Σύγχρονο πλαίσιο για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα επεξεργάζεται η ΡΑΕ

energypress.gr Γιάννα Παπαδημητρίου

Η επικείμενη ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα αποτελεί μια από τις προκλήσεις με τις οποίες καλείται να βρεθεί αντιμέτωπη η ΡΑΕ. Η αναγκαιότητα για το σχεδιασμό και την υλοποίηση εκτεταμένων υποδομών φόρτισης και η προδιαγραφόμενη κατακόρυφη αύξηση των νέων ηλεκτρικών οχημάτων διαμορφώνουν νέες συνθήκες, που θέτουν την Αρχή αντιμέτωπη με την πιθανότητα να χρειαστεί να επεκτείνει το ρόλο της σε τομείς της ηλεκτροκίνησης.

Σε αυτή τη βάση, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου και ασφαλούς πλαισίου για την ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα αποτελεί έναν από τους στόχους της ΡΑΕ για το προσεχές διάστημα και για το σκοπό αυτό έχει αποφασίσει να αποτανθεί σε εξειδικευμένο σύμβουλο, αναθέτοντάς του την εκπόνηση σχετικής μελέτης.

Βάση του νέου πλαισίου θα αποτελέσουν οι διεθνώς αναγνωρισμένες καλές πρακτικές στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, με τη ΡΑΕ να προσβλέπει στην ενσωμάτωση, αφομοίωση και προσαρμογή τους στα δεδομένα της ελληνικής αγοράς ενέργειας, ώστε η Αρχή να μπορέσει να ανταπεξέλθει στο ρόλο της και να εξασφαλίσει τη σωστή και νόμιμη λειτουργία της αγοράς ενέργειας και την ύπαρξη συνθηκών ίσων ευκαιριών και υγιούς ανταγωνισμού. 

Το αίτημα για την έγκριση της σχετικής δαπάνης υποβλήθηκε από το Τμήμα Ηλεκτρικών Δικτύων και Νέων Τεχνολογιών της Αρχής. 

Ανάγκη για νέες κανονιστικές αποφάσεις

Όπως επισημαίνεται στα σχετικά έγγραφα, η μελέτη και δημιουργία ενός σύγχρονου “οικοσυστήματος” ηλεκτροκίνησης στη χώρα είναι πιθανό να αποτελέσει σημαντική πρόκληση για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη ΡΑΕ, καθώς θα δημιουργήσει ανάγκη για νέες κανονιστικές αποφάσεις. 

Η ενσωμάτωση των απαραίτητων υποδομών φόρτισης και η δημιουργία νέων ενεργειακών υπηρεσιών για τους καταναλωτές αναμένεται να οδηγήσει σε ανάγκη για νέα πλαίσια αδειοδότησης ενεργειακών δραστηριοτήτων (παραγωγής-μεταφοράς-αποθήκευσης-διανομής), όπου απαιτείται να εξετασθούν θέματα σχετικά με τα κλειστά δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και παρόχων υπηρεσιών στους σταθμούς φόρτισης. 

Οι αυξημένες ανάγκες αλλά και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών φόρτισης (“έξυπνα” δίκτυα, δυνατότητες αποθήκευσης ενέργειας, V2G, συνδυασμός με ΑΠΕ) αναμένεται να απαιτήσουν νέα (και εκτεταμένα) προγράμματα υποδομών από τους διαχειριστές ηλεκτρικής ενέργειας ΑΔΜΗΕ/ΔΕΔΔΗΕ, νέα λειτουργία της αγοράς με εισαγωγή της έννοιας της αποθήκευσης ενέργειας στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και δυνατότητες για νέες ενεργειακές οντότητες και υπηρεσίες (π.χ. δίνοντας δυνατότητα στις εταιρείες επενοικίασης και χρονομίσθωσης οχημάτων να αναλάβουν τον ρόλο των μεταπωλητών-διαχειριστών αποθηκευμένης ηλεκτρικής ενέργειας). 

Το νέο “οικοσύστημα” θα απαιτήσει την ανάπτυξη νέων τιμολογίων και επιμερισμό ανά κατηγορία καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας για οχήματα. 

Επίσης, καθώς θα αυξάνεται ο αριθμός των σημείων φόρτισης αναμένεται να ανακύψουν και θέματα διαχωρισμού νέων δικτύων και αρμοδιοτήτων, αλλά και επάρκειας υποδομών του συστήματος, ιδίως σε τοπικό επίπεδο.