Γνωστοποίηση της τροποποίησης του άρθρου 20 του ν. 4177/2013 περί ειδικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων και γνωστοποίησης της τροποποίησης Απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τη νόμιμη χρησιμοποίηση υγραερίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της τροποποίησης του άρθρου 20 του ν. 4177/2013 περί ειδικών κυρώσεων για μη συμμόρφωση συστημάτων μέτρησης/μετρητών ποσότητας καυσίμων και γνωστοποίησης της
τροποποίησης Απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τη νόμιμη χρησιμοποίηση υγραερίου κίνησης.
ΣΧΕΤ. : Η υπ’ αριθμ. οικ. ΔΠΠ 2917/19-9-2016 (ΑΔΑ: 778Μ4653Ο7 – ΟΟΡ) εγκύκλιος της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.
Σας διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο, συνημμένα με το παρόν, την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο της Δ/νσης Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, που αναφέρεται στο αντικείμενο του θέματος, για την ενημέρωσή σας και για τις τυχόν δικές σας ενέργειες ως προς τα διαλαμβανόμενα της παρ. Α αυτής.
Ακριβές Αντίγραφο
Ε. Χατζηκυριακίδου
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γ. ΤΖΕΝΕΒΡΑΚΗΣ

 ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ  Η υπ’ αριθμ. οικ. ΔΠΠ 2917/15-9-2016 (ΑΔΑ: 778Μ4653Ο7 – ΟΟΡ) εγκύκλιος της Δ/νσης Πολιτικής
Ποιότητας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού.