ΑΚΡΙΒΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΛΟΓΩ ΦΟΡΩΝ


Έντυπο: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | Σελίδα: 11 | Δημοσίευση: 02/12/2014 | Αποδελτίωση: 02/12/2014

Η φορολογία ακριβαίνει το φθηνό καύσιμο Του Σταμάτη Ζησίμου zstamiitnaftemponki gr Τ Σταθερά την τρίτη υψηλότε ρη θέση σε επίπεδο Ευρωπαϊ κής Ενωσης κατέχει η Ελλάδα ως προς την τιμή της αμόλυ βδης βενζίνης των 95 οκτανίων. Πα ρά το γεγονός ότι οι διεθνείς τι μές του πετρελαίου έχουν υπο χωρήσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα των τελευταίων χρό νων, οι Ελληνες καταναλωτές συ νεχίζουν να πληρώνουν ακριβά τα καύσιμα. Κι αυτό λόγω της φορολογίας που κρατά τις τιμές σε πολύ υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με τα τελευταία δια θέσιμα στοιχεία, οι πλέον ακρι βότερες χώρος στην Ε .Ε. είναι η Ιταλία και η Ολλανδία, με την Ελλάδα να ακολουθεί από πολύ μικρή απόσταση. Ωστόσο, η θέ ση της χώρας μας αλλάζει ση μαντικά, αν από την τελική τι μή αφοιροθούν οι φόραι. Ειδι κότερα από την τρίτη ακριβό τερη θέση η Ελλάδα πέφτει στη 10η. Οπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του υπουρ γείου Ανάπτυξης, στις 20 Νο εμβρίου η πανελλαδική μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης διαμορφώθηκε στο 1,56 ευ ρω ανά λίτρο. Εν τούτοις, από το πο σό αυτό, τα 97,37 λεπτά (σχεδόν ένα ευρώ) προέρχονται από τους φορους, τα τέλη και τις λοιπές επιβαρύνσεις, τα 47,64 ευρώ αποτελούν την τιμή του διυλι στηρίου και τα 11,2 λεπτά το εκτιμώμενο κέρδος των εται ρειών εμπορίας πετρελαιοειδών και των πρατηριούχων. Από την παράθεση και μόνο των αριθ μητικών στοιχείων γίνεται εμ φανές ποια είναι η συμβολή των φορών στην τελική τιμή της βεν ζίνης. θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ελ λάδα βρίσκεται στην κορυφή της φορολογίας ως προς την αμόλυβδη βενζίνη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο Ειδικός Φό ρος Κατανάλωσης ανά l .000 λί τρο αμόλυβδης βενζίνης, στην Ελλάδα ανέρχεται στα 670 ευ ρώ, στη Γερμανία επίσης στα 670 ευρώ, στην Αυστρία στα 515 ευρώ, στην Ισπανία στα 425 ευ ρώ, στο Λουξεμβούργο στα 462 ευρώ, στη Βουλγαρία στα 363 ευρώ, στην Κάπρο στα 479 ευρώ, στην Ιρλανδία στα 588 ευρώ, στην Πορτογαλία στα 586 ευρώ, στην Πολωνία στα 455 ευρώ. Στην κορυφή βρισκόμαστε και ως προς τον Φόρο Προστιθέμε νης Αξίας (ΦΠΑ), καθώς στην Ελ λάδα είναι 23%, στη Γερμανία 19%, στην Αυστρία 20%, στην Ισπανία 21 %, στο Λουξεμβούρ γο 15%, στην Κύπρο 19%, στη Γαλλία 20%, στην Ιταλία 22% και στο Βέλγιο 21%.