Εγκύκλιος 209035/2022 – Ενημέρωση για την εγκατάσταση σημείων ανεφοδιασμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα, σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας

ΦΕΚ 3368/τΒ/1-7-2022

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%A3%CE%95465%CE%A7%CE%98%CE%9E-%CE%96%CE%9A2?inline=true

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε
Τ.Κ. : 156 69 Παπάγου
Πληροφορίες : Κονδυλάκης Eμμ.
Τηλέφωνο
: 2106508594
E-mail : e.kondylakis@yme.gov.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παπάγου, 7/6/2022 Αρ. πρωτ.: 188543

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) σε τροχοφόρα οχήματα, σε υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας».

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. α) Την παρ. 7 του αρ. 114 του ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 82).

β) Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α΄ 133).

γ) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 163/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

δ) Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α΄ 151). ε) Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α΄ 160). στ) Το π.δ. 41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α΄ 80).

ζ) Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 121).

η) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

θ) Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών (Α΄155).

ι) Την υπ’ αριθμ. 2/07-01-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β΄ 45).

ια) Την υπ΄ αρ. οικ. 78967/03-11-2017 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών

«Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (ΑΔΑ: ΩΓΛΑ465ΧΘΞ-ΡΚΧ).

ιβ) Το π.δ. 2/21 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

ιγ) Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α΄ 155).

ιδ) Την υπ αρ. 317/22-9-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Μιχαήλ Παπαδόπουλο» (Β΄ 4383).

2.   Την υπ’ αρ. 147056/7-6-2021 εισηγητική έκθεση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γεν. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ.Υ.Με.

3.  Την ανάγκη καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), όπως τα πρατήρια, α) αμιγώς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ή/και υγροποιημένου – συμπιεσμένου φυσικού αερίου (L-CNG) ή β) μικτών πρατηρίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ή/και υγροποιημένου – συμπιεσμένου φυσικού αερίου (L-CNG) και υγρών καυσίμων, ή/και εναλλακτικών καυσίμων, υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

4.   Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Άρθρο 1

Αντικείμενο – Πεδίο εφαρμογής

1.  Η παρούσα απόφαση καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και τη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, για την εγκατάσταση και λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα, μέγιστης αποθηκευτικής δυναμικότητας 50 τόνων, ως προς την αποθήκευση υγροποιημένου φυσικού αερίου.

2.  Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται:

α) οι ελάχιστες εσωτερικές και εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας των χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

β) οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση και επιθεώρηση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

γ) οι τεχνικές προδιαγραφές των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

δ) το σύνολο των εγκαταστάσεων ενός αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG και L-CNG δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσεως, συμπεριλαμβανομένων των πρατηρίων που υλοποιούνται με εξοπλισμό ενιαίου φορέα.

3.  Γενικώς τα μικτά πρατήρια LNG ή/και L-CNG, εκτός από την τήρηση των διατάξεων της παρούσας απόφασης πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις των κειμένων εκάστοτε διατάξεων των σχετικών με την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων υγρών ή/και εναλλακτικών καύσιμων σε όσα σημεία δεν αντίκεινται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

1.  «Φυσικό αέριο» είναι το αέριο που πληροί τις προδιαγραφές της παρ. 2α του άρθρου 3 του ν. 2364/1995 (Α’ 252), είτε σε υγρή μορφή (LNG) είτε σε αέρια (CNG). Το φυσικό αέριο CNG που παρέχεται για τον ανεφοδιασμό τροχοφόρων οχημάτων έχει συμπιεσμένη οσμητική ουσία για την ανίχνευση διαρροών, σύμφωνα με τις ισχύουσες Εθνικές προδιαγραφές. Επιπλέον, το φυσικό αέριο που παρέχεται στο ακροσωλήνιο τροφοδοσίας, έχει επίπεδο μοριακής δομής και ποιότητα τέτοια που αφενός δεν προκαλεί δυσλειτουργία του συστήματος παροχής και αφετέρου συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO CD 15403.

2.  «Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (LNG)» ή «LNG» είναι το συμπυκνωμένο σε υγρή μορφή, Φυσικό Αέριο.

3.      «Πρατήριο Υγροποιημένου   Φυσικού   Αερίου   (LNG)»   ή   «Πρατήριο   LNG»   ή

«Σταθμός ανεφοδιασμού LNG» είναι το   πρατήριο   «Παροχής   Καυσίμων   και Ενέργειας» της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), το οποίο εφοδιάζει με ΥΦΑ (LNG) τροχοφόρα οχήματα και θεωρείται σημείο ανεφοδιασμού με LNG κατά την έννοια της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222)». Τα Πρατήρια LNG συμμορφώνονται με τον Κανονισμό υπ’ αριθμ. R110 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) και αποτελούνται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από τον κάτωθι εξοπλισμό και επιμέρους εγκαταστάσεις:

α) Σωληνώσεις.

β) Εύκαμπτοι σωλήνες. γ) Αντλίες.

δ) Δεξαμενές αποθήκευσης.

ε) Βοηθητικός εξοπλισμός υπό πίεση.

στ) Μετρητές, μονάδες ελέγχου ανοικτού ή κλειστού κυκλώματος (Process control systems (PLS).

ζ) Μονάδες διανομής (π.χ. διανομέας, μάνικα). η) Διατάξεις ασφαλείας.

θ) Στηρίγματα, συνδέσεις (fittings).

4.  «Πρατήριο Υγροποιημένου – Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (L-CNG)» ή «Πρατήριο L- CNG» ή «Σταθμός ανεφοδιασμού L-CNG», το οποίο εφοδιάζει τροχοφόρα οχήματα με CNG που προέρχεται από LNG και συμμορφώνονται με τον Κανονισμό αριθμ. R110 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ). Ειδικότερα, τα ανωτέρω πρατήρια συμπεριλαμβάνονται στα «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012. Τα πρατήρια αυτά θεωρούνται σταθμοί ανεφοδιασμού κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4439/2016 (Α’ 222).

5.  «Πρατήριο Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) ή/και Υγροποιημένου – Συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου (L-CNG)» ή «Πρατήριο LNG ή/και L-CNG», το οποίο εφοδιάζει τροχοφόρα οχήματα με LNG ή/και CNG που προέρχεται από LNG.

Ανάλογα με τις κατηγορίες καυσίμων που διακινούνται, το «Πρατήριο LNG ή/και L-CNG» κατηγοριοποιείται ως:

α) «Αμιγές πρατήριο LNG ή/και L-CNG», δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, το οποίο ανεφοδιάζει τροχοφόρα οχήματα αποκλειστικά με LNG ή/και με CNG που προέρχεται από LNG.

β) «Μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG», δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσης, το οποίο ανεφοδιάζει τροχοφόρα οχήματα με LNG ή/και με CNG που προέρχεται από LNG και υγρά ή/και εναλλακτικά καύσιμα, υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

6.  «Εναλλακτικά καύσιμα» είναι τα καύσιμα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

7.  «Χαρακτηριστικά στοιχεία αμιγούς πρατηρίου LNG» είναι ο εξοπλισμός και οι σωληνώσεις στις οποίες αποθηκεύεται ή διέρχεται LNG. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι βάνες, βαλβίδες, δεξαμενές αποθήκευσης, αντλίες, διανομείς, συμπιεστές ατμών, εξατμιστές, αεριοποιητές, σημεία πλήρωσης δεξαμενής (offload connection), σημεία σύνδεσης φορητών δεξαμενών, ο ενιαίος φορέας LNG και ο χώρος στάθμευσης βυτιοφόρου LNG.

8.  «Χαρακτηριστικά στοιχεία μικτού πρατηρίου» είναι τα αναφερόμενα ως χαρακτηριστικά αμιγούς πρατηρίου LNG συμπεριλαμβανομένων και αυτών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις για τα κατά περίπτωση παρεχόμενα καύσιμα του μικτού πρατηρίου.

9.      «Περίγραμμα πρατηρίου» είναι η οριακή γραμμή περίφραξης του πρατηρίου, συμπληρωμένη με τη νοητή γραμμή περίφραξης της πρόσοψης του οικοπέδου ή γηπέδου αυτού, παράλληλα προς τον άξονα της οδού και σύμφωνα με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

10.     «Αρμόδια Υπηρεσία» είναι η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

11.     «Λεκάνη απορροής» ή Συλλέκτης διαρροής (Containment)» ορίζεται η περιοχή συγκράτησης διαρροής που περιβάλλεται από υπερυψωμένο όριο (όπως τοιχίο ή ανάχωμα) ή τάφρο για τη συγκράτηση τυχόν διαρροής LNG, εντός αυτού.

12.  «Μονάδες ελέγχου λειτουργίας (PCS)» νοούνται οι κάτωθι δύο (2) εγκαταστάσεις:

α) «Εγκαταστάσεις Μονάδων Ελέγχου» οι οποίες είναι οι μονάδες ελέγχου ανοιχτού ή κλειστού βρόγχου, οι οποίες διατηρούν την σκοπούμενη λειτουργία της εγκατάστασης του πρατηρίου εντός των αποδεκτών ορίων. Χρησιμοποιούνται για μετρήσεις, έλεγχο, λειτουργία, μετάδοση σημάτων, αποθήκευση δεδομένων κλπ.

β) «Εγκαταστάσεις Μονάδων Ασφαλείας» οι οποίες είναι οι μονάδες ασφαλείας που εμποδίζουν τις εγκαταστάσεις να λειτουργούν εκτός των αποδεκτών και ασφαλών συνθηκών λειτουργίας.

13.   «Κινητή δεξαμενή» ή «μεταφερόμενη δεξαμενή» ορίζεται μια συστοιχία κυλινδρικών φιαλών (για το πρατήριο CNG) ή μία φορητή κρυογενική δεξαμενή (για το πρατήριο LNG) προσαρμοσμένη σε φορτηγό ή σε τροχήλατο ρυμουλκούμενο όχημα (trailer), που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

14.   «Κύλινδρος» ή «φιάλη» ορίζεται το δοχείο που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG). Οι φιάλες αποθήκευσης περιέχουν πεπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG. ορίζεται μια συστοιχία κυλινδρικών φιαλών (για το πρατήριο CNG) ή μία φορητή κρυογενική δεξαμενή (για το πρατήριο LNG) προσαρμοσμένη σε φορτηγό ή σε τροχήλατο ρυμουλκούμενο όχημα (trailer), που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη μεταφορά του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή του υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

15.  «Αεριοποιητής» εναλλάκτης θερμότητος, ορίζεται ο εξοπλισμός που αεριοποιεί το LNG και το αποδίδει σε αέρια φάση.

16.   «Διανομείς CNG ή LNG» ορίζονται οι επί μέρους διατάξεις του πρατηρίου (σταθμού ανεφοδιασμού) CNG ή LNG, μέσω των οποίων παρέχεται πεπιεσμένο ή υγροποιημένο φυσικό αέριο σε τροχοφόρα και αποτελούνται από τον διανομέα, τον μετρητή, τον συμπιεστή (αν απαιτείται), τη μάνικα ανεφοδιασμού, τη διάταξη απεμπλοκής και το ακροφύσιο τροφοδοσίας. Οι διανομείς είναι σταθερές μονάδες με προστατευτικό περίβλημα, το οποίο δεν χρειάζεται να ανοίγει για τη λειτουργία τους.

17.   «Διάταξη Απεμπλοκής» (Breakaway) ορίζεται η διάταξη, η οποία όταν ενεργοποιείται, σφραγίζει ακαριαία τα δύο απεμπλεκόμενα άκρα, αποτρέποντας τη διαρροή φυσικού αερίου.

18.   «Διατάξεις Όσμησης» νοείται ο εξοπλισμός για την τροφοδοσία οσμητικής ουσίας στο φυσικό αέριο.

19.  «Δοχείο Εκτόνωσης» νοείται το δοχείο που τοποθετείται πριν το συμπιεστή με σκοπό την απόσβεση των διακυμάνσεων πίεσης του συστήματος.

20.  «Βοηθητικός Εξοπλισμός υπό Πίεση» αποτελείται από τα υπό πίεση εξαρτήματα που είναι αναγκαία για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού του πεπιεσμένου φυσικού αερίου (L-CNG), εξαιρουμένων των σωληνώσεων, μανικών, συμπιεστών, μονάδων διανομής, διατάξεων ασφαλείας και εξαρτημάτων.

21.  «Δεξαμενή» πρατηρίου (σταθμού ανεφοδιασμού) LNG ορίζεται το δοχείο αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου, που τροφοδοτείται μέσω οδικής ή/και σιδηροδρομικής ή/και θαλάσσιας μεταφοράς με ειδικές κρυογενικές δεξαμενές.

22.  «Αέριο από εξάτμιση» ορίζεται το αέριο που παράγεται από την αεριοποίηση του LNG στην δεξαμενή αυτού και σε άλλα σημεία του πρατηρίου (σταθμού ανεφοδιασμού), συμπεριλαμβανομένου του αερίου επιστροφής από τη δεξαμενή του οχήματος τροφοδοσίας.

23.  «Εξωτερική απόσταση ασφαλείας» ορίζεται η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ του πρατηρίου LNG ή/και L-CNG και ενός όμορου χώρου ή κτιρίου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας, πέρα από την απόσταση ασφαλείας, δεν υπάρχει κίνδυνος από τη δημιουργία εκρηκτικής ατμόσφαιρας, εφόσον στις περιοχές έξω από την απόσταση ασφαλείας το κατώτατο εκρηκτικό όριο (LEL) δεν θα ξεπεραστεί.

24.  «Εσωτερική απόσταση ασφαλείας» ορίζεται η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου LNG ή/και L-CNG και μεταξύ καθενός εξ αυτών και του περιγράμματος του εν λόγω πρατηρίου.

Άρθρο 3

Ευρωπαϊκές Οδηγίες, Πρότυπα και Κανονισμοί εγκαταστάσεων και εξοπλισμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)

Οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες, κανονισμοί και αποφάσεις που έχουν εφαρμογή για τους σκοπούς της παρούσας είναι οι εξής:

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία
Εθνική Νομοθεσία
1
2014/35/ΕΕ
Η υπό στοιχεία οικ. 51157//ΔΤΒΝ 1129/17-5-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης» (Β΄ 1425).
2
2014/68/ΕΕ
Η υπό στοιχεία οικ. 19205/ΔΤΒΝ305/11-2-2015 κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του άρθρου 9 της αριθμ. οικ.16289/330/27- 5-1999 (ΦΕΚ Β΄ 987) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, για τη συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με το άρθρο 49 της Οδηγίας 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά» (αναδιατύπωση)» (Β΄ 371).

Η υπό στοιχεία οικ. 74124//ΔΤΒΝ 1431/12-6-2016 υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της

15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών

μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση)» (Β΄ 2278).
3
2010/35/ΕΚ
Η υπ’ αρ. οικ. 12436/706/5-9-2011 κοινή υπουργική απόφαση

«Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 2010 σχετικά με τον μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση και την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/767/ΕΟΚ, 84/525/ΕΟΚ, 84/526/ ΕΟΚ, 84/527/ΕΟΚ και 1999/36/ΕΚ» (Β΄

2039).
4
2006/42/ΕΚ
Το π.δ. 57/2010 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των π.δ. 18/96 και 377/93» (Α΄ 97).
5
2014/30/ΕΕ
Η υπό στοιχεία οικ. 37764/873/Φ342/2-6-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014» (Β΄ 1602).
6
2014/34/ΕΕ
Η υπό στοιχεία οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152/18-5-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση)» (Β΄ 1426).
7
1999/92/EΚ
Το π.δ. 42/2003 «Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 23/57/28-1-2000)» (Α΄ 44).
8
2001/95/EΚ
Η υπό στοιχεία Ζ3/2810/14-12-2004 κοινή υπουργική απόφαση

«Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων – Εναρμόνιση με την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2001/95/ ΕΚ της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (Β΄ 1885).
9
2014/32/EΕ
Η υπό στοιχεία οικ. ΔΠΠ 1418/22-4-2016 κοινή υπουργική απόφαση «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/32/ΕΕ σχετικά με τα «Όργανα μέτρησης» και της Οδηγίας 2015/13/ΕΕ σχετικά με το πεδίο τιμών παροχής υδρομέτρων» (Β΄ 1231).

10
2000/14/EΚ
Η υπ’ αρ. 37393/2028/29-9-2003 υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους» (Β’ 1418).
11
2005/88/ΕΚ
Η υπ’ αρ. 9269/470/2-3-2007 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 37393/2028/2003 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 1418), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις ιης οδηγίας 2005/88/ΕΚ “για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/14/EK για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους” του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2005» (Β’ 286).
12
85/374/EEΚ
Η υπ’ αρ. 15724/31-3-1988 κοινή υπουργική απόφαση «Ευθύνη του παραγωγού για τα ελαττωματικά προϊόντα» (Β’ 230).

Ο ν. 1961/1991 «Για την προστασία του καταναλωτή και άλλες διατάξεις.» (Α’ 132).

Ο ν. 2000/1991 «Για την αποκρατικοποίηση, απλούστευση των διαδικασιών εκκαθάρισης, ενισχύσεως των κανόνων ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις.» (Α’ 206).
13
2014/29/EΕ
Η υπό στοιχεία οικ. 46248/ΔΤΒΝ 1008/27-4-2016 υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης (αναδιατύπωση)» (Β’ 1339).
14
2014/94/ΕΕ
Ο ν. 4439/2016 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» (Α’ 222).

ECE R110-01
Ο Κανονισμός υπ’ αρ. 110 της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (ΟΕΕ/ΗΕ) – Ενιαίες διατάξεις σχετικά με την έγκριση:

Ι Ειδικών εξαρτημάτων των μηχανοκίνητων οχημάτων που χρησιμοποιούν πεπιεσμένο φυσικό αέριο (ΠΦΑ) στο σύστημα προώθησής τους.

II Οχημάτων όσον αφορά την εγκατάσταση ειδικών εξαρτημάτων εγκεκριμένου τύπου για τη χρήση πεπιεσμένου φυσικού αερίου (ΠΦΑ) στο σύστημα προώθησής τους.

88/540/ΕΟΚ
Η Απόφαση του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1988 για τη

σύναψη της σύμβασης της Βιέννης για την προστασία της στιβάδας

του όζοντος και του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
Τα Πρότυπα που έχουν εφαρμογή για τους σκοπούς της παρούσας είναι τα εξής:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΤΥΠΟ
ΤΙΤΛΟΣ
ΕΝ
682
Ελαστομερή στεγανωτικά-Απαιτήσεις για υλικά που χρησιμοποιούνται για στεγάνωση σε σωληνώσεις και εξαρτήματα σωληνώσεων που μεταφέρουν αέριο και υγρούς υδρογονάνθρακες.
Σειρά EN
764
Εξοπλισμός υπό πίεση
ΕΝ
1081
Ελαστικά υλικά πατώματος. Προσδιορισμός της ηλεκτρικής αντίστασης
Σειρά EN
1252
Κρυογενικά δοχεία. Υλικά
ΕΛΟΤ EN
1473
Εγκατάσταση και εξοπλισμός για υγροποιημένο φυσικό αέριο – Σχεδιασμός χερσαίων εγκαταστάσεων
ΕΛΟΤ EN
1594
Υποδομή αερίου – Σωληνώσεις για μέγιστη πίεση λειτουργίας μεγαλύτερη των 16 bar – Λειτουργικές απαιτήσεις
ΕΝ
1626
Κρυογενικά δοχεία. Βάνες για κρυογενικές εφαρμογές
ΕΝ
1998
Eurocode 8: Σχεδιασμός κατασκευών για αντισεισμική προστασία
Σειρά ΕΛΟΤ EN ISO
4126
Διατάξεις ασφάλειας για προστασία έναντι υπερβολικής πίεσης
EN ISO
5817
Συγκόλληση. Σύντηξη-συναρμοσμένων αρμών από χάλυβα, νικέλιο, τιτάνιο και των κραμάτων τους – εξαιρουμένης της συγκόλλησης με ράβδο. Επίπεδα ποιότητας ατελειών
ΕΛΟΤ EN ISO
6976
Φυσικό αέριο- Υπολογισμός της θερμογόνου τιμής, πυκνότητας, σχετικής πυκνότητας και δείκτες Wobbe όπως προκύπτουν από την σύσταση
ΕΝ
10204
Μεταλλικά υλικά. Τύπος εγγράφων επιθεώρησης
ΕΛΟΤ EN ISO
10497
Δοκιμές βαλβίδων – Απαιτήσεις δοκιμών σε συνθήκες φωτιάς
ΕΛΟΤ EN
12065
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για υγροποιημένο φυσικό αέριο – Δοκιμή γαλακτωμάτων αφρού προοριζόμενων για τη δημιουργία αφρού μεσαίας και υψηλής διόγκωσης και κονίας κατάσβεσης πυρκαγιών υγροποιημένου φυσικού αερίου
ΕΛΟΤ EN
12066
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για υγροποιημένο φυσικό αέριο – Δοκιμή μονωτικών επιστρώσεων περιοχών που εκλύουν υγροποιημένο φυσικό αέριο
ΕΝ
12213
Κρυογενικά δοχεία. Μέθοδοι αξιολόγησης απόδοσης της θερμικής μόνωσης

ΕΛΟΤ EN
12308
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (Υ.Φ.Α.) – Δοκιμή καταλληλότητας για παρεμβύσματα για φλαντωτές συνδέσεις που χρησιμοποιούνται σε σωληνώσεις Υ.Φ.Α.
ΕΛΟΤ EN
12327
Υποδομές αερίου – Διαδικασίες δοκιμών πίεσης, εκκίνησης και επανεκκίνησης – Λειτουργικές απαιτήσεις
ΕΛΟΤ EN
12434
Κρυογενικά δοχεία – Κρυογενικοί εύκαμπτοι σωλήνες
ΕΛΟΤ EN ISO
12617
Οδικά οχήματα – Υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) συνδετήρας ανεφοδιασμού – 3,1 Mpa συνδετήρας
ΕΛΟΤ EN ISO
13443
Φυσικό αέριο – Πρότυπες συνθήκες αναφοράς
ΕΝ
13445
Συγκολλημένα δοχεία υπό πίεση
ΕΝ
13463
Μη ηλεκτρικός εξοπλισμός για χρήση σε δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα
ΕΝ
13480
Μεταλλικές εργοστασιακές σωληνώσεις
ΕΝ
13501
Κατηγοριοποίηση δομικών προϊόντων και στοιχείων σε σχέση με την φωτιά
ΕΛΟΤ EN
13645
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός για υγροποιημένο φυσικό αέριο – Σχεδιασμός παράκτιων εγκαταστάσεων χωρητικότητας 5 t έως 200 t
Σειρά EN
13648
Κρυογενικά δοχεία. Διατάξεις ασφαλείας για προστασία έναντι υπερβολικής πίεσης.
ΕΛΟΤ EN ISO
13686
Φυσικό αέριο. Καθορισμός ποιότητας
ΕΛΟΤ EN ISO
13709
Φυγοκεντρικές αντλίες για βιομηχανίες πετρελαίου, πετροχημικών και φυσικού αερίου
ΕΝ
14382
Συσκευές ασφαλείας για πίεση αερίων αναφορικά με πρατήρια – σταθμούς παροχής πεπιεσμένου φυσικού αερίου και εγκαταστάσεις. Συσκευές ασφάλειας διακοπής λειτουργίας αερίου για πίεση εισόδου έως 100 bar
ΕΛΟΤ EN ISO
14532
Φυσικό αέριο – Λεξιλόγιο
Σειρά ΕΛΟΤ EN
14620
Σχεδιασμός και επιτόπια κατασκευή κάθετων, κυλινδρικών χαλύβδινων δεξαμενών με επίπεδη βάση για την αποθήκευση ψυκτικών υγροποιημένων αερίων με θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ 0 °C και -165 °C
EN ISO
15403
Φυσικό αέριο ως συμπιεσμένο καύσιμο για οχήματα.
ΕΛΟΤ EN ISO
16903
Βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου – Χαρακτηριστικά του LNG, που επηρεάζουν το σχεδιασμό και την επιλογή υλικών (ISO 16903: 2015)
ΕΛΟΤ EN ISO
16923
Σταθμοί    ανεφοδιασμού    φυσικού    αερίου    –    CNG                σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων
ΕΛΟΤ EN ISO
16924
Σταθμοί ανεφοδιασμού φυσικού αερίου – Σταθμοί LNG για τον ανεφοδιασμό οχημάτων

ΕΛΟΤ ISO
31000
Διαχείριση της διακινδύνευσης – Κατευθυντήριες οδηγίες
ΕΛΟΤ EN IEC
31010
Διαχείριση διακινδύνευσης – Τεχνικές αξιολόγησης διακινδύνευσης
Σειρά ΕΛΟΤ EN
60079
Εκρήξιμες ατμόσφαιρες
Σειρά IEC
60204
Ασφάλεια μηχανών – Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών
ΕΛΟΤ EN
60529
Βαθμοί προστασίας παρεχόμενης από περιβλήματα (ΚΩΔΙΚΑΣ ΙΡ)
Σειρά EN
61508
Ασφάλεια λειτουργίας των ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών/ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενων συστημάτων σχετιζόμενων με την ασφάλεια
Σειρά IEC
61511
Λειτουργική ασφάλεια – Ενόργανα συστήματα ασφαλείας για τον τομέα βιομηχανικής διεργασίας
Σειρά EN
61643
Διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις που συνδέονται σε δίκτυα χαμηλής τάσης
Σειρά EN
62305
Αντικεραυνική Προστασία
ΕΛΟΤ EN
1127-1
Εκρήξιμες ατμόσφαιρες – Πρόληψη και προστασία από εκρήξεις – Μέρος 1: Βασικές έννοιες και μεθοδολογία
EN ISO
11925-3
Συμπεριφορά σε πυρκαγιά
ΕΛΟΤ
1197
Προστασία κατασκευών από κεραυνούς – Μέρος 1: Γενικές αρχές
ΕΛΟΤ EN ISO
12100
Ασφάλεια μηχανών – Γενικές αρχές σχεδιασμού – Αξιολόγηση διακινδύνευσης και μείωση διακινδύνευσης
EN ISO
12944-7
Βαφές και βερνίκια. Αντιδιαβρωτική προστασία χαλύβδινων κατασκευών με προστατευτικά συστήματα βαφής. Εκτέλεση και επίβλεψη εργασιών βαφής.
ΕΛΟΤ EN
13458-1
Κρυογενικά δοχεία – Σταθερά μονωμένα δοχεία κενού – Μέρος 1: Θεμελιώδεις απαιτήσεις
ΕΛΟΤ EN
13458-2
Κρυογενικά δοχεία – Σταθερά μονωμένα δοχεία κενού – Μέρος 2: Σχεδιασμός, κατασκευή, έλεγχος και δοκιμές
ΕΝ
14197-3
Κρυογενικά δοχεία. Σταθερά τοποθετημένα δοχεία χωρίς μόνωση κενού. Απαιτήσεις λειτουργίας
ΕΛΟΤ EN ISO
15609 1 ως 6
Προδιαγραφή και έγκριση διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών
ΕΛΟΤ EN ISO
15614-1
Προδιαγραφή και έλεγχος καταλληλότητας διαδικασιών συγκόλλησης μεταλλικών υλικών – Δοκιμή διαδικασίας συγκόλλησης – Μέρος 1: Συγκόλληση με τόξο και αέριο για χάλυβες και συγκόλληση με τόξο για νικέλιο και κράματα νικελίου
ISO
21009-1
Cryogenic vessels — Static vacuum-insulated vessels — Part 1: Design, fabrication, inspection, and tests
ΕΛΟΤ EN
21009-2
Κρυογενικά δοχεία – Σταθερά δοχεία μονωμένα με κενό – Μέρος 2:Λειτουργικές απαιτήσεις
ΕΛΟΤ EN ISO
21012
Κρυογενικά δοχεία -Σωλήνες

ΕΛΟΤ EN ISO
21013-3
Κρυογενικά δοχεία – Εξαρτήματα ανακούφισης της πίεσης για κρυογενική λειτουργία- Μέρος 3:Προσδιορισμός διαστασιολόγησης και χωρητικότητας
ΕΛΟΤ EN
21028-1
Κρυογενικά δοχεία – Απαιτήσεις ανθεκτικότητας υλικών σε κρυογενική θερμοκρασία – Μέρος 1: Θερμοκρασίες κάτω από -80 βαθμούς C (ISO/FDIS 21028- 1: 2016)
ΕΛΟΤ EN ISO
24490
Κρυογενικά δοχεία – Αντλίες για κρυογενική χρήση
ΕΝ
292-2
Ασφάλεια εξοπλισμού-Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού- Τεχνικές αρχές και προδιαγραφές
ΕΝ
50110-1
Λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
ΕΝ
50156-1
Ηλεκτρικός εξοπλισμός για κλιβάνους και βοηθητικό εξοπλισμό. Απαιτήσεις του σχεδιασμού εφαρμογής και εγκατάστασης.
Σειρά ΕΛΟΤ HD
60364:2020
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης
ΕΛΟΤ EN ISO
9606-1
Έλεγχος καταλληλότητας συγκολλητών – Συγκόλληση με τήξη – Μέρος 1: Χάλυβες
ISO
ISO 20421-1
Cryogenic vessels — Large transportable vacuum-insulated vessels

— Part 1: Design, fabrication, inspection and testing
ISO
ISO 21011
Cryogenic vessels — Valves for cryogenic service
ISO
ISO 21013-1
Cryogenic vessels — Pressure-relief accessories for cryogenic service — Part 1: Reclosable pressure-relief valves
ISO
ISO 21029-1
Cryogenic vessels — Transportable vacuum insulated vessels of not more than 1 000 litres volume — Part 1: Design, fabrication, inspection and tests
Σειρά ΕΛΟΤ EN ISO
ISO 28921
Βιομηχανικές βαλβίδες – Βαλβίδες απομόνωσης για εφαρμογές χαμηλών θερμοκρασιών
ΕΛΟΤ EN ISO
12241
Θερμομόνωση για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις – Κανόνες υπολογισμού
 

ΕΛΟΤ EN ISO
 

10456
Δομικά υλικά και προίόντα – Υγροθερμικές ιδιότητες –

Πινακοποιημένες τιμές σχεδιασμού και διαδικασίες προσδιορισμού δηλωμένων θερμικών τιμών και τιμών σχεδιασμού
ΕΛΟΤ EN
1991.02
Ευρωκώδικας 1: Δράσεις σε δομήματα – Μέρος 2: Φορτία κυκλοφορίας σε γέφυρες
ΕΛΟΤ EN
1992.01.01
Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
ΕΛΟΤ EN
1992.01.02
Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα – Μέρος 1-2 : Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά
ΕΛΟΤ EN
1993.01.01
Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια
ΕΛΟΤ EN
1993.01.02
Ευρωκώδικας 3: Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα – Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά

 

ΕΛΟΤ EN
 

1994.01.01
Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα – Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για

κτίρια
ΕΛΟΤ EN
1994.01.02
Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα

και σκυρόδεμα – Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός φορέων σε πυρκαγιά
ΕΛΟΤ EN
1998.01
Ευρωκώδικας 8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών – Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτίρια
ΕΛΟΤ EN ISO
9712
Μη καταστροφικοί έλεγχοι – Καταλληλότητα και πιστοποίηση προσωπικού ΜΚΕ
 

ΕΛΟΤ EN
1092-1
Φλάντζες και οι συνδέσεις τους – Κυκλικές φλάντζες για σωλήνες, δικλείδες, ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα, χαρακτηρισμένα με ΡΝ –

Μέρος 1: Χαλύβδινες φλάντζες
ΕΛΟΤ EN
1514.01
Φλάντζες και οι συνδέσεις τους – Διαστάσεις παρεμβασμάτων για φλάντζες χαρακτηρισμένες με ΡΝ – Μέρος 1: Μη μεταλλικά

επίπεδα παρεμβάσματα με ή χωρίς προσθήκες
ΕΛΟΤ EN
12732
Υποδομή αερίου – Συγκολλήσεις χαλύβδινων σωληνώσεων – Λειτουργικές απαιτήσεις
Επιπλέον, οι τεχνικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των πρατηρίων LNG, πληρούν κατ’ ελάχιστον τις απαιτήσεις Προτύπων και Κανονισμών του Παραρτήματος II της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ, όπως αυτό ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το άρθρο 9 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222), στο οποίο αναφέρεται ότι, όπου δεν αναφέρονται υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές, βάσει προτύπων ή άλλων διατάξεων, θα ισχύσουν οι τεχνικές προδιαγραφές που θα εκδοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Άρθρο 4

Χωροταξική θέση και κυκλοφοριακή σύνδεση πρατηρίων LNG και L-CNG

1.  Η ίδρυση και η λειτουργία πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, αμιγούς ή μικτού, καθώς και η μετατροπή λειτουργούντος πρατηρίου, σε μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG, υπό οποιονδήποτε συνδυασμό καυσίμων, επιτρέπεται σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, όπου δεν απαγορεύεται η ίδρυση και η λειτουργία πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, αμιγών ή μικτών.

2.  Για την ίδρυση και λειτουργία μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG και για κάθε είδος καυσίμου πλέον των ανωτέρω, εξετάζονται επιπρόσθετα οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου παροχής των αντίστοιχων καυσίμων κατά περίπτωση.

3.  Για την, κατά περίπτωση, χωροταξική θέση, κυκλοφοριακή σύνδεση (εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές) ή απότμηση – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου (εντός σχεδίου πόλεως περιοχές) σε υπό αδειοδότηση αμιγή ή μικτά, πρατήρια LNG ή/και L-CNG, εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, τα σχεδιαγράμματα του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), όπως αυτά έχουν εκάστοτε τροποποιηθεί και ισχύουν.

4.  Υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), αμιγή ή μικτά, υπό οποιονδήποτε συνδυασμό καυσίμων, που μετατρέπονται σε μικτά πρατήρια LNG ή/και L-CNG, διατηρούν τον υπάρχοντα κόμβο σύνδεσής τους.

5.  Το περιβάλλον της οδού ή οδών έμπροσθεν του πρατηρίου της παρούσας απόφασης, όταν αυτό λειτουργεί τις νυκτερινές ώρες φωτίζεται επαρκώς, σε ακτίνα τουλάχιστον 20 μέτρων από το όρια του πρατηρίου σύμφωνα με την αντίστοιχη μελέτη, τους ισχύοντες Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και τα πρότυπα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Το ανωτέρω αποδεικνύεται από την τεχνική έκθεση και σχέδια που υποβάλλονται κατά την έκδοση της άδειας ίδρυσης.

Άρθρο 5

Καθορισμός ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L-CNG

1.  Οι αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου LNG ή/και άλλων σημείων ή/και κτιρίων ή/και του περιγράμματος του πρατηρίου LNG καθορίζονται στο παράρτημα Β του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO 16924 με θέμα «Σταθμοί ανεφοδιασμού φυσικού αερίου – Σταθμοί LNG για τον ανεφοδιασμό οχημάτων», πλην αυτών που καθορίζονται διαφορετικά στην παρούσα Απόφαση.

2.  Στην περίπτωση αμιγούς πρατηρίου LNG ισχύουν τα εξής:

α) Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των χαρακτηριστικών στοιχείων πρατηρίου LNG, εκτός του σημείου πλήρωσης δεξαμενής και της υπέργειας δεξαμενής από κτίρια – χώρους συνάθροισης κοινού, που χωροθετούνται εντός και εκτός οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου, φαίνονται παρακάτω:

Αριθμός ατόμων στο κτίριο
Ελάχιστη απόσταση κτιρίου εντός οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου
Ελάχιστη απόσταση κτιρίου εκτός οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου
1 ως και 10
10 μέτρα
15 μέτρα
>10
15 μέτρα
30 μέτρα
Πίνακας 1: Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των χαρακτηριστικών στοιχείων πρατηρίου LNG, εκτός του σημείου πλήρωσης δεξαμενής, και της υπέργειας δεξαμενής από κτίρια – χώρους συνάθροισης κοινού, που χωροθετούνται εντός και εκτός οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου.

β) Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ του σημείου πλήρωσης δεξαμενής (offload connection) από κτίρια – χώρους συνάθροισης κοινού, φαίνονται παρακάτω:

Αριθμός ατόμων στο κτίριο
Ελάχιστη απόσταση κτιρίου
1 ως και 9
20 μέτρα (σε περίπτωση ύπαρξης αντλίας εδάφους η απόσταση μειώνεται σε 10 μέτρα)
10 έως και 100
30 μέτρα
>100
50 μέτρα
Πίνακας 2: Ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ του σημείου πλήρωσης δεξαμενής (offload connection) από κτίρια– χώρους συνάθροισης κοινού.

γ) Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β) εφαρμόζονται υπό την προϋπόθεση ότι τα κτίρια χωροθετούνται εκτός των επικίνδυνων περιοχών του πρατηρίου LNG.

δ) Σε περίπτωση που κατασκευαστεί πυράντοχος τοίχος με δείκτη πυραντίστασης (Δ.Π.) τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτά της ώρας, μεταξύ των υπέργειων δεξαμενών αποθήκευσης LNG και των ορίων του γηπέδου ή οικοπέδου αυτού, οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας δύνανται να μειωθούν. Ο πυράντοχος τοίχος πυραντίστασης τουλάχιστον 1 ώρας έχει ελάχιστο ύψος ίσο με μισό (0,5) μέτρο μεγαλύτερο από το μέγιστο ύψος του εξοπλισμού LNG, έτσι ώστε να περιορίζεται τυχόν διαρροή του υπόψη καυσίμου.

ε) Ισχύουν επίσης οι παρακάτω αποστάσεις ασφαλείας:

εα) Σημείο πλήρωσης δεξαμενής (offload connection) LNG από το εξωτερικό κέλυφος δεξαμενής αποθήκευσης LNG: έξι (6) μέτρα (εάν κατασκευαστεί πυράντοχος τοίχος με δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτά της ώρας ή εάν η δεξαμενή αποθήκευσης LNG έχει δείκτη πυραντίστασης τουλάχιστον εξήντα (60) λεπτών, σε τιμή θερμικής ακτινοβολίας δεκαπέντε (15) Kw/m2, η απόσταση μειώνεται σε 0,5 ως 6 μέτρα).

εβ) Ανεφοδιαζόμενο όχημα από εξωτερικό κέλυφος δεξαμενής αποθήκευσης LNG: τέσσερα

(4) μέτρα.

εγ) Δεξαμενές ή κύλινδροι καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων ουσιών ή των ατμών τους ή προβολή σημείων εξαέρωσης αυτών επί οριζοντίου επιπέδου από εξωτερικό κέλυφος δεξαμενής αποθήκευσης LNG: πέντε (5) μέτρα.

εδ) Όριο οικοπέδου ή γηπέδου πρατηρίου LNG από εξωτερικό κέλυφος δεξαμενής αποθήκευσης LNG: τρία (3) μέτρα.

εε) Όριο οικοπέδου ή γηπέδου πρατηρίου LNG από στόμιο πλήρωσης δεξαμενής αποθήκευσης LNG: τρία (3) μέτρα.

εστ) Χαρακτηριστικά στοιχεία πρατηρίου LNG από εναέριες γραμμές/καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τάσης άνω 600 Volt: δέκα (10) μέτρα, μετρούμενη μεταξύ των προβολών επί οριζοντίου επιπέδου.

εζ) Δεξαμενές ή κύλινδροι καυσίμων ή άλλων εύφλεκτων ουσιών ή των ατμών τους ή προβολή σημείων εξαέρωσης αυτών επί οριζοντίου επιπέδου από σημείο πλήρωσης δεξαμενής (offload connection) LNG: πέντε (5) μέτρα.

εη) Διανομέας LNG από κτίρια εντός οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου LNG: έξι (6) μέτρα. Στην περίπτωση που το κομβίο ασφαλείας περιορίζει την ακούσια απόρριψη LNG σε λιγότερο από εξήντα δευτερόλεπτα (60sec) η απόσταση μειώνεται σε τρία (3) μέτρα, σύμφωνα με το παρ. Β του προτύπου 16924:2018.

εθ) Απόσταση μεταξύ κελύφους υπέργειων δεξαμενών αποθήκευσης LNG,: ενάμισι (1,5) μέτρο.

στ) Η ελάχιστη απόσταση ασφαλείας μεταξύ υπόγειων δεξαμενών είναι τεσσεράμισι (4,5) μέτρα.

ζ) Οι ελάχιστες αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ των υπόγειων δεξαμενών αποθήκευσης LNG και κτιρίων ή ορίων οικοπέδων στα οποία δύναται να κατασκευαστούν κτίρια, είναι οι κάτωθι:

ζα) Τεσσεράμισι (4,5) μέτρα για χωρητικότητα δεξαμενής κάτω των δέκα (10) κυβικών μέτρων.

 

ζβ) Επτάμισι (7,5) μέτρα για χωρητικότητα δεξαμενής από δέκα (10) κυβικά μέτρα και πάνω.

η) Οι υπόγειες δεξαμενές αποθήκευσης LNG τοποθετούνται με κατάλληλο τρόπο και οι μεταξύ τους αποστάσεις προσαυξάνονται, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική ψύξη του εδάφους και της θεμελίωσης. Η εν λόγω απαίτηση προϋποθέτει τον υπολογισμό της θερμοκρασίας μεταξύ όμορων υπόγειων δεξαμενών αποθήκευσης LNG.

θ) Χωρητικότητα δεξαμενής νοείται η χωρητικότητά της σε νερό. Οι αποστάσεις μετρούνται μεταξύ προβολών επί οριζοντίου επιπέδου.

3.  Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG ισχύουν τα εξής:

Πλέον των αποστάσεων των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, διακρίνονται δύο (2) κατηγορίες ελάχιστων αποστάσεων ασφαλείας:

α) Ελάχιστες εσωτερικές αποστάσεις ασφαλείας, ήτοι ελάχιστη απόσταση ασφαλείας πέντε (5) μέτρων, μεταξύ:

αα) των χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων LNG και των, κατά περίπτωση, χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων υγρών και εναλλακτικών καυσίμων, υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

αβ) του περιγράμματος του πρατηρίου και των χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων LNG και των, κατά περίπτωση, χαρακτηριστικών στοιχείων των εγκαταστάσεων υγρών και εναλλακτικών καυσίμων, υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών.

β) Ελάχιστες εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας.

βα) Περίπτωση μικτού πρατηρίου LNG που περιλαμβάνει LPG: Λαμβάνονται υπόψιν οι ελάχιστες εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας που ισχύουν από τις σχετικές διατάξεις, για τις εγκαταστάσεις υγραερίου (LPG), της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) ή της υπ΄ αρ. 46885/3403/2012 (Β΄ 2927) υπουργικής απόφασης, σε περίπτωση που έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω απόφαση πρόσθετα προστατευτικά μέτρα για τη μείωση της ελάχιστης απόστασης ασφαλείας μικτών και αμιγώς υγραερίου πρατηρίων.

ββ) Περίπτωση μικτού πρατηρίου LNG που περιλαμβάνει υγρά καύσιμα αλλά όχι LPG: Λαμβάνονται υπόψιν οι ελάχιστες εξωτερικές αποστάσεις ασφαλείας, που ισχύουν από τις σχετικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28) ή την παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α΄ 208), όπως ισχύει σε περίπτωση που εφαρμόσουν και εγκαταστήσουν τα ειδικά μέτρα και συσκευές, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις α΄ έως και στ΄ του άρθρου 25 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

4.  Στην περίπτωση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου που περιλαμβάνει εξοπλισμό L-CNG για το τμήμα της εγκατάστασης που διέρχεται ή αποθηκεύεται CNG λαμβάνονται υπόψη οι αποστάσεις ασφαλείας της υπ΄ αρ 93067/1083/2018 (Β΄ 5661) κοινής υπουργικής απόφασης. Ο θερμαντήρας υψηλής πίεσης, οι αντλίες υψηλής πίεσης και η διάταξη όσμησης θεωρούνται χαρακτηριστικά στοιχεία εγκατάστασης CNG και ισχύουν οι αποστάσεις ασφαλείας που ορίζονται στην υπ΄αρ. 93067/1083/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 5661). Οι αεριοποιητές θεωρούνται χαρακτηριστικά στοιχεία πρατηρίου CNG και LNG και ισχύουν οι μέγιστες αποστάσεις ασφαλείας που προβλέπονται στην παρούσα και στην υπ΄αρ. 93067/1083/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 5661).

5.  Σε όλες τις περιπτώσεις τηρούνται τα οριζόμενα στον Πίνακα 15 της παρ. 6.9 του άρθρου 6 των Γενικών Διατάξεων του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80).

6.  Οι ζώνες ATEX δεν εκτείνονται εκτός του περιγράμματος του πρατηρίου LNG ή/και L- CNG.

Άρθρο 6

Κτιριακές εγκαταστάσεις αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L-CNG

1.  Σε αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG επιτρέπεται η δημιουργία των παρακάτω κτιρίων:

α) Κτίριο πρατηρίου. Ως κτίριο πρατηρίου, για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, νοείται κάθε κτιριακή εγκατάσταση με χρήση γραφείου – κατάστημα της επιχείρησης του πρατηρίου. Το κτίριο του πρατηρίου έχει εσωτερική ωφέλιμη επιφάνεια τουλάχιστον τριάντα (30) τετραγωνικά μέτρα.

β) Κτίρια συνοδά της κύριας λειτουργίας, όπως αυτά καθορίζονται με την ισχύουσα νομοθεσία.

γ) Αποθήκη βοηθητικού εξοπλισμού της εγκατάστασης του πρατηρίου, η οποία πληροί γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδομικών κανονισμών προβλεπόμενους τεχνικούς όρους, ενώ η μέγιστη συνολική επιφάνεια της οποίας δεν περιορίζεται.

δ) Ειδικό χώρο υγιεινής που περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο (2) αποχωρητήρια (ανδρών – γυναικών) και νιπτήρες, αριθμού αναλόγου με το μέγεθος της εγκατάστασης. Ο συγκεκριμένος ειδικός βοηθητικός κτιριακός χώρος πληροί γενικώς τους υπό των σχετικών οικοδομικών κανονισμών προβλεπόμενους τεχνικούς όρους, καθώς επίσης και αυτούς για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, η δε αρχιτεκτονική εμφάνιση αυτών είναι άρτια και σύμφωνος προς το περιβάλλον, ενώ η μέγιστη συνολική επιφάνειά του δεν περιορίζεται.

ε) Πλυντήριο ή/και λιπαντήριο οχημάτων ή/και συνεργείο υγρών και αερίων καυσίμων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την αδειοδότησή τους.

2.   Τα κτίρια των πρατηρίων έχουν οροφή, δάπεδα και τοιχοποιία από άκαυστα υλικά. Στα κτίρια υπάρχει επαρκής φυσικός αερισμός.

3.    Η δημιουργία των κτιρίων των περιπτώσεων α, γ, και δ της παραγράφου 1 είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 7

Υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίων LNG ή/και L-CNG

Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου LNG ή/και L- CNG, οι προϋποθέσεις για τον ορισμό του, η εμπειρία του, το επίπεδο γνώσεών του, η επαγγελματική του εκπαίδευση, ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο της διδακτέας ύλης, η κατάλληλα πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή διενέργειας αυτής καθορίζονται στην απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της παρούσης και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω αναφερόμενης κοινής υπουργικής απόφασης, ισχύουν τα αναφερόμενα της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4439/2016 (Α΄ 222).

Άρθρο 8

Μέτρα και μέσα Πυροπροστασίας πρατηρίων LNG ή/και L-CNG

1.  Επιπρόσθετα των απαιτήσεων που θέτει ο εκάστοτε ισχύων κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων για την απομείωση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς και εξάπλωσης αυτής, πρέπει να τηρούνται τα κάτωθι μέτρα προληπτικής πυροπροστασίας, που εξειδικεύονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των συσκευών και τους ειδικούς κανονισμούς. Επιπροσθέτως των κάτωθι αναφερόμενων προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας, επιβάλλεται η λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποσκοπεί στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. Τα προληπτικά μέτρα πυροπροστασίας που λαμβάνονται για την αποτροπή του κινδύνου πυρκαγιάς κατά τη λειτουργία αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG είναι τα εξής:

α)   Σε   εμφανείς   θέσεις   του   πρατηρίου   τοποθετούνται   πινακίδες   με   τη   φράση

«ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ, ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ

ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΑΣ», καθώς και τον αριθμό τηλεφώνου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

β) Απαγορεύεται να αποθηκεύονται στους χώρους του πρατηρίου LNG οποιασδήποτε μορφής εύφλεκτα υλικά, όπως: δοχεία με καύσιμα ή κενά δοχεία καυσίμων κλπ.

γ) Απαγορεύεται η χρήση θερμαστρών πετρελαίου, ή ηλεκτρικής πυράκτωσης, ή υγραερίου ή φλόγας γενικά για τη θέρμανση του κτιρίου του πρατηρίου.

δ) Εύφλεκτα σκουπίδια τοποθετούνται σε σκεπασμένα μεταλλικά δοχεία και η αποκομιδή τους πραγματοποιείται σε τακτική βάση, τα δε δάπεδα διατηρούνται καθαρά και ελεύθερα από λάδια και γράσα.

ε) Ο εκμεταλλευτής ή ο υπάλληλος του πρατηρίου ή το εξουσιοδοτημένο προσωπικό επιβλέπει τη διάταξη του πρατηρίου. Σε περίπτωση κάποιου τεχνικού προβλήματος ειδοποιείται αμέσως το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό της υπηρεσίας συντήρησης (service). Επίσης, απομακρύνονται αμέσως διάφορα εύφλεκτα υλικά που ενδέχεται να συσσωρεύονται τυχαία στα όρια του πρατηρίου.

στ) Τα ηλεκτρικά μηχανήματα, οι αγωγοί, τα φωτιστικά σώματα, οι διακόπτες, οι κινητήρες και οι συμπιεστές, που βρίσκονται στο χώρο του πρατηρίου, όπου είναι πιθανή η συσσώρευση εύφλεκτων αερίων, είναι εξοπλισμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ζωνών κινδύνου έκρηξης.

ζ) Απαγορεύεται ο ανεφοδιασμός των οχημάτων όταν ο κινητήρας τους βρίσκεται σε λειτουργία.

η) Όλο το προσωπικό του πρατηρίου γνωρίζει καλά τη χρήση των πυροσβεστικών μέσων.

θ) Τα μέσα πυρόσβεσης λειτουργούν καλώς και ελέγχονται και συντηρούνται σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

ι) Ανάρτηση πινακίδων σε εμφανή σημεία της επιχείρησης-εγκατάστασης, με οδηγίες πρόληψης πυρκαγιάς και τρόπους ενέργειας του προσωπικού σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιάς.

2.  Τα ενεργητικά μέσα πυροπροστασίας που λαμβάνονται σε αμιγή ή μικτά πρατήρια LNG ή/και L-CNG είναι τα παρακάτω:

α) Κοντά σε κάθε διανομέα επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης κατασβεστικής ικανότητας κατ’  ελάχιστον 21Α-113Β-C.

β) Ανά τρεις (3) συμπιεστές (CNG) επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης κατασβεστικής ικανότητας κατ’ ελάχιστον 34Α-144Β-C. Σε καμία περίπτωση ο συνολικός αριθμός των φορητών πυροσβεστήρων των παρ. 2α και 2β δεν πρέπει να είναι μικρότερος από δύο (2) για κάθε αμιγές ή μικτό πρατήριο (σταθμός ανεφοδιασμού) υγροποιημένου ή/και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (L-CNG).

γ) Σε κάθε πρατήριο της παρούσας απόφασης επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ονομαστικού φορτίου (γόμωσης) 25 Kg κατασβεστικής ικανότητας ΙΒ.

δ) Στα πρατήρια L-CNG επιβάλλεται επιπλέον η τοποθέτηση ενός (1) τροχήλατου πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης ονομαστικού φορτίου (γόμωσης) 50Kg κατασβεστικής ικανότητας ΙΙΒ για αποθηκευτική ικανότητα από 50 κυβικά μέτρα μέχρι 50 τόνους.

3.   Για τα αμιγή ή μικτά πρατήρια LNG ή/και L-CNG επιβάλλεται η σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας από τον κατά το νόμο αρμόδιο μηχανικό, η οποία κατά το μέρος που αφορά την ενεργητική πυροπροστασία υποβάλλεται προς έγκριση στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, και η έκδοση πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας. Η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έγκριση της μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας, την έκδοση του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας, που προβλέπεται στο άρθρο 13 της παρούσας, ως ένα εκ των δικαιολογητικών για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου, η χρονική διάρκεια ισχύος του, η διαδικασία ανανέωσής του, η διαδικασία ελέγχου των εγκαταστάσεων του πρατηρίου, καθώς και οι κυρώσεις που επιβάλλονται στις περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων, καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄5519).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΜΙΓΟΥΣ Ή ΜΙΚΤΟΥ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (LNG)

Άρθρο 9

Πρατήρια LNG ή/και L-CNG ιδιωτικής χρήσεως

1.  Ως αμιγές πρατήριο LNG ή/και L-CNG ιδιωτικής χρήσης, ή ως μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG και υγρών καυσίμων ή/και CNG ιδιωτικής χρήσης, ορίζεται το πρατήριο LNG, το οποίο, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει το δικαίωμά εκμετάλλευσής του, το χρησιμοποιεί για να ανεφοδιάζει με LNG ή/και L-CNG ή με LNG ή/και L-CNG και άλλα καύσιμα, αντιστοίχως, τροχοφόρα οχήματα, τα οποία είτε:

α) ανήκουν σε αυτό, όπως αποδεικνύεται από τις άδειες κυκλοφορίας τους,

β) χρησιμοποιούνται από αυτό, με συμβάσεις μακροχρόνιας μίσθωσης όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις με σχετική υπεύθυνη δήλωση,

γ) είναι μισθωμένα με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής μίσθωσης (LEASING), όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές συμβάσεις με σχετική υπεύθυνη δήλωση,

δ) είναι μεν ιδιόκτητα οχήματα στελεχών ή υπαλλήλων του νομικού προσώπου, αλλά η επιχείρηση, υπό μορφή bonus, επιτρέπει την τροφοδοσία αυτών άνευ ανταλλάγματος, το οποίο αποδεικνύεται με έγγραφο της επιχείρησης,

ε) είναι αυτοκίνητα δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως που ανήκουν μεν κατά κυριότητα, νομή και κατοχή σε διάφορους μεταφορείς αυτοκινητιστές, όμως με βάση σχετική σύμβαση, κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι εκμισθωμένα για να διενεργούν μεταφορές για λογαριασμό του προσώπου που έχει το ιδιωτικό πρατήριο.

2.  Τα εν λόγω πρατήρια ιδρύονται εντός του ιδιοκτήτου ή μισθωμένου χώρου (περιβόλου) των εγκαταστάσεων των φυσικών ή νομικών προσώπων.

3. Ιδρύεται αμιγές πρατήριο LNG ή/και L-CNG ιδιωτικής χρήσης εφόσον ο εκμεταλλευτής του διαθέτει, με έναν από τους τρόπους της παραγράφου 1 του παρόντος:

α) τουλάχιστον πέντε (5) τροχοφόρα οχήματα που ανεφοδιάζονται με LNG, προκειμένου για εγκατάσταση LNG, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων διπλού καυσίμου, ένα εκ των οποίων είναι το LNG.

β) τουλάχιστον πέντε (5) τροχοφόρα οχήματα, που ανεφοδιάζονται με CNG, προκειμένου για εγκατάσταση L- CNG, συμπεριλαμβανομένων οχημάτων διπλού καυσίμου, ένα εκ των οποίων είναι το CNG.

4.Ιδρύεται μικτό πρατήριο LNG ή / και L-CNG και υγρών καυσίμων ή/και CNG ιδιωτικής χρήσης, ή μετατρέπεται υφιστάμενο αμιγές ή μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων ή/και CNG ιδιωτικής χρήσης σε μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG ιδιωτικής χρήσης, εφόσον ο εκμεταλλευτής του διαθέτει, με έναν από τους τρόπους της παραγράφου 1 του παρόντος:

α) τουλάχιστον πέντε (5) τροχοφόρα οχήματα της περ. α της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, προκειμένου για εγκατάσταση LNG,

β) τουλάχιστον πέντε (5) τροχοφόρα οχήματα, της περ. β της παρ. 3 του παρόντος άρθρου, προκειμένου για εγκατάσταση L- CNG ή/και CNG,

γ) περισσότερα των είκοσι (20) τροχοφόρα οχήματα που κινούνται με υγρά καύσιμα, προκειμένου για εγκατάσταση υγρών καυσίμων.

5.  Απαγορεύεται η εξυπηρέτηση οχημάτων από ιδιωτικά πρατήρια LNG ή/και L-CNG, πέραν των από τις ανωτέρω περιπτώσεις, με ποινή την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας σε περίπτωση παραβίασης των ανωτέρω προϋποθέσεων.

6.  Σε περίπτωση που τα εξυπηρετούμενα αυτοκίνητα μειωθούν κάτω του, κατά περίπτωση, ελάχιστου επιτρεπόμενου αριθμού, ο εκμεταλλευτής του ιδιωτικού πρατηρίου LNG ή/και L- CNG ενημερώσει την αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, για να ανακληθεί προσωρινά η άδεια λειτουργίας του και να σφραγιστούν οι εγκαταστάσεις του.

7.  Στα πρατήρια LNG ή/και L-CNG ιδιωτικής χρήσης, επιτρέπεται εκτός από τα οχήματα των εκμεταλλευτών να εξυπηρετούνται χωρίς αριθμητικό περιορισμό και τα οχήματα που αναφέρονται κατά περίπτωση ως ακολούθως:

α) Στα πρατήρια γεωργικών συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, γεωργικά μηχανήματα και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν στα μέλη αυτών και έχουν άδεια κυκλοφορίας για εξυπηρέτηση των αναγκών του συνεταιρισμού ή της ένωσης.

β) Στα πρατήρια συνεταιρισμών επαγγελματιών αυτοκινητιστών, εφόσον αυτά επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης, τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης και επιβατικά δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα που ανήκουν στα μέλη του συνεταιρισμού και που η χρήση τους παρέχει στα μέλη αυτά το δικαίωμα συμμετοχής στο συνεταιρισμό.

γ) Στα πρατήρια Κοινού Ταμείου Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) ή Συνεταιρισμών ΚΤΕΛ, εφόσον αυτά επιτρέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τα λεωφορεία δημόσιας χρήσης και αυτοκίνητα των μετόχων αυτών, που είναι ενταγμένα στο ΚΤΕΛ ή τον Συνεταιρισμό ΚΤΕΛ για εξυπηρέτηση των αναγκών του ΚΤΕΛ.

8.    Η εγκατάσταση των πρατηρίων LNG ή/και L-CNG ιδιωτικής χρήσεως πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας που αναφέρονται σε θέματα ασφάλειας, ενώ οι σχετικές άδειες χορηγούνται κατόπιν υποβολής των δικαιολογητικών, των άρθρων 12, 13 (πλην των περιπτώσεων η΄ και ι΄ της παρ. 1) και 14 (πλην των περιπτώσεων στ΄ και ζ΄ της παρ. 1) της παρούσας.

9.  Στο χώρο των πρατηρίων της υπόψη κατηγορίας και σε εμφανές σημείο αναρτώνται δύο πινακίδες, διαστάσεων τουλάχιστον 1,00 μ. x 0,50 μ. και επί των οποίων αναγράφεται η ένδειξη: «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΊΑΣ (αναγράφεται η επιχείρηση) ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ». Η μη εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης επισύρει ποινή προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της αδείας λειτουργίας του πρατηρίου.

10.   Για τα ιδιωτικά πρατήρια LNG ή/και L-CNG ισχύουν οι κατά περίπτωση καυσίμου κείμενες διατάξεις για την εφαρμογή του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών – εκροών.

11.   Επιτρέπεται στα ιδιωτικά πρατήρια LNG ή/και L-CNG η δημιουργία πλυντηρίου ή/και λιπαντηρίου οχημάτων ή/και συνεργείου υγρών και αερίων καυσίμων, για τα οχήματα που εξυπηρετεί το ιδιωτικό πρατήριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την αδειοδότησή τους.

Άρθρο 10

δικαιούμενοι άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αμιγών ή μικτών πρατηρίων παροχής (LNG)

1.    Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων LNG ή/και L-CNG, αμιγών ή μικτών, χορηγούνται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2.   Τα φυσικά πρόσωπα ή μέλη εταιρειών που δικαιούνται χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων LNG ή/και L-CNG, είναι όσα δικαιούνται άδεια ίδρυσης ή λειτουργίας

«Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

3.  Τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L-CNG, οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το όριο ενηλικίωσης.

Άρθρο 11

Αρμόδιες υπηρεσίες για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αμιγών ή μικτών πρατηρίων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG)

Αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αμιγών ή μικτών πρατηρίων LNG ή/και L-CNG είναι οι οικείες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών της χώρας. Οι ίδιες Υπηρεσίες είναι επίσης υπεύθυνες και για την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της άδειας λειτουργίας τους και σφράγιση των εγκαταστάσεών τους, κατά περίπτωση εγκατάστασης.

Άρθρο 12

Άδεια ίδρυσης αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG.

1.   Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα Αρχή τα εξής:

α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου του υπό ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG οι συντεταγμένες στο οποίο θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87). Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο ή γήπεδο του υπό ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, οι διαστάσεις των πλευρών του, η θέση του με τα πλάτη των οδών, οι θέσεις του κτιρίου, των δεξαμενών ή κυλίνδρων και των αντλιών και διανομέων, του σημείου πλήρωσης δεξαμενής ή κυλίνδρου, καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι θέσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων του υπό ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής LNG ή/και L-CNG καθώς και όλες οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 5 της παρούσας. Στην περίπτωση που το αμιγές ή μικτό πρατήριο γειτνιάζει με περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον και την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά (αρχαιολογικοί χώροι / μνημεία, περιοχές Natura κλπ) απαιτείται η γνωμοδότηση του αρμόδιου φορέα.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i)     Κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄183).

ii)    Έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG.

ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i)   Κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/ 2013 (Α΄183).

ii)   Το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG .

δ) Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης, μηχανικού με το εξής περιεχόμενο:

«i) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις περί χρήσεων γης.

ii)    Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης για την περίπτωση αμιγούς πρατηρίου LNG ή/και L-CNG και στην περίπτωση μικτού πρατηρίου, ότι πληρούνται επιπλέον και οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ. 1224/1981 ή του β.δ. 465/1970, ή/και του π.δ. 595/1984 ή/και της 93067/1083/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 5661), κατά περίπτωση καυσίμου.

iii)   Για τη μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ISO 16924, καθώς και των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών.

iv)   Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση και λειτουργία της οδού ή των οδών έμπροσθεν του αμιγούς ή του μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, η υπ’ αριθ. [αριθμός] αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για χορήγηση έγκρισης απότμησης – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου ή έγκρισης εισόδου – εξόδου ή έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης, κατά περίπτωση».

ε) Σχέδιο, σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των λοιπών βοηθητικών κτισμάτων, τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής LNG ή/και L-CNG, του βοηθητικού εξοπλισμού, των τυχόν φορητών μέσων αποθήκευσης CNG ή/και κυλίνδρων CNG, των δεξαμενών LNG, της τυχόν «ενιαίας μονάδας», του χώρου στάθμευσης βυτιοφόρου LNG, της διάταξης μέτρησης της εταιρείας διανομής στην περίπτωση που προβλέπεται, της διαμόρφωσης της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης – υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου με την ή τις οδούς, καθώς και της σήμανσης των παραπάνω.

στ) Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, συνοδευόμενο από φάκελο των Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν στις,

εκτός των κτιρίων του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, εγκαταστάσεις. Στο σχέδιο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις:

Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, τυχόν σωληνώσεων λοιπών καυσίμων (για περίπτωση μικτού πρατηρίου), σωληνώσεων LNG, σωληνώσεων πλήρωσης μέσων αποθήκευσης, δεξαμενές υγρών καυσίμων, υγραερίου, CNG, LNG (για περίπτωση μικτού πρατηρίου), δίκτυα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός και γείωση), καθώς και σχέδιο κατανομής αντιεκρηκτικών ζωνών του πρατηρίου.

ζ) Σχέδιο λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού:

αα) Κάτοψη – τομή, που δείχνει όλα τα κτίσματα του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου, τις ακριβείς διαστάσεις τους, καθώς και το είδος κατασκευής των τοίχων, δαπέδων οροφής και των τυχόν υπαρχόντων διαχωρισμάτων.

ββ) Σχέδια δεξαμενών LNG ή/και μέσων αποθήκευσης CNG, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσης ή/και της υπ΄ αρ. 93067/1083/2018 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 5661) (για περίπτωση L-CNG ή μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις CNG), ή/και σχέδια δεξαμενών υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) και β.δ. 465/1970 (Α΄ 150) (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων), ή/και δεξαμενών υγραερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του π.δ. 595/1984 (Α΄ 218) (για περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγραερίου).

γγ) Σχέδια λεπτομερειών και προδιαγραφές για τις λοιπές εγκαταστάσεις LNG ή/και L-CNG για την περίπτωση αμιγούς πρατηρίου LNG ή/και L-CNG , ή/και υγρών καυσίμων, υγραερίου και CNG (αεροσυμπιεστής, ανυψωτικά μηχανήματα, αυτόματα μηχανήματα πλύσης, βορβοροσυλλέκτης κ.λπ.), για την περίπτωση μικτού πρατηρίου LNG, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στο π.δ. 1224/1981 (Α΄ 303) ή στο β.δ. 465/1970 (Α΄ 150), ή/και στο π.δ. 595/1984 ή/και στην υπ΄ αρ. 93067/1083/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 5661).

η) Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επιμέρους εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που εγκαθίστανται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμοί βάσει των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν και τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.

θ) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ι) Παράβολο τριάντα (30) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των αντλιών ή διανομέων καθώς και παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

κ) Την υπεύθυνη δήλωση του αρ. 5 της υπ΄ αρ. 172058/17-2-2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 354), το φάκελο Κοινοποίησης, την Πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων (ΠΠΜΑ) και τα λοιπά δικαιολογητικά σε περίπτωση που η εγκατάσταση εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω κ.υ.α. Στην περίπτωση αυτή, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται μετά τη θεώρηση του φακέλου Κοινοποίησης ενώ τα διαστήματα της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,

προσαυξάνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρ. 6 της υπ΄ αρ. 172058/17-2- 2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 354).

2.     Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση των δικαιολογητικών της παραγράφου 1. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που είτε το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, είτε το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

3. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή, καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.

4.  Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά των εγκεκριμένων σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης, και στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του ιδρυόμενου πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου. Επίσης, η άδεια ίδρυσης χωρίς τα σχέδια που τη συνοδεύουν, κοινοποιείται και στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.

5. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, εφόσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής της οικοδομής ή των εγκαταστάσεων ή της πλατείας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά α΄ γ΄ δ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για διάστημα ίσο με το διάστημα που υπήρχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρθρο 13

Άδεια λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG

1.  Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου παροχής LNG ή/και L-CNG της παρούσας απόφασης, υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία πριν την λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.

β) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή έγκριση εισόδου – εξόδου ή έγκριση απότμησης- υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, από την αρμόδια για τη συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου υπηρεσία, συνοδευόμενη και από τη βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή είσοδος – έξοδος ή απότμηση – υποβιβασμός στάθμης πεζοδρομίου, για την είσοδο – έξοδο των οχημάτων από/ προς την οδό και προς/από το υπόψη αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG, εκτελέσθηκε καλώς.

γ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας που χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία. δ) Οικοδομική άδεια.

ε) Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ Φ2-1617/2010 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1980), για τα καύσιμα που αναφέρονται σε αυτήν, που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου κάθε δεξαμενής.

στ) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης, από κατάλληλα Διαπιστευμένο Φορέα, των δεξαμενών, των σωληνογραμμών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

ζ) Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης, στην περίπτωση που το αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG είναι εντός του δικτύου της εταιρίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης και στο χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο.

η) Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ / ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3151).

θ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, στην οποία δηλώνονται τα εξής:

«i) Στην περίπτωση αμιγούς πρατηρίου LNG ή/και L-CNG : Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG : τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσης, καθώς και κατά περίπτωση κατηγορίας καυσίμου, της υπ΄ αρ. 93067/1083/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 5661), του π.δ. 595/1984, όπως ισχύουν και τα τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές του π.δ. 1224/1981 ή του β.δ. 465/1970.

ii)    Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του Διαπιστευμένου Φορέα, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στο φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται.

iii)   Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L- CNG έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά Πρότυπα, Κανονισμούς και Οδηγίες.

iv)    Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από

τα ισχύοντα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος».

ι) Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών (για τη περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις διάθεσης υγρών καυσίμων) και του μηχανικού σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 40534/4859/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄2041), στις οποίες δηλώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος εισροών – εκροών για την περίπτωση των δεξαμενών και αντλιών-διανομέων υγρών καυσίμων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργασίμων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται.

ια) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.

ιβ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου Φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση και πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης και αντίστοιχων δοκιμών που εκδίδονται από τους κατασκευαστές του εξοπλισμού, σύμφωνα με το ΕΝ 10204/2004.

ιγ) Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Δ3/14858/1993 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 477) και την υπό στοιχεία 14165/Φ.17.4/373/1993 υπουργική απόφαση (Β΄ 673) για τη περίπτωση πρατηρίου υγροποιημένου ή/και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (L-CNG), που περιέχει και εγκαταστάσεις υγραερίου (LPG) και Πιστοποιητικό Πνευματικής Δοκιμής ή/και Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμής, σύμφωνα με την παρ. 18.1 του προτύπου ISO 16924 ή/και την υπ΄ αρ. οικ. 93067/1083/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 5661) για την περίπτωση πρατηρίου LNG ή/και L-CNG.

ιδ) Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη μελέτη.

ιε) Πιστοποιητικό διαπιστευμένου Φορέα (third party inspection), αναφορικά με τη συμμόρφωση των εγκαταστάσεων του πρατηρίου με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα του άρθρου 3 της παρούσας.

ιστ) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

2.     Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της παραγράφου 1, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν επιτρέπει τη λειτουργία της δραστηριότητας και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που έως και το πέρας των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που είτε το διάστημα των τριάντα

(30) εργασίμων ημερών, είτε το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο

περιορισμό. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

3. Σε περίπτωση που ένα αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτησή του, συνυποβάλλονται, εκτός των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i)  κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄183),

ii)   έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου,

iii)   οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG , είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις πρατηρίου LNG και στη χωρητικότητα των δεξαμενών LNG και των δεξαμενών και μέσων αποθήκευσης καυσίμων.

ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i)    κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄183),

ii)  ότι το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG

iii)   οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG , είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών LNG και των δεξαμενών και μέσων αποθήκευσης καυσίμων.

Εφόσον η αδειοδοτούσα αρχή εντός του προαναφερόμενου διαστήματος των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο. Εφόσον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί άδεια λειτουργίας στο νέο πρόσωπο. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Αν μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυποβολής. Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο

ενδιαφερόμενος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

4.  Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών από την αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός δεκαπέντε

(15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Αν μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η απόφαση έγκρισης εκδίδεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επανυποβολής. Αν το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, θεωρείται ότι οι αιτούμενες μεταβολές έχουν εγκριθεί και ο ενδιαφερόμενος νομίμως λειτουργεί την επιχείρηση του πρατηρίου του χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Μετά την υλοποίηση των αιτούμενων μεταβολών, χορηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, πρατηρίου η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, εφόσον υποβληθούν και ελεγχθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της παραγράφου 1. Στην υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1 εδάφιο θ΄ δηλώνεται συμφωνία με τους όρους της έγκρισης μεταβολών και όχι της άδειας ίδρυσης. Αν πρόκειται για χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου λόγω εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών, ο έλεγχος περιλαμβάνει μόνο τα δικαιολογητικά και σχεδιαγράμματα, που μεταβάλλονται λόγω τοποθέτησης του συστήματος εισροών-εκροών, εφόσον αυτό απαιτηθεί.

5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρατηρίου LNG ή/και L-CNG ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG , είτε γιατί εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση ή διαφοροποίηση της στάθμης της οδού, κατασκευή κόμβου σε μικρή απόσταση) ή για λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, ανομοίωση του εμβαδού του οικοπέδου) ή λόγω των αναφερομένων της παρ. 5 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) (για την περίπτωση μικτού πρατηρίου LNG), δύναται η αδειοδοτούσα Αρχή να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη συνέχιση της λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG , με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και να προβεί στη σφράγιση των εγκαταστάσεών του, κατά περίπτωση εγκατάστασης.

6.   Η άδεια λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG , μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε (όπως και η μη υλοποίηση των απαιτούμενων περιοδικών ελέγχων), αφαιρείται προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής που τη χορήγησε. Στην περίπτωση αυτή η οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει και στη σφράγιση των εγκαταστάσεών του πρατηρίου, κατά περίπτωση εγκατάστασης.

7.  Η έκδοση ή η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (για την περίπτωση μικτού πρατηρίου που περιλαμβάνει υγρά καύσιμα). Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 3861/2010 (Α΄ 112) και 4727/2020 (Α΄ 184).

8.  Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικό, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του.

9.  Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση κατοχής άλλων αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που χρησιμοποιούνται σε ένα αμιγές ή μικτό πρατήριο LNG ή/και L-CNG .

10. Η ισχύς της άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου LNG είναι αόριστου χρόνου.

Άρθρο 14

Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου της άδειας λειτουργίας αμιγούς ή μικτού LNG ή/και L- CNG

1.  Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στο όνομα του νέου δικαιούχου, με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα: αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i)  κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α΄ 173),

ii)  έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L- CNG ,

iii)    Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις πρατηρίου LNG ή/και L-CNG και στη χωρητικότητα των δεξαμενών LNG ή/και L-CNG και των δεξαμενών και μέσων αποθήκευσης καυσίμων.

ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

i)    κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/ 2013 (Α΄173),

ii)   το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG,

iii)    Οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις πρατηρίου LNG ή/και L-CNG και στη χωρητικότητα των δεξαμενών LNG ή/και L-CNG και των δεξαμενών και μέσων αποθήκευσης καυσίμων.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, του υπεύθυνου κατά το νόμο μηχανικού στην οποία δηλώνονται τα εξής:

i)   οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του.

ii)  Έχουν ελεγχθεί ότι όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και λοιπά έγγραφα βρίσκονται σε ισχύ και από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG , προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών, προτύπων και οδηγιών αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου. Στην περίπτωση ανανέωσης, λόγω λήξης της χρονικής ισχύος τους, υποβάλλεται συγκεντρωτικός πίνακας των ανωτέρω στην αδειοδοτούσα αρχή.

δ) Παράβολα. Για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

ε) Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων), σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία Φ2- 1617 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1980/2010), καθώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσίμων του κατόχου της άδειας λειτουργίας.

στ) Αποδεικτικό πληρωμής ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΥΔΡ/74603/1815/30-07-2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 3151).

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων) και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄ αρ. 40534/4859 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2041/2013).

η) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

θ) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων του υπευθύνου λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.

ι) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης που χορηγείται από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από τον φάκελο του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG :

i)  Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας.

ii)   Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.

iii)   Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών υγρών καυσίμων (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων).

2.    Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη. Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή είναι σε ισχύ. Επιπρόσθετα, δεν εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή. Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει την μεταβίβαση του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, εντός του ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου με εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων). Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που έως και το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην περίπτωση που, είτε το ως άνω διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, είτε το ως άνω διάστημα των πέντε (5) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως λειτουργήσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, ο ενδιαφερόμενος δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (στην περίπτωση μικτού πρατηρίου που διαθέτει εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων). Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄112). Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή το νέο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας υπό την επωνυμία του. Αν δεν το προσκομίσει η αρχή αφαιρεί την άδεια λειτουργίας.

3.  Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG, ταυτόχρονα με την αίτηση για τη μεταβίβαση της αδείας λειτουργίας, υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 13 της παρούσας, για τον προστιθέμενο ή μεταβαλλόμενο εξοπλισμό, κτίρια ή εγκαταστάσεις.

Άρθρο 15

Σφράγιση αμιγούς ή μικτού πρατηρίου LNG ή/και L-CNG

Αν διαπιστωθεί κατά την διάρκεια ελέγχου ή αυτοψίας, ότι δεν τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας ή ότι δεν είναι σε ισχύ οι εγκρίσεις, τα πιστοποιητικά και εν γένει τα δικαιολογητικά με τα οποία χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου LNG ή/και L-CNG, η αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου και τη σφράγιση των εγκαταστάσεών του, κατά περίπτωση εγκατάστασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 

Άρθρο 16

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων

1.  Γενικά

Όλος ο εξοπλισμός, οι σωληνώσεις, τα εξαρτήματα και τα υλικά συναρμολογούνται κατά τρόπο κατάλληλο για την προβλεπόμενη χρήση τους, το πλήρες εύρος πιέσεων, τύπων αερίου, θερμοκρασίες, καιρικές συνθήκες (μέγιστη και ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία, μέγιστος άνεμος, μέγιστη χιονόπτωση κ.λπ.) και φορτίσεις, οι οποίες μπορεί να συμβούν είτε υπό φυσιολογικές συνθήκες είτε σε περίπτωση σεισμικών γεγονότων. Ο εξοπλισμός εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Ο σχεδιασμός λαμβάνει υπόψη την ανάγκη αποσυμπίεσης των εξαρτημάτων που λειτουργούν υπό πίεση πριν από την αφαίρεση τους για λόγους συντήρησης. Αυτό επιτυγχάνεται με την πρόβλεψη ύπαρξης κατάλληλων βαλβίδων και οργάνων μέτρησης, που εξασφαλίζουν ότι τα τμήματα είναι αποσυμπιεσμένα πριν από τις παρεμβάσεις του κατάλληλα εκπαιδευμένου και εξουσιοδοτημένου προσωπικού.

Ο σταθμός ανεφοδιασμού LNG ή και L-CNG σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τρόπο, ώστε κάθε συντήρηση να μην επηρεάζει τη σύνθεση του καυσίμου όπως από εισαγωγή υγρασίας. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο εξοπλισμός αποξηραίνεται πριν από τη λειτουργία του με LNG.

Όπου αλλού δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση τεχνικές προδιαγραφές, εφαρμογή έχει το πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924.

Ο εξοπλισμός του πρατηρίου LNG:

α) Συμμορφώνεται με την υπό στοιχεία οικ. 74124 / ΔΤΒΝ 1431/2016 υπουργική απόφαση (Β΄ 2278), με την οποία προσαρμόστηκε η ελληνική νομοθεσία προς την Οδηγία 2014/68/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού υπό πίεση στην αγορά (αναδιατύπωση).

β) Συμμορφώνεται με την υπό στοιχεία οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152/18.5.2016 υπουργική απόφαση

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (αναδιατύπωση) (Β΄ 1426).

γ) Συμμορφώνεται με τα υφιστάμενα πρότυπα για το χειρισμό κρυογονικών αερίων κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.

2.  Σχεδιασμός πρατηρίου LNG

Οι σταθμοί ανεφοδιασμού LNG αποτελούνται από τις παρακάτω μονάδες: α) Δεξαμενές αποθήκευσης LNG,

β) Μονάδες τροφοδοσίας οχημάτων με LNG. Οι μονάδες αυτές αποτελούνται από:

βα) Μονάδες άντλησης και τις σωληνώσεις μεταφοράς του LNG από τις δεξαμενές αποθήκευσης LNG στις μονάδες των ψυκτών, οι οποίοι είναι εναλλάκτες υπόψυξης του LNG.

ββ) Νησίδες ανεφοδιασμού LNG, με τις οποίες συνδέεται το όχημα του τελικού καταναλωτή.

γ) Μονάδες τροφοδοσίας καταναλωτών με CNG σε αέρια μορφή. Οι μονάδες αυτές αποτελούνται από:

γα) Μονάδες άντλησης και τις σωληνώσεις μεταφοράς του LNG από τις δεξαμενές αποθήκευσης LNG στις μονάδες των αεριοποιητών, οι οποίοι είναι εναλλάκτες αλλαγής της φάσης του φυσικού αερίου από υγρό σε αέριο.

γβ) Θερμαντήρες, οι οποίοι αυξάνουν τη θερμοκρασία του φυσικού αερίου σε αέρια μορφή. γγ) Συσκευές πρόσδοσης οσμής.

γδ) Δοχεία προσωρινής αποθήκευσης CNG.

γε) Νησίδες ανεφοδιασμού CNG, με τις οποίες συνδέονται τα οχήματα του τελικού καταναλωτή.

Η χωροθέτηση, ο σχεδιασμός και η κατασκευή του σταθμού ανεφοδιασμού ακολουθεί τα πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ IS0 16924. Στο ίδιο πρότυπο, παρουσιάζονται ενδεικτικά διαγράμματα σταθμών ανεφοδιασμού της παρούσας απόφασης.

Ο εξοπλισμός των δεξαμενών αποθήκευσης LNG και ο εξοπλισμός ασφαλείας έναντι υπερπλήρωσης και υπερπίεσης αυτών ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ IS0 16924.

Οι μόνιμες συνδέσεις δοκιμάζονται σε μη καταστροφικούς ελέγχους από πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ IS0 9712.

O εξοπλισμός του σταθμού ανεφοδιασμού για κρυογενικές θερμοκρασίες ακολουθεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙS0 21028-1 & -2 ή άλλα εφαρμοσμένα πρότυπα. Τα χρησιμοποιούμενα ελαστομερή υλικά ακολουθούν το πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 682. Οι συγκολλητές κατασκευές ακολουθούν τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 15609 (-1 έως και -6).

Ο σχεδιασμός των σωληνώσεων (υπέργειες, υπόγειες, μέσα σε αγωγούς, εύκαμπτες συνδέσεις αγωγών) ακολουθεί τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 13480 και ΕΛΟΤ ΕΝ 16924.

Ο ηλεκτρικός εξοπλισμός της εγκατάστασης σχεδιάζεται σύμφωνα με τα πρότυπα ΙΕC 60079, ΙΕ 60079-14, και ΙΕC 60204-1, -31, -32, -33 & -34.

3.  Σχεδιασμός σωληνώσεων και εξαρτημάτων

O σχεδιασμός και ο υπολογισμός των σωληνώσεων γίνεται σύμφωνα με αναγνωρισμένους κώδικες υπολογισμού βιομηχανικών σωληνώσεων και ακολουθεί τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 13480 και ΕΛΟΤ ΕΝ 1594.

4.  Εξοπλισμός σωληνώσεων

Τα υλικά των σωληνώσεων είναι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16903. Οι θερμοφυσικές ιδιότητες των υλικών των σωληνώσεων έχουν κρυογενικά χαρακτηριστικά, ώστε να είναι κατάλληλες για την μόνιμη ή τυχαία επαφή λόγω διαρροής με το LNG.

Οι εύκαμπτες σωληνώσεις ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12434. Εύκαμπτοι σωλήνες χρησιμοποιούνται για μικρές προσωρινές συνδέσεις LNG (φορτοεκφόρτωση από βυτιοφόρα

οχήματα και από προβλήτες δορυφορικών σταθμών) ή άλλων κρυογενικών ουσιών (υγρό άζωτο, ψυκτικά υγρά).

5.  Βαλβίδες

Οι βαλβίδες της εγκατάστασης σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και ελέγχονται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 28921-1, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 28921-2, ISO 21011 και το πρότυπο ΕΛΟΤ

ΕΝ ISO 10497 ως προς τη συμπεριφορά και την ασφάλεια έναντι της φωτιάς.

6.  Μόνωση σωληνώσεων

Η μόνωση των σωληνώσεων παρουσιάζει μικρή αναφλεξιμότητα και απορροφητικότητα αερίων, μεγάλη αντίσταση στην υγρασία και αντοχή σε μεγάλο εύρος θερμοκρασιών (από κρυογενικές θερμοκρασίες έως θερμοκρασίες σε περίπτωση φωτιάς). Το πάχος της ακολουθεί τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 12241, ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 10456.

7.  Λεκάνες απορροής στις περιοχές των σωληνώσεων σε περιπτώσεις διαρροών

Σε περιοχές οδεύσεων σωληνώσεων, εξοπλισμού, συσκευών και μονάδων εγκαθίστανται περιοχές κατακράτησης και αποχετευτικές λεκάνες απορροής. Η λεκάνη απορροής βρίσκεται σε κοντινό ή απομακρυσμένο σημείο από τη περιοχή κατακράτησης και επικοινωνεί με ανοικτό κανάλι στην ατμόσφαιρα. Η χωρητικότητα κάθε λεκάνης απορροής είναι τα 110% της χωρητικότητας του ολικού υγρού αποθέματος, που προέρχεται από το μεγαλύτερο εξάρτημα του εξοπλισμού, τη σωλήνωση που συνδέεται με αυτό και τα γειτονικά του εξαρτήματα.

8.  Σχεδιασμός των δεξαμενών

Η συνολική χωρητικότητα των δεξαμενών αποθήκευσης και παροχής LNG του πρατήριου LNG, L-CNG ορίζεται στην παρ. 1 του αρ. 1 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης.

O σχεδιασμός των δεξαμενών αποθήκευσης του LNG ακολουθεί τα πρότυπα των κρυογενικών δεξαμενών ΕΛΟΤ ISO 21009-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 13458-1 & ΕΛΟΤ ΕΝ 13458-2, ΑSΜΕ VIII Diν.1.

H κατασκευή των δεξαμενών LNG καλύπτεται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-4, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620- 5, ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-2-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-Ι-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-1-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-1-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1 και σχετικούς

κώδικες και πρότυπα. Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 16924 περιλαμβάνει προδιαγραφές δεξαμενών, που εγκαθίστανται σε σταθμούς ανεφοδιασμού LNG.

Ο χώρος του αεριοποιημένου φυσικού αερίου πάνω από την ελεύθερη υγρή επιφάνεια της δεξαμενής συνδέεται με δύο τουλάχιστον βαλβίδες απελευθέρωσης πίεσης, σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ EN ISO 21013-3 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924. Η εκκένωση και απελευθέρωση αερίου σε ασφαλή θέση γίνεται κατά τις ακόλουθες συνθήκες:

α) αεριοποίηση στη δεξαμενή λόγω εισαγωγής θερμότητας σε αυτή, β) υπερπλήρωση της δεξαμενής με LNG,

γ) μεταβολές ατμοσφαιρικής πίεσης και θερμοκρασίας και δ) διαρροή αερίου από μια βυθιζόμενη αντλία.

Η δεξαμενή προστατεύεται από σύστημα υπερχείλισης κατά τη διάρκεια της πλήρωσής της σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924. Το σύστημα σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τη μέγιστη παροχή των αντλιών πλήρωσής της, χωρίς να προκληθεί βλάβη στα δοχείο πίεσης της

δεξαμενής. Η εγκατάσταση εφοδιάζεται με σωλήνα υπερχείλισης και ανιχνευτή ανώτατου επιπέδου στάθμης.

Επίσης στις σωληνώσεις σύνδεσης των δεξαμενών υπάρχουν βαλβίδες απομόνωσής τους, ώστε σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο απαιτηθεί, να ανοιγοκλείνουν αυτόματα ή χειροκίνητα και από απόσταση από το θάλαμο ελέγχου της εγκατάστασης.

Η μόνωση των δεξαμενών σχεδιάζεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16903 και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12066. Η εξωτερική επιφάνεια της δεξαμενής, η οποία εκτίθεται στην ατμόσφαιρα, σχεδιάζεται ώστε να παρεμποδίζεται η διείσδυση υγρασίας και νερού, που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα διάβρωσης και καταστροφή της μόνωσης. Σε περίπτωση διαρροής LNG, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών, οι μεταλλικές δεξαμενές και ο εξοπλισμός προστατεύονται από θραύση. Οι δεξαμενές δύναται να τοποθετηθούν στην επιφάνεια του εδάφους ή υπόγεια. Ο τύπος των θεμελίων της δεξαμενής επιλέγεται μετά από σεισμική και εδαφολογική μελέτη.

Για πίεση σχεδιασμού του εξοπλισμού μεγαλύτερη από 500 mbar ακολουθούνται οι απαιτήσεις εφαρμοσμένων προτύπων για αυτού του είδους εξοπλισμό της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 13445.

Οι απαιτήσεις σχεδιασμού των δεξαμενών περιλαμβάνουν:

α) την ασφαλή αποθήκευση, τον ασφαλή χειρισμό, την ασφαλή μεταφορά και τον έλεγχο του LNG σε κρυογενικές θερμοκρασίες,

β) την ασφαλή πλήρωση και απομάκρυνση του LNG,

γ) την ασφαλή απομάκρυνση του αεριοποιημένου φυσικού αερίου,

δ) την αποτροπή εισόδου ταυ αέρα και της υγρασίας και την πρόληψη δημιουργίας μη αποδεκτών συνθηκών κενού στη περιοχή του αεριοποιημένου προϊόντος εντός της δεξαμενής,

ε) την ελαχιστοποίηση του ρυθμού αποβολής της θερμότητας και της δημιουργίας παγετού, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών,

στ) τη λειτουργία τους με ασφάλεια μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης πίεσης και της θερμοκρασίας σχεδιασμού, χωρίς διαρροές LNG στην ατμόσφαιρα,

ζ) τη σύνδεση του εξοπλισμού (όργανα, εξαρτήματα, σωληνώσεις) στη δεξαμενή, η οποία ακολουθεί τις απαιτήσεις σχεδιασμού ως προς τη μηχανική και θερμική αντοχή στις περιοχές σύνδεσης σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και Εθνικά πρότυπα,

η) τη μόνωση των δεξαμενών και τα υλικά αυτών, ώστε να είναι σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-3, ΕΛΟΤ

ΕΝ 14620-4, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-5 καθώς και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16903 αντίστοιχα, θ) τη μηχανική αντοχή ως προς τα φορτία σχεδιασμού και

ι) τη δυνατότητα χωρίς προσκόμματα παρακολούθησης της λειτουργίας τους, συντήρησής τους και εκτέλεσης των εργασιών επιδιόρθωσης.

Το LNG παρέχεται στους καταναλωτές μέσω αντλίας ή με αύξηση πίεσης του αερίου μέσα στη δεξαμενή αποθήκευσης, μέσω αεριοποίησής του από ατμοσφαιρικό αεριοποιητή.

Γενικά, οι δεξαμενές κατασκευάζονται έτσι ώστε να υπόκεινται σε συνεχή παρακολούθηση λειτουργίας, εύκολη συντήρηση και επισκευή, να αντέχουν στις συνθήκες λειτουργίας, οι οποίες αναφέρονται κατά περίπτωση στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 14620, ΕΛΟΤ EN 13458, ΕΛΟΤ ΕΝ 13445 και στις αλλαγές θερμοκρασίας και πίεσης κατά τη διάρκεια ψύξης ή θέρμανσής

τους ή κατά τη διάρκεια των περιοδικών κύκλων πλήρωσης ή εκκένωσής τους. Κατά την κατασκευή των δεξαμενών υποδεικνύεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος ρυθμός αλλαγής θερμοκρασίας, που η δεξαμενή μπορεί να αντέξει κατά τη διάρκεια ψύξης ή θέρμανσής της και η μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά πίεσης, που μπορεί να αντέξει η δεξαμενή σε όλες τις φάσεις λειτουργίας της. Τα κατασκευαστικά υλικά των δεξαμενών διατηρούν τις φυσικές τους ιδιότητες σε συνθήκες δόνησής τους και σε συνθήκες μετατόπισης ή καθίζησης εδάφους. Επίσης αντέχουν σε συνθήκες κόπωσης έχουν επαρκείς ελαστικές ιδιότητες, μικρή ευαισθησία σε τοπικές βλάβες και μικρές συγκεντρώσεις τάσεων κατά τη φόρτισή τους.

9.  Θεμελιώσεις των δεξαμενών

Οι θεμελιώσεις των δεξαμενών ακολουθούν τα πρότυπα σχεδιασμού σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κώδικες ΕΛΟΤ ΕΝ 1991-2-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-12, ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-1-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-1-2 και ΕΛΟΤ ΕΝ

1998-1, λαμβάνοντας υπόψη τα σεισμικά δεδομένα της περιοχής εγκατάστασης. Επίσης, κατά το σχεδιασμό της λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη διαρροών LNG, διότι πρέπει να αποτρέπεται σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας η ψύξη του εδάφους, που στηρίζει τη θεμελίωση, λόγω διαρροών. Για δεξαμενές εγκατάστασης εντός του εδάφους, συστήνεται η εγκατάσταση μετρητών θερμοκρασίας στο έδαφος και εγκατάσταση υπογείων θερμαντών.

10.  Λεκάνη απορροής LNG λόγω διαρροών

Η σχεδίαση της λεκάνης απορροής της δεξαμενής LNG ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13645 σύμφωνα με το οποίο η χωρητικότητα της λεκάνης απορροής είναι τουλάχιστον ίση με τη χωρητικότητα της δεξαμενής. Οι λεκάνες απορροής δύο δεξαμενών μπορεί να είναι γειτονικές. Οι λεκάνες απορροής δύο γειτονικών δεξαμενών μπορούν να επικοινωνούν, υπό την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση ατυχήματος με διαρροή καυσίμου στη μία δεξαμενή, η διαρροή αυτή δε θα επηρεάσει τη λειτουργία της γειτονικής. Επίσης ο πυθμένας της λεκάνης απορροής αποτελείται από μονωτικό στρώμα ή κατασκευάζεται από ειδικά υλικά, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εξάτμισή του και να μειωθεί ο ρυθμός ακτινοβολίας λόγω ανάφλεξης των ποσοτήτων διαρροής. Δεν υπάρχει χαλίκι ή βλάστηση στον πυθμένα της λεκάνης απορροής. Το ανώτερο ύψος των γειτονικών αναχωμάτων δεν εμποδίζει την πρόσβαση της πυροσβεστικής σε περίπτωση φωτιάς. Το βρόχινο νερό και το νερό πυρόσβεσης, που καταλήγει στη περιοχή κατακράτησης απομακρύνεται με τη βοήθεια εγκατεστημένης αντλίας νερού. Η αντλία δε λειτουργεί σε περίπτωση διαρροής LNG.

11.  Όργανα μέτρησης και ελέγχου στη δεξαμενή αποθήκευσης κατά την έναρξη, λειτουργία και τερματισμό λειτουργίας της εγκατάστασης

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924, οι προδιαγραφές εγκατεστημένων οργάνων στη δεξαμενή αποθήκευσης περιλαμβάνουν:

α) όργανα μέτρησης στάθμης υγρού στη δεξαμενή. Η δεξαμενή εφοδιάζεται με δύο όργανα μέτρησης στάθμης, το ένα με συνεχή ένδειξη στάθμης.

β) μανόμετρο συνεχούς ένδειξης πίεσης εγκατεστημένο στη δεξαμενή πάνω από το μέγιστο ύψος της επιφάνειας του LNG.

γ) η μόνωση της δεξαμενής μπορεί να εφοδιάζεται με μετρητές θερμοκρασίας, σε περίπτωση δεξαμενών διπλού τοιχώματος με επίπεδη βάση.

Η λειτουργία και η συντήρηση των οργάνων και ανιχνευτών ακολουθεί το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924.

12.  Προστασία έναντι διάβρωσης

Απαιτείται προστασία έναντι διάβρωσης των μεταλλικών επιφανειών του εξοπλισμού, των σωληνώσεων και των μεταλλικών κατασκευών της εγκατάστασης LNG ή/και L-CNG. Οι κατασκευές από σκυρόδεμα επίσης βάφονται, για να προστατευθούν από φθορά και ρήξη της δομής τους. Η προετοιμασία της επιφάνειας τους, τα συστήματα βαφής και η εφαρμογή των επιστρώσεων στις μεταλλικές κατασκευές ακολουθούν τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ IS0 12944.

Επικίνδυνες συνθήκες λειτουργίας ή συνθήκες που υπάρχει αλάτι λαμβάνονται υπόψη, όταν γίνεται επιλογή επικαλύψεων.

Υψηλής ποιότητας μεταλλικά υλικά γαλβανισμένα εν θερμώ, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ IS0 1460 και το ΕΛΟΤ ΕΝ IS0 1461, απαιτούνται σε όλες τις μεταλλικές κατασκευές υποστήριξης των κλιμακοστασίων, των συστημάτων χειρολαβών, των πλευρικών κλιμάκων και κλωβών, των πλακών, των σκαλοπατιών και των ανοικτών δαπέδων δικτύων κτλ., εκτός αν κάτι είναι μη πραγματοποιήσιμο.

Όλα τα σωληνοειδή τμήματα είναι γαλβανισμένα εσωτερικά και εξωτερικά. Οι γαλβανισμένες επιφάνειες μπορούν να μη βαφτούν, εκτός από το θαλάσσιο περιβάλλον για το οποίο συστήνεται προσθετική βαφή. Γαλβανισμένα μεταλλικά περιβλήματα, που χρησιμοποιούνται για να επικαλύψουν τη μόνωση σωληνώσεων ή εξοπλισμού, μπορούν να δεχθούν επιπλέον αντιδιαβρωτική επικάλυψη. Λαμβάνεται υπόψη η μόλυνση από ψευδάργυρο του ωστενιτικού ανοξείδωτου χάλυβα.

Για λόγους ασφαλείας, ο εξοπλισμός και οι σωληνώσεις φυσικού αερίου έχουν συγκεκριμένο χρώμα ή/και σήμανση του περιεχομένου τους. Η βαφή, ο γαλβανισμός, το χρώμα βαφής και η σήμανση σχεδιάζονται σύμφωνα με τους υφιστάμενους κανονισμούς.

13.  Καθοδική προστασία της εγκατάστασης

Όλα τα υπόγεια και μεταλλικά εξαρτήματα προστατεύονται, όπου είναι απαραίτητο, έναντι διάβρωσης, χρησιμοποιώντας κατάλληλη επικάλυψη και/ή καθοδική προστασία σύμφωνα με τους σχετικούς κώδικες και/ή πρότυπα.

 

 

14.  Χειρισμός της αεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου

Ο αεριοποιητής του LNG έχει σκοπό την εξάτμιση και θέρμανσή του σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από το σημείο δρόσου και όχι μικρότερη των μηδέν βαθμών Κελσίου (0°C), προκειμένου να προσδοθεί στο δίκτυο φυσικού αερίου ή στα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς LNG. Αποτελείται από εναλλάκτη θερμότητας για την αλλαγή φάσης του φυσικού αερίου. Ο σχεδιασμός, τα υλικά κατασκευής και οι προδιαγραφές κατασκευής του ακολουθούν τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16903 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924.

15.  Χειρισμός της επανυγροποίησης του αεριοποιηθέντος φυσικού αερίου

Οι εν λόγω διατάξεις έχουν σκοπό τη συλλογή του αεριοποιηθέντος φυσικού αερίου, κατά τη διαδικασία πλήρωσης των δεξαμενών με LNG. Τα δίκτυα, ο εξοπλισμός και τα δοχεία, στα οποία οι ατμοί συλλογής μπορούν να υποστούν υγροποίηση, συμμορφώνονται με τα πρότυπα της σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 13480 & ΕΛΟΤ ΕΝ 13445.

Στις συνδέσεις μεταξύ της/των δεξαμενής/ών φυσικού αερίου και του συστήματος συλλογής & ανάκτησης του αεριοποιηθέντος φυσικού αερίου, παρεμβάλλεται διάταξη βαλβίδων και

οργάνων, μέσω των οποίων υπάρχει δυνατότητα απομόνωσης της/των δεξαμενής/ών, μείωσης της πίεσης σε μια δεξαμενή χωρίς αλλαγή πίεσης στις υπόλοιπες και μέτρησης του ρυθμού μείωσης του αεριοποιηθέντος φυσικού αερίου σε κάθε δεξαμενή.

16.  Διανομέας

Η μέγιστη διάσταση σωματιδίων που περιέχονται στο LNG κατά τον ανεφοδιασμό είναι 150 μικρά (μm), εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή του διανομέα. Η πίεση στο ακροσωλήνιο είναι χαμηλότερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας της δεξαμενής του οχήματος. Λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις των μεταβολών πίεσης κατά την αποθήκευση LNG στην πίεση εκκένωσης της κρυογενικής αντλίας, καθώς και τα χαρακτηριστικά της αντλίας και η μέγιστη πίεση που μπορεί να αποδώσει. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου όγκου υγρού στη δεξαμενή του οχήματος.

Η θερμοκρασία LNG που παραδίδεται στο όχημα είναι συμβατή με τις προδιαγραφές του συστήματος LNG αυτού Η ποσότητα του LNG που παρέχεται στο όχημα, δύναται να προσδιοριστεί με τη μέτρηση της μάζας ή του όγκου σε συνδυασμό με την πυκνότητα του LNG στο διανομέα. Το καύσιμο παραδίδεται μέσω του διανομέα είτε απευθείας από τη δεξαμενή LNG είτε με χρήση κρυογενικής αντλίας.

Ο εύκαμπτος σωλήνας του διανομέα είναι εφοδιασμένος με σύστημα θραύσης (breakaway system), το οποίο ενεργοποιείται σε καθορισμένο σημείο σε περίπτωση υπέρβασης του ορίου αντοχής του. Κάθε ένα από τα χωριστά τμήματα σφραγίζονται ώστε να αποτρέπεται η διαρροή LNG από οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924.

17.   Έλεγχος των σωληνώσεων, συγκολλήσεων και εξαρτημάτων.

Όλα τα συστήματα σωληνώσεων δοκιμάζονται σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 16924 και τους σχετικούς εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς και αναγνωρισμένους κώδικες κατά προτίμηση με πνευματικές δοκιμές.

Σε περίπτωση που η πνευματική δοκιμή είναι αδύνατη, χρησιμοποιείται υδραυλική και λεπτομερής σχολαστική ξήρανση μετά τη δοκιμή, συμπεριλαμβανομένης της αποσυναρμολόγησης βαλβίδων αν είναι απαραίτητο. Η ποιότητα του νερού της υδραυλικής δοκιμής είναι επαρκής, ειδικά όσον αφορά στην περιεκτικότητα του νερού σε χλωριούχα άλατα, όταν δοκιμάζονται σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα. Τα στηρίγματα των σωληνώσεων ελέγχονται λόγω του βάρους ταυ νερού στη σωλήνωση. Τα συστήματα σχεδιάζονται, ώστε να μειωθεί ο αριθμός των «εγγυημένων συγκολλήσεων». Οι συνδέσεις φλαντζών ελέγχονται για διαρροή μετά από καθαρισμό και επανεγκατάσταση οργάνων, όταν το σύστημα βρίσκεται ξανά υπό πίεση. Οι «εγγυημένες συγκολλήσεις» ελέγχονται ως προς τη συνεκτικότητά τους σε αυτό το σημείο.

Οι συγκολλήσεις μεταξύ σωληνώσεων πληρούν τα εξής:

α) Συμμορφώνονται με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12732 για τις συγκολλήσεις σωληνώσεων. β) Γίνεται αποκλειστική χρήση πιστοποιημένων μεταλλικών υλικών.

γ) Η συγκόλληση πραγματοποιείται σύμφωνα με πιστοποιημένη διαδικασία κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 15614-1.

δ) Το προσωπικό συγκόλλησης είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ΙS0 9606-1.

ε) Πραγματοποιείται επιθεώρηση με την χρήση Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΜΚΕ) (Νοn Destructive Τests – ΝDΤ) πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συγκόλληση από προσωπικό πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9712.

Η συγκόλληση σωλήνων από διαφορετικά υλικά γίνεται με έμφαση στις θερμικές τάσεις, που προκύπτουν από διαφορική συστολή και ηλεκτροχημική διάβρωση.

Οι φλαντζωτές συνδέσεις περιορίζονται στο ελάχιστο, ειδικότερα για λειτουργίες συντήρησης και λαμβάνονται ειδικές προφυλάξεις κατά το σφίξιμο των κοχλιών. Για κρυογενικές εγκαταστάσεις παίρνονται προφυλάξεις κατά τη διαδικασία της ψύξης λόγω του κρυογενικού χαρακτήρα της εγκατάστασης, π.χ. με προτάνυση κοχλιών και χρήση δακτυλίων στεγανοποίησης με ελατήρια. Φλάντζες και παρεμβύσματα ΡΝ ακολουθούν το πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1 και τα μη μεταλλικά παρεμβύσματα ακολουθούν το πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 1514-1. Μη συγκολλητές συνδέσεις ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12308.

18.  Πιστοποίηση και Διασφάλιση Ποιότητας

Η οργάνωση, ο σχεδιασμός, η προμήθεια του εξοπλισμού κατασκευής και η λειτουργία της εγκατάστασης ακολουθούν τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9004 όσον αφορά στην διαχείριση της ποιότητας, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14004 όσον αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και ΕΛΟΤ 1800 & ΕΛΟΤ ISO 45001 όσον αφορά στην υγεία & την ασφάλεια.

Κατά το σχεδιασμό της εγκατάστασης, εκπονείται μελέτη εκτίμησης κινδύνου η οποία επικαιροποιείται σε κάθε αλλαγή ή τροποποίηση της.

Ο έλεγχος και η πιστοποίηση των εξαρτημάτων υψηλής πίεσης ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 10204. Οι δεξαμενές ελέγχονται και πιστοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-2, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-3, ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-4 και ΕΛΟΤ ΕΝ 14620-5.

Άρθρο 17

Χαρακτηριστικά χωροθέτησης

Η χωροθέτηση της εγκατάστασης ακολουθεί την κείμενη εθνική νομοθεσία του χωροταξικού σχεδιασμού και των χρήσεων γης, την παρούσα απόφαση και το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924.

1.  Διάταξη εγκατάστασης

Επιπλέον των όσων αναφέρονται στην παράγραφο 2 του προηγούμενου άρθρου, η τοποθεσία κατασκευής της εγκατάστασης καλύπτει τις προδιαγραφές της γεωγραφικής θέσης, σύμφωνα με τη κείμενη νομοθεσία. Η τοποθεσία κατασκευής της εγκατάστασης παρέχει ασφαλή πρόσβαση για κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, λειτουργία έκτακτης ανάγκης και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της τοποθεσίας της εγκατάστασης που παρουσιάζεται στην ανάλυση κινδύνου.

Η συνήθης κατεύθυνση του ανέμου λαμβάνεται υπόψη στην κατασκευή του σταθμού. Τα κτίρια και οι πηγές ανάφλεξης δεν είναι κατάντη από τυχαίες και προγραμματισμένες εκλύσεις εύφλεκτων υλικών.

 

Τα κτίρια της εγκατάστασης είναι εκτός επικίνδυνων περιοχών (hazardous areas) ή σχεδιάζονται ώστε να αντιστέκονται στα σενάρια ατυχήματος λαμβανομένης υπόψη της χρήσης του κτιρίου.

Ο κεντρικός θάλαμος ελέγχου βρίσκεται μακριά από την παραγωγική διαδικασία και επικίνδυνες περιοχές (hazardous areas). Σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί και να αντιστέκεται στα σενάρια ατυχήματος, όπως έχουν καθοριστεί στην εκτίμηση κινδύνου.

Ο αέρας πρόσληψης και απαγωγής τυχόν μηχανών εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται στον εξοπλισμό του πρατηρίου, όπως συμπιεστές αέρα, παραγωγικός εξοπλισμός, πυροσβεστικές αντλίες και γεννήτριες έκτακτης ανάγκης, εισάγεται και απάγεται εκτός επικίνδυνων περιοχών. Οι προσλήψεις αέρα εφοδιάζονται με ανιχνευτή αερίων.

Η χωροθέτηση των αντλιών πυρόσβεσης και των γεννητριών γίνεται εκτός επικίνδυνων περιοχών και περιοχές απαγορευμένης πρόσβασης.

Κατά τη χωροθέτηση θέσεων στάθμευσης υπηρεσιακών οχημάτων και οχημάτων προσωπικού, λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου πρόσκρουσης με βυτιοφόρα οχήματα φορτοεκφόρτωσης και δεξαμενές αποθήκευσης.

Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για την αποτροπή σύγκρουσης οχημάτων με τον εξοπλισμό LNG. Τέτοια μέτρα είναι η εγκατάσταση μπαριέρας ή κολωνακιών ή η υπερύψωση της βάσης τοποθέτησης του εξοπλισμού LNG ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο μέτρο.

Η εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης, κατασκευάζεται με τρόπο ώστε να είναι διαπερατή, για την αποφυγή παγίδευσης του αερίου.

2.  Διαδρομές διαφυγής

Οι διαδρομές διαφυγής καλύπτουν όλες τις περιοχές της εγκατάστασης όπου υπάρχει κίνδυνος. Οι διαδρομές διαφυγής σχεδιάζονται ώστε να ενθαρρύνουν μια διαισθητική απόκριση του προσωπικού, για να οδηγηθεί από περιοχές υψηλού κινδύνου σε περιοχές χαμηλού κινδύνου. Κατά το σχεδιασμό λαμβάνεται υπόψη ότι σε περίπτωση διαφυγής LNG, δημιουργείται ομίχλη σε συνδυασμό με την ατμοσφαιρική υγρασία.

3.  Περιορισμοί

α) Απαγορεύεται η διέλευση σωληνώσεων LNG από οχετούς και φρεάτια αποχέτευσης.

β) Ο χώρος που βρίσκεται κάτω από τις υπέργειες δεξαμενές, αν υπάρχει, έχει αρκετό ύψος ώστε να επιτρέπει την κυκλοφορία του αέρα.

γ) Όπου χρησιμοποιούνται υπόγειοι τάφροι για τη διέλευση καλωδίων, πληρώνονται με συμπαγή, συμπιεσμένη άμμο και καλύπτονται με επίπεδες πλάκες, οι οποίες έχουν οπές εξαερισμού, για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μεταφοράς εύφλεκτων αερίων κατά μήκος των τάφρων.

4.  Άμεση πρόσβαση σε εξοπλισμό

Άμεση πρόσβαση επιτυγχάνεται, παρέχοντας στην εγκατάσταση όλες τις απαιτούμενες προσβάσεις ασφαλείας, διαδρομές, κλίμακες / σκάλες και εξέδρες, που απαιτούνται για την επιθεώρηση της εγκατάστασης. Παρέχεται άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση για τα πυροσβεστικά και λοιπά οχήματα έκτακτης ανάγκης.

5.  Εσωτερικές εγκαταστάσεις (Εγκαταστάσεις γραφείων)

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κτιρίων γραφείων ακολουθούν τις απαιτήσεις της μελέτης εκτίμησης κινδύνου, που έχει καταρτιστεί για την εγκατάσταση και συμμορφώνονται με την εθνική νομοθεσία και το σεισμικό σχεδιασμό. Εφαρμογή έχουν τα παρακάτω πρότυπα: ΕΛΟΤ ΕΝ 1992-1-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1993-1-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1994-1-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1998-1.

Οι είσοδοι αέρα κλιματισμού και εξαερισμού περιέχουν ανιχνευτές αερίων, ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή επικίνδυνων αερίων, σε επιβλαβή για του άνθρωπο συγκέντρωση, να εμποδιστεί η ροή θερμικής ακτινοβολίας σε περίπτωση φωτιάς και ωστικού κύματος σε περίπτωση έκρηξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Άρθρο 18

Λειτουργία και Συντήρηση

1.  Δοκιμές λειτουργίας της εγκατάστασης πριν τη θέση σε λειτουργία

Οι δοκιμές λειτουργίας του ηλεκτρικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων ακολουθούν το πρότυπο ΙΕC 60079-17. Oι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πίεσης (δεξαμενές, βαλβίδες, αντλίες, σωληνώσεις, εξαρτήματα) υφίστανται σχετική δοκιμή, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κώδικες. Οι δοκιμές πίεσης εκτελούνται με υδροστατικές ή πνευματικές μεθόδους (με ξηρό αέρα ή άζωτο). Ο εξοπλισμός και οι συσκευές, που έρχονται σε επαφή με LNG (δοχεία πίεσης, δεξαμενές, αντλίες, αεριοποιητές, βαλβίδες) υφίστανται δοκιμή πίεσης με πνευματικές μεθόδους για την αποφυγή της εισαγωγής υγρασίας σε αυτές. Αν χρησιμοποιηθούν υδροστατικές μέθοδοι δοκιμής, μετά το τέλος της ο εξοπλισμός και οι συσκευές υφίσταται ξήρανση. Οι μόνιμες συνδέσεις δοκιμάζονται με μη καταστροφικούς ελέγχους από πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9712. Η δοκιμή διαρροών γίνεται με ξηρό αέρα ή άζωτο στη μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας της εγκατάστασης για χρονικό διάστημα που καθορίζεται στα σχετικά ισχύοντα πρότυπα και κώδικες.

2.  Έναρξη και τερματισμός λειτουργίας της εγκατάστασης

α) Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924, κατά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης όλα τα εξαρτήματα πίεσης υποβάλλονται σε σχετική δοκιμή σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα ή τοπικούς κανονισμούς, τα συστήματα σωληνώσεων και συσκευών αδρανοποιούνται και πραγματοποιείται ξήρανση της εγκατάστασης χρησιμοποιώντας κατάλληλες τεχνικές.

β) Κατά τον τερματισμό λειτουργίας (μόνιμη διακοπή λειτουργίας ή διακοπή για συντήρηση) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924, απομακρύνονται από τις σωληνώσεις και τις συσκευές οι υγροί υδρογονάνθρακες, μεθάνιο και βαρύτεροι, μέσω αποστράγγισης και αποσυμπίεσης. Ακολουθεί απόψυξη του συστήματος μέχρι τη θερμοκρασία περιβάλλοντος με κυκλοφορία θερμού ξηρού αερίου και στη συνέχεια αδρανοποίηση του συστήματος με κυκλοφορία αζώτου και εκτόνωση στην ατμόσφαιρα με άνοιγμα της σωλήνωσης.

3.  Συστήματα ασφαλείας, προστασίας και ελέγχου

Τα συστήματα ασφαλείας, προστασίας και ελέγχου ακολουθούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ασφαλείας που περιγράφονται στην παρ. 7.8 του ανωτέρω προτύπου.

 

α. Εγκαθίστανται ανιχνευτές μεθανίου σε περιοχές που μπορεί να υπάρξουν διαρροές. Ως ελάχιστο ένας ανιχνευτής μεθανίου σε κάθε διανομέα LNG και κατάλληλος αριθμός ανιχνευτών σε θέσεις εντός του σταθμού ανεφοδιασμού για την κάλυψη όλων των πιθανών πηγών διαρροής αερίου και ιδιαιτέρως στην περιοχή εκφόρτωσης LNG.

 

β. Εγκαθίστανται ανιχνευτές φλόγας ή /και θερμότητας σε περιοχές που μπορεί να υπάρξει εμφάνιση φλόγας και κυρίως στους χώρους αποθήκευσης καυσίμων και στο κρυογενικό μέρος της εγκατάστασης, του χώρου διανομής και άλλων χώρων όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

γ. Αισθητήρες θερμοκρασίας εγκαθίστανται σε κρίσιμα σημεία της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου ενός αισθητήρα στη σωλήνωση που συνδέει τον αεριοποιητή υψηλής πίεσης με το τμήμα CNG της εγκατάστασης. Αν ανιχνευτεί θερμοκρασία μικρότερη από -40

°C, η ροή διακόπτεται. Αισθητήρες θερμοκρασίας τοποθετούνται και στη θεμελίωση κάθε δεξαμενής αποθήκευσης LNG, για την ανίχνευση πτώσης θερμοκρασίας λόγω διαρροών.

4.  Η εγκατάσταση διαθέτει διαπερατή περίφραξη, για την αποφυγή παγίδευσης αερίου, στα εξωτερικά όριά της. Η λειτουργία της εγκατάστασης προστατεύεται από την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο ξεχωριστές, εξωτερικές δυνατότητες πρόσβασης για την διέλευση πυροσβεστικών μέσων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

5.   Εγκαθίσταται αυτόματο σύστημα διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης (Emergency Shutdown – ESD), με αυτόματες βαλβίδες απομόνωσης (automatic isolation valves), σύμφωνα με το σημείο 8.1.2.3 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924. Το σύστημα διακοπής λειτουργίας εκτάκτου ανάγκης, μπορεί να είναι μέρος του γενικού συστήματος ελέγχου όλης της εγκατάστασης του πρατηρίου.

6.  Το σύστημα διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιείται από:

α) τους ανιχνευτές αερίου, για (τυπική) τιμή συγκέντρωσης μεθανίου ίση με το 40% του LEL, ενώ το σήμα κινδύνου δίνεται για τιμή ίση με το 20% του LEL,

β) τους ανιχνευτές φλόγας,

γ) τους αισθητήρες χαμηλής θερμοκρασίας στα θεμέλια των δεξαμενών LNG. Η τυπική τιμή ενεργοποίησης σήματος κίνδυνου είναι -75 °C,

δ) τυχόν αστοχία του κύριου συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ε) τυχόν αστοχία των συστημάτων παροχής αέρα / αζώτου,

στ) τους ανιχνευτές σεισμού

ζ) χειροκίνητη ενεργοποίηση από κόμβιο διακοπής.

7.  Συντήρηση

Για τη λειτουργία και συντήρηση του εξοπλισμού, τηρείται η κείμενη νομοθεσία καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924. Ο προγραμματισμός προληπτικής συντήρησης που εφαρμόζεται ακολουθεί τις οδηγίες και τις συστάσεις του κατασκευαστή και περιλαμβάνει ελέγχους και δοκιμές για κάθε σύστημα και εξοπλισμό του πρατηρίου LNG ή/και L-CNG. Οι εργασίες συντήρησης εκτελούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο εκμεταλλευτής διαθέτει όλη την απαραίτητη τεκμηρίωση (εγχειρίδια λειτουργίας, σχέδια, πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, προγράμματα και αρχεία συντήρησης κτλ) για την πληρέστερη διεξαγωγή των εργασιών συντήρησης. Τα αρχεία συντήρησης τηρούνται και ενημερώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του πρατηρίου.

Άρθρο 19 Επιθεώρηση

1.  Γενικά

Η συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας, λειτουργικές και κατασκευαστικές απαιτήσεις για τους σταθμούς ανεφοδιασμού LNG ή/και L-CNG, τα εξαρτήματά τους, τα κατασκευαστικά στοιχεία, οι μεταξύ τους συνδέσεις καθώς και ο εξοπλισμός και η εγκατάστασή του, επιθεωρούνται και πιστοποιούνται από νόμιμα αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα ελέγχων (Third Party Inspection – TPI) μετά την εγκατάστασή και πριν την εκκίνηση.

Ο εξοπλισμός ο οποίος μεταφέρεται και εγκαθίσταται έτοιμος προς χρήση, συνιστάται να επιθεωρείται και να πιστοποιείται από νόμιμα εξουσιοδοτημένο τεχνικό, στον χώρο παραγωγής του.

2.  Δοκιμή αντοχής και διαρροών

Η αντοχή και στεγανότητα όλων των μερών της εγκατάστασης πιστοποιείται από τον κατασκευαστή. Η δοκιμή στεγανότητας πραγματοποιείται επιτόπου πριν τη θέση σε λειτουργία με τη χρήση ξηρού αέρα ή αζώτου στην επιτρεπόμενη πίεση λειτουργίας. Η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία των συσκευών ελέγχου και ασφαλείας τοποθετημένων στην τελική εγκατάσταση, πιστοποιείται ή επιθεωρείται στο πεδίο από νόμιμα αναγνωρισμένο ανεξάρτητο φορέα ελέγχων (TPI).

3.  Δοκιμές στο εργοστάσιο του κατασκευαστή α) Συνδέσεις σωληνώσεων

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις σε σωληνώσεις PN>1 (Pressure Number) αξιολογούνται και πιστοποιείται η κατασκευή τους σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 25817.

β) Τεχνικές εγκαταστάσεις

Οι δοκιμές αντοχής και στεγανότητας για όλες τις τεχνικές εγκαταστάσεις PN>1, διενεργούνται και πιστοποιούνται σύμφωνα με την Οδηγία 2014/68/ΕU (PED).

γ) Πιστοποίηση των επιθεωρήσεων

Για όλον τον εξοπλισμό των πρατηρίων LNG διατίθενται πιστοποιητικά των απαιτούμενων ελέγχων. Ο κατασκευαστής αποδεικνύει μέσω νόμιμα πιστοποιημένου ειδικευμένου τεχνικού ή πιστοποιημένου επιθεωρητή εργοστασίου (σε περίπτωση που είναι αυτός υπεύθυνος) ότι όλα τα Πιστοποιητικά ευρίσκονται στην κατοχή του και ότι όλες οι επιθεωρήσεις έχουν διενεργηθεί προσηκόντως. Η παρούσα απαίτηση πληρείται υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούνται εξαρτήματα εγκεκριμένου τύπου ή εγκεκριμένου σχεδίου.

4.  Επιθεωρήσεις πεδίου από νόμιμα πιστοποιημένο ειδικευμένο τεχνικό Ισχύουν οι απαιτήσεις της Οδηγίας 2014/68/ΕU (PED):

α) Συμμόρφωση προς τις τεχνικές απαιτήσεις

Το αργότερο κατά τη δοκιμή στεγανότητας και λειτουργίας της εγκατάστασης στο πεδίο, ο νόμιμα κοινοποιημένος διαπιστευμένος φορέας ελέγχων στην οδηγία 2014/68/ΕU (PED), βεβαιώνει ότι οι απαιτήσεις της παρούσας πληρούνται, οι στόχοι προστασίας της επιτυγχάνονται και ότι όλα τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά επιθεώρησης είναι στο σύνολό τους διαθέσιμα.

β) Αλλαγή της πιστοποιημένης τεχνικής πρακτικής

Ο εκμεταλλευτής ενημερώνει το νόμιμα κοινοποιημένο διαπιστευμένο φορέα ελέγχων, για τυχόν αλλαγές εγκαίρως, πριν την τελική επιθεώρηση. Οι αλλαγές επιφέρουν αποτέλεσμα τουλάχιστον αντίστοιχο από πλευράς ασφάλειας. Ο κοινοποιημένος διαπιστευμένος φορέας ελέγχων επιβεβαιώνει τα ανωτέρω.

γ) Σημαντικές αλλαγές

Κάθε αλλαγή η οποία επηρεάζει την ασφάλεια της εγκατάστασης θεωρείται σημαντική. Σε περίπτωση σημαντικών αλλαγών ο νόμιμα κοινοποιημένος διαπιστευμένος φορέας ελέγχων επιβεβαιώνει την ύπαρξη μέτρων ασφαλείας ιδίου βαθμού.

Σημαντικές αλλαγές στα πρατήρια LNG αποτελούν ενδεικτικά:

–  η αύξηση της επιτρεπόμενης πίεσης λειτουργίας.

–  η επέκταση της εγκατάστασης με εγκατάσταση επιπλέον εξοπλισμού.

–   η αντικατάσταση, μετατροπή ή η επέκταση των υπαρχόντων εξαρτημάτων, εφόσον δεν πρόκειται για ισοδύναμα εξαρτήματα τα οποία είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική πρακτική ή είναι εξαρτήματα εγκεκριμένου τύπου για τα ίδια επίπεδα πίεσης.

–  η αλλαγή του χώρου λειτουργίας.

4.  Πιστοποίηση των επιθεωρήσεων

Οι επιθεωρήσεις που διενεργούνται στο πεδίο πιστοποιούνται από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο ή/και κοινοποιημένο φορέα ελέγχων με έκδοση σχετικού πιστοποιητικού επιθεώρησης.

5.  Επιθεωρήσεις από ειδικευμένους ηλεκτρολόγους

Η διενέργεια ελέγχου ηλεκτρικών εν γένει εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γειώσεων και των εγκαταστάσεων για την αντικεραυνική προστασία, γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς και τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 101195/8-10-2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 4654) «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις».

6.  Περιοδικές επιθεωρήσεις

Οι επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924. Οι μάνικες τροφοδοσίας ελέγχονται ως προς την ασφαλή λειτουργία τους (ακεραιότητα και στεγανότητα) πριν την εκκίνηση και εάν απαιτείται, από τον υπεύθυνο λειτουργίας. Οι δοκιμές διενεργούνται σύμφωνα με τη βέλτιστη εφαρμοζόμενη τεχνική. Οπτική επιθεώρηση ανά εξάμηνο διενεργείται από εξειδικευμένο τεχνικό.

7.  Πιστοποιητικά περιοδικών ελέγχων

Τα Πιστοποιητικά ελέγχων που διενεργούνται από τον κατασκευαστή, τον νόμιμα αναγνωρισμένο ή/και κοινοποιημένο φορέα ελέγχων καθώς και οι πιστοποιήσεις, τηρούνται σχολαστικά καθ’ όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας του πρατηρίου ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος.

Άρθρο 20

Ενιαίος φορέας LNG (skid) και φορητά μέσα αποθήκευσης LNG (μεταφερόμενη δεξαμενή)

1.   Ο «ενιαίος φορέας» αποτελείται από τα εξής κύρια τμήματα: α) μεταλλικό φορέα ή εμπορευματοκιβώτιο, άνωθεν ή εντός του οποίου εδράζονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου LNG, β) οριζόντια κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης LNG, γ) τα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά στοιχεία του πρατηρίου LNG, δ) δίκτυο σωληνογραμμών, ε) ηλεκτρολογικά δίκτυα και εγκαταστάσεις.

2.  Ο κάθε «ενιαίος φορέας LNG» μελετάται από τον αρμόδιο κατά τον νόμο μηχανικό ως προς την στατική του επάρκεια σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών Εθνικών ή Ευρωπαϊκών προτύπων και Κανονιστικών διατάξεων και βεβαιώνεται η συμμόρφωση με αυτά.

3.Ο «ενιαίος φορέας LNG» έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

α) Εξασφαλίζει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες λειτουργίας του, είτε για εργασίες συντήρησης είτε για την διενέργεια περιοδικού ελέγχου. Ειδικά για τις σωληνώσεις και την δεξαμενή καυσίμων, ο περιοδικός έλεγχος γίνεται με δοκιμή πνευματικής ή υδραυλικής δοκιμασίας σύμφωνα με την παρούσα απόφαση και τα ισχύοντα Εθνικά και Ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς και προδιαγραφές, ή ελλείψει αυτών με τα αντίστοιχα Διεθνή πρότυπα και πρακτικές.

β) Η κατασκευή είναι τέτοια που να εξασφαλίζει επαρκή προστασία από τις καιρικές συνθήκες, καθώς και προστασία σε περίπτωση υπερθέρμανσης.

γ) Έχει σειριακό αριθμό κατασκευής, ο οποίος εγγράφεται σε δύο τουλάχιστον εμφανή σημεία της κατασκευής του φορέα, εντός πινακιδίου μόνιμα συνδεδεμένο σε αυτόν.

δ) Η θέση εγκατάστασης του φορέα επιλέγεται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του από δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις συνέπειες αυτών, όπως ενδεχόμενες κατολισθήσεις, πλημμύρες, ανεμοπίεση, κεραυνοί.

ε) Είναι εφικτό να υφίστανται βοηθητικές εγκαταστάσεις του «πρατηρίου LNG» εκτός των

«ενιαίων φορέων», κατόπιν τεκμηριωμένης αιτιολόγησης.

στ) Η μεταφορά του και η εναπόθεσή του στο χώρο της εγκατάστασης γίνεται με τη χρήση γερανού και φορτηγού αυτοκινήτου.

4.   Επιτρέπεται η εγκατάσταση πρατηρίων LNG που υλοποιούνται με εγκατάσταση ενιαίου φορέα, ακολουθώντας την αδειοδοδοτική διαδικασία περιγράφεται στο κεφάλαιο Β της παρούσης και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Τηρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924 και της παρούσας, η κείμενη νομοθεσία που αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και τα σχετικά πρότυπα.

β) Ο χώρος τοποθέτησης της δεξαμενής είναι σαφώς καθορισμένος στα υποβληθέντα σχέδια και διαγραμμισμένος.

γ) Οι αποστάσεις ασφαλείας υπερκαλύπτονται. Όπου αναφέρεται Offload connection point, δεξαμενή, κτίριο πρατηρίου ή/και οποιοδήποτε χαρακτηριστικό σημείο πρατηρίου LNG νοείται το εξωτερικό περίγραμμα του ενιαίου φορέα.

δ) Ένας ενιαίος φορέας αδειοδοτείται σε μία μόνο θέση. Σε περίπτωση μετακίνησης του ενιαίου φορέα εκδίδεται νέα άδεια.

ε) Σε κάθε «πρατήριο LNG», που υλοποιείται με ενιαίους φορείς, είναι επιτρεπτή η χρήση μέχρι τεσσάρων (4) ενιαίων φορέων.

Η χορηγούμενη άδεια λειτουργίας είναι αορίστου χρόνου.

5.  Η χωροταξική διάταξη των «ενιαίων φορέων» στο χώρο γίνεται με γνώμονα τη δημόσια και οδική ασφάλεια, τηρούμενων των απαιτήσεων για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης κυκλοφορίας, η οποία διασφαλίζεται με την εφαρμογή σχετικής μελέτης των αρμοδίων Μηχανικών.

6.   Απαγορεύεται η λειτουργία πρατηρίου LNG ή/και L-CNG επί του οχήματος μεταφοράς καθώς και η λειτουργία αυτοκινούμενου πρατηρίου LNG ή/και L-CNG.

7.  Επιτρέπεται η χρήση μεταφερόμενης δεξαμενής LNG, εφόσον:

α) Τηρούνται όλοι οι όροι και προϋποθέσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 16924 και της παρούσας, η κείμενη νομοθεσία που αφορά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR και τα σχετικά πρότυπα

β) Ο χώρος τοποθέτησης φορητών μέσων αποθήκευσης είναι σαφώς καθορισμένος στα υποβληθέντα σχέδια και διαγραμμισμένος στο πρατήριο. Απαγορεύεται η στάθμευση των φορητών μέσων αποθήκευσης σε σημείο άλλο, πέραν αυτού που έχει υποδειχθεί στις σχετικές μελέτες και σχέδια που έχουν υποβληθεί στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

γ) Η υποβληθείσα μελέτη ΑΤΕΧ αφορά τη δυσμενέστερη δυνατή περίπτωση. Οι ζώνες ΑΤΕΧ δεν εκτείνονται πέραν των προβλεπόμενων.

δ) Οι αποστάσεις ασφαλείας υπερκαλύπτονται. Απαγορεύεται η στάθμευση των φορητών μέσων αποθήκευσης σε σημείο άλλο, πέραν αυτού που έχει υποδειχθεί στις σχετικές μελέτες και σχέδια που έχουν υποβληθεί και εγκριθεί από την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

ε) Κατά τη φορτοεκφόρτωση φορητών μέσων αποθήκευσης και τη σύνδεσή τους δεν λειτουργεί το πρατήριο.

στ) Τηρείται αρχείο στο πρατήριο που αναφέρονται οι δεξαμενές που τοποθετήθηκαν, το χρονικό διάστημα, το SN, η μέγιστη χωρητικότητα, το όχημα που τη μετέφερε στο πρατήριο και τα πιστοποιητικά που τη συνοδεύουν.

Στην ανωτέρω περίπτωση, τα σχέδια, η μελέτη και οι υπολογισμοί που υποβάλλονται κατά την αδειοδότηση υπερκαλύπτουν τις μέγιστες διαστάσεις και χωρητικότητα δεξαμενής. Η μέγιστη επιτρεπτή χωρητικότητα αναγράφεται στην άδεια. Τα δικαιολογητικά που αφορούν φορητές δεξαμενές των περιπτώσεων στ, ιβ και ιγ του αρ. 13 της παρούσης δεν υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή αλλά τηρούνται στο ανωτέρω αναφερόμενο αρχείο.

Άρθρο 21

Τεχνικός εξοπλισμός πρατηρίου L-CNG

Εκτός από τις διατάξεις της παρούσης, κάθε τεχνική λεπτομέρεια που αφορά τμήμα της εγκατάστασης μέσα από την οποία διέρχεται ή αποθηκεύεται CNG συμμορφώνεται πλήρως με την υπ΄ αρ. οικ. 93067/1083/2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 5661) «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, αρμοδίων οργάνων, όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων με εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) σε τροχοφόρα οχήματα, όπως, 1. πρατήρια αμιγώς πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή 2. μικτά πρατήρια α. υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή β. υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) ή γ. υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG)». Αντίστοιχα δικαιολογητικά των άρθρων 12, 13 και 14 της ανωτέρω κ.υ.α. κατά περίπτωση συνυποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή εφόσον δεν προβλέπονται στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 22

Εποπτεία – Έλεγχος – Κυρώσεις

Τα πρατήρια της παρούσας υπόκεινται σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες οικείες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διαπίστωση της καλής και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, λειτουργία τους. Οι επιθεωρήσεις αυτές πραγματοποιούνται κατά την κρίση της Αδειοδοτούσας Αρχής και σε χρόνο όχι μεγαλύτερο της τριετίας από την προηγούμενη επιθεώρηση. Εφόσον κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις ή/και ελλείψεις, η Αδειοδοτούσα Αρχή προβαίνει στην προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας, μέχρις ότου ο κύριος ή κάτοχος του λειτουργούντος πρατηρίου, συμμορφωθεί με τις υποδείξεις των ελεγκτικών οργάνων. Στην αντίθετη περίπτωση προβαίνει στην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων» και στη σφράγιση των εγκαταστάσεων του, κατά περίπτωση εγκατάστασης.

Οι έλεγχοι που προβλέπονται στην παρούσα δεν υποκαθιστούν τυχόν άλλους που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις άλλων ελεγκτικών Υπηρεσιών φορέων του Δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 23

Τελικές διατάξεις -Ειδικές ρυθμίσεις

1.   Σε ένα μικτό πρατήριο LNG της παρούσας απόφασης, είναι δυνατός ο κατά περίπτωση καυσίμου, ανεφοδιασμός με υγραέριο κίνησης (LPG) ή/και με υγρά καύσιμα ή/και με CNG, εκείνων των τροχοφόρων οχημάτων, για τα οποία επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των ανωτέρω καυσίμων κίνησης.

2.  Απαγορεύεται η παραλαβή και διάθεση υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG, ή/και CNG για την περίπτωση πρατηρίου L-CNG, για τροφοδοσία τροχοφόρων οχημάτων σε πρατήρια τα οποία δεν διαθέτουν άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 24

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ