ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, ΕΤΟΥΣ 2017

 

 

ΑΔΑ: Ψ7ΒΘΩΕΣ-0Ν6
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ, ΕΤΟΥΣ 2017

Θεματικές κατηγορίες

  • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ,

Αρ. πρωτοκόλλου
32228/12-06-2017

Ημερομηνία έκδοσης
12/06/2017

Φορέας
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Οργανωτικές Μονάδες

  • ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,

Υπογράφοντες

  • Δήμαρχος – ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ,

CPV

  • 09134100-8 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΝΤΙΖΕΛ ,

  • 09132100-4 – ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ,

  • 09135100-5 – ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ,

Διαδικασία Διαγωνισμού
Ανοικτός

Κριτήριο επιλογής
Χαμηλότερη Τιμή

Τύπος σύμβασης
Προμήθειες

Κωδικός Προϋπολογισμού Φορέα
Τακτικός Προϋπολογισμός

Εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ

Αξία 420.930,00
Νόμισμα Ευρώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ANOIKTOY ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΕΤΟΥΣ 2017, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά ομάδα ειδών, η οποία θα δοθεί ως εξής:

Με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης, μέσης λιανικής τιμής πώλησης έκαστου είδους, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) για τον Νομό Αττικής (www.efpolis.gr ), κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη και πετρέλαιο θέρμανσης).

Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό χωρίς να υπερβαίνει το 1% (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4257/14).

1. Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Τ.Κ. 18756

Τηλέφωνο: 213.2074699 – 213.2074755 Φαξ: 210.4633375

2. Τίτλος: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΕΤΟΥΣ 2017»

3. Υπό προμήθεια είδη – ποσότητες:

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΣΗΣ(240.000,00 λίτρα – CPV 09134100-8 «Πετρέλαιο κίνησης».

ΒΕΝΖΙΝΗΑΜΟΛΥΒΔΗ(30.000,00 λίτρα – CPV 09132100-4, «Αμόλυβδη βενζίνη.

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ(189.000,00 λίτρα – CPV 09135100-5, «Πετρέλαιο θέρμανσης.

4. Η προκήρυξη αφορά Δημόσια Σύμβαση προμήθειας

5. Περιγραφή– αντικείμενοτηςσύμβασης: Καύσιμα(πετρέλαιο κίνησης- βενζίνη αμόλυβδη– πετρέλαιο θέρμανσης.

6. Κατανομή σε τμήματα Ναι(5 τμήματα). Δικαίωμα συμμετοχής για κάθε τμήμα ή για το σύνολο

7. Συνολικός προϋπολογισμός

420.930,00 €χωρίςΦΠΑ

101.023,20 €ΦΠΑ (24%)

521.953,20 €συνολικός προϋπολογισμός

8. Διάρκεια σύμβασης Η σύμβαση θα διαρκέσει για έ να έτος από την υπογραφή της

ΣτηνπερίπτωσηπουδενέχειανακηρυχθείαπότονΔήμονέοςμειοδότηςμετάτηνλήξητηςενλόγωΣύμβασης τοΔημοτικόΣυμβούλιοδύναταιμεΑπόφασήτουναπαρατείνειτηνισχύαυτήςμέχριτρεις(3) μήνες υπότηνπροϋπόθεσηότιδενθαυπάρξειυπέρβασητηςποσότηταςήτουχρηματικούποσούπουπροβλέπονταιστοάρθρο1 τηςδιακήρυξης

Σημειώνεταιότιθαυπογραφούνεπιμέρουςσυμβάσειςμετουςφορείςυλοποίησηςτηςπρομήθειαςόπωςαναλυτικάαναφέρονταιστηδιακήρυξητουδιαγωνισμού

9. Απαιτούμενεςεγγυήσεις ΗπροσφοράπρέπειυποχρεωτικάκαιμεποινήαποκλεισμούνασυνοδεύεταιαπόΕγγυητικήΕπιστολήΣυμμετοχήςστοδιαγωνισμόσεευρώ(€, τούψοςτηςοποίαςπρέπειναανέρχεταιστο1% του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ ήτοι4.209,30 €εφ όσον ο προσφέρων συμμετέχει γ ια το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, άλλωςγιαποσόπουθακαλύπτειτο1% της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ για την συγκεκριμένη ομάδα για την οποία θα συμμετέχει.

10. Βασικοί όροι χρηματοδότησης: Από ίδιους πόρους του κάθε φορέα υλοποίησης

11. Διάθεση εγγράφων – στοιχείων του διαγωνισμού: Δημοτικό Κατάστημα Κερατσινίου, Γραφείο Προμηθειών (κ. Παναγιώτης Τζούλιας) οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 200, Κερατσίνι Τ.Κ. 18756 και στα τηλέφωνα 213.2074699 – 213.2074755 e-mail: ptzoulias@keratsini.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού θα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: www.keratsini-drapetsona.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση καθώς και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. και στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.( www.promitheus.gov.gr )

12. Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τρίτη 18 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι Δευτέρα 24 Ιουλίου και ώρα 11:00 π.μ. Γλώσσα σύνταξης των προσφορών είναι η Ελληνική.

13. Χρόνος ισχύος των προσφορών: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες

14. Δικαίωμα συμμετοχής: Φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και κοινοπραξίες προμηθευτών.

15. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

16. Ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία επίσημων εκδόσεων των ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: 12/06/2017

17. Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες, καθώς και οι χώροι παράδοσης περιλαμβάνονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού.

Ο Δήμαρχος

Χρήστος Βρεττάκος