Κοινοποίηση αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και την κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR

αρ. πρωτ.: 232630 /01.09.2021 (ΑΔΑ:68ΑΙ465ΧΘΞ-1ΑΝ) Εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών με θέμα«Κοινοποίηση αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών ΕπαγγελματικήςΚατάρτισης Οδηγών

Περισσότερα