Η Περιφερειακή Υπηρεσία Συντονισμού και Υποστήριξης (Π.Υ.Σ.Υ.) Στερεάς Ελλάδας ενδιαφέρεται για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης αξίας #5.463,46€# έτους 2020 για τις ανάγκες των Υπηρεσιακών Αυτοκινήτων του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Στερεάς Ελλάδας.

Π.Υ.Σ.Υ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Tαχ. Δ/νση : Θερμοπυλών 72 ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΤΚ 35100
Αρμόδιος : Ωρολογά Τ.
Τηλέφωνο : 22310 56221
Fax : 22310 45820
E – mail : pysy.stetreas@efka.gov.gr

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο στο Τμ. Συντονισμού και Υποστήριξης στον 1ο όροφο στην οδό Θερμοπυλών 72, Λαμία, μέχρι την Παρασκευή 20/12/2019 ώρα 10.30 π.μ.
Α. Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια καυσίμων κίνησης για τα Υπηρεσιακά Αυτοκίνητα του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης (Π.Ε.Κ.Α.) Στερεάς Ελλάδας για το έτος 2020 συνολικής δαπάνης #5.463,46€# συμπ/νου του ΦΠΑ 24%.
Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) : 09132100-4 «Αμόλυβδη βενζίνη»
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δυο (2) τμήματα όπως περιγράφεται παρακάτω: Α/ Α ΜΟΝΑΔΑ ΑΡ.ΚΥΚΛΟΦ. ΜΑΡΚΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΕ ΛΙΤΡΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΤΟΥΣ 2020 ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ 1 ΠΕΚΑ Στερεάς Ελλάδας
(Λαμία) ΚΗΥ 8677 & ΚΗΥ 8696 CITROEN XSARA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2.512 3.910,98€ 2 Δ΄ Τμήμα Ελέγχου Αποκεντρωμένο Τμ. ΠΕΚΑ Θήβας
KHY 8672 HYUNDAI ACCENT ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1.000 1.552,48€
Προσφορές υποβάλλονται για το ένα ή τα δύο τμήματα, εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι ο ίδιος ιδιοκτήτης των πρατηρίων υγρών καυσίμων στη πόλη της Λαμίας και στην πόλη της Θήβας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη
νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.
Η εν λόγω δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις και επιβαρύνσεις.
Η προσφορά θα συνοδεύεται από α) υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της παρούσας πρόσκλησης, β) ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα σε ισχύ και γ) νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης – εκπροσώπησης για Νομικά Πρόσωπα κατά περίπτωση –
όπως ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποίησης του (για ΑΕ & ΕΠΕ), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ κλπ) και επικυρωμένο αντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα.
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα.
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις % χωρίς ΦΠΑ (έτσι όπως παρουσιάζεται στο παρατηρητήριο τιμών για κάθε ημέρα) επί της ισχύουσας μέσης λιανικής τιμής πώλησης υγρών καυσίμων κίνησης κατά την ημέρα παράδοσής του.
Β. Παρακολούθηση – Παραλαβή – Πληρωμή Η προμήθεια θα είναι: α) για το τμήμα (1) μέχρι της αξίας #3.910,98€# και β) για το τμήμα (2) μέχρι της αξίας #1.552,48€# θα πραγματοποιηθεί τμηματικά σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα οριστούν από την Υπηρεσία μας.
Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας μας. Επίσης η Υπηρεσία μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τον ανάδοχο προφορικώς ή εγγράφως για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Η πληρωμή της αξίας της παρεχόμενης υπηρεσίας στον ανάδοχο θα γίνεται κάθε φορά με την τμηματική προμήθεια καυσίμων κίνησης και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (φορολογική ενημερότητα, υπηρ. σημείωμα ασφάλισης), του τιμολογίου και μετά την τμηματική παράδοση-παραλαβή της ποσότητας.
Είμαστε στη διάθεσή μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
H Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης
της ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας
ΦΟΥΡΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ