«Μπόνους» υπεραπόδοσης από την ΑΑΔΕ

Από την έντυπη έκδοση

Του Γιώργου Κούρου
gkouros@naftemporiki.gr

Ειδικό «bonus» και με χρηματικό έπαθλο στους ελεγκτές και στις υπηρεσίες που υπεραποδίδουν στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής, στο «κυνήγι» του «μαύρου» χρήματος, αλλά και των μεγαλοοφειλετών με τη λήψη εις βάρος τους όλων των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης (κατασχέσεις κινητών και ακινήτων), προκειμένου να στηρίξουν τα δημόσια έσοδα και τον κρατικό προϋπολογισμό, δίνει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Συγκεκριμένα, με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή θεσπίζεται αντικειμενικό σύστημα αξιολόγησης των φορολογικών υπηρεσιών, με την εφαρμογή κριτηρίων μέτρησης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητάς τους, με σκοπό τη βράβευση αυτών, λαμβάνοντας υπόψη την αναγνώριση της συνεισφοράς τους στο συνολικό έργο της Αρχής, όπως αυτό αποτυπώνεται στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στους εκάστοτε στρατηγικούς της στόχους.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι αποτελεσματικότητα είναι ο βαθμός στον οποίο κάθε οργανική μονάδα επιτυγχάνει τους στόχους της, βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής, ενώ αποδοτικότητα είναι ο βαθμός επίτευξης του αποτελέσματος της οργανικής μονάδας σε συνάρτηση με τους πόρους αυτής και ιδίως το ανθρώπινο δυναμικό της. Όσον αφορά τα κριτήρια -όπως αυτά καθορίζονται με την απόφαση (υπ’ αρίθμ. 1169466ΕΞ/15.11.2018) της ΑΑΔΕ με την οποία καθορίζεται η διαδικασία αξιολόγησης των οργανικών μονάδων της για την εφαρμογή της παρ. 4 του αρ. 23 του ν. 4389/2016- αυτά αντιστοιχούν σε βαθμούς αξιολόγησης-μόρια. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι σε περίπτωση που η οργανική μονάδα μπορεί να αξιολογηθεί με περισσότερα του ενός κριτήρια, τα συνολικά μόριά της προκύπτουν από το άθροισμα των μορίων των επί μέρους κριτηρίων αξιολόγησης.

Ειδικότερα, για την αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

* Κριτήριο 1: Αποδοτικότητα στην επίτευξη των τεθέντων στόχων του επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής. Τα ποσοστά επίτευξης των ποσοτικών στόχων, στις περιπτώσεις υπέρβασής τους, περιορίζονται στο 100%.

* Κριτήριο 2: Αποτελεσματικότητα στην επίτευξη των στόχων εσόδων του επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής.

* Κριτήριο 3: Αποδοτικότητα στη διενέργεια μερικών επιτόπιων ελέγχων και ελέγχων δίωξης.

* Κριτήριο 4: Αποτελεσματικότητα ως προς το πλήθος των διενεργηθέντων υποθέσεων ερευνών των ΥΕΔΔΕ.

Βραβεία και μόρια

Τα ειδικά βραβεία και η αξιολόγησή τους έχουν ως εξής:

α) Ειδικά βραβεία για την υψηλή απόδοση και την ιδιαίτερη συνεισφορά των οργανικών μονάδων στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Αρχής και στην εκπλήρωση της αποστολής της ή για την αποκάλυψη σημαντικών περιπτώσεων φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Το ειδικό αυτό βραβείο αξιολογείται με 25 μόρια.

β) Ειδικά βραβεία για τη συμμετοχή των οργανικών μονάδων στην υλοποίηση σημαντικών έργων, ή στην ανταπόκρισή τους σε έκτακτα γεγονότα, εντός και εκτός επιχειρησιακού σχεδίου της Αρχής. Η αξιολόγηση του βραβείου ανέρχεται σε 25 μόρια.

γ) Ειδικά βραβεία για την ανάληψη πρωτοβουλιών οργανικών μονάδων, με αποτέλεσμα που προάγει το έργο της Αρχής. Το βραβείο αυτό αξιολογείται με 20 μόρια.

δ) Ειδικά βραβεία για τη διαχείριση υποθέσεων ιδιαίτερης βαρύτητας ή υπό ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας, τα οποία αξιολογούνται με 20 μόρια.

ε) Ειδικά βραβεία κοινωνικής προσφοράς και περιβαλλοντικής ευαισθησίας, τα οποία αξιολογούνται με 15 μόρια.

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται οι οργανικές μονάδες εφαρμόζονται επί των ετήσιων απολογιστικών αποτελεσμάτων κάθε οργανικής μονάδας και συγκρίνονται με τα συνολικά αποτελέσματα της Αρχής, όπως αυτά καταγράφονται στην αναλυτική ετήσια έκθεση απολογισμού και προγραμματισμού δραστηριοτήτων.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τον ορισμό των προς βράβευση υπηρεσιών, δύναται να απονέμονται στις διακριθείσες οργανικές μονάδες πιστοποιητικά βράβευσης σε ειδική τελετή.

Χρηματικά έπαθλα

Σε οργανικές μονάδες της ΑΑΔΕ που αξιολογούνται και διακρίνονται για τα αποτελέσματά τους δύνανται να απονέμονται χρηματικά βραβεία. Το συνολικό ποσό κατανέμεται εντός της οργανικής μονάδας στο σύνολο των υπηρετούντων και ανάλογα με το κύριο και βοηθητικό προσωπικό αυτής.

Ως κύριο προσωπικό ορίζεται το προσωπικό όλων των υπόλοιπων κλάδων, πλην του βοηθητικού προσωπικού, ενώ ως βοηθητικό προσωπικό ορίζεται το προσωπικό που ανήκει στους κλάδους: επιμελητών, εργατών, προσωπικό καθαριότητας/καθαριστριών, οδηγών, τεχνικών, τυπογράφων, φυλάκων-νυχτοφυλάκων.

α) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού βάσει της ιδιότητας του προσωπικού και της διάκρισής του ως κύριου (100%) ή βοηθητικού (40%).

β) Κανόνας απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος.

γ) Για την εφαρμογή του κανόνα απόδοσης του χρηματικού ποσού με βάση την ενεργό άσκηση καθηκόντων μέσα στο έτος δεν υπολογίζονται τα διαστήματα κατά τα οποία ο υπάλληλος τελεί σε οποιαδήποτε άδεια άνευ αποδοχών, υπηρετεί σε υπηρεσίες εκτός ΑΑΔΕ ή στο εξωτερικό, ή τελεί σε αργία ή σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.

δ) Το ως άνω χρηματικό ποσό αποδίδεται και στους υπαλλήλους που τελούν σε άδειες ή τελούν σε διαθεσιμότητα λόγω νόσου.