ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. οικ.81540/1445/Φ.4.2.
Απλούστευση και ένταξη των διαδικασιών:
1) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατη−
ρίων υγρών καυσίμων
2) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρα−
τηρίων αμιγώς υγραερίου
3) Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πρατη−
ρίων διανομής πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG),
αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων
και Εγκαταστάσεων του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέ−
ντρων Εξυπηρέτησης (Ε.ΚΕ.).

 δείτε όλη την απόφαση εδώ