Αριθμ. οικ. 7135/81/2019 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. οικ. 7135/81/2019

ΦΕΚ 714/Β/1-3-2019

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΥΠΟΟΜΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις».

β) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ) Του άρθρου 186 του Κεφαλαίου Ε του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 123/2017 (Α΄ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

ε) Του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και ικτύων».

στ) Του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Της υπ’ αριθμ. οικ. 20871/21-3-2017 (ΦΕΚ 153/Υ.Ο…/2017) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

η) Της υπ’ αριθμ. οικ. 85171/28-11-2017 (ΦΕΚ 4163/Β΄/2017) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της παράλληλης εκτέλεσης των καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα Μεταφορών του ιδίου Υπουργείου».

θ) Του Κανονισμού 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής – Σκοπός

1. Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες) της υπ’ αριθμ. κοινή υπουργική απόφαση 72983/6562/14/ (ΦΕΚ 88/Β΄/2015) των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων του π.δ. 455/1976 (Α΄ 169), των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης (εφεξής «πρατηρίων»), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2. Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου είναι η ανάπτυξη και η οργάνωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος κεντρικής εποπτείας, ελέγχου και υποστήριξης των «πρατηρίων» της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών ελέγχων. Στο Ψηφιακό Μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας, όπως προβλέπεται στο εδάφιο 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

3. Οι εκμεταλλευτές των «πρατηρίων» υποχρεούνται να:

α) αποστείλουν τα στοιχεία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας στην οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας,

β) ενημερώνουν αμελλητί την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, για κάθε μεταβολή των στοιχείων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας.

 

Άρθρο 2

Δομή Ψηφιακού Μητρώου

Το Ψηφιακό Μητρώο αποτελείται από το υποσύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και τη διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης εκτελεί τις λειτουργίες που περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας. Η διαδικτυακή πύλη είναι προσβάσιμη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με χρήση φυλλομετρητών ιστού (web browser) και διαπιστευτηρίων [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικός πρόσβασης (password)].

 

Άρθρο 3

Επιχειρησιακές λειτουργίες του Ψηφιακού Μητρώου

Το Ψηφιακό Μητρώο, υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες, οι οποίες εκτελούνται από τους χρήστες του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 της παρούσας:

1. «Διαχείριση χρηστών του Ψηφιακού Μητρώου», η οποία περιλαμβάνει τις εξής επιλογές:

α) «Έγκριση χρήστη»

β) «Απόρριψη χρήστη»

γ) «Απενεργοποίηση χρήστη»

δ) «Αναζήτηση στοιχείων χρήστη»

Οι χρήστες ενημερώνονται αυτόματα από το Ψηφιακό Μητρώο όταν οι παραπάνω λειτουργίες α, β και γ εκτελεστούν.

2. «Εγγραφή»: Η διαδικασία που ακολουθείται από τους χρήστες της παραγράφου 1β, 1γ και 1δ του άρθρου 4 της παρούσας, για την ηλεκτρονική εγγραφή τους στο Ψηφιακό Μητρώο, περιλαμβάνει χρονικά τα παρακάτω βήματα:

α) Μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ψηφιακού Μητρώου, συμπληρώνονται από τον χρήστη τα πεδία του Πίνακα 1 του Παραρτήματος της παρούσας.

β) Η εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου παράγει έναν μοναδικό, για κάθε χρήστη, κωδικό ο οποίος εμφανίζεται στην οθόνη του, στην περίπτωση που αυτός έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την έγγραφή του.

γ) Ο χρήστης συμπληρώνει την αίτηση ορισμού χρηστών, η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου.

δ) Σε συνέχεια, η αίτηση ορισμού χρηστών αποστέλλεται συμπληρωμένη στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (ΕΕ), σε ηλεκτρονική μορφή (pdf) ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας των οριζόμενων χρηστών.

Σε περίπτωση διαβαθμισμένου υπάλληλου, επισυνάπτεται και το σχετικό έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η δυνατότητα πρόσβασής του σε διαβαθμισμένες πληροφορίες.

ε) Στην οθόνη της διαχείρισης χρηστών εμφανίζονται τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους, πλην των διαπιστευτηρίων τους, καθώς και ο μοναδικός τους κωδικός που έχουν λάβει στην οθόνη τους.

στ) Η αποδοχή του εγγεγραμμένου υπαλλήλου ως χρήστη του Ψηφιακού μητρώου γίνεται μετά από την «Έγκριση χρήστη».

3. «Τροποποίηση προσωπικών στοιχείων χρήστη του Ψηφιακού Μητρώου»:

α) Ο κάθε χρήστης του Ψηφιακού Μητρώου δύναται να τροποποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί κατά την ηλεκτρονική εγγραφή του, πλην των διαπιστευτηρίων του, [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικό πρόσβασης (password)].

β) Σε περίπτωση που οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή των διαπιστευτηρίων τους ή έχουν ξεχάσει τα διαπιστευτήριά τους, ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

4. «Καταχώριση στοιχείων πρατηρίων»: Τα στοιχεία των λειτουργούντων «πρατηρίων» καταχωρίζονται στα πεδία του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. Η εισαγωγή των στοιχείων των «πρατηρίων» στο Ψηφιακό Μητρώο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων του ανωτέρω Πίνακα. Οι καταχωρίσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των στοιχείων πρατηρίων δημιουργείται ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.» σε μορφή (pdf) που περιλαμβάνει τα στοιχεία του «πρατηρίου» καυσίμων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας. Η ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.» αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του «πρατηρίου» που τηρείται στο Ψηφιακό Μητρώο.

5. «Τροποποίηση στοιχείων πρατηρίων»: Τροποποιούνται οι υφιστάμενες καταχωρίσεις των «πρατηρίων» του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας, οποτεδήποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο. Οι τροποποιήσεις, καθώς και ο χρήστης που τις πραγματοποιεί, καταγράφονται στο ιστορικό του Ψηφιακού Μητρώου. Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης των τροποποιούμενων δεδομένων δημιουργείται εκ νέου η ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.» σε μορφή (pdf) που περιλαμβάνει τα στοιχεία του «πρατηρίου» καυσίμων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας. Η ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.» αποθηκεύεται στον ηλεκτρονικό φάκελο του «πρατηρίου» που τηρείται στο Ψηφιακό Μητρώο.

6. «Αναζήτηση στοιχείων πρατηρίων»: Το Ψηφιακό Μητρώο διαθέτει μηχανή αναζήτησης μέσω της οποίας δύναται να παρουσιάζονται ομαδοποιημένα τα αποτελέσματα βάσει λέξεων-κλειδιών τα οποία αντιστοιχίζονται με τον/τους τίτλο/ους (περιγραφή) των πεδίων ή/και τις καταχωρίσεις του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με πεζά ή κεφαλαία γράμματα, είτε με αριθμούς, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα ανάγνωσης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα αφορούν στα «πρατήρια» που έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακό Μητρώο και πληρούν τα κριτήρια της αναζήτησης. Επιλέγοντας κάποιο αποτέλεσμα εμφανίζονται τα πλήρη καταχωρισμένα στοιχεία για το συγκεκριμένο «πρατήριο» σύμφωνα με τον Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας. Παρέχεται η δυνατότητα εκτύπωσης της ηλεκτρονικής «Βεβαίωσης Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.» σε μορφή (pdf) του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας.

7. «Έκδοση στατιστικών στοιχείων πρατηρίων»: Το Ψηφιακό Μητρώο έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των κάτωθι στατιστικών στοιχείων επί των, καταχωρισμένων σε αυτό, στοιχείων «πρατηρίων»: Ενδεικτικά:

α) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

β) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» ανά κατηγορία/ες καυσίμου/ων [υγρά καύσιμα, υγραέριο κίνησης – LPG, πεπιεσμένο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (CNG ή LNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών].

γ) Συνολικός αριθμός μικτών «πρατηρίων» ανά κατηγορία/ες καυσίμου/ων (υγρά καύσιμα, υγραέριο κίνησης – LPG, πεπιεσμένο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο (CNG ή LNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών).

δ) Συνολικός  αριθμός «πρατηρίων» με εγκατάσταση   συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων.

ε) Συνολική εγκατεστημένη ισχύς συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

στ) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» με σύστημα ανάκτησης ατμών υδρογονανθράκων φάσης II (Vapor Recovery – Stage ΙΙ).

ζ) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης.

η) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» ανάλογα με τη θέση λειτουργίας τους [εντός ή εκτός σχεδίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), εντός εργοταξίων, ορυχείων, μεταλλείων, λατομείων  και  λοιπών συναφών εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας].

θ) Συνολικός ετήσιος αριθμός αδειών λειτουργίας «πρατηρίων».

ι) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» με εγκατεστημένο το ολοκληρωμένο σύστημα εισροών – εκροών.

ια) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» που διαθέτουν  πλυντήριο, λιπαντήριο αυτοκινήτων οχημάτων, καθώς και συνεργείο επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων οχημάτων.

ιβ) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει.

ιγ) Συνολικός αριθμός «πρατηρίων» υγρών καυσίμων που λειτουργούν σε απόσταση μικρότερη από την εκάστοτε τιθέμενη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από το πλησιέστερο σημείο των κτηρίων ή χώρων με χρήσεις μιας εξ’ αυτών που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28), όπως ισχύει.

ιδ) Συνολικός αριθμός πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου που λειτουργούν σε απόσταση μικρότερη από την εκάστοτε τιθέμενη ελάχιστη απόσταση ασφαλείας από κτήρια και χώρους των περιπτώσεων δ’ έως και στ’ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218), όπως ισχύει.

ιε) Συνολικός αριθμός πρατηρίων υγρών καυσίμων του άρθρου 23 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303), όπως ισχύει.

ιστ) Συνολική και ετήσια διακίνηση υγρών και αερίων  καυσίμων στη χώρα ή/και ανά Περιφέρεια ή/και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να εκδίδονται και ομαδοποιημένα, όπως αυτά έχουν καταχωρισθεί στο Ψηφιακού Μητρώου και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου.

8. «Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος»: Για την εύρυθμη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου, αποστέλλονται μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωση όλων των χρηστών του όπως, για την προγραμματισμένη συντήρησή του, για την αναβάθμισή του, για την ενημέρωσή του κ.λπ. Όλα τα απεσταλμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται αυτόματη αποστολή μηνύματος στους αρμόδιους χρήστες του, όσον αφορά τουλάχιστον τη λήξη των πιστοποιητικών των πεδίων από 34 έως και 39 του Πίνακα 2Γ του Παραρτήματος της παρούσας.

9. «Ειδοποίηση ηλεκτρονικού μηνύματος»: Οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου ενημερώνονται μέσω της ειδοποίησης μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όταν η λειτουργία της παραπάνω παραγράφου εκτελεστεί.

10. Διαχείριση διαδικτυακού τόπου του Ψηφιακού Μητρώου.

α) «Αποστολή σχολίων και ερωτημάτων»: Οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου υποβάλλουν τα σχόλια και τα ερωτήματα τους σχετικά με την εφαρμογή του Ψηφιακού Μητρώου.

β) «Απάντηση σχολίων και ερωτημάτων»: Απαντώνται τα ερωτήματα και τα σχόλια που έχουν υποβάλλει οι χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου.

γ) «Αρχειοθέτηση σχολίων ή ερωτήματος»: Όλα τα σχόλια ή τα ερωτήματα που έχουν υποβληθεί από τους χρήστες του Ψηφιακού Μητρώου αρχειοθετούνται και αποθηκεύονται αυτόματα σε ηλεκτρονικό φάκελο του Ψηφιακού Μητρώου.

δ) «Ανάρτηση»: Στη διαδικτυακή πύλη του Ψηφιακού Μητρώου αναρτώνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη λειτουργία του, όπως το εγχειρίδιο χρήσης, η αίτηση του ορισμού χρηστών, διάφορες ανακοινώσεις κ.λπ.

ε) «Διαχείριση πεδίων καταχώρισης»:

Τα πεδία των Πινάκων 1, 2 και 3 του Παραρτήματος της παρούσας με τύπο πεδίου «Επιλογή», μπορούν να τροποποιούνται (προσθήκη, αλλαγή επιλογής), με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Οχημάτων και Εγκαταστάσεων. Τα ως άνω πεδία δεν είναι περιοριστικά.

 

Άρθρο 4

Χρήστες

1. Για τη λειτουργία του Ψηφιακού Μητρώου υφίστανται οι εξής κατηγορίες χρηστών:

α) «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΥΥΠΗΣ»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.Υ.Με.) καθορίζουν τους «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΕΕ», οι οποίοι εκτελούν τις λειτουργίες της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας.

β) «Χρήστες Υπ.ΥΜε. ΕΕ»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου, προβαίνουν στην ταυτοποίηση και καθορισμό των «Χρηστών Περιφερειακών Ενοτήτων» και των «Χρηστών Υπ.ΥΜε. ΤΕΕΕΟ και λοιπών αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών», επιβεβαιώνοντας ότι ο μοναδικός κωδικός που έχει εμφανιστεί στην οθόνη των αναφερόμενων χρηστών και τα στοιχεία που έχουν καταχωρισθεί στην ηλεκτρονική εγγραφή τους είναι ταυτόσημα με την αίτηση ορισμού χρηστών που έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Εποπτείας και Ελέγχου (ΕΕ). Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία ταυτοποίησης του αιτούντα χρήστη, τότε πραγματοποιείται η «Έγκριση χρήστη» και ο λογαριασμός του ενεργοποιείται, προκειμένου να έχει πρόσβαση στο ψηφιακό μητρώο. Οι «Χρήστες Υπ.ΥΜε. ΕΕ» εκτελούν όλες τις λειτουργίες των παραγράφων του άρθρου 3 της παρούσας, πλην των λειτουργιών 4 και 5. Επίσης, για την εποπτεία και τον έλεγχο των λειτουργούντων «πρατηρίων», έχουν δικαιώματα αναζήτησης των στοιχείων που καταχωρίσθηκαν από τους «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων», καθώς και συγκέντρωσης, επεξεργασίας και αποστολής αρμοδίως, των στοιχείων αυτών.

γ) «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας, πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΕΕ» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 3, 4, 5, 6, 9 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας. Οι «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων» καταχωρίζουν, τροποποιούν και δύνανται να αναγνώσουν από όλα τα καταχωρισμένα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου, μόνο τα στοιχεία των πρατηρίων που χωροθετούνται εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητάς τους.

Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω καταχώρισης ή τροποποίησης, αποστέλλουν στον εκμεταλλευτή, ψηφιακά υπογεγραμμένη, την ηλεκτρονική «Βεβαίωση Καταχώρισης Πρατηρίου στο Ψηφιακό Μητρώο του Υπ.Υ.Με.» σε μορφή (pdf) που περιλαμβάνει τα στοιχεία του «πρατηρίου» καυσίμων του Πίνακα 3 του Παραρτήματος της παρούσας, αρμοδιότητάς του.

Για τα υφιστάμενα πρατήρια η καταχώριση των στοιχείων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας πραγματοποιείται από τους «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων», μετά από αποστολή των στοιχείων από τους εκμεταλλευτές των «πρατηρίων», όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας.

δ) «Χρήστες Υπ.ΥΜε. ΤΕΕΕΟ και λοιπές αρμόδιες ελεγκτικές Υπηρεσίες»: Οι οριζόμενοι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των λοιπών αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών πραγματοποιούν ηλεκτρονική εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας και εφόσον ταυτοποιηθούν από τους «Χρήστες Υπ.Υ.Με. ΕΕ» έχουν τα δικαιώματα που ορίζονται στις παραγράφους 3, 6, 7 και 10α του άρθρου 3 της παρούσας, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ανωτέρω Διεύθυνση και των ελεγκτικών Υπηρεσιών.

 

Άρθρο 5

Μεταβατικές Διατάξεις

1. Με την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου παύει η λειτουργία του προσωρινού Ψηφιακού Μητρώου, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 21 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222). Η Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Υπ.ΥΜε.) μεριμνά για την άμεση μεταφορά των καταχωρισμένων στοιχείων του προσωρινού Ψηφιακού Μητρώου στο Ψηφιακό Μητρώο της παρούσας.

2. Οι «Χρήστες Περιφερειακών Ενοτήτων» υποχρεούνται, μετά από αποστολή των στοιχείων από τους εκμεταλλευτές των «πρατηρίων», να ολοκληρώσουν την καταχώριση όλων των στοιχείων του Πίνακα 2 του Παραρτήματος της παρούσας, για όλα τα πρατήρια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτής, εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία εφαρμογής της παρούσας.

 

Άρθρο 6

Τήρηση αρχών του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του Ψηφιακού Μητρώου της παρούσας απόφασης, εφαρμόζονται οι αρχές προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία εδομένων και ιδίως, οι απαιτήσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 «Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό και εξ ορισμού» αυτού.

 

Άρθρο 7

Κυρώσεις

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία του Ψηφιακού Μητρώου δεν είναι ενημερωμένα ή σε ισχύ, η άδεια λειτουργίας των «πρατηρίων» ανακαλείται προσωρινά και ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στο ν. 2690/1999 (Α΄ 45) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.

2. Άρση της προσωρινής ανάκλησης γίνεται μόνο μετά από την αποδεδειγμένη συμμόρφωση των εκμεταλλευτών των «πρατηρίων» με τις διατάξεις της παρούσας.

 

Άρθρο 8

Παράρτημα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, οι Πίνακες 1, 2 και 3 του Παραρτήματός της.

(Ακολουθούν παραρτήματα για τα οποία βλέπε στο οικείο ΦΕΚ)

 

Άρθρο 9

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει τέσσερις (4) μήνες μετά από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 29 Ιανουαρίου 2019