Ν.4072

ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

 

N. 4072/12 (ΦΕΚ 86 Α/11-4-2012)

«Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εται­ρική μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρύθμι­ση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλ­λες διατάξεις.»

 

Τραπεζα Φορολογικής Ενημέρωσης από την Epsilon Net

Φόρτωση…

Αρθρο 248 Καταργούμενες διατάξεις

           

 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 3982/2011 .

2. Το άρθρο 18 του Ν. 3325/2005 .

3. Η παρ. 5 του άρθρου 29 του Ν. 3377/2005 (Α΄ 202), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 3557/2007 (Α΄ 100).

4. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του Ν. 3419/2005 .

5. Οι παράγραφοι 1 , 2 και 3 του άρθρου 4 και το άρθρο 5 του Ν. 3668/2008 .

6. Τα εδάφια 3 και 4 που προστέθηκαν με το άρθρο 45 παράγραφος 7γ του Ν. 3943/2011 , καθώς και το εδάφιο 6 της παραγράφου 6α του άρθρου 18 του Ν. 3614/2007 .

7. Η περίπτωση ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 40 του Π.Δ. 178/2000 .

8. Το άρθρο 24 του Ν. 2941/2001 (Α΄ 201) με τίτλο «Πωλήσεις κάτω του κόστους».

Τέλος φόρμας

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

 

Νόμος 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών ίδρυσης εταιρειών, αδειοδότησης

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων της Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 201/12.9.2001)

άρθρο 24

Πωλήσεις κάτω του κόστους

1. Απαγορεύεται η πώληση εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους αγοράς, όταν αυτή θέτει υπό διακινδύνευση ορισμένη αγορά ή θίγει κατά τρόπο ουσιώδη τις αρχές του ανταγωνισμού και τα συμφέροντα των καταναλωτών.

[Το πρώτο εδάφιο της παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α΄ 202)]

α. Ως κόστος αγοράς θεωρείται η τιμή μονάδας του προϊόντος, που αναγράφεται στο

τιμολόγιο του προμηθευτή, αφαιρουμένων των εκπτώσεων που αναφέρονται στο τιμολόγιο ή αποδεικνύονται με πιστωτικά σημειώματα, ανεξάρτητα αν οι εκπτώσεις είναι βασικές ή εξαρτώνται από τον κύκλο εργασιών ή αναφέρονται σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,

συνυπολογιζομένων στο κόστος του Φ.Π.Α. και των λοιπών δασμών και φόρων, που τυχόν επιβάλλονται, καθώς και των μεταφορικών, εφόσον δεν εμπεριέχονται στην τιμολογιακή τιμή.

[Η παράγραφος α της παρ.1 του άρθρου 15 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α΄ 202)]

β. Σε περίπτωση πώλησης «πακέτου» (συνδυασμού) προϊόντων σε ενιαία τιμή, εφόσον αυτά δεν τιμολογήθηκαν από τον προμηθευτή με ειδική τιμή «πακέτου», ως κόστος αγοράς  θεωρείται το άθροισμα του κόστους των επί μέρους προϊόντων.

γ. Εφόσον ένα προϊόν αγοράζεται από μια επιχείρηση από διαφορετικούς προμηθευτές σε διαφορετικές τιμές την ίδια χρονική περίοδο, ως κόστος αγοράς θεωρείται η τιμολογιακή τιμή αγοράς από κάθε προμηθευτή και για τις ποσότητες μόνο που αναγράφονται στο τιμολόγιό του.

δ. Εκπτώσεις επί του τιμολογίου που παρέχονται στον λιανοπωλητή και αφορούν συνολικά περισσότερα προϊόντα, επιμερίζονται αναλογικά κατ’ αξία σε όλα τα προϊόντα του τιμολογίου.

ε. Εκπτώσεις οποιασδήποτε μορφής που παρέχονται στον καταναλωτή επί του συνόλου του λογαριασμού επιμερίζονται αναλογικά σε όλα τα προϊόντα του λογαριασμού.

2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, επιτρέπονται οι εξής περιπτώσεις πωλήσεων κάτω του κόστους αγοράς:

α. Πωλήσεις αναλώσιμων προϊόντων σε περίοδο κοντά στην ημερομηνία λήξης.

β. Πωλήσεις ολόκληρων αποθεμάτων σε νέο κόστος αγοράς, όπως αυτό διαμορφώνεται, όταν ο τιμοκατάλογος του προμηθευτή _______μεταβάλλεται προς τα κάτω, ανεξάρτητα από την τιμή που αγοράστηκε κάθε προϊόν.

γ. Πωλήσεις με εκπτωτικά κουπόνια επί της συσκευασίας του προϊόντος ή χωριστά από αυτό, τα οποία μειώνουν την τελική τιμή του προϊόντος κάτω από το κόστος αγοράς, εφόσον πιστώνονται από τον προμηθευτή. Η πίστωση των κουπονιών από τον προμηθευτή πρέπει να αναγράφεται στο τιμολόγιο ή σε άλλο έγγραφό του.

δ. Η πώληση εμπορευμάτων κάτω του κόστους αγοράς σε περίπτωση διάλυσης επιχείρησης ή ορισμένου κλάδου αυτής.

3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις πωλήσεις εμπορευμάτων σε μειωμένες τιμές λόγω τέλους εποχής (τακτικές εκπτώσεις), καθώς και τις ειδικές προσφορές, όπου αυτές επιτρέπονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1Ο του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α’) και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες υπουργικές αποφάσεις.

4. Ο έλεγχος της τήρησης των διατάξεων του παρόντος άρθρου ανατίθεται στις Διευθύνσεις Τιμών Τροφίμων και Ποτών και Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων του Υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και στις αρμόδιες Υπηρεσίες Εμπορίου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρθρου αυτού επιβάλλεται στον παραβάτη, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πρόστιμο, το ποσό του οποίου δεν μπορεί να είναι ανώτερο από ποσοστό 0,5% επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιμο που επιβάλλεται μπορεί να φθάνει σε ποσοστό 3% επί των ακαθαρίστων ετησίων εσόδων. Για να επιβληθεί το ανωτέρω πρόστιμο συνεκτιμώνται η σοβαρότητα της παράβασης, η ποσότητα και η αξία των πωληθέντων κάτω του κόστους εμπορευμάτων, το μέγεθος της επιχείρησης σε πανελλήνια κλίμακα και ο αριθμός των απασχολουμένων σε αυτήν. Τα χρηματικά πρόστιμα εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 5. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 1.1.2002