ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 2 ΜΑΊΟΥ 2017

Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης

Μέχρι και 2 ΜΑΊΟΥ 2017

Ν. 4092-12 ΑΡΘΡΟ 5 ΕΦΚ ΠΘ

]Άρθρο πέμπτο

Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και των νόμων 2386/1996, 2753/1999, 2836/2000 – Τροποποιήσεις του π.δ. 191/2008

γ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για την εφαρμογή της περίπτωσης ζ το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), το οποίο χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, διατίθεται κατά τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους. Στην περίπτωση που οι παραπάνω ημερομηνίες συμπίπτουν με μη εργάσιμες ημέρες, ως ημερομηνία λαμβάνεται η προηγούμενη εργάσιμη για την έναρξη και η επόμενη εργάσιμη για τη λήξη.