ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165.

Η Περιφέρεια Αττικής – ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά, η οποία καθορίζεται από το υψηλότερο ποσοστό παρεχόμενης έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή πώλησης ανά λίτρο, κατά την ημέρα παράδοσης του προς προμήθεια είδους (πετρέλαιο θέρμανσης), για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165.

Συνολικός Προϋπολογισμός: 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV 09135100-5 «Πετρέλαιο θέρμανσης»)

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Λεωφ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών, Τ.Κ. 17455, 4ος όροφος, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα προσκομίζονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ. Αθηνών μέχρι τις 23/10/2017 και ώρα 10:30 π.μ.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΑΣ. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

ΙΟΥΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Δ/νση Οικονομικών Π.Ε.Ν.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. 213 210 1711

 

  1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α) 

        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

    

   Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος …………………………

   Κατάστημα               ………………………………………………………………………………………..

   ………………………………………………………………………………………………………………… (Διεύθυνση: οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX)                                Ημερομηνία έκδοσης……………………….

                                                                                           ΕΥΡΩ  ………………………………………..

   Προς: Περιφέρεια Αττικής – Περιφερειακή Ενότητα …………………………………………………….

    

   ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ…………….

    

    • Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι από το δικαίωμα της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………. στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ:Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……………….., ΑΦΜ……………οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..1)…….…….., ΑΦΜ……………οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ……………….3)………….., ΑΦΜ……………οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ………………
    • μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας για την καλή εκτέλεση από αυτόν/ήν των όρων της ………………. Σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας, οι οποίες στεγάζονται στο κτίριο επί της οδού Λ. Συγγρού 165 και το οποίο καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.
    • 2)……….…., ΑΦΜ……………οδός……………………….. αριθμός……………..ΤΚ………………
    • ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
    • Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……………………………, ΑΦΜ……………………. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

    

 

  • Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
  • Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.
  • Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ:Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μέχρι την επιστροφή αυτής.ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
 1. ΑΡΑΡΤΗΜΑ (Β) 

  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

   

  του οικονομικού φορέα……………………………………………………………………………………

  με έδρα……………………………………, οδός …….………………………………………αριθμ. ..…

  ΤΚ………………, ΑΦΜ………………………………..… και ΔΟΥ……………………………………..

  με τηλέφωνα επικοινωνίας…………………………………….……… φαξ ……………………………

  και email……………………………………………….

   

   

                                                           ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

   

  Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ* (%) ΘΕΤΙΚΟ ή ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

  ΠΟΣΟΣΤΟ

  ΕΚΠΤΩΣΗΣ* (%)

  ΘΕΤΙΚΟ ή

  ΑΡΝΗΤΙΚΟ

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

   

  1.  

  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

   

   

  * ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επί της διαμορφούμενης μέσης τιμής πώλησης ανά λίτρο της περιοχής, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr.

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

  ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ: 

   

   

   

 2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
 3. ΚΗΜΔΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΓΓΡΟΥ 165 ΑΔΑΜ 17PROC002062844