ΕΛΠΕ: Οι Σ. Παντελιάς και Θ. Πανταλάκης μέλη του ΔΣ, εκπρόσωποι των μετόχων μειοψηφίας

 

ΕΛΠΕ: Οι Σ. Παντελιάς και Θ. Πανταλάκης μέλη του ΔΣ, εκπρόσωποι των μετόχων μειοψηφίας

Η Ελληνικά Πετρέλαια ανακοίνωσε ότι η Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων μειοψηφίαςπραγματοποιήθηκε την 6η Ιουνίου 2018, στις 10.00 στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας στον Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου.

Παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε νομίμως εκπροσωπούμενοι 248 μέτοχοι, που αντιπροσωπεύουν 23.992.130 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, επί συνόλου 58.233.522 κοινών ονομαστικών μετοχών, ήτοι ποσοστό 41,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου μειοψηφίας.

Η Ειδική Γενική Συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας έλαβε την ακόλουθη απόφαση, επί του μόνου θέματος της ημερήσιας διάταξης:

Εξέλεξε τους κ.κ. Σπυρίδωνα Παντελιά και Θεόδωρο Πανταλάκη, ως Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και εκπροσώπους των μετόχων μειοψηφίας με θητεία μέχρι την 17.4.2023, σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι / συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 23.992.130 που αντιστοιχούν σε ποσοστό 41,20% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Ο κ. Σπυρίδων Παντελιάς έλαβε 17.944.000 θετικές ψήφους, ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης έλαβε 17.657.917 θετικές ψήφους και ο κ. Πέτρος Διονυσόπουλος έλαβε 1.394 θετικές ψήφους