Κατάργηση του βιβλίου καυσίμων

 

 

 

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου  2013

Προς τις

Ενώσεις Μέλη της Ο.Β.Ε.

Εγκύκλιος

 

Θέμα: Κατάργηση του βιβλίου καυσίμων

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το νέο αγορανομικό κώδικα και τις πρόσθετες διευκρινήσεις από τη ΓΓ Εμπορίου καταργήθηκετο άρθρο 324 της αγορανομικής διάταξης 7/2009 «Τήρηση βιβλίου διακίνησης καυσίμων από πρατηριούχους». Ομοίως καταργήθηκε και το άρθρο 386 «Τήρηση βιβλίου διακίνησης πετρελαίου».

Τα παραπάνω άρθρα υπήρχαν στην προηγούμενη  αγορανομική διάταξη 7/2009 η οποία καταργήθηκε με την έκδοση της υπουργικής απόφασης Αριθμ. Α2 –861(ΦΕΚ Β’ 2044/22-08-2013) «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

Σύμφωνα με το άρθρο 140 της ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.: «Με την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται όλα τα άρθρα της Α.Δ. 7/2009 «Τροποποίηση και νέα κωδικοποίηση Αγορανομικών Διατάξεων, εκδοθεισών μέχρι και την 14 Μαΐου 2009». Τα συγκεκριμένα άρθρα δεν αναφέρονται στο νέο αγορανομικό κώδικα και καταργούνται ολοσχερώς.

Όμως προσοχή! Στη διακίνηση καυσίμων, όπως στη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης, ισχύουν όλες οι διατάξεις για στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα της παρούσης και τα προβλεπόμενα από την ΠΟΛ 1004/2013 περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» (ΚΦΑΣ).

Οι νέοι κανόνες διακίνησης και εμπορίας ισχύουν από 1.9.2013.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των συναδέλφων.