ΙΔΡΥΣΗ

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική Οργάνωση (Ομοσπονδία) με την επωνυμία «Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος» και έδρα την Αθήνα,  ιδρύθηκε το έτος 1978 και αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε το καταστατικό της, με την υπ.αρ.2797/1978 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

ΣΚΟΠΟΙ

 

Σκοποί της Οργάνωσης είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα η Ομοσπονδία σκοπούς έχει:

 

 –   Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στον κλάδο των εμπόρων υγρών καυσίμων μέσω πρατηρίου.

   –  Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.

   –  Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών.

   –  Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών.

   –  Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της Εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της Ειρήνης.

 

ΜΕΣΑ

 

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Ομοσπονδία:

Απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων, εσωτερικού ή εξωτερικού και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της.