ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΠΛΟΗΓΙΔΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου
Νέο Λιμάνι Λαυρίου,Τ.Κ. 19500, Λαύριο
Tel: (+30)2292320401 Fax: (+30) 2292060188
email: lavrio@hcg.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 1. Ο Πλοηγικός Σταθμός Λαυρίου ανακοινώνει ότι προβαίνει εκ νέου σε πρόσκληση εκδήλωσης
  ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την Πλοηγίδα Π.Υ. 53, σύμφωνα με
  την Α/Α 19/05-01-2021 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Γ.Λ.Λ.Π.&Ν.Ε./ΔΠΥ Β΄, καθώς μέχρι
  σήμερα δεν έχει προκύψει σχετικό ενδιαφέρον από προμηθευτή καυσίμων.
 2. Η προμήθεια θα είναι τμηματική και θα αφορά ποσότητα πετρελαίου κίνησης DIESEL, ανάλογα με
  τις ανάγκες της υπηρεσίας, μέχρι και το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (15.700,00€),
  ενώ η διάρκεια της σύμβασης θα ορισθεί από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31-12-2021.
 3. Η προμήθεια θα ανατεθεί σε μειοδότη, με κριτήριο την τελική χαμηλότερη τιμή, κατόπιν
  έκπτωσης, επί της διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης του πετρελαίου κίνησης, όπως (η μέση τιμή
  πώλησης) ορίζεται κάθε φορά από το Δελτίο τιμών που εκδίδει η αρμόδια αρχή. Η αποπληρωμή της
  δαπάνης θα γίνεται, μέσω του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.
 4. Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται απευθείας στην Πλοηγίδα, με ειδικό όχημα του
  πρατηριούχου, κατόπιν ειδοποίησης από την Υπηρεσία.
 5. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν σχετικές πληροφορίες από το Κεντρικό Λιμεναρχείο
  Λαυρίου/ Πλοηγικός Σταθμός Λαυρίου, στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2292320415 και 2292320430,
  προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, με το ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής πώλησης,
  εσώκλειστες σε φάκελο επί του οποίου να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου μέχρι
  και την 05-02-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 στη Γραμματεία του Πλοηγικού Σταθμού
  Λαυρίου/Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου όπου και θα εξεταστούν.
  Η ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ