του ΚΟΚ, διενεργείται σε ΚΤΕΟ ή σε Κινητές Μονάδες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΜΤΕΟ), με την προσκόμιση συνοδευτικού εγγράφου από την Τροχαία ή άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία.

 Σε περίπτωση που όχημα εφοδιασμένο με ΔΤΕ προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ ή σε ΚΜΤΕΟ για τον ως άνω έκτακτο τεχνικό έλεγχο εφαρμόζονται τα εξής:

α) Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται χωρίς την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους ή την καταβολή αντιτίμου στην περίπτωση ΙΚΤΕΟ που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

β) Εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή διαπιστωθούν δευτερεύουσες ελλείψεις ή οι ίδιες σοβαρές ελλείψεις που αναγράφονται στο ΔΤΕ, τότε αυτό διατηρείται σε ισχύ. Εκδίδεται ΔΤΕ για εσωτερική χρήση του ΚΤΕΟ ή της ΚΜΤΕΟ, στο οποίο σημειώνονται τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου και αρχειοθετείται.

γ) Εάν διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις διαφορετικές από τις τυχόν αναγραφόμενες στο ΔΤΕ, τότε:

αα) ακυρώνεται το ΔΤΕ,

ββ) αποκολλάται το ΕΣΤΕ, εφόσον υπάρχει και

γγ) εκδίδεται νέο ΔΤΕ, με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 της παρούσας.

δ) Εάν διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις, τότε:

αα) αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας,

ββ) ακυρώνεται το ΔΤΕ,

γγ) αποκολλάται το ΕΣΤΕ, εφόσον υπάρχει,

δδ) εκδίδεται νέο ΔΤΕ με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 της παρούσας και

εε) χορηγείται το έγγραφο του υποδείγματος της παρ. 6 του άρθρου 4 της παρούσας ή ακολουθείται για τα ΙΚΤΕΟ η διαδικασία της κοινής απόφασης της παρ. 3β του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (Α’ 49).

3.Σε περίπτωση που όχημα χωρίς υποχρέωση για περιοδικό τεχνικό έλεγχο (όπως πριν την ημερομηνία αρχικού περιοδικού τεχνικού ελέγχου βάσει της νομοθετημένης συχνότητας ελέγχου στη χώρα μας ή σε περίπτωση οχήματος που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης και κυκλοφορεί σε περιοχή που υφίσταται ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος) παραπέμπεται σε ΚΤΕΟ ή σε ΚΜΤΕΟ για έκτακτο τεχνικό έλεγχο, εφαρμόζονται τα εξής:

α) Διενεργείται τεχνικός έλεγχος χωρίς την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους ή την καταβολή αντιτίμου στην περίπτωση ΙΚΤΕΟ που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 2 της παρούσας.

β) Εάν δεν διαπιστωθούν ελλείψεις ή διαπιστωθούν δευτερεύουσες ελλείψεις, εκδίδεται ΔΤΕ στο οποίο σημειώνονται τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου και αντίγραφό του χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.

Ειδικά για την περίπτωση οχήματος που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης, εκδίδεται ΔΤΕ χωρίς ημερομηνία επόμενου ελέγχου. Στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται: «Όχημα που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης και κυκλοφορεί σε περιοχή που υφίσταται περιοδικός τεχνικός έλεγχος». Το προαναφερόμενο ΔΤΕ χορηγείται στον προσκομίζοντα το όχημα προς έλεγχο και έχει χρονική ισχύ ίδια με αυτή του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε κανονικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και μέχρι την ημερομηνία στην οποία το όχημα καθίσταται υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

γ) Εάν διαπιστωθούν σοβαρές ελλείψεις, τότε εκδίδεται ΔΤΕ με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 της παρούσας.

Αν οι σοβαρές ελλείψεις αφορούν τα σημεία 0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 -1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα, ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της παρούσας.

Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπιστωθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων, εκδίδεται ΔΤΕ χωρίς ημερομηνία επόμενου ελέγχου.

Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του οχήματος το ΕΣΤΕ.

Ειδικά για την περίπτωση οχήματος που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης, μετά από επιτυχή επανέλεγχο, στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται: «Όχημα που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης και κυκλοφορεί σε περιοχή που υφίσταται περιοδικός τεχνικός έλεγχος».

Το προαναφερόμενο ΔΤΕ χορηγείται από το ΚΤΕΟ στον προσκομίζοντα το όχημα προς έλεγχο και έχει χρονική ισχύ ίδια με αυτή του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε κανονικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και μέχρι την ημερομηνία στην οποία το όχημα καθίσταται υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

δ) Εάν διαπιστωθούν επικίνδυνες ελλείψεις, τότε: αα) αφαιρούνται τα στοιχεία κυκλοφορίας σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 4 της παρούσας, ββ) εκδίδεται ΔΤΕ με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 2, 3 και 4 της παρούσας και γγ) χορηγείται το έγγραφο του υποδείγματος της παρ. 6 του άρθρου 4 της παρούσας ή ακολουθείται για τα ΙΚΤΕΟ η διαδικασία της κοινής απόφασης της παρ. 3β του άρθρου 18 του ν. 3446/2006 (Α’ 49). Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπιστωθεί η αποκατάσταση των επικίνδυνων ελλείψεων, εκδίδεται ΔΤΕ χωρίς ημερομηνία επόμενου ελέγχου.

Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα του οχήματος το ΕΣΤΕ.

Ειδικά για την περίπτωση οχήματος που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης, μετά από επιτυχή επανέλεγχο, στο χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται: «Όχημα που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης και κυκλοφορεί σε περιοχή που υφίσταται περιοδικός τεχνικός έλεγχος».

Το προαναφερόμενο ΔΤΕ χορηγείται από το ΚΤΕΟ στον προσκομίζοντα το όχημα προς έλεγχο και έχει χρονική ισχύ ίδια με αυτή του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε κανονικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και μέχρι την ημερομηνία στην οποία το όχημα καθίσταται υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

4.Αν ο κάτοχος του οχήματος δεν φέρει μαζί του την άδεια κυκλοφορίας, τότε ο έκτακτος τεχνικός έλεγχος διενεργείται με βάση τα στοιχεία που αντλούνται από τη βάση του «Αρχείου Αδειών Κυκλοφορίας» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

5.Σε περίπτωση που ένα όχημα χωρίς ΔΤΕ, ενώ είχε την υποχρέωση, προσκομίζεται σε ΚΤΕΟ για τον ως άνω έκτακτο τεχνικό έλεγχο διενεργείται πλήρης περιοδικός τεχνικός έλεγχος σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ Περιοδικός Τεχνικός Έλεγχος, εκδίδεται ΔΤΕ και το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΚΟΥΣΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Άρθρο 11

A. Εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχημάτων ταξινομημένων στη χώρα μας

1.Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχημάτων ταξινομημένων στη χώρα μας διενεργείται σε ένα ή περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος, με εφαρμογή των σημείων ελέγχου και των κριτηρίων καταλληλόλητας των πινάκων των Παραρτημάτων I ή II της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση διενεργείται έλεγχος και στα σημεία 0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» αντίστοιχα.

2.Εκούσιος τεχνικός έλεγχος δεν διενεργείται σε όχημα που είχε την υποχρέωση υποβολής σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο και δεν είναι εφοδιασμένο με ΔΤΕ. Στην περίπτωση αυτή το όχημα υποβάλλεται σε πλήρη περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

3.Πριν από την έναρξη του εκούσιου τεχνικού ελέγχου για κάθε όχημα, ο κάτοχος του οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του:

α) Υποβάλλει αίτηση στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί τη διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο όχημά του σε ένα ή περισσότερα συστήματά του ή στο σύνολο των συστημάτων.

β) Επιδεικνύει τα εξής στοιχεία:

αα) Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.

ββ) Το ΔΤΕ, εφόσον το όχημα είχε τη σχετική υποχρέωση.

γγ) Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο τέλος για τη διενέργειά του (Δημόσια ΚΤΕΟ) ή την απόδειξη ή το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

4.Μετά την ολοκλήρωση του εκούσιου τεχνικού ελέγχου:

α) Εκδίδεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) από Δημόσιο ΚΤΕΟ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI και από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ χωρίς το εθνόσημο και την αναγραφή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», στο οποίο:

αα) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του οχήματος, του ιδιοκτήτη του ή του νόμιμου εκπροσώπου του και η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου.

ββ) Ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται κατά περίπτωση η φράση «χωρίς ελλείψεις» ή «Δευτερεύουσες ελλείψεις».

γγ) Ως είδος ελέγχου αναγράφεται «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος».

δδ) Αναγράφονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.

εε) Δεν συμπληρώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου.

στστ) Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος. Το παρόν δεν επέχει θέση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου».

Το ΠΕΤΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ελεγκτή του ΚΤΕΟ. Υπογράφεται επίσης και από το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για έλεγχο. Αντίγραφό του φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ από το οποίο εκδόθηκε.

β) Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ΕΣΤΕ.

5.Σε περίπτωση διαπίστωσης:

α) Δευτερευουσών ελλείψεων δεν απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, αλλά μόνο η υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του νόμιμου εκπροσώπου του από το ΚΤΕΟ.

β) Σοβαρών ελλείψεων όταν προσκομίζεται ΔΤΕ αυτό ακυρώνεται και εκδίδεται νέο ΔΤΕ (και όχι ΠΕΤΕ), στο οποίο σημειώνονται τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου και αναγράφεται η υποχρέωση για επανέλεγχο του οχήματος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους επανελέγχου περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

Αν οι σοβαρές ελλείψεις αφορούν τα σημεία 0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100- 1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της παρούσας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και πλέον του ανωτέρω τέλους, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους του ν. 1350/1983 (Α’55) όπως ισχύει.

Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπιστωθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων, εκδίδεται ΔΤΕ με ημερομηνία επόμενου ελέγχου την ημερομηνία που αναγραφόταν στο ακυρωμένο ΔΤΕ. Το ΕΣΤΕ που έχει επικολληθεί στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας διατηρείται ως έχει.

γ) Σοβαρών ελλείψεων όταν δεν προσκομίζεται ΔΤΕ (οχήματα μη υπόχρεα για τεχνικό έλεγχο) εκδίδεται ΔΤΕ (και όχι ΠΕΤΕ), στο οποίο σημειώνονται τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου και αναγράφεται η υποχρέωση για επανέλεγχο του οχήματος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, με την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους επανελέγχου περιοδικού τεχνικού ελέγχου.

Αν οι σοβαρές ελλείψεις αφορούν τα σημεία 0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 -1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα ακολουθείται η διαδικασία της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 5 του άρθρου 4 της παρούσας. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, τότε το όχημα θεωρείται εκπρόθεσμο και πλέον του ανωτέρω τέλους, υπόκειται στην καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους του ν. 1350/1983 (Α’55) όπως ισχύει.

Εφόσον από τον επανέλεγχο του οχήματος διαπιστωθεί η αποκατάσταση των ελλείψεων, εκδίδεται ΔΤΕ χωρίς ημερομηνία επόμενου ελέγχου που έχει χρονική ισχύ ίδια με αυτή του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε κανονικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και μέχρι την ημερομηνία στην οποία το όχημα καθίσταται υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας το ΕΣΤΕ.

δ) Επικίνδυνων ελλείψεων το όχημα ακινητοποιείται, δηλαδή του αφαιρείται η άδεια και η/οι πινακίδα κυκλοφορίας(ες), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και εκδίδεται ΔΤΕ στο οποίο σημειώνονται τα αποτελέσματα του τεχνικού ελέγχου.

Επιπρόσθετα ακυρώνεται το ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού ελέγχου, με το οποίο τυχόν είναι εφοδιασμένο το όχημα και αποκολλάται από την οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας το ΕΣΤΕ.

Κατά τον επανέλεγχο το όχημα ελέγχεται στα σημεία των επικίνδυνων ελλείψεων. Αν έχει ακυρωθεί ΔΤΕ και εφόσον στον επανέλεγχο διαπιστωθεί ότι οι επικίνδυνες ελλείψεις αποκαταστάθηκαν, εκδίδεται ΔΤΕ, στο οποίο σημειώνεται ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου η ημερομηνία που αναγραφόταν στο ακυρωμένο ΔΤΕ και επικολλάται στο όχημα το ΕΣΤΕ.

Στην περίπτωση που όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με ΔΤΕ περιοδικού τεχνικού ελέγχου τότε εκδίδεται ΔΤΕ χωρίς ημερομηνία επόμενου ελέγχου που έχει χρονική ισχύ ίδια με αυτή του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε κανονικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και μέχρι την ημερομηνία στην οποία το όχημα καθίσταται υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο. Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας το ΕΣΤΕ.

6.Πέραν των οριζόμενων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου, ο κάτοχος οχήματος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί με αίτησή του προς το ΚΤΕΟ: α) Να ζητήσει τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου, σε χρόνο συντομότερο του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις (α) και (β) της παρ.1 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. οικ. 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2726):

αα) για τη διενέργεια στο όχημα περιοδικού τεχνικού ελέγχου για πρώτη φορά.

ββ) για τη διενέργεια στο όχημα περιοδικού τεχνικού ελέγχου βάσει του κατεχόμενου ΔΤΕ.

Στις περιπτώσεις αυτές εκδίδεται ΔΤΕ και το όχημα ακολουθεί την προβλεπόμενη περιοδικότητα ελέγχου, ήτοι σημειώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου και επικολλάται στο όχημα το ΕΣΤΕ, εφόσον κριθεί κατάλληλο.

β) Να ζητήσει τη διενέργεια περιοδικού τεχνικού ελέγχου για την περίπτωση οχήματος που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση μετά την διενέργεια του τεχνικού ελέγχου χορηγείται από το ΚΤΕΟ ΔΤΕ χωρίς ημερομηνία επόμενου ελέγχου το οποίο έχει χρονική ισχύ ίδια με αυτή του ΔΤΕ που εκδίδεται από ΚΤΕΟ σε κανονικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και μέχρι την ημερομηνία στην οποία το όχημα καθίσταται υπόχρεο για περιοδικό τεχνικό έλεγχο με την παρατήρηση «Όχημα που εμπίπτει στην εξαίρεση της παρ. 2δ του άρθρου 3 της 49372/3352/2017 κοινής υπουργικής απόφασης και κυκλοφορεί σε περιοχή που υφίσταται περιοδικός τεχνικός έλεγχος».

B. Εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχημάτων ταξινομημένων σε άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτες Χώρες

1.Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος οχημάτων ταξινομημένων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες διενεργείται σε ένα ή περισσότερα από τα συστήματα του οχήματος, με εφαρμογή των σημείων ελέγχου και των κριτηρίων καταλληλόλητας των πινάκων των Παραρτημάτων I ή II της παρούσας αντίστοιχα. Σε κάθε περίπτωση διενεργείται έλεγχος και στα σημεία 0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 -1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ».

Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος δεν διενεργείται σε οχήματα εφοδιασμένα με προσωρινή άδεια και πινακίδες τελωνείου. Επίσης δεν διενεργείται σε οχήματα που πρόκειται να ταξινομηθούν σε άλλη χώρα.

2.Πριν από την έναρξη του εκούσιου τεχνικού ελέγχου για κάθε όχημα, ο κάτοχος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του:

α) Υποβάλλει αίτηση στην οποία αναφέρει ότι επιθυμεί τη διενέργεια εκούσιου τεχνικού ελέγχου στο όχημά του σε ένα ή περισσότερα συστήματά του ή στο σύνολο των συστημάτων του. β) Επιδεικνύει τα εξής στοιχεία: αα) Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος. ββ) Το αποδεικτικό στοιχείο ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο από το νόμο τέλος για τη διενέργειά του (Δημόσια ΚΤΕΟ) ή την απόδειξη τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών (Ιδιωτικά ΚΤΕΟ).

3.Σε περίπτωση διαπίστωσης:

α) Δευτερευουσών ή σοβαρών ελλείψεων δεν απαιτείται η διενέργεια επανελέγχου, αλλά μόνο η υποχρέωση σχετικής ενημέρωσης του ιδιοκτήτη του οχήματος ή του νόμιμου εκπροσώπου του από το ΚΤΕΟ.

β) Σοβαρών ελλείψεων, που αφορούν τα σημεία ελέγχου 0. «ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» και 1100 -1200 «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ» των πινάκων των Παραρτημάτων I ή II της παρούσας αντίστοιχα, ενημερώνεται η πρεσβεία ή η προξενική αρχή του κράτους ταξινόμησης του οχήματος που εδρεύει στη χώρα μας.

γ) Επικίνδυνων ελλείψεων το όχημα ακινητοποιείται, δηλαδή του αφαιρείται η άδεια και η/οι πινακίδα(ες) κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων που διαπιστώθηκαν. Κατά τον επανέλεγχο το όχημα ελέγχεται στα σημεία των επικίνδυνων ελλείψεων που αναγράφονται στο Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) του αρχικού εκούσιου τεχνικού ελέγχου.

4.Μετά την ολοκλήρωση του εκούσιου τεχνικού ελέγχου:

α) Εκδίδεται Πρακτικό Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) από Δημόσιο ΚΤΕΟ σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI και από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ χωρίς το εθνόσημο και την αναγραφή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ», στο οποίο:

αα) Συμπληρώνονται τα στοιχεία του οχήματος, του ιδιοκτήτη του ή του νόμιμου εκπροσώπου του και η ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου. ββ) Ως αποτέλεσμα ελέγχου αναγράφεται κατά περίπτωση η φράση «χωρίς ελλείψεις», «Δευτερεύουσες ελλείψεις», «Σοβαρές ελλείψεις» ή «Επικίνδυνες ελλείψεις».

γγ) Ως είδος ελέγχου αναγράφεται «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος».

δδ) Αναγράφονται οι τυχόν ελλείψεις που διαπιστώθηκαν.

εε) Δεν συμπληρώνεται ημερομηνία επόμενου ελέγχου.

στστ) Στο χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η φράση «Εκούσιος τεχνικός έλεγχος. Το παρόν δεν επέχει θέση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου».

Το ΠΕΤΕ υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ελεγκτή του ΚΤΕΟ. Υπογράφεται επίσης και από το πρόσωπο που προσκόμισε το όχημα για έλεγχο. Αντίγραφό του φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ από το οποίο εκδόθηκε.

β) Δεν επικολλάται στην οπίσθια πινακίδα κυκλοφορίας του οχήματος το ΕΣΤΕ.

Γ. Έντυπο Πρακτικού

Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ)

Το έντυπο του Πρακτικού Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) έχει τη μορφή του προβλεπόμενου στο Παράρτημα VI της παρούσας:

1.Το ΠΕΤΕ που εκδίδεται από Ιδιωτικό ΚΤΕΟ έχει την ίδια μορφή με αυτό του Δημοσίου ΚΤΕΟ, χωρίς το εθνόσημο και την αναγραφή «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

2.Προαιρετικά είναι επιτρεπτή η χρήση και δεύτερου φύλλου με το αντίγραφό του (σύνολο 4 σελίδες), για την καταγραφή πρόσθετων τεχνικών πληροφοριών και στοιχείων (επεξηγηματικών των ελλείψεων), που προκύπτουν από τη διενέργεια του εκούσιου τεχνικού ελέγχου.

3.Η αρίθμηση του ΠΕΤΕ είναι διαφορετική από αυτή των ΔΤΕ. Ο αριθμός αποτελείται από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι ο κωδικός του ΚΤΕΟ και το δε δεύτερο είναι ο αύξων αριθμός (ανά ΚΤΕΟ).

4.Η γραμμογράφηση, τα πεδία και όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία του ΠΕΤΕ, είτε είναι προτυπωμένα είτε εκτυπώνονται κατά την έκδοσή του, ταυτόχρονα με την εκτύπωση των αποτελεσμάτων του ελέγχου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΜΕΤΡΗΤΗ ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Άρθρο 12

Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

1.Σε κάθε έλεγχο οχήματος σε ΚΤΕΟ ελέγχεται η ένδειξη του αριθμού διανυθέντων χιλιομέτρων που εμφανίζεται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Όπου προκύπτει ότι ο αριθμός χιλιομέτρων είναι μικρότερος από τον αριθμό χιλιομέτρων που είχε σημειωθεί σε προγενέστερους ελέγχους (εμφανής παραποίηση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων), σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στους κωδικούς 7.11.a και 4405.1 των πινάκων των Παραρτημάτων I και II της παρούσας αντίστοιχα.

Στην περίπτωση αυτή, το ΚΤΕΟ αποστέλλει στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών ενημερωτικό σημείωμα συνοδευόμενο από φωτοαντίγραφο του ΔΤΕ, προκειμένου να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παρ.6 του άρθρου 9 και στην παρ.2 του άρθρου 17 της αριθμ. πρωτ. οικ. 49372/3352/2017 (Β’ 2726) κοινής υπουργικής απόφασης που αφορούν τις ποινικές κυρώσεις. Οποιαδήποτε ενέργεια προκύπτει από την ανωτέρω Υπηρεσία κοινοποιείται στη Δ/νση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

2.Η αποκατάσταση της έλλειψης πραγματοποιείται με διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με προσθήκη τεκμαρτών χιλιομέτρων, που υπολογίζονται ανά μήνα σε:

α) πεντακόσια (500) χιλιόμετρα για τις μοτοσικλέτες, β) χίλια (1.000) χιλιόμετρα για τα επιβατηγά Ι.Χ. οχήματα,

γ) τρείς χιλιάδες (3.000) χιλιόμετρα για φορτηγά και λεωφορεία οχήματα και

δ) πέντε χιλιάδες (5.000) χιλιόμετρα για τα επιβατηγά Δ.Χ. οχήματα.

Ο τεκμαρτός αριθμός χιλιομέτρων καλύπτει όλο τον μήνα, εντός του οποίου πραγματοποιείται ή είχε πραγματοποιηθεί ο τεχνικός έλεγχος.

Η διορθωμένη ένδειξη που πρέπει να φαίνεται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων προκύπτει όταν, στην ένδειξη του μετρητή που αναγράφεται στο ΔΤΕ που εκδόθηκε από το ΚΤΕΟ κατά τον αμέσως προηγούμενο έλεγχο (πριν την παραποίηση) προστεθούν: α) τα τεκμαρτά χιλιόμετρα του διαστήματος που μεσολάβησε μεταξύ των δύο ελέγχων (πριν και μετά την παραποίηση) και

β) το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει καταγράψει ο μετρητής από τον έλεγχο μετά την παραποίηση μέχρι τον τελευταίο χρονικά έλεγχο που αυτή διαπιστώθηκε.

3.To KTEO χορηγεί στον προσκομίζοντα το όχημα βεβαίωση (όχι χειρόγραφη) σύμφωνα με το Παράρτημα VII της παρούσας, η οποία υπογράφεται από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο του οχήματος ελεγκτή και από τον Τεχνικό Δ/ντή του ΚΤΕΟ, στην οποία καταγράφεται:

α) η αλληλουχία των χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί και καταγραφεί σε κάθε έλεγχο.

β) ο υπολογισμός των τεκμαρτών χιλιομέτρων, με βάση τα οριζόμενα στην ανωτέρω παρ. 2.

γ) το άθροισμα των διανυθέντων και των τεκμαρτών χιλιομέτρων, τιμή στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί η διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη της επόμενης παραγράφου.

4.Η ανωτέρω διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων διενεργείται από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων του ν. 1575/1985 (Α’ 207), σε συνεργείο του π.δ. 78/1988 (Α’ 34) τοποθέτησης, επισκευών και ρυθμίσεων ταχογράφων, ταξιμέτρων και διαφόρων άλλων συναφών οργάνων αυτοκινήτων.

Μετά τη διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, η προσκομισθείσα βεβαίωση σφραγίζεται και υπογράφεται από τον τεχνίτη οργάνων που πραγματοποίησε την διόρθωση.

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης, όπως συμπληρώθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη, φυλάσσεται στο συνεργείο που πραγματοποιήθηκε η διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

5.Στη συνέχεια το όχημα υποβάλλεται σε επανέλεγχο σε ΚΤΕΟ, προκειμένου να διαπιστωθεί η αποκατάσταση της σοβαρής έλλειψης που αφορά την παραποίηση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων. Αν δεν επιδειχθεί η ανωτέρω βεβαίωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 3 και 4, δεν διενεργείται ο επανέλεγχος του οχήματος και ενημερώνεται σχετικά ο ενδιαφερόμενος.

6.Εφ’ όσον ο επανέλεγχος είναι επιτυχής, στο εκδιδόμενο ΔΤΕ και στον χώρο των παρατηρήσεων αναγράφεται η παρατήρηση: «Διόρθωση ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων σύμφωνα με το άρθρο 12 της

υπουργικής απόφασης με αριθ/…/….».

Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης, όπως συμπληρώθηκε από τον εξουσιοδοτημένο τεχνίτη, φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ.

7.Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε ανακολουθίας των ενδείξεων του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, είτε σε σχέση με την ένδειξη του αμέσως προηγούμενου ελέγχου είτε με παλαιότερου, εκτυπώνονται αυτόματα από το Μηχανογραφικό Σύστημα του ΚΤΕΟ στο ΔΤΕ, όλες οι ενδείξεις του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (Αριθμός ΔΤΕ Ημερομηνία Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων) από το ιστορικό του τεχνικού ελέγχου του οχήματος, καθώς και η προαναφερόμενη παρατήρηση για τη διόρθωση χιλιομέτρων.

8.Στην περίπτωση οχημάτων που φέρουν μετρητή διανυθέντων μιλίων ο υπολογισμός της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με την προσθήκη τεκμαρτών μιλίων ανά κατηγορία οχήματος ως εξής:

α) 310,7 μίλια για τις μοτοσικλέτες,

β) 621,4 μίλια για τα επιβατηγά Ι.Χ. οχήματα,

γ) 1864,2 μίλια για φορτηγά και λεωφορεία οχήματα και

δ) 3107 μίλια για τα επιβατηγά Δ.Χ. οχήματα.

(όπου 1 χιλιόμετρο = 0,6214 μίλια)

9.Στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος διαπιστωθεί ότι έχει γίνει μηδενισμός και επανεκκίνηση της καταγραφής του αριθμού των χιλιομέτρων (ή των μιλίων) ή αντικατάσταση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων με άλλον, δεν σημειώνεται σοβαρή έλλειψη και στον χώρο των παρατηρήσεων του ΔΤΕ αναγράφεται: «Επανεκκίνηση καταγραφής χιλιομέτρων (μιλίων)» ή «Αντικατάσταση μετρητή χιλιομέτρων (μιλίων)» αντίστοιχα. Η ανωτέρω παρατήρηση επαναλαμβάνεται σε κάθε μεταγενέστερο έλεγχο.

Η αντικατάσταση μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων αποδεικνύεται μόνο με την προσκόμιση νόμιμων παραστατικών ήτοι απόδειξη, ή τιμολόγιο αγοράς και τοποθέτησής του.

Αντίγραφα των ανωτέρω παραστατικών διατηρούνται στο αρχείο του ΚΤΕΟ.

Ο έλεγχος πιθανής παραποίησης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (μιλίων) εξακολουθεί να ισχύει.

Άρθρο 13

Προσαρτώνται τα Παραρτήματα I, II, III, IV, V, VI και VII που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Βασικές Προδιαγραφές Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) Δημοσίων ΚΤΕΟ

1.Διαστάσεις: To έντυπο του ΔΤΕ είναι διαστάσεων Α4 με δυνατότητα αύξησης του ύψους μέχρι 304,8 χιλιοστόμετρα (mm) (12 ίντσες) στην περίπτωση μηχανογραφικού εντύπου.

2.Αριθμός φύλλων: To έντυπο αποτελείται από το πρωτότυπο φύλλο που παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και το αντίγραφό του που αρχειοθετείται στο ΚΤΕΟ (σύνολο 2 φύλλα).Πρόσθετο φύλλο με το αντίγραφό του (σύνολο 4 φύλλα) χρησιμοποιείται στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί μεγάλος αριθμός ελλείψεων και ο διαθέσιμος χώρος στο ΔΤΕ δεν επαρκεί για την καταχώρησή τους. Το πρόσθετο φύλλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του σαν ΔΤΕ. Στην περίπτωση αυτή μετά την τελευταία καταγεγραμμένη έλλειψη στον υποπίνακα Δ3, που περιγράφεται παρακάτω, τίθεται κατάλληλη σημείωση ότι η καταγραφή των ελλείψεων συνεχίζεται σε πρόσθετο φύλλο.

3.Ποιότητα χαρτιού του εντύπου: To πρωτότυπο φύλλο του εντύπου του ΔΤΕ είναι:

α) Χρώματος λευκού, ελεύθερο οπτικών λευκαντικών (without optical brighteners), να μην αντανακλά το υπεριώδες φως [ultraviolet (uv) light].

β) Ευαισθητοποιημένο έναντι όλων των χημικών και εξαλειπτικών ουσιών, ώστε να υπάρχει ορατό αποτέλεσμα στην περίπτωση απόπειρας σβησίματος ή παραχάραξης, με μηχανικό ή χημικό τρόπο (οξέα, αλκαλικά, διαλύτες).

Για το αντίγραφό του και το πρόσθετο φύλλο η ελάχιστη απαίτηση είναι το χρώμα τους να είναι λευκό.

4.Πεδία εκτύπωση στοιχεία του πρωτότυπου φύλλου του εντύπου και του αντιγράφου του:

Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου του ΔΤΕ και το αντίγραφό του φέρουν τα πεδία, την εκτύπωση και τα στοιχεία που ακολούθως περιγράφονται:

α) Περίγραμμα με συνεχή γραμμή και προτιμώμενο πλάτος 19 εκατοστόμετρα (cm) και ύψος 27 εκατοστόμετρα (cm).

β) Τετράστηλη πλαισιωμένη επικεφαλίδα στην οποία από αριστερά προς τα δεξιά αναγράφονται:

αα) Το διεθνές διακριτικό σήμα της χώρας μας (GR).

ββ) O τίτλος του εντύπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE»

γγ) Ο κωδικός αριθμός του ΚΤΕΟ.

δδ) Επταψήφιος αύξων αριθμός Δελτίου (ανά ΚΤΕΟ)

Ακολουθεί δίστηλος Πίνακας με προτιμώμενο πλάτος στηλών 7,5 και 11,5 εκατοστόμετρα (cm). ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Στην αριστερή στήλη και από πάνω προς τα κάτω ενσωματώνονται οι ακόλουθοι τέσσερις (4) υποπίνακες: α) Υποπίνακας Α1: Δεν φέρει τίτλο. Στην πρώτη σειρά τίθεται το εθνόσημο και ο τίτλος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» και σε επόμενες σειρές ο υπηρεσιακός τίτλος του ΚΤΕΟ.

αα) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 3(Τόπος ελέγχου), εάν ο τόπος ελέγχου δεν

διαπιστώνεται από τον ενωσιακό κωδικό 9

ββ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 9( Ονομασία του κέντρου τεχνικού ελέγχου)

β) Υποπίνακας Α2: Φέρει τον τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» και έχει τα ακόλουθα πεδία: αα) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT): ββ) ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

γγ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ως ώρα ελέγχου νοείται η ώρα έκδοσης εκτύπωσης του ΔΤΕ)

δδ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) εε) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΤΕ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

στ στ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ζζ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΚΤΕΟ γ) Υποπίνακας A3: Φέρει τον τίτλο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», είναι κενός και εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 10. που προορίζεται για την αναγραφή των παρατηρήσεων οι οποίες επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις, των επεξηγήσεων των ελλείψεων που σημειώνονται στον υποπίνακα Δ3 της διπλανής στήλης κ.λπ.

δ) Υποπίνακας Α4: Φέρει τον τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ» και έχει τα ακόλουθα πεδία: αα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ββ) ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (είδος και αριθμός επιδεικνυόμενου παραστατικού που ταυτοποιεί τον προσκομίζοντα (δημόσιο έγγραφο με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης, διαβατήριο κ.λπ.)

γγ) Τη φράση «Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». δδ) Υπογραφή

εε) Ημερ. εκτύπωσης/επανεκτύπωσης

στ στ) Τον προτυπωμένο αύξοντα αριθμό που ο προμηθευτής θέτει στο ΔΤΕ, όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ

Στη δεξιά στήλη και από άνω προς τα κάτω ενσωματώνονται οι ακόλουθοι τρεις (3) υποπίνακες: α) Υποπίνακας Δ1: Δεν φέρει τίτλο και έχει τα ακόλουθα πεδία: αα) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ββ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

γγ) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

δδ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) εε) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ στ στ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ζζ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 4.ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) ηη) ΚΑΥΣΙΜΟ

β) Υποπίνακας Δ2: Φέρει τον τίτλο «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», και τα πεδία που απεικονίζονται στο υπόδειγμα που ακολουθεί.

γ) Υποπίνακας Δ3: Φέρει τον τίτλο «ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ», είναι κενός και εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 6. που προορίζεται για την καταγραφή του χαρακτηρισμού, του κωδικού και της περιγραφής των διαπιστούμενων ελλείψεων στο ελεγχόμενο όχημα, όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις. Για επεξηγηματικούς λόγους, με γραμματοσειρά μικρού μεγέθους, στο άνω μέρος αναγράφεται «Χ1 ΚΩΔ2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ» και στο κάτω «1Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη) και «2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης».

5.Για λόγους που αφορούν την παρακολούθηση της διακίνησης των ΔΤΕ, καθίσταται υποχρεωτική, η αναγραφή από τον προμηθευτή του ΔΤΕ, στο κάτω αριστερό μέρος του ΔΤΕ, εντός του υποπίνακα Α4 της αριστερής στήλης, ενός προτυπωμένου αύξοντα αριθμού. Πριν από τον αριθμό αυτόν επιτρέπεται η αναγραφή γραμμάτων, που ταυτοποιούν, εναλλακτικά, είτε τον ίδιο τον προμηθευτή του ΔΤΕ είτε το ΚΤΕΟ για το οποίο αυτό προορίζεται.

6.Το πρωτότυπο φύλλο στην οπίσθια όψη του φέρει προεκτυπωμένο ενημερωτικό κείμενο για τους πολίτες, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδίδει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο περιλαμβάνεται και αναφορά σύμφωνη με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

7.Στο αντίγραφο είναι προτυπωμένη η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» με γραμματοσειρά ARIAL BLACK Bold μεγέθους 24.

8.Πεδία εκτύπωση στοιχεία του πρόσθετου φύλλου του εντύπου και του αντιγράφου του:

Το πρόσθετο φύλλο του ΔΤΕ και το αντίγραφό του φέρουν τα στοιχεία που ακολούθως περιγράφονται: α) Τα στοιχεία της επικεφαλίδας με την πρόσθετη ένδειξη ότι είναι το πρόσθετο φύλλο. β) Τα στοιχεία των ανωτέρω υποπινάκων Α1, Α2 χωρίς τον τίτλο του και μόνο τα πεδία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΛΕΓΚΤΗΚΩΔ.και«ΥΠΟΓΡΑΦΗΕΛΕΓΚΤΗΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΛΕΓΚΤΗ/ΚΤΕΟ» και Δ3 με τίτλο «ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ»

9.Επίπεδα ασφαλείας:

Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου έχει τα ακόλουθα επίπεδα ασφαλείας: α) Αόρατες εκτυπώσεις:

αα) Αόρατη στο γυμνό οφθαλμό εκτύπωση με ειδική μελάνη χρώματος κόκκινου, ορατή στο υπεριώδες φως του τίτλου “ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΤΕΟ» με γραμματοσειρά ARIAL BLACK Bold μεγέθους 22. Η εκτύπωση αυτή γίνεται σε κενή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της κάτω γραμμής του περιγράμματος του ΔΤΕ και κάτω απ’ αυτήν (εκτός περιγράμματος). Στη λωρίδα αυτή δεν επιτρέπεται να γίνει καμμία εκτύπωση, κατά το χρόνο έκδοσης του ΔΤΕ.

ββ) Στον υποπίνακα Δ3 εμφανίζεται, σε περίπτωση φωτοτυπίας του ΔΤΕ, με κατάλληλο τρόπο η λέξη «VOID» ή «COPY» που δε φαίνεται με γυμνό οφθαλμό. β) Μικροεκτύπωση (ορατή μόνο με τη χρήση μεγεθυντικού φακού)

Η κάτω οριζόντια γραμμή του περιγράμματος του ΔΤΕ είναι μικροεκτύπωση του τίτλου του εντύπου «ΔΕΛΤΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥ», επαναλαμβανόμενα. γ) Ορατές διά γυμνού οφθαλμού εκτυπώσεις:

αα) Οπτικώς μεταβλητή μελάνη (Optically Variable Ink) κόκκινοπράσινο ή πράσινομπλε ή χρυσοπράσινο: Εκτύπωση του διεθνούς διακριτικού σήματος της χώρας μας (GR). ή εναλλακτικά ββ) Ιριδίζουσα λωρίδα, σε κενή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του υποπίνακα Δ1, στο κάτω μέρος του. Στη λωρίδα αυτή δεν επιτρέπεται να γίνει καμία εκτύπωση, κατά το χρόνο έκδοσης του ΔΤΕ ή εναλλακτικά

γγ) Διεισδυτική μελάνη (penetrating ink): Εκτύπωση του προτυπωμένου αύξοντα αριθμού του ΔΤΕ και των γραμμάτων που προηγούνται (παρ. 4.4) με μελάνη ασφαλείας η οποία, εισχωρεί (διεισδύει) σε βάθος στο χαρτί ασφαλείας, ώστε τα γράμματα και ο αριθμός να είναι ορατά και από την πίσω όψη του φύλλου.

10.Ακολουθεί στη συνέχεια υπόδειγμα της εμπρόσθιας όψης του πρωτότυπου φύλλου ΔΤΕ, με τα πεδία, την εκτύπωση και τα στοιχεία που απαιτείται να είναι προτυπωμένα, πριν την έκδοση του ΔΤΕ. Τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται να μην είναι προεκτυπωμένα.

11.Το απόθεμα των ΔΤΕ που υφίσταται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως εξαντλήσεώς του, με εκτύπωση των ενωσιακών κωδικών του Παραρτήματος II της κ.υ.α. οικ.49372/3352/2017 (Β’ 2726), μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του ΚΤΕΟ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Βασικές Προδιαγραφές Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

1.Διαστάσεις: To έντυπο του ΔΤΕ είναι διαστάσεων Α4 με δυνατότητα αύξησης του ύψους μέχρι 304,8 χιλιοστόμετρα (mm) (12 ίντσες) στην περίπτωση μηχανογραφικού εντύπου.

2.Αριθμός φύλλων: To έντυπο αποτελείται από το πρωτότυπο φύλλο που παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο και το αντίγραφό του που αρχειοθετείται στο ΙΚΤΕΟ (σύνολο 2 φύλλα). Πρόσθετο φύλλο με το αντίγραφό του (σύνολο 4 φύλλα) χρησιμοποιείται στην περίπτωση που κατά τον τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί μεγάλος αριθμός ελλείψεων και ο διαθέσιμος χώρος στο ΔΤΕ δεν επαρκεί για την καταχώρησή τους. Το πρόσθετο φύλλο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του σαν ΔΤΕ. Στην περίπτωση αυτή μετά την τελευταία καταγεγραμμένη έλλειψη στον υποπίνακα Δ3, που περιγράφεται παρακάτω, τίθεται κατάλληλη σημείωση ότι η καταγραφή των ελλείψεων συνεχίζεται σε πρόσθετο φύλλο.

3.Ποιότητα χαρτιού του εντύπου:

To πρωτότυπο φύλλο του εντύπου του ΔΤΕ είναι:

α) Χρώματος λευκού, ελεύθερο οπτικών λευκαντικών (without optical brighteners), να μην αντανακλά το υπεριώδες φως [ultraviolet (uv) light].

β) Ευαισθητοποιημένο έναντι όλων των χημικών και εξαλειπτικών ουσιών, ώστε να υπάρχει ορατό αποτέλεσμα στην περίπτωση απόπειρας σβησίματος ή παραχάραξης, με μηχανικό ή χημικό τρόπο (οξέα, αλκαλικά, διαλύτες).

Για το αντίγραφό του και το πρόσθετο φύλλο η ελάχιστη απαίτηση είναι το χρώμα τους να είναι λευκό.

4.Πεδία εκτύπωση στοιχεία του πρωτότυπου φύλλου του εντύπου και του αντιγράφου του:

Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου του ΔΤΕ και το αντίγραφό του φέρουν τα πεδία, την εκτύπωση και τα στοιχεία που ακολούθως περιγράφονται:

α) Περίγραμμα με συνεχή γραμμή και προτιμώμενο πλάτος 19 εκατοστόμετρα (cm) και ύψος 27 εκατοστόμετρα (cm).

β) Τετράστηλη πλαισιωμένη επικεφαλίδα στην οποία από αριστερά προς τα δεξιά αναγράφονται: αα) Το διεθνές διακριτικό σήμα της χώρας μας (GR).

ββ) O τίτλος του εντύπου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα «ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE» γγ) Ο κωδικός αριθμός του ΙΚΤΕΟ, ήτοι τριψήφιος αριθμός εξουσιοδότησης του ΙΚΤΕΟ που χορηγείται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών δδ) Επταψήφιος αύξων αριθμός Δελτίου (ανά ΙΚΤΕΟ)

Ακολουθεί δίστηλος Πίνακας με προτιμώμενο πλάτος στηλών 7,5 και 11,5 εκατοστόμετρα (cm). ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΤΗΛΗ

Στην αριστερή στήλη και από πάνω προς τα κάτω ενσωματώνονται οι ακόλουθοι τέσσερις (4) υποπίνακες: α) Υποπίνακας Α1:

αα) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 3(Τόπος ελέγχου), εάν ο τόπος ελέγχου δεν

διαπιστώνεται από τον ενωσιακό κωδικό 9

ββ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 9(Ονομασία του κέντρου τεχνικού ελέγχου) και

αναγράφονται τα λοιπά στοιχεία του ΙΚΤΕΟ (TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ).

β) Υποπίνακας Α2: Φέρει τον τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ» και έχει τα ακόλουθα πεδία: αα) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (INSPECTION RESULT): ββ) ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

γγ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (ως ώρα ελέγχου νοείται η ώρα έκδοσης εκτύπωσης του ΔΤΕ)

δδ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 8. ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ (VALID UNTIL) εε) ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΔΤΕ/ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

στ στ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 9. ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ζζ) ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΕΛΕΓΚΤΗ/ΚΤΕΟ γ) Υποπίνακας A3: Φέρει τον τίτλο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ», είναι κενός και εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 10. που προορίζεται για την αναγραφή των παρατηρήσεων οι οποίες επιβάλλονται από τις ισχύουσες διατάξεις, των επεξηγήσεων των ελλείψεων που σημειώνονται στον υποπίνακα Δ3 της διπλανής στήλης κ.λπ.

δ) Υποπίνακας Α4: Φέρει τον τίτλο «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΩΝ ΤΟ ΟΧΗΜΑ» και έχει τα ακόλουθα πεδία:

αα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ββ) ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ (είδος και αριθμός επιδεικνυόμενου παραστατικού που ταυτοποιεί τον προσκομίζοντα (δημόσιο έγγραφο με τα στοιχεία και τη φωτογραφία του, όπως δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, άδεια οδήγησης, διαβατήριο κ.λπ.)

γγ) Τη φράση «Έλαβα γνώση των ελλείψεων και της υποχρέωσής μου να τις αποκαταστήσω σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις». δδ) Υπογραφή

εε) Ημερ. εκτύπωσης/επανεκτύπωσης

στ στ) Τον προτυπωμένο αύξοντα αριθμό που ο προμηθευτής θέτει στο ΔΤΕ, όπως περιγράφεται παρακάτω.

ΔΕΞΙΑ ΣΤΗΛΗ

Στη δεξιά στήλη και από άνω προς τα κάτω ενσωματώνονται οι ακόλουθοι τρεις (3) υποπίνακες: α) Υποπίνακας Δ1: Δεν φέρει τίτλο και έχει τα ακόλουθα πεδία: αα) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ββ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 2. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ γγ) ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

δδ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 1. ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (VIN) εε) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 5.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ στ στ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ζζ) Εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 4.ΕΝΔΕΙΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΗ (km) ηη) ΚΑΥΣΙΜΟ

β) Υποπίνακας Δ2: Φέρει τον τίτλο «ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ», και τα πεδία που απεικονίζονται στο υπόδειγμα που ακολουθεί.

γ) Υποπίνακας Δ3: Φέρει τον τίτλο «ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ», είναι κενός και εισάγεται ο ενωσιακός κωδικός 6. που προορίζεται για την καταγραφή του χαρακτηρισμού, του κωδικού και της περιγραφής των διαπιστούμενών ελλείψεων στο ελεγχόμενο όχημα, όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις. Για επεξηγηματικούς λόγους, με γραμματοσειρά μικρού μεγέθους, στο άνω μέρος αναγράφεται «Χ1 ΚΩΔ2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΕΙΨΗΣ» και στο κάτω «1Χ: Χαρακτηρισμός της Έλλειψης (Δ: Δευτερεύουσα, Σ: Σοβαρή, Ε: Επικίνδυνη) και «2 ΚΩΔ: Κωδικός έλλειψης».

5.Για λόγους που αφορούν την παρακολούθηση της διακίνησης των ΔΤΕ, καθίσταται υποχρεωτική με ευθύνη του ΙΚΤΕΟ, η αναγραφή από τον προμηθευτή του ΔΤΕ, στο κάτω αριστερό μέρος του ΔΤΕ, εντός του υποπίνακα Α4 της αριστερής στήλης, ενός προτυπωμένου αύξοντα αριθμού. Πριν από τον αριθμό αυτόν επιτρέπεται η αναγραφή γραμμάτων, που ταυτοποιούν, εναλλακτικά, είτε τον ίδιο τον προμηθευτή του ΔΤΕ είτε το ΙΚΤΕΟ για το οποίο αυτό προορίζεται.

Το ΙΚΤΕΟ υποχρεούται να εξασφαλίζει την πρόσβαση στους χώρους αποθήκευσης των ΔΤΕ των εποπτικών οργάνων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 38, του ν.2963/01 (Α’ 268) και να θέτει στη διάθεσή τους όποτε του ζητηθούν: α) Τα σχετικά παραστατικά κάθε παραγγελίας ΔΤΕ στην οποία προβαίνει στον προμηθευτή του, το πεδίο αρίθμησης των ως άνω προτυπωμένων αριθμών παρακολούθησης εντός των οποίων θα υλοποιηθεί η παραγγελία του από τον προμηθευτή.

β) Κατά το στάδιο υλοποίησης της παραγγελίας του, τους συγκεκριμένους προτυπωμένους αριθμούς των ΔΤΕ τα οποία θα χρησιμοποιήσει.

γ) Τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για την όλη διαδικασία παραγωγής και διακίνησης των ΔΤΕ που χρησιμοποιεί, από το στάδιο εκτύπωσης του αριθμού παρακολούθησης διακίνησης των ΔΤΕ.

Κάθε εξάμηνο, το ΙΚΤΕΟ υποχρεούται να υποβάλλει στη αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών προς έλεγχο, έκθεση συνοδευόμενη από όλα τα αναγκαία στοιχεία που να αποδεικνύουν τη σωστή προμήθεια και διάθεση των ΔΤΕ.

6.Το πρωτότυπο φύλλο στην οπίσθια όψη του φέρει:

α) Προεκτυπωμένο ενημερωτικό κείμενο για τους πολίτες, σύμφωνα με εγκύκλιο που εκδίδει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, στο οποίο περιλαμβάνεται και αναφορά σύμφωνη με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. β) Τυχόν πρόσθετο προεκτυπωμένο κείμενο του ενδιαφερομένου ΙΚΤΕΟ.

7.Στο αντίγραφο είναι προτυπωμένη η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» με γραμματοσειρά ARIAL BLACK Bold μεγέθους 24.

8.Πεδία εκτύπωση στοιχεία του πρόσθετου φύλλου του εντύπου και του αντιγράφου του:

Το πρόσθετο φύλλο του ΔΤΕ και το αντίγραφό του φέρουν τα στοιχεία που ακολούθως περιγράφονται: α) Τα στοιχεία της επικεφαλίδας με την πρόσθετη ένδειξη ότι είναι το πρόσθετο φύλλο. β) Τα στοιχεία των ανωτέρω υποπινάκων Α1, Α2 χωρίς τον τίτλο του και μόνο τα πεδία «ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΛΕΓΚΤΗΚΩΔ.και«ΥΠΟΓΡΑΦΗΕΛΕΓΚΤΗΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΛΕΓΚΤΗ/ΚΤΕΟ» και Δ3 με τίτλο «ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΠΟΥ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΑΝ».

9.Επίπεδα ασφαλείας:

Το πρωτότυπο φύλλο του εντύπου έχει τα ακόλουθα επίπεδα ασφαλείας: α) Αόρατες εκτυπώσεις:

αα) Αόρατη στο γυμνό οφθαλμό εκτύπωση με ειδική μελάνη χρώματος κόκκινου, ορατή στο υπεριώδες φως του τίτλου “ΔΕΛΤΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΤΕΟ» με

γραμματοσειρά ARIAL BLACK Bold μεγέθους 22. Η εκτύπωση αυτή γίνεται σε κενή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος της κάτω γραμμής του περιγράμματος του ΔΤΕ και κάτω απ’ αυτήν (εκτός περιγράμματος). Στη λωρίδα αυτή δεν επιτρέπεται να γίνει καμμία εκτύπωση, κατά το χρόνο έκδοσης του ΔΤΕ.

ββ) Στον υποπίνακα Δ3 εμφανίζεται, σε περίπτωση φωτοτυπίας του ΔΤΕ, με κατάλληλο τρόπο η λέξη «VOID» ή «COPY» που δε φαίνεται με γυμνό οφθαλμό. β) Μικροεκτύπωση (ορατή μόνο με τη χρήση μεγεθυντικού φακού)

Η κάτω οριζόντια γραμμή του περιγράμματος του ΔΤΕ είναι μικροεκτύπωση του τίτλου του εντύπου «ΔΕΛΤΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥΕΛΕΓΧΟΥ», επαναλαμβανόμενα. γ) Ορατές διά γυμνού οφθαλμού εκτυπώσεις:

αα) Οπτικώς μεταβλητή μελάνη (Optically Variable Ink) κόκκινοπράσινο ή πράσινομπλε ή χρυσοπράσινο: Εκτύπωση του διεθνούς διακριτικού σήματος της χώρας μας (GR). ή εναλλακτικά ββ) Ιριδίζουσα λωρίδα, σε κενή λωρίδα που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του υποπίνακα Δ1, στο κάτω μέρος του. Στη λωρίδα αυτή δεν επιτρέπεται να γίνει καμία εκτύπωση, κατά το χρόνο έκδοσης του ΔΤΕ ή εναλλακτικά

γγ) Διεισδυτική μελάνη (penetrating ink): Εκτύπωση του προτυπωμένου αύξοντα αριθμού του ΔΤΕ και των γραμμάτων που προηγούνται με μελάνη ασφαλείας η οποία, εισχωρεί (διεισδύει) σε βάθος στο χαρτί ασφαλείας, ώστε τα γράμματα και ο αριθμός να είναι ορατά και από την πίσω όψη του φύλλου.

10.Ακολουθεί στη συνέχεια υπόδειγμα της εμπρόσθιας όψης του πρωτότυπου φύλλου ΔΤΕ, με τα πεδία, την εκτύπωση και τα στοιχεία που απαιτείται να είναι προτυπωμένα, πριν την έκδοση του ΔΤΕ. Τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται να μην είναι προεκτυπωμένα.

11.Το απόθεμα των ΔΤΕ που υφίσταται κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως εξαντλήσεώς του, με εκτύπωση των ενωσιακών κωδικών του Παραρτήματος II της κ.υ.α. οικ.49372/3352/2017 (Β’ 2726), μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής του ΙΚΤΕΟ.

12.Το υπόδειγμα του ΔΤΕ εγκρίνεται για πρώτη φορά από την αρμόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών από την έναρξη εφαρμογής της παρούσας απόφασης και έκτοτε σε κάθε περίπτωση τροποποίησής του.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

TECHNICAL INSPECTION CERTIFICATE

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Βασικές προδιαγραφές Ενδεικτικού Σήματος Τεχνικού Ελέγχου (ΕΣΤΕ)

1.Διαστάσεις: Διάμετρος 35 mm, ύψος ψηφίων των μηνών 4 mm, ύψος ψηφίων του έτους 5 mm, μήκος γραμμών εκατέρωθεν των αριθμών των μηνών από 112,3 mm, πάχος γραμμών 0,7 mm.

2.Η φορά αρίθμησης είναι αντίστροφη της φοράς των δεικτών του ρολογιού.

3.Εκτύπωση σε λευκό χαρτί με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας υποχρεωτικά.

4.Η κατασκευή είναι τέτοια ώστε τα ΕΣΤΕ να καταστρέφονται όταν γίνει προσπάθεια αποκόλλησής τους από την πινακίδα του οχήματος.

5.Τα ΕΣΤΕ είναι προχαραγμένα.

6.Τα ΕΣΤΕ δεν πρέπει να καταστρέφονται κατά τον αποχωρισμό τους από το χαρτί της βάσης τους.

7.Εάν τα ΕΣΤΕ είναι σε καρτέλες πρέπει να είναι χαραγμένη η περίμετρός τους, ώστε το ΕΣΤΕ να αποχωρίζεται εύκολα από την καρτέλα με το χαρτί της βάσης του.

8.Τα ΕΣΤΕ είναι αδιάβροχα και τα χρώματά τους δεν πρέπει να ξεβάφουν, να μην προεξέχουν από τα αντίστοιχα περιγράμματα και να είναι καθαρά.

9.Ο χρωματισμός του υπόβαθρου (φόντου) του ΕΣΤΕ ακολουθεί τον κάτωθι πίνακα, ανάλογα με το έτος λήξης της ισχύος του:

Έτος λήξηςΧρώμαΚωδικός χρώματος

2019 Πορτοκαλί RAL 2000

2020 Μπλέ RAL 5015

2021 Κίτρινο RAL 1012

2022 Καφέ RAL 8004

2023 Ρόζ RAL 3015

2024 Πράσινο RAL 6018

Η ακολουθία των χρωμάτων επαναλαμβάνεται περιοδικά ανά εξαετία.

10.Ακολουθεί στη συνέχεια υπόδειγμα κανονικού μεγέθους του ΕΣΤΕ για τα έτη 2019 και 2020.

Υπόδειγμα Πρακτικού Εκούσιου Τεχνικού Ελέγχου (ΠΕΤΕ) από Δημόσιο ΚΤΕΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Υπόδειγμα βεβαίωσης διόρθωσης ένδειξης μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Το ΚΤΕΟ ……………………………………. με την παρούσα βεβαιώνει τα εξής :

Κατά τον τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σήμερατου υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας

οχήματος, διαπιστώθηκε από το αρχείο του οχήματος που τηρείται σε ηλεκτρονική βάση

στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ότι στον τεχνικό έλεγχο που διενεργήθηκε από το ΚΤΕΟ……………………………………….

 την ../../…. η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων ήταν ανακόλουθη (μικρότερη) σε σχέση με αυτή προηγούμενου τεχνικού ελέγχου.

Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να διορθωθεί η παρούσα ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων από εξουσιοδοτημένο τεχνίτη οργάνων του ν. 1575/1985 (Α’ 207), σε συνεργείο του π.δ 78/1988 (Α’ 34) τοποθέτησης, επισκευών και ρυθμίσεων ταχογράφων, ταξιμέτρων και διαφόρων άλλων συναφών οργάνων αυτοκινήτων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 12 της υ.α, με την προσθήκη τεκμαρτούαριθμού χιλιομέτρων (…. χιλιόμετρα ανά μήνα) και με το σύνολο των χιλιομέτρων που έχει καταγράψει ο μετρητής διανυθέντων χιλιομέτρων μεταξύ των δύο ελέγχων σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα :

Ημερομηνία ελέγχου: (πριν την παραποίηση) Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km)  
 
Ημερομηνία επόμενου ελέγχου, όπου προκύπτει ανακολουθία λόγω παραποίησης Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) Προστίθεται τεκμαρτός αριθμός χιλιομέτρων από τον προηγούμενο έλεγχο ……………………… km
   
Ημερομηνία επόμενου ελέγχου Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) Διαφορά χιλιομέτρων από προηγούμενο έλεγχο ………………………. km
   
Ημερομηνία του ελέγχου όπου διαπιστώνεται η παραποίηση Ένδειξη μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων (km) Διαφορά χιλιομέτρων από προηγούμενο έλεγχο km ΣΥΝΟΛΟ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ (τεκμαρτού αριθμού και διανυθέντων που πρέπει να φαίνονται στον μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων μετά την διόρθωση)
   

Η παρούσα χορηγείται προκειμένου να επιδειχθεί στον τεχνικό οργάνων για την διόρθωση της ένδειξης του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων.

Πρέπει να φυλάσσεται από τον κάτοχο/προσκομίζοντα το όχημα προκειμένου να επιδεικνύεται στο ΚΤΕΟ κατά τον επανέλεγχο.

Ο ελεγκτής (υπογραφή)

Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΤΕΟ (σφραγίδα + υπογραφή)

Άρθρο 14

Καταργούμενες διατάξεις

1. Με την ισχύ της παρούσας καταργούνται οι κάτωθι υπουργικές αποφάσεις:

α) 44800/123/1985 (Β’ 781) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του περιοδικού τεχνικού ελέγχου οχημάτων»,

β) 17948/625/1986 (Β’ 394) «Τροποποίηση της αριθμ. 44800/123/1985 απόφασης του Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών»,

γ) 31806/86 (Β’ 565) «Τεχνικός έλεγχος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων πριν από την ταξινόμησή τους για έκδοση άδειας για κυκλοφορία τους στην Ελλάδα για πρώτη φορά»,

δ) 62562/635/1987 (Β’ 187) «Τεχνικός έλεγχος μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων πριν από την ταξινόμησή τους για έκδοση άδειας κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα για πρώτη φορά»,

ε) η παρ. 5 του άρθρου 5 της 79400/2490/1989 (Β’ 496) «Ελαστικά οχημάτων»,

στ) 12078/1343/2004 (Β’ 435) «Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 44800/123/85 “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων”, όπως ισχύει και 71703/8028/03 “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ”»,

ζ) 71703/8028/2003 (Β’ 1824) «Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ»,

η) 8603/847/2005 (Β’ 219) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 71703/8028/2003 υπουργικής απόφασης “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ”»,

θ) 72009/7816/2005 (Β’ 1780) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 71703/8028/2003 υπουργικής απόφασης “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ”»,

ι) 27044/2913/2004 (Β’ 676) «Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 44800/123/1985 “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων”, και 71703/8028/2003 “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ’, όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 12078/1343/2004»,

ια) 33586/4277/2010 (Β’ 1099) «Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 44800/123/1985 “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων” και 71703/8028/03 “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση του τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ”»,

ιβ) 20398/2177/2012 (Β’ 1469) «Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων 44800/123/1985 “Τρόπος, διαδικασία και πιστοποίηση διενέργειας του Περιοδικού Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων” και Φ.23/24327/2887/2009 “Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών”» πλην των άρθρων 12 και 13 αυτής,

ιγ) Φ23/24327/2887/2009 (Β’ 945) «Καθορισμός τρόπου, διαδικασίας και πιστοποίησης διενέργειας του Τεχνικού Ελέγχου δικύκλων μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών» όπως έχει διορθωθεί με το ΦΕΚ 2410/Β’/4-12-2009, πλην των άρθρων 12 και 13 αυτής,

ιδ) 96086/3200/1993 (Β’ 778) «Περίπτωση που απαλλάσσεται από την καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους, λόγω εκπρόθεσμης προσκόμισης οχήματος που διενεργεί διεθνείς εμπορευματικές μεταφορές για τεχνικό έλεγχο»,

ιε) 58144/614/1992 (Β’ 138) «Περιπτώσεις που απαλλάσσονται από την καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους, λόγω εκπρόθεσμης προσκόμισης οχήματος για τεχνικό έλεγχο»,

ιστ) Φ1/55671/6474/2006 (Β’ 1661) «Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας διενέργειας στα ΚΤΕΟ του εκούσιου τεχνικού ελέγχου οχημάτων»,

ιζ) Αοικ. 68631/5717/2007 (Β’ 4/2008) «Προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου, για τα ενάριθμα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, κατά τη διαδικασία μεταβίβασης αυτών»,

ιη) Α 36348/3425/2013 (Β’ 2224) «Προσκόμιση ισχύοντος δελτίου τεχνικού ελέγχου για τις ενάριθμες μοτοσικλέτες, κατά τη διαδικασία μεταβίβασης αυτών και έκδοση άδειας “ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ”».

2. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 15

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 6 Μαρτίου 2019