Ακυρώθηκε και η νέα απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου για το πρατήριο υγρών καυσίμων

energyrpress.gr

Με απόφαση που εξέδωσε χθες ο ασκών καθήκοντα συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Πολύκαρπος Πολυχρονάκης έγινε δεκτή η ειδική διοικητική προσφυγή των εταιρειών «ΑΝΩΠΟΛΙΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και των κ.κ. Τσαμπίκας Καπαρουδάκη, Νικόλαου Καπαρουδάκη και Στυλιανού Καπαρουδάκη, κατά της με αριθμό 550/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου, που ακυρώθηκε.

Πιο συγκεκριμένα με την προσφυγή ζητήθηκε η ακύρωση της με αριθ. 550/2019 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου με την οποία αποφασίστηκαν ομοφώνως τα εξής:

«1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης για το θέμα επειδή συντρέχουν λόγοι επείγοντος χαρακτήρα (αρ.Απόφασης 498/2019 Δημοτικού Συμβουλίου – Α.Δ.Α: .

Εμμένει στην Απόφαση του 55/2019 για Αποτίμηση – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ηλία Βενέζη, εντός του Ο.Τ.522 της Κ.Μ.900-522/7 για την Ίδρυση «Μικτού πρατηρίου καυσίμων με αίθουσα πωλήσεων, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλυντήριο» εκμετάλλευσης της εταιρείες «CORAL Α.Ε.

Δεν εγκρίνεται η υπ’αριθμ. 181/30.11.2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Απότιμηση – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ηλία Βενέζη, εντός του Ο.Τ. 522 της Κ.Μ. 900-522/7» για την Ίδρυση Μικτού πρατηρίου καυσίμων με αίθουσα πωλήσεων, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλυντήριο, εκμετάλλευσης της εταιρείας «CORAL Α.Ε.» , σύμφωνα και με αιτιολογία τις παρακάτω θέσεις που περιέχονται και συνάγονται στις προτάσεις του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γ. Κακούλη και στους ισχυρισμούς της πλευράς των περίοικων, δηλαδή:

– Το θέμα απαιτεί προηγούμενη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου και ύστερα από αυτό θα επανεξετασθεί από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι ειδικότερα η συγκεκριμένη είσοδος-έξοδος πρατηρίου άπτεται ως σοβαρό θέμα ουσίας οδικής ασφάλειας, ήτοι της κυκλοφορίας στην περιοχή, όπως επίσης και η αποτίμηση – υποβιβασμός της στάθμης πεζοδρομίου επίσης ως σοβαρό θέμα ουσίας άπτεται της λειτουργίας κοινόχρηστου χώρου, ήτοι οδικής ασφάλειας και ασφάλειας πεζών, διότι επί κοινόχρηστου χώρου όπως είναι το υπέρ των πεζών συγκεκριμένο πεζοδρόμιο, με το παραπάνω αιτούμενο τρόπο προκύπτει ουσιώδες ζήτημα αν επέρχεται ουσιώδης μεταβολή και αλλοίωση του χαρακτήρα του σε βάρος της δημόσιας ασφάλειας και του δημόσιου συμφέροντος και της υποχρέωσης του Συμβουλίου να αποβλέπει πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των πολιτών (άρθρο 83 παρ. 2 εδ. δ και ε του Ν. 3852/2010, άρθρο 98 παρ. 2 του Ν. 3463/2006).

– Το θέμα απαιτεί επίσης περαιτέρω έρευνα και συμπλήρωση της εισήγησης της Υπηρεσίας (Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας, Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών) και παραπέμπεται σε αυτήν ως προς το ζήτημα εάν η αιτούσα εταιρεία ολοκλήρωσε κατά νόμο προαπαιτούμενες ενέργειες και εάν σε αυτές εντάσσονται και ποιες συγκεκριμένα είναι 1) η εγκεκριμένη μελέτη κυκλοφοριακής σύνδεσης στο συγκεκριμένο σημείο και 2) η άδεια ίδρυσης από το Υπουργείο Μεταφορών.

– Ύστερα από την ολοκλήρωση των παραπάνω ενεργειών, το θέμα θα έλθει στο Συμβούλιο προς τελική εξέταση και λήψη απόφασης επί του θέματος αποτίμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ηλία Βενέζη εντός του Ο.Τ. 522 της Κ.Μ. 900-522/7 για την ίδρυση «Μικτού πρατηρίου καυσίμων με αίθουσα πωλήσεων, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλυντήριο» εκμετάλλευσης της εταιρείας CORAL ΑΕ»».

Οι προσφεύγοντες ισχυρίστηκαν ότι η προσβαλλόμενη απόφαση: «..είναι πολλαπλώς παράνομη και ακυρωτέα.. διότι έχει εκδοθεί κατά παράβαση ουσιώδους τύπου». Συγκεκριμένα με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθ. 550/2019 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου ομοφώνως αποφασίζει και εμμένει στην υπ’ αριθ. 55/2019 απόφασή του, στην οποία θεωρεί ότι πρέπει να προσθέσει αιτιολογία με σκοπό να την ισχυροποιήσει.

Με την αριθ. 16797/27-3-2019 απόφαση ακυρώθηκε η υπ’αριθ. 55/2019 απόφαση και ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ρόδου δεν δικαιούται να δηλώνει ότι εμμένει σε αυτήν, καθώς είναι ήδη εξαφανισθείσα από τον νομικό κόσμο.

Στο διατακτικό της απόφασης του Συντονιστή αναφέρονται τα εξής:

«Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 231 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 123 του Ν. 4555/2018 «..τα συλλογικά και μονομελή όργανα των δήμων και των περιφερειών, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι σύνδεσμοι αυτών έχουν υποχρέωση συμμόρφωσης χωρίς καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του Επόπτη Ο.Τ.Α. που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 225 έως 228 3. Η μη μτήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 1 και 2 συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος, η οποία ελέγχεται πειθαρχικά κατά τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους αιρετούς και το προσωπικό των ανωτέρω νομικών προσώπων.»

Επειδή το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου κατά παράβαση του ως άνω άρθρου έλαβε την κρινόμενη με αριθ. 550/2019 απόφαση επικαλούμενο την με αριθ. 55/2019 προηγούμενη απόφασή του η οποία είναι ανυπόστατη.

(dimokratiki.gr)