Απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης σχετικά με το λαθρεμπόριο των καυσίμων

  Η απάντηση του Υπουργείου  Περιβάλλοντος & Ενέργειας στην Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου με το Ποτάμι Σπύρος Δανέλλης στις 1.6.2017 σχετικά με  το λαθρεμπόριο των καυσίμων.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 10192 Αθήνα

Πληροφορίες: Ν.Μυλωνάς Τηλέφωνα: 2106969811 ΡΑΧ:  210 6969512

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε Ερώτηση»

Αθήνα 16-10-2017 Αρ. Πρωτ. 2080

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων ^ Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ.:

  1. Υπουργείο Οικονομικών
  2. Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης
  3. Βουλευτή κ. Σπύρο Δανέλλη

 

 

ΣΧΕΤ: α) Η με αριθμό πρωτ. 6045/1-6-2017 Ερώτηση

Σε απάντηση της (α) σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από το Βουλευ­τή κ. Σπύρο Δανέλλη, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης & Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ), που έχουν συσταθεί και λει­τουργούν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και υπάγονται στην Διεύθυνση Ελέγχου Διακί­νησης & Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ), ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε διάφορες εγκαταστάσεις της αγοράς πετρελαιοειδών, ο οποίος δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον έλεγχο του τύπου και της ποιότητας των διακινούμενων καυσίμων (νοθείας) αλλά επεκτείνεται και στο κατά πόσο η δραστηριότητα της εμπορίας πετρελαιοειδών ασκείται, σε όλα της τα στάδια, σύμφωνα με τις κείμε­νες διατάξεις (αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση, διάθεση, πώληση καυσίμων κλπ). Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία από ελέγχους των ΚΕΔΑΚ:

Έτος Αριθμός πρατηρίων/ εγκαταστάσεων Αριθμός δειγμάτων καυσίμων που ελέγχθηκαν Αριθμός Αποφάσεων επιβολής Ύφος επιβληθέντων προστίμων Δαπάνες λειτουργίας Κ.Ε.Δ.Α.Κ.
που ελέγχθηκαν Οίβ5 εΙ Βενζίνες προστίμων Αμοιβή ελεγκτών Λειτουργικές δαπάνες
2012 4.348 4.735 8.997 65 3.800.880 € 219.902 € 111.545 €
2013 4.329 5.008 8.166 42 1.602.138 € 197.884 € 105.780 €
2014 4.018 5.072 7.355 42 1.784.554 € 175.998 € 103.530 €
2015 3.240 4.681 5.987 14 513.921 € 168.001 € 75.000 €
2016 1.792 2.938 3.417 11 178.191 € 0 € 67.997 €
2017 227 388 554 3 83.685 € 0 € 3.780 €
Μερικά 17.954 22.822 34.476 177 7.963.369 € 761.785 € 467.632 €
σύνολα
ΣΥΝΟΛΟ 17.954 57.298 177 7.963.369 € 1.229.417€

 

Είναι γεγονός ότι οι έλεγχοι έχουν ατονήσει τον τελευταίο ενάμιση χρόνο καθώς η, ανά έλεγχο, α­μοιβή των ΚΕΔΑΚ, που καθοριζόταν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, από την 1η Ιανουαρίου 2016 (ν. 4354/2015, ΦΕΚ 176 Α’) καταργήθηκε.

Το ΥΠΕΝ, αντιλαμβανόμενο το πρόβλημα, με το σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομη­μένου περιβάλλοντος», προωθεί τροπολογία του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 με την οποία επαναφέ­
ρεται προσωρινά η, ανά έλεγχο, αμοιβή των ΚΕΔΑΚ ώστε να δοθεί ο χρόνος νια το σχεδιασμό ενός νέ­ου μηχανισμού ελένχων με τη δημιουργία ενός μητρώου, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τα έσοδά του και δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ