Μ. Μιχαηλίδης: Αντίσταση στην κρίση από τα διυλιστήρια

energypress.gr

Σημαντική, ιστορική, ορόσημο είναι η συμφωνία στην οποία κατέληξαν την εβδομάδα που πέρασε τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για το Ταμείο Ανάκαμψης (Next Generation Eu) και τον επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης.

Το Ταμείο Ανάκαμψης θα αποτελείται από επιχορηγήσεις ύψους 390 δισ. € και δάνεια 360 δισ. € και θα χρηματοδοτηθεί από κοινό ευρωπαϊκό χρέος που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το Ταμείο διατήρησε τελικά το συνολικό μέγεθος της αρχικής πρότασης της Επιτροπής (750 δισ. €), αλλά με αυξημένη αναλογία δανείων έναντι επιχορηγήσεων. Οι δεσμεύσεις πόρων θα γίνουν μεταξύ 2021-2023 με πληρωμές έως το 2026.

Περίπου 390 δισ. € από τα χρήματα αυτά θα κατανεμηθούν υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, με τα υπόλοιπα να έρχονται υπό τη μορφή δανείων για να διευκολυνθεί η ανάκαμψη στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προετοιμάσουν εθνικά σχέδια ανάκαμψης, δεσμευόμενα για μεταρρύθμιση των οικονομιών τους, προκειμένου να «ξεκλειδώσουν» το μερίδιο της χρηματοδότησης που τους αναλογεί, το οποίο θα διανεμηθεί από το 2021 έως το 2023. Η Ελλάδα εμφανίζεται κερδισμένη, καθώς παρά τη μείωση κατά 22% από το ποσό των επιχορηγήσεων από την αρχική πρόταση θα χρηματοδοτηθεί με 19 δισ. €, στα οποία θα προστεθούν περίπου 12,5 δισ. € δανείων με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Βασικός λόγος για τον οποίον η συμφωνία χαρακτηρίζεται ιστορική είναι η ανάληψη κοινού χρέους, επιτυγχάνοντας τον διαμοιρισμό του κόστους εξυπηρέτησης, γεγονός που δημιουργεί ταυτόχρονα και προηγούμενο. Η συμφωνία δίνει ένα στίγμα συνοχής και ευελιξίας στις κρίσεις που παρουσιάζονται, αποθαρρύνοντας ταυτόχρονα ευρωσκεπτιστικές φωνές, αλλά χρησιμοποιεί και όρους μεταρρυθμίσεων που είναι απαραίτητες, ιδίως στις χώρες του Νότου.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο κινήθηκε την Τρίτη για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση ανοδικά, μέχρι τη στιγμή που η ανακοινωθείσα Νavtex εκ μέρους της Τουρκίας «γύρισε» καθοδικά μετοχές και δείκτες, επιβεβαιώνοντας τη ρηχότητα της ελληνικής αγοράς και την έλλειψη ισχυρών αγοραστικών χαρτοφυλακίων. Η στάση αναμονής των επενδυτών, είτε λόγω της αβέβαιης πορείας των τραπεζών, που αφορά το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, είτε λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων με τη γείτονα, οδηγεί την αγορά σε μια πλαγιοκαθοδική κίνηση συσσώρευσης.

Οι εταιρείες διύλισης

Στο πλαίσιο αυτό, θέτουμε στο μικροσκόπιο τον κλάδο διύλισης, με τους δύο μεγάλους ομίλους να αντιστέκονται στην κρίση, που θα συνεχίσει να έχει αρνητικό αντίκτυπο στους περισσότερους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

ΕΛΠΕ 

Ο όμιλος εξελίχθηκε σταδιακά από πετρελαϊκό σε ενεργειακό όμιλο, με αποτέλεσμα διεθνείς δραστηριότητες, επεκτάσεις και συμμαχίες. Οι δραστηριότητες του ομίλου είναι: 1) Διύλιση, εφοδιασμός και εμπορία πετρελαιοειδών. 2) Λιανική εμπορία πετρελαιοειδών. 3) Παραγωγή και εμπορία πετροχημικών. 4) Ερευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων. 5) Παραγωγή ενέργειας και φυσικό αέριο. 6) Τεχνικές μελέτες.
Η μετοχική σύνθεση στις 31/12/2019 ήταν: Paneuropean Oil & Industrian Hlodings 45,5% – TAIΠΕΔ 35,5% – Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές 5,8% – Ελληνες Θεσμικοί Επενδυτές 5,6% – Ιδωτικοί Επενδυτές 7,7%.

Η εταιρεία στα αποτελέσματα του α’ τριμήνου εμφάνισε συγκρίσιμη λειτουργική κερδοφορία στα 128 εκατ. €, ενισχυμένη κατά 4%, ενώ τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 18%, στα 44 εκατ. €. 

Η αυξημένη διαθεσιμότητα των μονάδων είχε αποτέλεσμα την αύξηση των εξαγωγών κατά 27%, οδηγώντας τις συνολικές πωλήσεις στους 3,9 εκατ. ΜΤ (+9%). 

Σε ό,τι αφορά τα Δημοσιευμένα κατά ΔΠΧΑ Αποτελέσματα, η μεγάλη μείωση των τιμών αργού και προϊόντων, κατά 50% περίπου μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, είχε αποτέλεσμα οι ζημιές από αποτίμηση αποθεμάτων να ανέλθουν στα 540 εκατ. €, διαμορφώνοντας τα Δημοσιευμένα Καθαρά Αποτελέσματα στα -341 εκατ. € Σημειώνεται ότι η επίπτωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αν ο όμιλος δεν είχε προχωρήσει σε πρόγραμμα διαχείρισης αποθεμάτων, ήδη από το δ’ τρίμηνο 2019. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι στα 2,7 δισ. €, με το Κυκλοφορούν Ενεργητικό στα 2,4 δισ. €, η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων του 2019 στο 10%, μειωμένη σε σχέση με το 2018. Ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται στα 1,97 δισ. €, ενώ η μετοχή διαπραγματεύεται κάτω από τη λογιστική της αξία ( 6,2 €). Ο όμιλος θα συμμετάσχει σε κοινοπραξία με την Edison στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η δημόσια επιχείρηση με πωλήσεις της τάξης των 950 εκατ. € συγκεντρώνει το επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς όποιος την αποκτήσει θα έχει την πρώτη θέση στην αγορά του φυσικού αερίου.

ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ 

Ο όμιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο των πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητές του αφορούν τη διύλιση και την εμπορία προϊόντων πετρελαίου. Κύριοι μέτοχοι της εταιρείας είναι η Petroventure Holdings Limited, με ποσοστό 40% και η Doson Investments Company, με ποσοστό 5,6%. O αριθµός απασχολούμενου προσωπικού του ομίλου και της εταιρείας την 31η Μαρτίου ανερχόταν σε 2.321 και 1.286 άτομα αντίστοιχα (31/3/2019: Ομιλος: 2.262 άτομα. Εταιρεία: 1.284 άτομα).

Στα δημοσιευμένα αποτελέσματα του α’ τριμήνου τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 1,648 δισ. €, καταγράφοντας πτώση από τα 2,2 δισ. € κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τα καθαρά αποτελέσματα ήταν ζημιές 96,68 εκατ. € (από κέρδη 106,27 εκατ. € το α’ τρίμηνο του 2019), καθώς μέρος των αποθεμάτων αποτιμήθηκε στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία τους, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος (κόστος πωληθέντων) του ομίλου κατά 91,47 εκατ. ευρώ για την περίοδο 1/1-31/3/2020, ενώ η επιβάρυνση για τη συγκριτική περίοδο 1/1-31/3/2019 ήταν 540 χιλιάδες €.

Ο καθαρός δανεισμός είναι στα 752 εκατ. €, στα 1,627 εκατ. € το κυκλοφορούν ενεργητικό και 875 εκατ. € το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Η αποδοτικότητα των ιδίων κεφαλαίων στο τέλος της 31/12/2019 ανερχόταν στο 18%. Σχετικά περιορισμένη η μόχλευση, με τα επενδεδυμένα κεφάλαια στο 31% των ιδίων κεφαλαίων. Ο όμιλος σε κοινοπραξία με τη ΔΕΗ κατεβαίνει και αυτός στη διεκδίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας. Στις 17 Ιουνίου ενεκρίθη η συνολική διανομή μερίσματος 1,15 € ανά μετοχή, μαζί με το νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών και αποκόπηκε την 1η Ιουλίου το 0,80 € συνεπεία της καταβολής προμερίσματος ύψους 0,35 €, που κατεβλήθη στις 17/12/2019.

ΕPSILON NET
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟ 2019

Στις 10 Ιουλίου ολοκληρώθηκε η δημόσια εγγραφή της εταιρείας μέσω της οποίας έγινε η μετάταξή της από την EΝΑ στην Κύρια Αγορά. Οι νέες μετοχές διατέθηκαν προς το επενδυτικό κοινό στα 2,4 € ανά μετοχή. Με την έκδοση 2.224.560 μετοχών εισέρρευσαν στα ταμεία της εταιρείας 5.338.944 €. Η υπερκάλυψη ήταν περίπου 1,60 φορές και η έναρξη της διαπραγμάτευσής τους έγινε στις 15 Ιουλίου. Οι νέες μετοχές δικαιούνται μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης του 2019.

Πράγματι ο Ομιλος της Epsilon Net κατά την προηγούμενη χρήση κατέγραψε σημαντικά κέρδη, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια της αναπτυξιακής του πορείας. Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου κατά τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα 17,98 εκατ. €, έναντι 16,23 εκατ. € κατά την προηγούμενη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,79%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής κατά τη χρήση 2019 διαμορφώθηκε στα 13,65 εκατ. €, έναντι 12,41 εκατ. € κατά την προηγούμενη χρήση 2018, σημειώνοντας αύξηση 10,01%.

Τα κέρδη προ φόρων -χρηματοδοτικών- επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) της χρήσεως 2019 για τον όμιλο διαμορφώθηκαν σε 3,26 εκατ. €, έναντι 2,38 εκατ. € το 2018, σημειώνοντας αύξηση 37,03 %, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες κατέγραψαν κέρδη 1,41 εκατ. € το 2019, έναντι κερδών 1,04 εκατ. € το 2018, σημειώνοντας αύξηση 35,55%. Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2019 ανήλθαν σε 13,51 εκατ. €, ενώ στο τέλος της χρήσης τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονταν σε 8,59 εκατ. €.

Το 2019 η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση του αναπτυξιακού της προγράμματος, επιτυγχάνοντας ανοδικούς ρυθμούς κερδοφορίας, συμβάλλοντας στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, διεισδύοντας σε νέες κάθετες αγορές στον χώρο του επιχειρηματικού λογισμικού. Η εταιρεία στοχεύει και στις νέες διατάξεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίες αναμένεται να φέρουν γύρω στις 150-200 χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες στο σύστημα της μηχανογράφησης.

Σύμφωνα με τη διοίκηση, από την αρχή του έτους ο κύκλος εργασιών κινείται στα περσινά επίπεδα, παρά την κρίση, ενώ για το σύνολο της χρονιάς αναμένεται βελτίωση εσόδων.

Stock Picking

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – ΛΑΠΠΑΣ

Σχεδόν δύο μήνες μετά την επανεκκίνηση των εμπορικών καταστημάτων, οι ηλεκτρονικές πωλήσεις της Mothercare εξακολουθούν να αναπτύσσονται με σημαντικούς ρυθμούς, δίνοντας ώθηση στα αποτελέσματα της «Κλουκίνας – Λάππας», της εταιρείας που διατηρεί τα δικαιώματα δικαιόχρησης του διάσημου διεθνούς brand στη χώρα μας. Ο πρόεδρος της εταιρείας, Ιωάννης Λάππας, καταδεικνύοντας τη δυναμική του e-shop ανέφερε ότι το συγκεκριμένο κανάλι έχει έσοδα 10.000 € την ημέρα και πως βοήθησε να κρατηθεί σημαντικό κομμάτι των πωλήσεων (περίπου το 45%) μετά το κλείσιμο των φυσικών καταστημάτων επί δίμηνο, λόγω της κρίσης. Πρόσθεσε ότι δρομολογούνται νέες επενδύσεις για την ενίσχυση του e-shop, στοχεύοντας κυρίως στον εμπλουτισμό της προϊοντικής γκάμας.

Η διοίκηση σχεδιάζει την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσία της, η οποία αποτιμάται σε περίπου 45 εκατ. €, προκειμένου να δημιουργήσει μια νέα πηγή άντλησης εσόδων για τον όμιλο. Προς αυτή την κατεύθυνση, δρομολογείται η εκμίσθωση των ακινήτων, με στόχο μια απόδοση της τάξης του 5% με 6% σε ετήσια βάση. Να σημειωθεί πως στην ακίνητη περιουσία της εταιρείας συμπεριλαμβάνονται δύο ακίνητα επί της οδού Ερμού, συνολικής επιφάνειας 2.191 τ.μ. και δύο επαγγελματικά ακίνητα στον Δήμο Ταύρου τα οποία χρησιμοποιούνται από την εταιρεία. Η μετοχή εισήχθη στον Γενικό Δείκτη στις 10 Ιουλίου, λόγω εξόδου της Ιντραλότ, που μετατάχτηκε στην κατηγορία επιτήρησης. Στην τακτική Γενική Συνέλευση της 21ης Ιουλίου, αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος ύψους 0,0285 € ανά μετοχή.

ΜΟΥΖΑΚΗΣ

Περιορισμένες αναμένεται να είναι οι επιπτώσεις από την πανδημία στα έσοδα ενοικίων, ανακοίνωσε ο διευθύνων σύμβουλος της κλωστοϋφαντουργίας, Εμμανουήλ Παυλάκης. Η κλωστοϋφαντουργική δραστηριότητα κινήθηκε σαφώς πτωτικά κατά το πρώτο μισό του έτους, επηρεαζόμενη από την κατακόρυφη πτώση που σημειώθηκε το διάστημα του lockdown. Στο δεύτερο φετινό εξάμηνο θα γίνουν προσπάθειες προκειμένου να ανακτηθεί τμήμα των απωλειών στις πωλήσεις. Ο διεθνής ανταγωνισμός παραμένει οξύς από τις χώρες χαμηλού κόστους ( Ινδία – Κίνα – Πακιστάν), ενώ και η εγχώρια ζήτηση παραμένει αδύναμη λόγω της πανδημικής κρίσης.

Το 2019 ήταν μια καλή χρονιά και με περιορισμό του κόστους παραγωγής σε συνδυασμό με τα έσοδα από τα ενοίκια η χρονιά έκλεισε με κέρδη. Πράγματι η εισηγμένη είχε κύκλο εργασιών για το 2019 στα 4,8 εκατ. €, μειωμένο έναντι των 5,7 εκατ. € του 2018, αλλά με αύξηση των καθαρών κερδών στις 386.000 €, έναντι των 297.000 € της προηγούμενης χρήσης του 2018. Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2019 ανέρχονταν στα 33,62 εκατ. €, με τον καθαρό δανεισμό μόλις στις 191.000 €.

REVOIL
Μείωση κατά 9,58% παρουσίασαν οι πωλήσεις της εταιρείας στο α’ τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο του 2019 και ανήλθαν στα 169,11 εκατ. €. Το ύψος των πωλήσεων των καυσίμων ανήλθε στα 202 εκατ. € λίτρα, έναντι των 210 εκατ. λίτρων του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.
Tα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα 2,21 εκατ. € το πρώτο τρίμηνο του 2020, έναντι 2,47 εκατ. € το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση 10,53%. Στο σύνολο των πωλήσεων της εγχώριας αγοράς πετρελαιοειδών παρατηρήθηκαν απώλειες κατά 4,29% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης του τραπεζικού δανεισμού, η εταιρεία προέβη σε μείωση κατά 1 εκατ. € το α’ τρίμηνο του 2020. Οσον αφορά την ανάπτυξη δικτύου, η Revoil ενέταξε 12 πρατήρια στο δίκτυό της ενισχύοντας τις πωλήσεις των εμπλουτισμένων καυσίμων της revolution αυξάνοντας τη συμμετοχή τους στο συνολικό μίγμα πωλήσεων καυσίμων της εταιρείας.

(Φιλελεύθερος)