ΦΕΚ 1454/2019 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων (σημείων ανεφοδια¬σμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουρι¬στικούς λιμένες (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση των καυσίμων σε σκάφη.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

25 Απριλίου 2019______________ ^______________________________________ Αρ. Φύλλου 1454

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 33180/351

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων (σημείων ανεφοδια­σμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουρι­στικούς λιμένες (μαρίνες) για την αποκλειστική διάθεση των καυσίμων σε σκάφη.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 (Α’ 216) «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφορών και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 4439/2016 (Α’ 222), «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτι­κών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας και λοιπές διατάξεις» και ισχύει.
 2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), όπως ισχύει.
 3. Το ν. 3982/2011 (Α’ 143) «Απλοποίηση της αδειο­δότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 4. Το ν. 3325/2005 (Α’ 68) «Ίδρυση και λειτουργία βιο- μηχανικών-βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
 5. Το π.δ. 175/2002 (Α’ 158) «Οργάνωση Διάρθρωσης και Λειτουργίας Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε­νικής Πολιτικής», όπως ισχύει.
 • Το π.δ. 123/2016 (Α’ 208) «Ανασύσταση και μετονο­μασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουρ­γείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτι­κής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλε­πικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομί­ας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων», όπως ισχύει.
 1. Το π.δ. 73/2015 (Α’ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει.
 2. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», όπως ισχύει.
 3. Το π.δ. 88/2018 (α’ 160) «Διορισμός Υπουργών, Ανα­πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 4. Το π.δ. 147/2017 (Α’ 192) «Οργανισμός του Υπουρ­γείου Οικονομίας και Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
 5. Το π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουρ­γείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει.
 6. Το π.δ. 13/2018 (Α’ 26) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», όπως ισχύει.
 • Το π.δ. 127/2017 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού», όπως ισχύει.
 • Το π.δ. 142/2017 (Α’ 181) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
 • Το π.δ. 23/2019 (Α’ 28) «Διορισμός Υπουργού, Ανα­πληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
 1. Την ΔΝΣα/οικ.22494/ΦΝ459/20-3-2019 (ΦΕΚ 1019/ Β /2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ­γού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτή­των στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθα­νάσιο Μωραίτη».
 2. Την οικ. 20871/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 153/2017) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουρ­γείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει.
 3. Την Υ29/2015 (ΦΕΚ 2168/Β’/2015) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα­πληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη», όπως ισχύει.
 4. Το ν. 2160/1993 (Α’ 118) «Ρυθμίσεις για τον Τουρι­σμό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 • Το ν. 2932/2001 (Α’ 145) «Ελεύθερη παροχή υπηρε­σιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής

Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατρο­πή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

 1. Το ν. 2971/2001 (Α’ 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 2. Το ν. 3153/2003 (Α’ 153) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλ­λων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας», όπως ισχύει.
 3. Το ν. 4150/2013 (Α’ 102) «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 4. Το άρθρο 31 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες δια­τάξεις», όπως ισχύει.
 5. Το ν. 4504/2017 (Α’ 184) «Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο­λιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατί­ας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμε­τοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
 6. Τα β.δ. 465/1970 (Α’ 150) και π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), όπως ισχύουν.
 7. Το π.δ. 293/1986 (Α’ 129) «Θέση σε εφαρμογή Κανονισμού για την ασφαλή πετρέλευση των πλοίων», όπως ισχύει.
 8. Την 34897/Φ.700.1 (ΦΕΚ 844/Β’/2002) υπουργική απόφαση «Έγκριση Πυροσβεστικής Διάταξης 10/2002. Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής», όπως ισχύει.
 9. Την Τ/9803 (ΦΕΚ 1323/Β’/2003) κοινή υπουργική απόφαση, «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Τουριστι­κών Λιμένων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 123/01/04 (ΦΕΚ 631/Β/2004) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση Γενικού Κανονισμού Λειτουργίας Τουρι­στικών Λιμένων», όπως ισχύει.
 • Την 72983/6562/14 (ΦΕΚ 88/Β’/2015) κοινή υπουρ­γική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη», όπως ισχύει.
 1. Την 46537 (ΦΕΚ 2036/Β’/2013) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων για τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β της 11ης Ομάδας «Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα» που ανήκουν στην υποομάδα «μεταφορά – διακίνηση καυσίμων και χημικών ουσιών», όπως ισχύει.
 • Την παρ. 7 του άρθρου 31 του ν. 3784/2009 (Α’ 137) όπως ισχύει, καθώς και την Φ2-1617/2010 (Β’ 1980) ΠΟΛ 1009/2012 (Β’ 72) και Φ2-1871/2013 (Β’ 2173) κοινές υπουργικές αποφάσεις όπως ισχύουν.
 1. Την Υ59/3-9-2018 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β’ 3818) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αστέριο Πιτσιόρλα».
 2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από­φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός

Με τη παρούσα απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέ­ρεια για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, πρατηρίων υγραερίου, πρατηρίων φυσικού αερίου ή οποιουδήποτε συνδυα­σμού των ανωτέρω καυσίμων εντός της λιμενικής ζώνης (λιμένες και αλιευτικά καταφύγια) και σε τουριστικούς λι­μένες για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη, σύμφωνα με το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master plan) όταν αφορά λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας, ή το Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) όταν αφορά λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος, καθώς και την κατά περίπτωση πράξη καθορισμού των χρήσεων γης και των όρων δόμησης των λιμένων μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2932/2001 (Α’ 145) όπως τροποποιήθηκε και ισχύ­ει, ή της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 2160/1993 (Α’ 118), όπως τροποποι­ήθηκε και ισχύει.

Εφεξής απαγορεύεται ο εφοδιασμός καυσίμων σε σκά­φη, εφόσον δεν υφίσταται άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρού­σας. Η παρούσα απόφαση δεν καταργεί τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις για τον ανεφοδιασμό πλοίων με υγρά καύσιμα, υγραέριο και φυσικό αέριο.

Άρθρο 2 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης έχουν εφαρμογή οι εξής ορισμοί:

 1. «Πρατήριο καυσίμων λιμένα» νοείται η εγκατάσταση η οποία εφοδιάζει με υγρά καύσιμα ή υγραέριο ή φυσικό αέριο ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω καυσί­μων, αποκλειστικά και μόνο θαλάσσια σκάφη. Ο ανεφο­διασμός των σκαφών πραγματοποιείται είτε εντός της λιμενικής ζώνης (λιμένες και αλιευτικά καταφύγια), είτε εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες), είτε εντός κατα­φυγίων τουριστικών σκαφών. Στα «πρατήρια καυσίμων λιμένα» δεν ισχύει ο περιορισμός περί ελαφρών σκαφών της παρ. 1 α) αα) του άρθρου 2, του π.δ. 118/2006 (Α’ 119), όπως ισχύει.
 2. «Σκάφος» ορίζεται το πλοίο ή το βοηθητικό ναυπή­γημα κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 αντίστοιχα του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261) «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» όπως ισχύει, το οποίο δύναται να εξυπηρετη­θεί ασφαλώς από το πλησίον του πρατηρίου, διαθέσι­μο κρηπίδωμα ή προβλήτα παραβολής, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση ύπαρξης εντός της λιμενολεκάνης απαιτούμενου χώρου (κύκλος ελιγμών) για την κίνησή του, από και προς το κρηπίδωμα – προβλήτα, χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργικότητα του λιμένα.
 3. «Αδειοδοτούσα Αρχή» είναι η αρμόδια οικεία περι­φερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 3

Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης

Για την ίδρυση «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» εφαρμο­γή έχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις των π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), β.δ. 465/1970 (Α’ 150), π.δ. 595/1984 (Α’ 218) και 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β’/2018) υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν, κατά περίπτωση καυσίμων, με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις των όρων και των προϋποθέσεων που ορίζονται στην παρούσα.

Τα «πρατήρια καυσίμων λιμένα» δεδομένου ότι απο­τελούν δραστηριότητες που σχετίζονται: α) με κίνηση οχημάτων εντός της λιμενικής ζώνης, β) εκτέλεση έργων και γ) ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων, επηρεάζουν τη λειτουργία των λιμένων και ως εκ τούτου συμπερι­λαμβάνονται, ανάλογα με την κατηγορία του λιμένα, στο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master plan) όταν αφορά λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας, ή στο Πλαίσιο Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) όταν αφορά λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος, καθώς και στην κατά περίπτωση πράξη καθορισμού των χρήσεων γης και όρων δόμησης των λιμένων.

Για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων και λοιπών δομικών κατασκευών (στέγαστρο νησίδας, δε­ξαμενή, χώρο γραφείου, αποθήκη, WC) «πρατηρίων καυ­σίμων λιμένα» εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 (Α’ 285), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 (Α’ 153), και του άρθρου 9 του ν. 2987/2002 (Α’ 27), σύμφωνα με το οποίο οι άδειες δόμησης εκδίδο­νται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης, ύστερα από έγκριση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την ανέγερση των κτιριακών εγκαταστάσεων «πρατηρίων καυσίμων λιμένα» εντός τουριστικών λιμένων, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 31 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και οι άδειες δόμησης, ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, εκδίδονται από την Ειδική Υπηρεσία Προ­ώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού, βάσει του άρ­θρου 12 του ν. 4002/2011 (Α’ 180) και του άρθρου 10 παρ. 7 του ν. 4179/2013 (Α’ 175). Σε αυτές τις περιπτώσεις παρέλκει η διαδικασία προηγούμενης έγκρισης από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και αρκεί η χορήγηση της Άδειας Ίδρυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρού­σας, από την αρμόδια οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Στην περίπτωση όπου το «πρατήριο καυσίμων λιμέ­να» ιδρυθεί εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και πέραν των τυχόν κτιριακών του εγκαταστάσεων, λαμβάνουν χώρα και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (όπως περιφράξεις, πλακοστρώσεις κ.λπ.), για τα οποία δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόμησης, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) και του άρθρου 46 του ν. 4150/2013 (Α’ 102), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ανάλογα με τον Φορέα Διοίκησης (Λιμενικά Ταμεία – Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία,

Οργανισμοί Λιμένα Α.Ε.). Ειδικά για τους τουριστικούς λιμένες εφαρμογή έχει η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν. 2160/1993 (Α’ 118), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 157 του ν. 4070/2012 (Α’ 82).

Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για τα «πρατήρια υγρών καυσίμων λιμένα» καθορίζονται στο άρθρο 14 του π.δ. 118/2006 (Α’ 119), όπως ισχύει. Για τις απαιτήσεις της δομικής, ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασί­ας στα «πρατήρια καυσίμων λιμένα», εφαρμογή έχει το άρθρο 11 του π.δ. 41/2018 (Α’ 80), όπως ισχύει.

Τα μέτρα ασφάλειας έκτακτης ανάγκης και πυρασφά­λειας για πρατήρια διανομής υγραερίου LPG καθορί­ζονται στο άρθρο 21 του π.δ. 595/1984 (Α’ 218), όπως ισχύει.

Τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας για τα πρατήρια πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) καθορίζονται στο άρθρο 9 της 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β’/2018) υπουργι­κής απόφασης, όπως ισχύει.

Ειδικότερα, για τη λήψη μέτρων δομικής και ενεργητι­κής πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής, εφαρμογή έχει η 34897/Φ.700.1 (ΦΕΚ 844/ Β’/2002) υπουργική απόφαση «Έγκριση Πυροσβεστικής Διάταξης 10/2002».

Άρθρο 4

Τεχνικές προδιαγραφές 1. Για τα «πρατήρια καυσίμων λιμένα» ισχύουν τα εξής: α) Διαθέτουν εγκεκριμένο από την οικεία Λιμενική Αρχή Σχέδιο έκτακτης Ανάγκης (CONTINGENCY PLAN) συμβατό με το Τοπικό Σχέδιο της οικείας Λιμενικής Αρχής (κατ’ εφαρμογή των ν. 2252/1994 (Α’ 192) και π.δ. 11/2002 (Α’ 6) που θα εφαρμόζεται κατά την αντι­μετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας, κατά τη διάρκεια του ανεφοδιασμού των σκαφών με καύσιμα.

β) Διαθέτουν εγκεκριμένου τύπου εξοπλισμό πρόλη­ψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, που καθορίζεται για το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί και εκμεταλλεύεται το πρατή­ριο, από την αρμόδια οικεία Λιμενική Αρχή, κατ’ εφαρ­μογή του ν. 2252/1994 (Α’ 192) και ο οποίος θα πρέπει να βρίσκεται σε χώρο εύκολα προσβάσιμο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα σε περίπτωση διαρροής καυ­σίμων στην θάλασσα.

γ) Για την ασφαλή πετρέλευση των σκαφών πρέπει να τηρούνται τα μέτρα που προβλέπονται στο π.δ. 293/1986 (Α’ 129), όπως ισχύει, το οποίο μεταξύ άλλων αφορά και σε ανεφοδιασμό πλοίων από εγκαταστάσεις ξηράς. Σχε­τικές τυγχάνουν επίσης οι διατάξεις του διεθνή κώδικα ταχυπλόων σκαφών αναφορικά με την πετρέλευσή τους.

δ) Για τον ασφαλή εφοδιασμό με καύσιμα (πετρέλευ- ση) των σκαφών απαιτείται πλησίον του πρατηρίου να υπάρχει κρηπίδωμα ή προβλήτα παραβολής, μήκους ακμής πρόσδεσης ανάλογου του μήκους σκαφών που εξυπηρετεί, με αποκλειστική χρήση την προσωρινή πα­ραβολή ή πρυμνοδέτηση των σκαφών για όσο χρόνο διαρκεί ο ανεφοδιασμός τους με καύσιμα.

ε) Για την παραβολή των σκαφών πρέπει να υπάρχει εντός της λιμενολεκάνης ο απαιτούμενος χώρος (κύκλος ελιγμών) για την κίνηση των σκαφών από και προς το κρηπίδωμα – προβλήτα, χωρίς να παρεμποδίζεται η λει­τουργικότητα του λιμένα.

 1. Επιπρόσθετα των ανωτέρω, οι τεχνικές προδιαγρα­φές που πρέπει να πληρούν οι κτιριακές και ηλεκτρομη­χανολογικές εγκαταστάσεις των «πρατήριων καυσίμων λιμένα» είναι οι εξής:

α) Οι δεξαμενές υγρών καυσίμων του πρατηρίου πρέ­πει να τοποθετούνται επί του κρηπιδώματος -προβλήτας πρόσδεσης των σκαφών, είτε σε απόσταση από αυτό, εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα, εφόσον υπάρχει δυνατότητα. Η χωρητικότητά τους πρέπει να είναι σε συ­νάρτηση με το μέγεθος και τον αριθμό των σκαφών που θα εξυπηρετούνται. Συγκεκριμένα, η ελάχιστη οριζόντια απόσταση δεξαμενής αποθήκευσης υγρών καυσίμων από τη σήμανση, στην οποία φθάνει το θαλάσσιο ύδωρ όταν αυτό έχει τη μέγιστη στάθμη, πρέπει να είναι τέσσε­ρα και μισό μέτρα (4,5 μ). Η απόσταση αυτή μετράται από το φρεάτιο της ανθρωποθυρίδας της δεξαμενής έως την άκρη του κρηπιδώματος – προβλήτας πρόσδεσης από την πλευρά που βρίσκεται σε επαφή με τη θάλασσα και διενεργείται η πετρέλευση των σκαφών.

β) Οι διανομείς καυσίμου τοποθετούνται στο κρη­πίδωμα – προβλήτας σε απόσταση τουλάχιστον ενός (1) μέτρου από την άκρη του και διαθέτουν ελαστι- κοσωλήνες με ακροφύσια τροφοδοσίας καυσίμου χωρίς ενδιάμεσους συνδέσμους, σύμφωνα με τις δια­τάξεις των π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), β.δ. 465/1970 (Α’ 150), π.δ. 595/1984 (Α’ 218) και υπουργική απόφαση 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β’/2018), όπως ισχύουν κατά περίπτωση καυσίμου. Οι ελαστικοσωλήνες πρέπει να διαθέτουν σύστημα περιέλιξης με κατάλληλη ανοξεί­δωτη ανέμη και το μήκος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα είκοσι (20) μέτρα. Για τους διανομείς καυσίμου είναι επίσης αποδεκτή η εφαρμογή των προτεινόμενων πρα­κτικών για την εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας καυσίμων σε μαρίνες PEI/RP 1000.

γ) Στο χώρο άνωθεν των διανομέων καυσίμου τοπο­θετείται προαιρετικά στέγαστρο, σύμφωνα με τις ισχύ­ουσες διατάξεις και εγκρίσεις, το οποίο να υπερκαλύπτει το χώρο των διανομέων για την προφύλαξη αυτών από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

δ) Για τις ανάγκες λειτουργίας του πρατηρίου επιβάλ­λεται η χρήση στεγασμένου χώρου, (προκατασκευα­σμένου ή συμβατικού ή τμήματος κτηρίου), ελάχιστου μικτού εμβαδού δέκα τετραγωνικών μέτρων (10 τ.μ.). Οι απαιτούμενες λειτουργικές ανάγκες εξυπηρέτησης των κτιριακών εγκαταστάσεων του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» (χώροι γραφείου, αποθήκης, WC κλπ.) δύνανται να συμπεριληφθούν στις τυχόν υφιστάμενες χερσαίες κτιριακές εγκαταστάσεις του λιμένα, αλιευτικού κατα­φυγίου ή τουριστικού λιμένα σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές, ενώ η εγκατάσταση τηλεφωνικής γραμ­μής και η σύνδεση με το διαδίκτυο είναι υποχρεωτική.

ε) Όλα τα φρεάτια πρέπει να είναι προκατασκευασμέ­να, με εσωτερική επίστρωση αδιαβροχοποίησης με χρή­ση υλικών ανθεκτικών σε πετρελαιοειδή.

στ) Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια των εγκαταστάσε­ων του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» είναι ανοξείδωτοι, κατά ελάχιστο ποιότητας 8.8.

ζ) Το μεταλλικό πλαίσιο στο οποίο θα εδραστεί ο δια­νομέας πρέπει να είναι ανοξείδωτο ANSI 316 (AISI 316L ή SS 316L) και ελάχιστου πάχους τουλάχιστον 2 mm.

η) Ο μεταλλικός εξοπλισμός του πρατηρίου, εκτός από τα ανοξείδωτα μεταλλικά τμήματα, έχει κατάλληλο σύ­στημα εξωτερικής βαφής για το περιβάλλον λειτουργίας του.

θ) Ο χώρος στον οποίο σταθμεύουν τα βυτιοφόρα οχήματα προκειμένου να εφοδιαστούν οι δεξαμενές του πρατηρίου είναι προσβάσιμος οδικώς από βαρέα οχήματα.

ι) Υπάρχει υπόγεια ή υπέργεια πλαστική ή μεταλλική δεξαμενή, χωρητικότητας δύο (2) κυβικών μέτρων, ανθε­κτική στη διάβρωση από πετρελαιοειδή και κατάλληλου υλικού για την αποφυγή του στατικού ηλεκτρισμού, η οποία θα χρησιμοποιείται σε περίπτωση διαρροής για τη συλλογή υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση μεταλλι­κής δεξαμενής, αυτή είναι είτε ανοξείδωτη SS316L χωρίς βαφή, είτε βαμμένη εξωτερικά με χρώματα που παρέ­χουν προστασία έναντι της διάβρωσης.

ια)Στο «πρατήριο καυσίμων λιμένα» ειδικά για την απο­θήκευση και εφοδιασμό υγρών καυσίμων απαιτείται η εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εισροών- εκροών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β’/2010) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει και την ΠΟΑ 1009/2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β’72) όπως ισχύει, που διασυνδέεται με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονο­μικών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ιβ) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των υδραυλι­κών, μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εργασιών του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», διαθέτουν, όπου προ­βλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλμα­τος, αντίγραφα των οποίων θα υποβάλλονται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου και θα φυλάσσονται μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά στο φάκελο του πρατηρίου που διατηρείται στο αρχείο της Αδειοδοτούσας Αρχής.

Άρθρο 5

Δεξαμενές και μέσα αποθήκευσης «πρατηρίων καυσίμων λιμένα» Για τις δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων που εξυ­πηρετούν το «πρατήριο καυσίμων λιμένα», ισχύουν οι διατάξεις των π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), β.δ. 465/1970 (Α’ 150), π.δ. 595/84 (Α’ 218) και 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/ Β’/2018) υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν, κατά πε­ρίπτωση καυσίμων.

Επιπλέον, για τις δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυ­σίμων στα «πρατήρια καυσίμων λιμένα» για λόγους ιδι­αιτερότητας ισχύουν και τα εξής:

α) Είναι μεταλλικές διπλού τοιχώματος σύμφωνα με το πρότυπο BS EN12285. Επιπλέον, εγκιβωτίζονται εντός πε­ριβλήματος από οπλισμένο σκυρόδεμα (με στεγανοποιη- τική επάλειψη) που λειτουργεί ως περίβλημα ανάσχεσης διαρροών, και διαθέτουν μόνιμο σύστημα ανίχνευσης διαρροών (ανάμεσα στα δύο τοιχώματα) σύμφωνα με όσα προδιαγράφονται από τα BS ΕΝ 12285-1:2003 και τα ΕΝ 976-1, 976-2, 13160-1:2003, όπως ισχύουν.

β) Το όριο του συνολικού δεξαμενισμού του «πρατηρί­ου καυσίμων λιμένα» είναι τριακόσια κυβικά μέτρα (300 κ.μ.). Ειδικά για τη νησιωτική χώρα, δύναται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη να αυξηθεί το όριο του ανω­τέρω δεξαμενισμού του πρατηρίου.

γ) Πριν την τοποθέτηση της δεξαμενής γίνεται έλεγχος στεγανότητας (του διακένου και του διαμερίσματος), σύμφωνα με τον Πίνακα 8 του BS ΕΝ 12285-1:2003, κα­θώς και έλεγχος της εξωτερικής αντιδιαβρωτικής επικά­λυψης των εξωτερικών ελασμάτων, κατά τα οριζόμενα στον Πίνακα 7.0 του BS ΕΝ 12285-1:2003 στο χώρο του εργοταξίου κατασκευής. Επίσης πρέπει να γίνουν ραδι­ογραφίες των συγκολλήσεων σύμφωνα με το πρότυπο, οι οποίες πρέπει να παραμένουν στον φάκελο της δεξα­μενής εντός του χώρου του πρατηρίου και να εκδοθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Οι διαδικασίες συγκολ­λήσεων πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στα ΕΝ 288-1, ΕΝ 288-2, ΕΝ 288-3 και ΕΝ 287-1.

δ) Κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων κατασκευάζεται και ελέγχεται σύμφωνα με το πρότυπο BS EN12285-1:2003 και διαθέτει το σχετικό πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

ε) Η τοποθέτηση των δεξαμενών υγρών καυσίμων δύναται να είναι είτε υπόγεια, σύμφωνα με τα προβλε­πόμενα στα π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) και β.δ. 465/1970 (Α’ 150) όπως ισχύουν, είτε υπέργεια. Στην περίπτωση της υπέργειας τοποθέτησης της δεξαμενής υγρών καυσί­μων πρέπει να είναι εγκιβωτισμένη εντός περιβλήματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατ’ αντίστοιχο τρόπο με την υπόγεια τοποθέτησή της. Το οπλισμένο σκυρόδε­μα πρέπει να έχει σχεδιαστεί κατάλληλα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κανονισμούς. Επίσης, σε δύο τουλάχιστον σημεία του περιβλήματος πρέπει να υπάρχει μεταλλική κλίμακα από ανοξείδωτο χάλυβα με κατάλληλη προστασία ασφάλειας ώστε να επιτρέπεται η πρόσβαση άνωθεν της δεξαμενής. Εσωτερικά των τοιχίων και του πυθμένα πριν την τοποθέτηση της δε­ξαμενής, πρέπει να γίνει αδιαβροχοποίηση – επάλειψη με κατάλληλα στεγανοποιητικά υλικά ή εναλλακτικά να τοποθετηθεί κατάλληλη πλαστική μεμβράνη ανθεκτική στα πετρελαιοειδή.

Επιπλέον, για τις δεξαμενές υγραερίου, οι ασφαλιστι­κές διατάξεις – ασφαλιστικά που προβλέπονται από το π.δ. 595/84 (Α’ 218) όπως ισχύει, θα πρέπει να ελέγχονται – επιθεωρούνται περιοδικά κάθε 2 χρόνια.

Άρθρο 6

Αντλητικά συγκροτήματα και διανομείς καυσίμων Γενικά για τα αντλητικά συγκροτήματα τους διανομείς καυσίμων που εξυπηρετούν την εγκατάσταση ισχύουν οι διατάξεις των π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), β.δ. 465/1970 (Α’ 150), π.δ. 595/84 (Α’ 218), 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/ Β’/2018) υπουργική απόφαση και 91354/2017 (Β’ 2983) υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν, κατά περίπτωση καυσίμων.

Ειδικά στα «πρατήρια καυσίμων λιμένα», για λόγους ιδιαιτερότητας, ισχύουν επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής:

α) Η παροχή υγρών καυσίμων δύναται να πραγματο­ποιηθεί μέσω αντλητικού συγκροτήματος αναρρόφησης ή κατάθλιψης. Στα αντλητικά συγκροτήματα αναρρόφη­σης η αντλία αναρρόφησης αποτελείται από μεταλλικό κέλυφος, εντός του οποίου περιέχονται το αντλητικό συ­γκρότημα αναρρόφησης καυσίμου, ο αεροδιαχωριστής, ο ογκομετρητής ακριβείας, ο μηχανικός ή ηλεκτρονικός μηχανισμός καταγραφής της παρεχόμενης ποσότητας, ο ελαστικός σωλήνας και το ακροσωλήνιο. Τα αντλητικά συγκροτήματα κατάθλιψης πρέπει να είναι υποβρύχια (εμβαπτιζόμενα), να εγκαθίστανται εντός των δεξαμενών και να διαθέτουν σύστημα ελέγχου πιθανών διαρροών (πτώση πιέσεως) στους αγωγούς μεταφοράς υγρών καυ­σίμων που σε περίπτωση ενεργοποίησης να διακόπτεται αυτόματα η λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος (παροχή ισχύος από το Γενικό Πίνακα της Ηλεκτρολογι­κής Εγκατάστασης).

β) Τα αντλητικά συγκροτήματα αναρρόφησης ή κα­τάθλιψης και διανομής καυσίμων και ο αντίστοιχος ηλε­κτρολογικός εξοπλισμός, οι συνδέσεις και γενικότερα η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των κυκλωμάτων των καυσίμων, διαθέτουν πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ.

γ) Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στο σύνολό του καθώς και τα επιμέρους τμήματά του, είναι ανθεκτικός στην υγρασία και στη σκόνη βαθμού προστασίας ΙΡ65.

δ) Στις περιοχές των διανομέων καυσίμων και τρο­φοδοσίας των δεξαμενών, υπάρχει ισχυρός φωτισμός, ελάχιστης έντασης 300 Lux.

ε) Απαγορεύεται η χρήση συστήματος αυτόματης πώ­λησης καυσίμων, για λόγους ασφαλείας.

στ) Πληρούνται οι προδιαγραφές για τις φάσεις ανά­κτησης ατμών των υδρογονανθράκων Ι και ΙΙ, σύμφω­να με τα οριζόμενα στη 10245/713 (ΦΕΚ 311/Β/1997) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει καθώς και στην 21523/763/Ε-103 (ΦΕΚ 1439/Β’/2012) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

Άρθρο 7

Δίκτυο σωληνώσεων μεταφοράς καυσίμων

Γενικά για το υδραυλικό δίκτυο μεταφοράς καυσίμων έχουν εφαρμογή τα αναφερόμενα στα π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), β.δ. 465/1970 (Α’ 150), π.δ. 595/1984 (Α’ 218) και υπουργική απόφαση 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β’/2018), όπως ισχύουν, κατά περίπτωση καυσίμων.

Ειδικά για τα «πρατήρια καυσίμων λιμένα» η τροφο­δοσία των αντλιών ή των διανομέων υγρών καυσίμων γίνεται αποκλειστικά με πλαστικές σωληνώσεις, κατάλ­ληλες για πετρελαιοειδή διπλού τοιχώματος κατασκευ­ασμένες, σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, ως μέτρο περιορισμού και ελέγχου πιθανής διαρροής εντός της λιμενικής ζώνης ή του τουριστικού λιμένα. Στις σωληνογραμμές κατάθλι­ψης τοποθετούνται ειδικές βαλβίδες ασφαλείας (Shut off valves) στα στόμια σύνδεσής τους στους διανομείς καυσίμων, οι οποίες αποτρέπουν την ανεξέλεγκτη εκροή καυσίμων σε περίπτωση πυρκαγιάς ή αποξήλωσης των διανομέων λόγω ατυχήματος.

Στις σωληνογραμμές αυτές υπάρχει η δυνατότητα οπτικού ελέγχου για τη διαπίστωση ύπαρξης τυχόν δι­αρροής από τα στεγανά φρεάτια από τα οποία ξεκινούν μέχρι αυτά στα οποία καταλήγουν.

Οι σωληνογραμμές μεταφοράς καυσίμων κατασκευά­ζονται και συνδέονται σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς. Επιπλέον, πριν την έναρξη λειτουργίας του πρατηρίου πραγματοποιείται υδραυλική δοκιμή και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιη­τικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

Άρθρο 8

Τροφοδοσία δεξαμενών από βυτιοφόρο Η τροφοδοσία των δεξαμενών καυσίμων του πρατηρί­ου γίνεται από βυτιοφόρο σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο (offset filling point). Στο χώρο αυτό υπάρχει περιμετρικά σχάρα συλλογής πετρελαιοειδών αποβλήτων που συν­δέεται με υπόγεια πλαστική σωλήνωση με την πλαστική δεξαμενή συλλογής πετρελαιοειδών καταλοίπων, με την παρεμβολή επιλογικών υδραυλικών βανών. Οι υπόψη βάνες πρέπει να βρίσκονται στο εσωτερικό υδραυλικού φρεατίου και σε μόνιμη θέση ανοικτή, προκειμένου να αποτρέπουν τη ροή προς την πλαστική δεξαμενή. Η απορροή τυχόν διαρροών στην πλαστική δεξαμενή εί­ναι υποχρεωτική, με κατάλληλο χειρισμό βανών κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού του πρατηρίου από βυτιοφόρο.

Στην περίπτωση υπέργειας τοποθέτησης δεξαμενών υγρών καυσίμων εφόσον η μορφολογία του εδάφους ή ο τρόπος εκφόρτωσης δεν επιτρέπει τη μεταφορά καυσί­μου από το βυτιοφόρο στη δεξαμενή, θα πρέπει να προ­βλεφθεί χρήση ξεχωριστής αντλίας καυσίμου για κάθε προϊόν (πετρέλαιο ή βενζίνη), κατάλληλης για μεταφορά καυσίμου, που να διαθέτει τα προβλεπόμενα πιστοποι­ητικά ΑΤΕΧ. Η κάθε αντλία θα συνδέεται με μόνιμο δί­κτυο πλαστικών σωληνώσεων διατομής κατάλληλης για πετρελαιοειδή και διαμέτρου τουλάχιστον δύο ιντσών.

Άρθρο 9

Άδεια Ίδρυσης 1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή, τα εξής:

α) Αίτηση, φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγ­γραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσ­σερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα τριάντα (30) μέτρων από τα όρια του χώρου που καταλαμβάνει το πρατήριο, οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρ­τημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ87). Στο σχεδιά­γραμμα σημειώνονται ο χώρος που καταλαμβάνει το πρατήριο, οι διαστάσεις των πλευρών του, η θέση του κτιρίου, των δεξαμενών, των αντλιών καυσίμων και των εξαερώσεων των δεξαμενών. Σημειώνονται επίσης τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και των εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303) ή του β.δ. 465/1970 (Α’ 150) ή του π.δ. 595/1984 (Α’ 218) κατά περίπτωση, όπως ισχύουν. Σημειώνονται επί­σης οι γραμμές χάραξης αιγιαλού παραλίας και χερσαίας ζώνης λιμένα, το μήκος του κρηπιδώματος, ο προβλήτας πρόσδεσης των σκαφών, ο κύκλος ελιγμών τους εντός της λιμενολεκάνης, τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και οι λοιπές χρήσεις του λιμένα ή του τουριστικού λιμένα. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος πρέπει να βεβαιώ­νεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι των οποίων το περίγραμμα απέχει απόσταση μικρότερη των 100 μ. από το ιδρυόμενο «πρατήριο καυσίμων λιμένα». Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, αποτυπώνονται όλα τα κτίρια και οι χώροι που χωρο- θετούνται σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων από τα όρια του χώρου που καταλαμβάνει το πρατήριο. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, στην περίπτωση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:

αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω­πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τε­λεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλα­ξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 173), όπως ισχύει,
 2. έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευ­σης του χώρου για την ίδρυση «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», υποβάλλοντας νομίμως εγκεκριμένη απόφα­ση παραχώρησης, του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, για τη χρήση χώρου της Ζώνης Λιμένα για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων, η έκδοση της οποίας θα ενεργείται πάντα κατά τις κείμενες περί πα­ραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις, άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 (Α’ 153).

ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσω­πο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικά­στηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσω­πεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυ­σίμων με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 173), όπως ισχύει,
 2. το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του χώρου για την ίδρυση «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», υποβάλλοντας νομίμως εγκεκριμένη απόφαση παραχώρησης, του αρμόδιου φορέα διοίκη­σης και εκμετάλλευσης λιμένα, για τη χρήση χώρου της Ζώνης Λιμένα για την ίδρυση πρατηρίου καυσίμων, η έκδοση της οποίας θα ενεργείται πάντα κατά τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις, άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α’ 285) όπως τροποποιήθη­κε και ισχύει με το άρθρο 34 του ν. 3153/2003 (Α’ 153).

δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή μηχανικού της εγκατάστασης, με το εξής περιεχόμενο:

 1. Η θέση όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις.
 2. Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρού­σας, καθώς επίσης και του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), β.δ. 465/1970 (Α’ 150), π.δ. 595/84 (Α’ 218) ή υπουργική από­φαση 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β’/2018), κατά περίπτωση καυσίμου, όπως ισχύουν, σε όσα σημεία δεν αντίκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
 • Η μελέτη των εγκαταστάσεων και ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο πληρούν τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων.

ε) Σχέδιο γενικής διάταξης, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με την έκταση του λιμένα ή του τουριστικού λιμένα, όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων του πρατη­ρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων του. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στον χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων και η ζώνη κίνησης τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου.

στ) Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστά­σεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστώνεται η αρμονική συνύπαρξή τους και η ταυ­τόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σω­ληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρω­σης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ηλεκτρολογικά δίκτυα του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις), σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου καθώς επίσης και σχέδιο στο οποίο αποτυπώνονται τα υλικά πλήρω­σης ή ο τρόπος συμπύκνωσης του περιβάλλοντος της δεξαμενής εδάφους.

ζ) Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20). Ειδικά τα σχέδια πρέπει να απεικονίζουν τα εξής: αα) Κάτοψη – Τομή κτιρίου πρατηρίου και τυχόν άλ­λων κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαιτούν άδεια δόμησης.

ββ) Δεξαμενή καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει δια­στάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης, ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περι­βάλλοντος της δεξαμενής εδάφους.

γγ) Τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανο­μής φυσικού αερίου, του βοηθητικού εξοπλισμού, των φορητών μέσων αποθήκευσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), της «Ενιαίας Μονάδας (Compact Unit)» του χώρου στάθμευσης βυτιοφόρου φυσικού αερίου.

δδ) Διασυνδέσεις των αντλιών – διανομέων και των ογκομετρητών με τα ηλεκτρολογικά δίκτυα και τα δίκτυα καυσίμων.

εε) Ελαιολασποσυλλέκτης – σηπτική δεξαμενή. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής και τη μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων.

στστ) Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων (εισροών-εκροών). Το σχέδιο περιλαμβάνει τη θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων.

η) Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις, σε τέσσερα (4) αντί­γραφα. Στην έκθεση αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, οι επί μέρους εγκατα­στάσεις, η μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότη­τας, τα μηχανήματα, ο εξοπλισμός που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάσει των οποίων μελετή­θηκαν και εγκαταστάθηκαν.

θ) Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 46537 (ΦΕΚ 2036/Β’/2013) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, λαμβάνοντας υπόψη την περιβαλλοντική αδειοδότηση του συνόλου των εγκαταστάσεων του Λιμένα.

ι) Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης κα­τατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επι­στομίων.

ια) Έγγραφη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Λιμενι­κών και Κτιριακών Υποδομών, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσε­ων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στην περίπτωση ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» εντός λιμενικής ζώνης, ή της Επιτροπής Τουριστικών Λι­μένων στην περίπτωση ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» εντός τουριστικών λιμένων ή εντός καταφυγίων τουριστικών σκαφών.

 1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριάντα (30) εργασί­μων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση των δικαιολογητικών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονι­κού διαστήματος. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετι­κούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση επανυποβολής, έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας, η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Στην πε­ρίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδιαφερόμενος θεωρείται ότι έχει νομίμως ιδρύσει την επιχείρηση του πρατηρίου χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπη­ρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρί­ων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκα­ταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 1. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λε­πτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.
 2. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά εγκεκριμένων σχε­δίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμη­σης, στο Φορέα Διαχείρισης και στην αρμόδια Λιμενική Αρχή.
 3. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, εφόσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέπο­ντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δο­θεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολο­κλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση του αιτού­ντος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά α; γ; δ’ και ι’ της παραγράφου 1 του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για διάστημα ίσο με το διάστημα που συνέτρεχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρθρο 10

Άδεια Λειτουργίας

 1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», υποβάλλονται στην Αδειοδοτούσα Αρχή, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης «πρατηρίου καυ­σίμων λιμένα».

β) Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία.

γ) Άδεια δόμησης.

δ) Αδειοδότηση από την αρμόδια Υπηρεσία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 2971/2001 (Α’ 285), στην περίπτωση που το «πρατήριο καυσίμων λιμένα» ιδρυ­θεί εντός χερσαίας ζώνης λιμένα και πέραν των τυχόν κτιριακών του εγκαταστάσεων έλαβαν χώρα και έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου (όπως περι­φράξεις, πλακοστρώσεις κ.λπ.), για τα οποία δεν απαι­τείται η έκδοση άδειας δόμησης.

ε) Πιστοποιητικό διακρίβωσης συνοδευόμενο από Ογκομετρικό πίνακα από Διαπιστευμένο Φορέα ογκομέ- τρησης για κάθε δεξαμενή υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β’/2010) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει,

στ) Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών υγρών καυσί­μων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 5 της Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/Β /2010) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστή­ματος εισροών-εκροών υγρών καυσίμων και υπεύθυ­νη δήλωση του Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/2010 (Β’ 1980) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει, που υποβάλλονται εντός διαστήματος τριά­ντα (30) εργασίμων ημερών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρεί­ται.

η) Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλι­ών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από τη με­λέτη, καθώς και μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτι­κότητας.

θ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένο φορέα των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη, τις ισχύουσες διατάξεις και τα εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

ι) Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490 (ΦΕΚ 218/Β’/2005) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει,

ια) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης των ηλεκτρολογι­κών εγκαταστάσεων (ισχυρά ρεύματα, ασθενή, γείωση, φωτισμός) σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κα­νονισμούς.

ιβ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύ­θυνων κατά το νόμο Μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτι­ριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:

 1. i. Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας, καθώς επίσης και του π.δ. 1224/1981 (Α’ 303), β.δ. 465/1970 (Α’ 150), π.δ. 595/1984 (Α’ 218) ή υπουργική απόφαση 93067/1083 (ΦΕΚ 5661/Β’/2018), κατά περίπτωση καυσίμου, όπως ισχύουν, σε όσα σημεία δεν αντίκεινται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας.
  1. Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφω­σης, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προ­τύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται.
 • Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρα­τηρίου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, τη με­λέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

ίν. Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατη­ρίου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγε­λίας ασκήσεως επαγγέλματος.

ιγ) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευ­θύνου Λειτουργίας πρατηρίου καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4439/2016 (Α’ 222).

ιδ) Βεβαίωση εκπαίδευσης, από κατάλληλη εκπαι­δευτική δομή, ότι ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν, γνωρίζει τη χρήση των μέσων πυρόσβεσης και των μέσων πυρο­προστασίας.

ιε) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος φυσικού προσώ­που ή του νόμιμου εκπροσώπου, που συντάσσεται σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία δηλώνεται υπεύθυνα ότι, το προσωπικό του πρατηρίου γνωρίζει τη χρήση των διατιθέμενων μέσων πυροπροστασίας, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, τη χρήση του εξοπλισμού πρόληψης και καταπολέμησης ρύπανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή, τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί σε περίπτωση διαρροής στη θάλασσα.

ιστ) Στον τεχνικό φάκελο κατασκευής του πρατηρίου περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα εξής:

 • Όλα τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης του εξοπλι­σμού, των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, των δεξα­μενών και των σωληνώσεων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» είναι σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.
  1. Σύμβαση με αδειοδοτημένο φορέα διαχείρισης απο­βλήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Αντίγραφα των ραδιογραφικών ελέγχων των δεξα­μενών καθώς και των μη καταστροφικών ελέγχων των δεξαμενών, για τις περιπτώσεις υφιστάμενων υπόγειων δεξαμενών καυσίμων, που τεκμηριώνουν τη συμμόρφω­ση με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και Πρακτικές καθώς και το πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμής.
 1. To πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης του εξο­πλισμού.
 1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εντός τριάντα (30) εργασί­μων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της πα­ραγράφου 1, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας ίδιας χρονικής διάρκειας με αυτή της άδειας παραχώρησης. Αν δεν πληρούνται, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει τη λειτουργία της δρα­στηριότητας. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνω­στοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλ­λόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.

Στην περίπτωση που το διάστημα των τριάντα (30) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο ενδι­αφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως λειτουργεί την επι­χείρηση του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44). Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δι­καιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παρο­χής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχημάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 1. Σε περίπτωση που ένα «πρατήριο καυσίμων λιμέ­να», στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει άδεια λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμε- τάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του. Στην περίπτωση αυτή μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται εκτός των δικαιολογητικών της παρ. 1 της παρόντος άρθρου και τα εξής δικαιολογητικά:

α) Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα, κατατίθεται παράβολο 30 € για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:

αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω­πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλα­ξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 173), όπως ισχύει.,
 2. έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα»,
 • οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.

ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσω­πο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τε­λεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία καυ­σίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 173), όπως ισχύει.
 2. έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα»,
 • οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
 1. Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργί­ας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» ή γί­νεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις της παρούσας, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμε­να κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Αν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Αδειοδοτούσα Αρχή εγκρίνει τις αιτούμενες μεταβολές. Αν δεν πληρούνται, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν εγκρίνει τις αιτούμενες μεταβολές και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η έγκριση των αιτούμενων μετα­βολών εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.

Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο εν­διαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως προβαίνει στην υλοποίηση των αιτούμενων μεταβολών στην επιχεί­ρηση του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό. Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανωτέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44).

Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων

Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχη­μάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Μετά την υλοποίηση των αιτούμενων μεταβολών, χορηγείται άδεια λειτουργίας ή νέα άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», η οποία συμπεριλαμβά­νει το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεών του, εφόσον υποβληθούν και ελεγχθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητι­κά της παραγράφου 1. Στην υπεύθυνη δήλωση της πα­ραγράφου 1, εδάφιο ια’ δηλώνεται συμφωνία με τους όρους έγκρισης μεταβολών και όχι της άδειας ίδρυσης.

Αν πρόκειται για χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου λόγω εγκατάστασης του συστήματος εισρο­ών – εκροών, ο έλεγχος περιλαμβάνει μόνο τα δικαιολο­γητικά και σχεδιαγράμματα, που μεταβάλλονται λόγω τοποθέτησης του συστήματος εισροών – εκροών.

 1. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του «πρατη­ρίου καυσίμων λιμένα», δύναται η Αδειοδοτούσα Αρχή να απαγορεύσει, προσωρινά ή οριστικά, τη συνέχιση της λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», με ειδική αιτιολογημένη απόφασή της.
 2. Η άδεια λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων λιμέ­να», μπορεί εάν διαπιστωθεί ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής που τη χορήγησε.
 3. Η έκδοση ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» κοινοποιείται στον αιτού­ντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλ­λοντος και Ενέργειας, στην τοπική Λιμενική Αρχή, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρε­σία, στην οικεία περιφερειακή Διεύθυνση Ανάπτυξης και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω Διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμ­φωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
 4. Πριν τη λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικό, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρω­ση του φακέλου του πρατηρίου με το νέο δικαιολογη­τικό. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί «πρατήριο καυσίμων λιμένα», χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολο­γητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου.
 5. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση κατοχής αδειών ή διοικητι­κών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στο πρατήριο ή τμήματα αυτού.
 6. Η άδεια λειτουργίας θα είναι ίδιας χρονικής διάρ­κειας με αυτή της άδειας παραχώρησης. Η χορήγηση των προαναφερομένων Αδειών Λειτουργίας είναι ανα­πόσπαστα συνδεδεμένη με τη χρήση χώρου, παρεπομέ- νως δε και με την παραχώρηση χώρου από τον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα. Συνεπώς οι αιτήσεις για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται να πε­ριέχουν πρωτίστως και αίτημα για παραχώρηση χώρου, η εξέταση του οποίου προηγείται χρονικώς, καθώς δεν είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας αν δεν εγκριθεί η παραχώρηση του χώρου.

Άρθρο 11

Διαδικασία Αλλαγής Δικαιούχου της Άδειας

Λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» 1. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκ­μετάλλευσης λειτουργούντος «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στο όνομα του νέου δικαιούχου, με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

α) Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περί­πτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπός του.

β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:

αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσω­πο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. i. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλα­ξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 173), όπως ισχύει,
 2. έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», σύμφωνα με τις κείμενες περί παραχωρήσεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις,

iii. οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.

ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσω­πο, ο νόμιμος εκπρόσωπός του δηλώνει υπεύθυνα ότι:

 1. κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τε­λεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία καυ­σίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α’ 173), όπως ισχύει,
 2. το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρη­σιμοποίησης και εκμετάλλευσης του «πρατηρίου καυσί­μων λιμένα», σύμφωνα με τις κείμενες περί παραχωρή­σεων χώρων της ζώνης λιμένα διατάξεις,
 • οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.

γ) Παράβολα. Για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουρ­γίας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρό­σθετα, κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.

δ) Οι νέοι Αριθμοί Μητρώου των δεξαμενών, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της Φ2-1617 (ΦΕΚ 1980/ Β /2010) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, κα­θώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς Μητρώου των δεξαμενών του κατόχου της άδειας λειτουργίας, για λόγους ιχνηλασιμότητας.

ε) Αποδεικτικό πληρωμής ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με την Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490 (ΦΕΚ 218/Β’/2005) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

στ) Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστή­ματος εισροών-εκροών υγρών καυσίμων και υπεύθυ­νη Δήλωση του Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Φ2-1617/2010 (Β’ 1980) κοινή υπουργική απόφαση, όπως ισχύει.

ζ) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 46537 (ΦΕΚ 2036/Β’/2013) κοινή υπουργική απόφαση.

η) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύ­νου λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» από φυ­σικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπεύθυνου λειτουργίας.

Η Αδειοδοτούσα Αρχή επισυνάπτει κατ’ ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητι­κών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογη­τικών από τον φάκελο του πρατηρίου:

 1. Υφιστάμενη άδεια λειτουργίας.
  1. Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.
 • Πιστοποιητικά διακρίβωσης και Ογκομετρικοί πί­νακες των δεξαμενών.
 1. Η Αδειοδοτούσα Αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασί­μων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών (υπο­βαλλόμενων από τον αιτούντα και μη).

Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την Αδειοδοτούσα Αρχή πρέπει να είναι σε ισχύ. Επι­πρόσθετα, δεν πρέπει να εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» σε εφαρ­μογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την Αδειοδοτούσα Αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή.

Αλλαγή δικαιούχου δεν είναι επιτρεπτή εφόσον έχει περιέλθει σε γνώση της αδειοδοτούσας αρχής εν εξε­λίξει έλεγχος άλλης δημόσιας αρχής αναφορικά με τη συμμόρφωση του συστήματος παρακολούθησης εισρο- ών-εκροών υγρών καυσίμων ή των αντλιών/διανομέων του πρατηρίου.

Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προ­ϋποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει την μεταβίβα­ση του πρατηρίου εντός του ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του κα­θενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισρο- ών-εκροών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων που φιλοξενείται στις υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαπιστώ­σει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας ίδιας χρονικής διάρκειας με αυτή της άδειας παραχώρησης. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών, απαιτη­θεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυ- ποβολής.

Στην περίπτωση που το διάστημα των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών παρέλθει, χωρίς η αδειοδοτούσα Υπηρεσία να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα, ο εν­διαφερόμενος θεωρείται ότι νομίμως έχει λειτουργήσει την επιχείρηση του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» χωρίς κανένα πρόσθετο περιορισμό.

Επίσης, ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της ανω­τέρω σιωπηρής έγκρισης, δύναται να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α’ 44).

Στην περίπτωση σιωπηρής έγκρισης, η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει όλα τα δικαιολογητικά για έλεγχο στο Τμήμα Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Οχη­μάτων και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην τοπική Λιμενική Αρχή στην οικεία Πυρο­σβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το Μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενι­κής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανω­τέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α’ 112).

Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός δι­αστήματος δύο (2) μηνών, ο νέος εκμεταλλευτής οφεί­λει, να προσκομίσει στην Αδειοδοτούσα Αρχή το νέο πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας υπό την επωνυμία του. Στην περίπτωση που δεν προσκομιστεί έγκαιρα, η Αρχή αφαιρεί προσωρινά την άδεια λειτουρ­γίας μέχρι τη συμμόρφωση.

 1. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκατα­στάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση για τη μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 της παρούσας.

Άρθρο 12

Επιθεωρήσεις πρατηρίου καυσίμων λιμένα Οι εγκαταστάσεις των «πρατηρίων καυσίμων λιμένα» υπόκεινται σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ή λοιπές ελεγκτικές αρμόδιες Υπηρεσί­ες, για τη διαπίστωση της σύννομης, καλής και συμφώ- νως προς τους όρους της παρούσας λειτουργίας τους. Οι επιθεωρήσεις της Αδειοδοτούσας Αρχής λαμβάνουν χώρα τακτικά κατά την κρίση της Υπηρεσίας, σε χρόνο, όχι μεγαλύτερο της πενταετίας από την προηγούμενη επιθεώρηση και εκτάκτως κατόπιν καταγγελίας ή κατόπιν κλήσης από άλλη Δημόσια Αρχή που διενεργεί έλεγχο στο πρατήριο. Η πρώτη επιθεώρηση από την Αδειοδο­τούσα Αρχή, μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας γίνεται εντός διαστήματος τριών ετών.

Άρθρο 13

Μεταβατικές διατάξεις 1. Προκειμένου μία λειτουργούσα εγκατάσταση απο­θήκευσης καυσίμων, που έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α’ 143) ή του ν. 3325/2005 (Α’ 68), να εφοδιάζει σκάφη με καύσιμα, θα πρέπει να δι­αθέτει άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» από την Αδειοδοτούσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Σε αυτήν την περίπτωση για την έκδοση της ανωτέρω άδειας λειτουργίας ακολου­θούνται χρονικά τα εξής βήματα:

α) Αίτηση του ενδιαφερομένου στην Αδειοδοτούσα Αρχή για έκδοση άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυ­σίμων λιμένα», στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της άδειας ή υπεύθυνης δήλωσης ή γνωστοποίησης λειτουργίας της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α’ 143) ή του ν. 3325/2005 (Α’ 68) ή του ν. 4442/2016, μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 1 του άρθρου 10 της παρούσας απόφασης, πλην των δικαιολογητικών γ, θ, ια και ιστ. Η Αδειοδοτούσα Αρχή διαβιβάζει την ως άνω αίτηση στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Ανάπτυξης.

Τα δικαιολογητικά γ, θ, ια και ιστ της παρ. 1 του άρ­θρου 10 της παρούσας απόφασης υποβάλλονται εντός διαστήματος τριών (3) ετών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», διαφορετι­κά αυτή ανακαλείται προσωρινά μέχρι την προσκόμισή τους και επιπλέον τα μέσα αποθήκευσης (δεξαμενές, κτλ) της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων, υποχρεού­νται να συμμορφωθούν με τους όρους και προϋποθέ­σεις των άρθρων 4 και 5 της παρούσας απόφασης εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», διαφορετικά αυτή ανακαλείται προσωρινά μέχρι την προσκόμιση των δικαιολογητικών συμμόρφωσης.

β) Έκδοση άδειας λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» από την Αδειοδοτούσα Αρχή, η οποία χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρ. 2 της παρούσας, και κοινοποιείται αυθημερόν στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Ανάπτυξης. Η τελευ­ταία, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανω­τέρω έγγραφη κοινοποίηση, προβαίνει στην ανάκληση της υφιστάμενης άδειας λειτουργίας εγκατάστασης απο­
θήκευσης καυσίμων, την οποία κοινοποιεί αυθημερόν και στην Αδειοδοτούσα Αρχή. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης για άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα», η Αδειοδοτούσα Αρχή ενημερώνει και την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Ανάπτυξης.

γ) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας της δραστηριότητας αποθήκευσης καυσίμων σε διακριτό μέρος της εγκατάστασης μαζί με την αίτηση του βήματος α) υποβάλλει αίτημα τροποποί­ησης της άδειας ή υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας προς την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Ανάπτυξης.

δ) Σε κάθε περίπτωση, η άδεια λειτουργίας της εγκα­τάστασης αποθήκευσης καυσίμων δεν ανακαλείται ούτε τροποποιείται, κατά περίπτωση, μέχρι και την υποβολή σχετικής ειδοποίησης, προς την οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Ανάπτυξης, από την Αδειοδοτούσα Αρχή, με την οποία είτε κοινοποιείται η άδεια λειτουργίας «πρατη­ρίου καυσίμων λιμένα», είτε γνωστοποιείται η σιωπηρή έγκριση.

 1. Άδεια λειτουργίας «πρατηρίου καυσίμων λιμένα» δύναται να χορηγηθεί κατά ανάλογη εφαρμογή των ανω­τέρω και στην περίπτωση που η χρονική ισχύς της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης αποθήκευσης καυσίμων έχει παρέλθει.
 2. Για «Πρατήριο καυσίμων λιμένα» που μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας έτυχε άδειας ίδρυσης ή έγκρισης σχεδιαγραμμάτων επί αιτούμενων μεταβο­λών, προωθείται η σχετική διαδικασία μέχρι του τελικού σταδίου χορήγησης άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις, με τη ρητή υποχρέωση εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από τη χορήγηση της ανωτέρω άδειας λειτουργίας να εκδοθεί νέα, σύμφω­να με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας από­φασης, άλλως ανακαλείται προσωρινά η αρχική άδεια λειτουργίας, μέχρι και την οριστική συμμόρφωση των εγκαταστάσεων του «Πρατηρίου καυσίμων λιμένα» με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.
 3. «Πρατήριο καυσίμων λιμένα» που μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας έτυχε άδειας λειτουργίας σύμφωνα με τις προγενέστερες διατάξεις, υποχρεούται να προσαρ­μοστεί με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ετών από την έκδοση αυτής, άλλως ανακαλείται προσωρινά η άδεια λειτουρ­γίας του, μέχρι και την οριστική συμμόρφωση των εγκα- ταστάσεών του με τους όρους και προϋποθέσεις της πα­ρούσας απόφασης, πλέον των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για την αποθήκευση και διακίνηση καυσίμων εκτός του προβλεπομένου συστή­ματος παρακολούθησης εισροών-εκροών.

Άρθρο 14

Καταργούμενες διατάξεις Από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, καταργείται η 72983/6562/14 (ΦΕΚ 88/Β’/ 2015) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε σκάφη». Όπου στην κείμενη νομοθεσία περί καθορισμού των αρμοδίων οργάνων και των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου, εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες), όπως ισχύει, γίνεται παραπομπή στην με 72983/6562/14 (ΦΕΚ 88/Β’/2015) κοινή υπουργική απόφαση, η αναφορά νοείται ως ανα­φορά στην παρούσα.

Άρθρο 15

Έναρξη Ισχύος Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 23 Απριλίου 2019 Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός

Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών

Ναυτιλίας

και Νησιωτικής Πολιτικής φωτιοσ –

φανουριος κουβελης

αστεριοσ πιτσιορλασ ευκλειδησ τσακαλωτοσ

Υποδομών και Μεταφορών

χρηστοσ σπιρτζησ

Τουρισμού ελενα κουντουρα