«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔOΣ ΑΕ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» ΑΡ. ΓΕΜΗ:134032417000

Δ/ΝΣΗ Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΥΠΟΔ/ΝΣΗ Προμηθειών, Υπηρεσιών, Διαχείρισης Υλικού & Υποδομών ΤΜΗΜΑ Διαγωνισμών Ταχ. Δ/νση Έδρας: Παν. Δράκου 11 & Πινδάρου Τ. Κώδικας: 32200 Θήβα Πληροφορίες: Νίκα Κατερίνα, Φίλη Αθανασία Τηλέφωνα: 22620-80821 Fax: 22620-89627 E – mail: info@fodsaste.gr Site: www.fodsaste.gr

Θήβα, 10 Σεπτεμβρίου 2020 Αριθ. Πρωτ.:-2626-

Προς: ΟΒΕ, ΚΕΕΕ,TEE, Επιμελητήριο Φωκίδος, Επιμελητήριο Φθιώτιδας, Επιμελητήριο Ευβοίας

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση Περίληψης Διακήρυξης διαγωνισμού Παρακαλούμε όπως δημοσιεύσετε το συντομότερο δυνατό τη συνημμένη περίληψη διακήρυξης του διαγωνισμού με θέμα: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε»

Με εκτίμηση Ο Γενικός Διευθυντής Χαράλαμπος Τσοκανής

ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ                          Ημερομηνία: 20-07-2020 Αριθμός Πρωτοκόλλου: 2100

Περίληψη Διακήρυξης του διεθνή ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού

για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ

προκηρύσσει

Διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοιχτή διαδικασία με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την ανάδειξη αναδόχου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  ΤΟΥ Φo.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε» της υπ΄αρ.Πρωτ.2099/2020 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ:20PROC007285483), συνολικής ποσότητας 393.000,00 λίτρων και ενδεικτικού προϋπολογισμού τριακοσίων εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν πενήντα δύο ευρώ (364.152,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, για χρονική διάρκεια δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης έως 100% επιπλέον του αρχικού προϋπολογισμού, ήτοι συνολικού ποσού εφτακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων τριακοσίων τεσσάρων ευρώ (728.304,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την από 19-06-2020 Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του φορέα.

Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο 2% επί του προϋπολογισμού του τμήματος επί του οποίου υποβάλλεται προσφορά.

Η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από ίδιους πόρους και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ των ετών 2021, 2022 και 2023.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης από την Διαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στο οποίο δημοσιεύεται το κείμενό της και ειδικότερα ανά τμήμα:

  • Τμήμα Α – Μ.Ε.Α. & Χ.Υ.Τ.Υ. ΔΕΛΦΩΝ (A/A ΕΣΗΔΗΣ: 95315)
  • Τμήμα Β – Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΜΙΑΣ (A/A ΕΣΗΔΗΣ: 95318)
  • Τμήμα Γ – Χ.Υ.Τ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ (A/A ΕΣΗΔΗΣ: 95319)

Ο τόπος διενεργείας διαγωνισμού είναι ο διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. 

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 10/09/2020 και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ είναι η 05/10/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής. Η Διακήρυξη, επιπλέον θα διατίθεται και ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της επιχείρησης www.fodsaste.gr,

Κάθε υποψήφιος οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλλει διακριτή προσφορά για ένα ή περισσότερα τμήματα της προκηρυχθείσας προμήθειας, σύμφωνα με τα όσα περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την από 19-06-2020 Μελέτη της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ..

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν: Α) Ημεδαπά και αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα, Β) Ενώσεις που υποβάλουν κοινή προσφορά, Γ) Συνεταιρισμοί και Δ) Κοινοπραξίες που ασκούν νόμιμα την εμπορία του υπό προμήθεια είδους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει την πρόθεση να επιβάλει άλλη ιδιαίτερη νομική μορφή στην ανάδοχο κοινοπραξία.

Ειδικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό: Για την εκτέλεση του διαγωνισμού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, ενώ οι προσφορές που θα κατατεθούν, ισχύουν και δεσμεύουν  τους συμμετέχοντες για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία για αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα σχετικά αιτήματα, μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. Στοιχεία επικοινωνίας: ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ,  Π.Δράκου 11 & Πινδάρου, Θήβα, ΤΚ 32200, Τηλ: 2262080821-2262027977, Fax: 2262089627.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΣ

        Του ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΕ   

                    ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ