Κοινοποίηση αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και την κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR

αρ. πρωτ.: 232630 /01.09.2021 (ΑΔΑ:
68ΑΙ465ΧΘΞ-1ΑΝ) Εγκύκλιο του Γενικού Διευθυντή Μεταφορών με θέμα
«Κοινοποίηση αποφάσεων σχετικά με τη λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής
Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
(Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και την κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων
εμπορευμάτων ADR», προς ενημέρωσή σας.