Ελινόιλ: Αυξημένος τζίρος και κέρδη στο α΄ εξάμηνο – Στόχος η επέκταση σε ηλεκτρισμό και αέριο

01 10 2019 | 09:20 energypress.gr

Καθαρά κέρδη 1,15 εκατ. ευρώ σημείωσε στο α΄εξάμηνο η Ελινόιλ, ενώ ο τζίρος αυξήθηκε κατά 6% στα 1.084 εκατ. ευρώ.

Το α’ εξάμηνο του 2019, τα μικτά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε €24,8 εκατ. έναντι €20,8 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2018 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €9,03 εκατ. έναντι €5,7 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2018, παρουσιάζοντας αύξηση 59%. Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) κατά το α’ εξάμηνο του 2019 ανήλθαν σε κέρδη €1,8 εκατ.  έναντι €1,5 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2018, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη €1,3 εκατ. έναντι €0,9 εκατ. του αντιστοίχου περσινού διαστήματος.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάμηνο του 2019 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €7,7 εκατ. έναντι €5,4 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2018. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €1,65 εκατ. έναντι €1,4 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη €1,15 εκατ. έναντι €0,8 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2018.

Η εσωτερική αγορά καυσίμων κατά το α’ εξάμηνο του 2019 κατέγραψε πτώση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, η οποία οφείλεται στις μειωμένες καταναλώσεις των καυσίμων κίνησης, απόρροια του ασταθούς πολιτικού κλίματος και της παρατεταμένης εκλογικής περιόδου που επικρατούσε στην ελληνική αγορά, καθώς και στη μειωμένη αγοραστική δύναμη των Ελλήνων. Σε επίπεδο Ομίλου, κατά το α’ εξάμηνο του 2019, οι περισσότερες θυγατρικές του Ομίλου παρουσιάζουν θετική πορεία. Η ελίν Τεχνική διατηρεί την μέχρι τώρα καλή πορεία της, με σταθερή ανάληψη νέων έργων και θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Η ελίν Ναυτική συνεχίζει να είναι κερδοφόρος χάρη στο υψηλό ποσοστό εκμετάλλευσης του στόλου της, ενώ η ελίν Σταθμοί παρουσίασε μικρές ζημίες λόγω της ένταξης νέων Ιδιολειτουργούμενων πρατηρίων, που απαιτούν  σημαντικές επενδύσεις. Η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ ελίν Βιοκαύσιμα διένυσε μια δύσκολη περίοδο, με αποτέλεσμα την αρνητική εικόνα της στα αποτελέσματα του Ομίλου.

Η πορεία της αγοράς κατά το β’ εξάμηνο του 2019  θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το οικονομικό κλίμα που θα επικρατήσει στη χώρα μας. Οι προοπτικές είναι θετικές. Ήδη με την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας δόθηκε τέλος στην αβεβαιότητα που κυριάρχησε στην αγορά κατά το α΄ εξάμηνο και δημιουργήθηκαν βάσιμες προϋποθέσεις σταθεροποίησης και αλλαγής της ψυχολογίας της αγοράς προς το θετικότερο. Επιπλέον, η εξαγγελία και η δέσμευση για την επανεκκίνηση μιας σειράς επενδύσεων, αναμφισβήτητα θα δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης και ιδιαίτερα θετικές επιπτώσεις σε ότι αφορά την αύξηση των πωλήσεων στον κλάδο της ενέργειας το προσεχές διάστημα. Μικρότερο, αλλά όχι ασήμαντο αντίκτυπο στην εξέλιξη της αγοράς αναμένεται να έχει η πορεία των πωλήσεων του πετρελαίου θέρμανσης.

Η ΕΛΙΝΟΙΛ θα εστιάσει στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ελίν προσθέτοντας νέα, ποιοτικά σημεία πώλησης, που στοχεύουν στην πλήρη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών των καταναλωτών της, αλλά και στη νέα δραστηριότητα της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Συγχρόνως, θα ενισχύσει τη δυναμική της παρουσία στις Διεθνείς αγορές, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των πωλήσεών της.