Υπουργείο Ενέργειας Ανταποδοτικά τέλη

Καθορισμός ανταποδοτικών τελών για την έκδοση, τροποποίηση ή
επέκταση των αδειών του άρθρου 4 του ν. 3054/2002 και ετήσιων ανταποδοτικών τελών για τη χρήση αυτών, και καθορισμός προστίμων για μη καταβολή ή εκπρόθεσμη καταβολή των ετήσιων ανταποδοτικών τελών.