ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Έντυπο: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ | Σελίδα: 3 | Δημοσίευση: 27/02/2014 | Αποδελτίωση: 27/02/2014

 

 Προς τριμηνιαία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων Υια τιζ αποδείξεις Αλλαγές σχεδιάζονται και για xis συγκεντρωτικέε καιασχάσε πελατών προμηθευτών. Το υπουργείο Οικονομικών είχε αποφασίσει apxiKcbs να υποβάλλονται κάθε μήνα από όλου5 tous υπόχρεουβ. Μετά xis έντονε5 διαμαρτυρίε3 που υπήρξαν, η ηγεσία του υπουργείου κάνει ένα βήμα πίσω και προσανατολίζεται σε τριμηνιαία υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων από επιχειρήσει και ελεύθεροι επαγγελματίεβ. Η αλλαγή αυτή αναγκάζει κάθε υπόχρεο φορολογούμενο να ζητήσει τη βοήθεια λογιστή. Το κό otos για tous v ous πελάτε5 ελεύθεροι επαγγελματίε5 των λογι στικών γραφείων ξεκινά από τα 600 ευρώ τον χρόνο και φθάνει τα 1.200 ευρώ. Οι υποχρεώσει αυξάνονται και δύστυχα το φορολογικό σύστημα δεν απλοποιείται αλλά γίνεται πιο περίπλοκο. Το αρχικά σχέδιο προέβλεπε ότι από τον Μάιο ελεύθεροι επαγγελματίεε και επιχειρήσει υποχρεούνται κάθε μήνα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στοιχεία για όλεε Tis συναλλαγέε tous, ανεξαρτήτου iJjous, Οι υπόχρεοι έπρεπε να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τα στοιχεία για τα τιμολόγια των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου τον Μάιο. Η αρχική απόφαση Προσανατολίζεται το υπ. Οικονομικών, μετά τις αντιδράσεις των υπόχρεων στο να υποβάλλονται κάθε μήνα. προέβλεπε ότι υποβολή των καταστάσεων πελατών θα γίνεται ανά μήνα από όλου$ tous υπόχρεοι, ενώ η υποβολή των καταστάσεων προμηθευτών θα γίνεται ανά μήνα από aous τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην Γ KamYopias) και ανά τρίμηνο από oaous τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώηνΒ’ κατηγορία5). Σημειώνεται ότι με απόφαση xns πολιτική5 ηγεσία5 του υπ. Οικονομικών ανεστάλη η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το ηλεκτρονικό σύστημα taxis. Ενα σύστημα το οποίο έχει υιοθετήσει από το 2008 η Πορτογαλία, στο οποίο καταγράφεται αυτόματα σε κάθε συναλλαγή ο αναλογούν ΦΠΑ, ενώ αυτομάτου καταγράφεται στο μηχανογραφικό κέντρο του υπ. Οικονομικών και η απόδειξη aYOp s του πολίτη, xcopis να χρειάζεται ο τελευταί05 να συγκεντρώνει αποδείξει, δεδομένου άτι aux s καταχωρίζονται στον ηλεκτρονικό του λογαριασμό. Πριν προλάβει να ισχύσει, αλλάζει και ο τρόπο5 υποβολήβ ms δήλωσηβ ΦΠΑ. Το οικονομικό επιτελείο αποφάσισε την αποσύνδεση υποβολήε ms περιοδικήβ δή λωσηβ από την καταβολή του φόρου. Σύμφωνα με πληροφορίε5, η χρεωστική περιοδική δήλωση ΦΠΑ θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά xo)pis την καταβολή του οφειλόμενου ποσού. Το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ θα βεβαιώνεται αυτόματα με την υποβολή ms δήλωσης και για την εξόφλησή του axis τράπεζεε ή τα ΕΛΤΑ θα εκδίδεται Ταυτότητα Οφειλή3 . Η υποβολή θα μπορεί να γίνει χωρis την πληρωμή των 10 ευρώ. Διορθώσεις στο ισχύον νομικό πλαίσιο για τις αγοραπωλησίες ακινήτων Παγωμένες είναι εδώ και δύο μή νε$ οι αγοραπωλησίε5 ακινήτων. Οι εξωπραγματικοί φόροι, που προκύπτουν με το ισχύον σύστημα και Tis εικονικέ5 αντικειμενικέ5 αξίε5, αναγκάζουν το οικονομικό επιτελείο να διορθώσει τον νόμο με στόχο αφενόβ να μειωθούν οι επιβαρύνσεΐ5, αφετέρου να διευκολυνθούν οι συμβολαιογράφοι, που έχουν αναλάβει σε σημαντικό βαθμό την εφαρμογή του νόμου. Στελέχη του ΥΠΟΙΚ αναφέρουν ότι ο cp pos υπεραξία5 θα ξεκινήσει από τα τέλη Μαρτίου. Στο πολυνομοσχέδιο θα συμπεριληφθούν νέε5 διατάξειε που θα προβλέπουν απαλλαγή από τον φόρο υπεραξία5, με συντελεστή 15%, των πωλήσεων ακινήτων τα οποία έχουν μείνει στην κατοχή των πολιτών για διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών. Για τα υπόλοιπα ακίνητα, ο p pos περιορίζεται σε συνάρτηση με τον πληθωρισμό. Αλλαγέε θα επέλθουν και στον τρόπο απόδοσηε του φόρου στο Δημόσιο. Οι πωλητέ5 ακινήτων θα περνούν πρώτα από την εφορία προκειμένου να ελεγχθεί ο p pos υπεραζία3 ακινήτων που προκύπτει κατά την πώληση του ακινήτου και εν συνεχεία θα ολοκληρώνεται Στόχος, η μείωσπ των επιβαρύνσεων και η διευκόλυνση των συμβολαιογράφων Αλλάζει ο τρόπος απόδοσης του φόρου στο Δημόσιο. η συμβολαιογραφική πράξη. Ο συμβολαιογράφο5 θα είναι υπεύθυνοε μόνο για την παρακράτηση και απόδοση του φόρου υπε ραξίαε. Η δήλωση υπεραξίαε θα υποβάλλεται από τον πωλητή στη ΔΟΥ πριν από την υπογραφή του συμβολαίου, θα ελέγχεται, θα βεβαιώνεται ο ip pos και θα εκδίδεται η ταυτότητα οφειλή3. TaXamuipias συνέχεια Πόντοι η ταλαιπωρία των ιδιοκτητών ακινήτων δεν φαίνεται να τελειώνει. Και αυτό, διότι το ΥΠΟΙΚ αποφάσισε περίπου 1 1,5 εκατ. ιδιοκτήτεβ να υποβάλουν εκ νέου το έντυπο Ε9. Ektos από tous φορολογούμενοι που το 2013 μεταβλήθηκε η περιουσιακή tous κατάσταση, υποχρέωση υποβολή5 του εντύπου έχουν και όσοι τακτοποίησαν ημιυπαίθριου5 xcjpous, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν ήταν υποχρεωμένοι να δηλώσουν tous xcbpous auTO s παρά μόνο αν μεταβίβαζαν το ακίνητο, όσοι νομιμοποίησαν αυθαίρετα κτίσματα, όσοι έχουν αγροτικά κτίσματα τα οποία απαλλάσσονται από τον ΕΝ ΦΙΑή πληρώνουν μειωμένο φόρο. Onas προκύπτει από ανακοίνωση του υπουργείου, οι επιφά νειεε και τα κτίσματα που τακτοποιήθηκαν ή νομιμοποιήθηκαν πρέπει να δηλωθούν πλέον στη νέα tous κατάσταση ώστε η εικόνα του Ε9 να συμφωνεί με τΐ5 δηλώσει των μηχανικών για την τακτοποίηση. Ο Φεβρουάριος τελειώνει και οι φορολογούμενοι ακόμα δεν γνωρίζουν ποιε5 αποδείξει θα πρέπει να συγκεντρώσουν το 2014. Το οικονομικό επιτελείο δεν έχει λάβει opunix s αποφάσεΐ5 και πιθανόν να μην αλλάξει τίποτα. Πάντα s, στην τελευταία ανεπίσημη ανακοίνωση άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να ισχύει μόνο το 50% ms αξίας των αποδείξεων από σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Αλλοι κάνουν λόγο για κληρώσει αυτοκινήτων και ταξίδια για oous μαζεύουν συγκεκριμένε5 αποδείξει, ενώ άλλοι προτείνουν να αναγνωρίζονται αποδείξεκ μόνο από επαγγελματία ομάδε3 που βρίσκονται στην κορυφή xns Xiaxas των φοροφυγάδων. Σημειώνεται ότι ο νόμθ5 για τΐ5 αποδείξει τροποποιήθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο και ακόμη δεν έχει εκδοθεί απόφαση με την οποία να πε ριγράφονται αναλυτικά ποιε3 αποδείξει υπολογίζονται και πόσο. Enions, ακόμα δεν έχει αποφασισθεί αν οι τόκοι καταθέσεων που θα δηλωθούν στη φορολογική δήλωση θα είναι από το πρώτο ευρώ ή θα εφαρμοστεί και φέτοε το όριο των 250 ευρώ. Οι σκέψεις που υπάρχουν τώρα στο υπουργείο Οικονομικών είναι οι τόκοι να μη δηλώνονται από το πρώτο ευρώ, αλλά όταν υπερβαίνουν τα 250 ευρώ. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να ισχύει μόνο το 50% της αξίας από σούπερ μάρκετ και πρατήρια καυσίμων. Αγρότεβ Τα μπλόκα των αγροτών ανάγκασαν για μία ακόμη φορά την κυβέρνηση να κάνει ένα βήμα πίσω στο θέμα ms φο ρολόγησήΒ tous, ncos έκανε και με τον ενιαίο φόρο ακινήτων. Πλέον, οι αγρότε5 απαλλάσσονται από την υποχρέωση τή pnons βιβλίων και έκδοση στοιχείων εφόσον υπάγονται στο ειδικό καθεστώβ ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, απαλλάσσονται εφόσον: πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγή5 tous και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, ακαθάριστα έσοδα (os 15.000 ευρώ, έλαβαν δικαιώματα ενιαία5 ενίσχυσηε tus 5.000 ευρώ.