ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΒΥΤΙΩΝ ΕΩΣ 1000ΛΙΤΡΑ: ΦΕΚ 4108 ΤΕΥΧΟΣ Β 12/11/2019 Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης ΣΤ- 29900/77 «Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτο­κινήτων οχημάτων κλ.π» (ΦΕΚ 1318/Β71977)

Συνάδελφοι δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση παράτασης των απαιτήσεων των ΚΤΕΟ για τα βυτία έως 1000 λίτρα. Ήταν ένα αίτημα πολλών συναδέλφων για αναγκαία παράταση, το θέσαμε στον αρμόδιο Υφυπουργό, έγινε αποδεκτό και εξέδωσε την κάτωθι απόφαση:

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 84 του ΚΟΚ που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α’ 57).

β. Του άρθρου δεύτερου του ν. 1741/1987 (Α’ 225) «Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπο­γράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτεμβρίου 1957.

γ. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικο­ποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

δ. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ­νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

ε. του π.δ. 123/2016 (Α’ 208) Ανασύσταση και μετονο­μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ­γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευ­τικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουρ­γείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

στ. Του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ­γείου Υποδομών και Μεταφορών».

ζ. Του π.δ. 83/2019 (Α’ 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.».

η. Της αριθμ. ΔΝΣα’/οικ. 59172/7775/ΦΝ 459 (ΦΕΚ Β’ 3058) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμο­διοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Ιωάννη Κεφαλογιάννη.».

θ. Του μέρους 9 του παραρτήματος Ι.1 του άρθρου 8 της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. οικ. Γ5/ 48222/2474/2019 (ΦΕΚ Β’ 2755) «Προσαρμογή της ελ­ληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επι­κίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματα της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρό­οδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής.», όπως ισχύει.

ι. Της ΣΤ-29900/77 υπουργικής απόφασης «Περί της δι­αδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κλ.π» (ΦΕΚ Β’ 1318).

2. Την ανάγκη διασφάλισης της απρόσκοπτης διάθε­σης πετρελαίου θέρμανσης κατά την χειμερινή περίοδο.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στο τέλος της παρ. 6 του κεφαλαίου Α’ της ΣΤ-29900/ 77 (ΦΕΚ Β’ 1318) απόφασης όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ο έλεγχος ύπαρξης της παρατήρησης της παρούσας παραγράφου στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος κα­θώς και της ύπαρξης ισχύοντος πρακτικού επιθεώρησης της δεξαμενής κατά τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο του οχήματος στο ΚΤΕΟ, αρχίζει την 30η Απριλίου 2020».

Άρθρο 2 Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019 Ο Υφυπουργός

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ