Απογραφή δεξαμενών φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης στο Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων

Στο πλαίσιο της καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και της φοροδιαφυγής δημιουργήθηκε από την ΑΑΔΕ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΑΔΕ1064574