«Ανάκληση αποφάσεων ένταξης 407 πράξεων κρατικών ενισχύσεων στη Δράση «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων»»

ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ &

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 17/04/2018

Αριθ. Πρωτ. : 41724 – 17/04/2018

: Πλ. Κάνιγγος

: 10181

: Φ. Ματσούκης

: 210 3893190

: 210 3893978

: fmatsoukis@gge.gr

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» των ακόλουθων τετρακοσίων επτά (407) πράξεων, λόγω μη υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος. Η κατανομή των πράξεων στις Περιφέρειες παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα ενώ τα αναλυτικά στοιχεία αυτών παρουσιάζονται στον πίνακα 2 .  ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΙΝΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ   apofasianaklisisktpae

Περιφέρεια Αριθμός Πράξεων Δημόσια Δαπάνη

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 54             € 283.500,00

Βορείου Αιγαίου 17                                             € 78.450,00

Δυτικής Ελλάδας 40                                            € 205.550,00

Δυτικής Μακεδονίας 19                                      € 100.050,00

Ηπείρου 17                                                           € 84.500,00

Θεσσαλίας 10                                                      € 55.100,00

Ιονίων Νήσων 26                                                 € 117.600,00

Κεντρικής Μακεδονίας 99                                   € 521.500,00

Κρήτης 33                                                            € 159.550,00

Νοτίου Αιγαίου 10                                              € 53.550,00

Πελοποννήσου 40                                              € 206.050,00

Στερεάς Ελλάδας 42                                           € 218.650,00

ΣΥΝΟΛΟ 407                                                    € 2.084.050,00

ΟΛΗ Η ΑΠΟΦΑΣΗ apofasianaklisisktpae