Οι μεταβολές στις τιμές των καυσίμων Μάιος 2017 – Μάιος 2018. Oι διυλιστηριακές τιμές αυξάνονται σε βαθμό χαμηλότερο από τις αντίστοιχες διεθνείς τιμές, αφετέρου δε, τα μικτά περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των πρατηρίων βαίνουν μειούμενα.

Απάντηση – κόλαφο στους συκοφάντες περί κερδοσκοπίας των πρατηριούχων καυσίμων, έδωσε η ΓΓ Εμπορίου με ανακοίνωση της, σχετικά με τις αυξήσεις στις τιμές καυσίμων και τη συμμετοχή σε αυτές των κερδών των παρατηρούν, εταιρειών εμπορίας και μεταφορέων. Όπως βγαίνει από τα στοιχεία, ενώ όλες οι τιμές αυξήθηκαν, οι τελευταίοι μείωσαν τα κέρδη τους μέσα σε ένα χρόνο, από τον Μάιο του 2017 μέχρι τον Μάιο του 2018, κατά 18,25% στην αμόλυβδη – 95 και  κατά  20,96% στο πετρέλαιο κίνησης!

Απαντώντας σε 3 επίκαιρες ερωτήσεις στην βουλή, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης κατέθεσε έγγραφα, στα οποία αναφέρει μεταξύ άλλων τις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων από τον Μάιο του 2017 έως τον Μάιο του 2018.

Δείτε αναλυτικά τι αναφέρεται στα έγγραφα της Γενικής γραμματείας Εμπορίου και προστασίας καταναλωτή.

Η Διεύθυνση Ελέγχων και Παρατηρητηρίων υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης. Αρμοδιότητα της είναι η εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης 91354/24.08.2017 (ΦΕΚ 2983/Β ‘/30.08.2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Δ/.Ε.Π.Π. Υ.) όπως ισχύει και του Ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α’/08.08.2013). Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί καθημερινά εντατικούς ελέγχους τόσο εντός Αττικής όσο και εκτός, προς διαπίστωση της εφαρμογής των κανόνων που διέπουν τη διακίνηση των προϊόντων στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο, την ύπαρξη ή μη επ’ αυτών όλων των προβλεπόμενων ενδείξεων και την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών, του υγιούς ανταγωνισμού και του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα.

 

Επισημαίνεται ότι, στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς οι τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων διαμορφώνονται ελεύθερα σύμφωνα με το νόμο της Προσφοράς και της Ζήτησης και ενδεχόμενες παραβάσεις από επιχειρήσεις ελέγχονται με το νόμο «Περί ανταγωνισμού». Ειδικότερα, εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας μας ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 114 της Υπουργικής Απόφασης 91354/24.08.2017 (ΦΕΚ 2983/Β’/30.08.2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) όπως ισχύει, σχετικά με την υποχρέωση γνωστοποίησης των λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS), του πετρελαίου για θέρμανση και του πεπιεσμένου φυσικού αερίου καθώς και ο έλεγχος κατοχής και έκδοσης όλων των προβλεπόμενων παραστατικών εμπορίας και διακίνησης. Η μη γνωστοποίηση των μεταβολών των τιμών λιανικής πώλησης των υγρών καυσίμων από τους πρατηριούχους με έναν από τους προβλεπόμενους τρόπους στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr επιφέρει πρόστιμα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι στην συγκεκριμένη Διεύθυνσή υφίσταται και λειτουργεί το τμήμα Παρατηρητηρίων Τιμών που είναι αρμόδιο επί του προκειμένου για την παρακολούθηση – ανάρτηση στο δικτυακό τόπο www.fuelprices.gr των τιμών λιανικής­ χονδρικής πώλησης καυσίμων καθώς και η πληροφόρηση, μέσω των συστημάτων για τα επίπεδα και την εξέλιξη των τιμών. Οι στοχευμένοι έλεγχοι και η επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων στους παραβάτες πέραν των άλλων λειτουργεί και αποτρεπτικά για οποιονδήποτε παραβιάζει δολίως ή όχι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Στα πλαίσια αυτά, η αρμόδια Υπηρεσία, το 2017 διεξήγαγε 63 ελέγχους σε πρατήρια υγρών καυσίμων όπου διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα 12.000 €, ενώ το 2018 έχουν γίνει 36 έλεγχοι, διαπιστώθηκαν 13 παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 13.750€, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ελέγχων Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γίνονται σε εβδομαδιαία βάση διασταυρώσεις στοιχείων τιμών και ενημερώνονται κατά περίπτωση οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Εντός του 2018 έχουν γίνει διασταυρώσεις σε πάνω από 340 πρατήρια στην Αττική.

 

Επίσης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 4 του ν.4177/2013 προβλέπεται η δυνατότητα του Υπουργού, κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, μπορεί να καθορίζονται για συγκεκριμένες περιπτώσεις ανώτατες τιμές πώλησης προϊόντων σε επίπεδο χονδρικής ή λιανικής και παροχής υπηρεσιών, όταν εξ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης και το επίπεδο των τιμών υγρών καυσίμων, σας επισυνάπτουμε το με α.π. 50643/11-5-18 ενημερωτικό σημείωμα της Γραμματείας μας (Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή).

 

Τέλος, όσον αφορά τις αντιδράσεις της αγοράς και το αν εκμεταλλευτούν οι παράγοντες αυτής τη γενικότερη κατάσταση προκειμένου να κερδοσκοπήσουν αθέμιτα. Όπως αναφέρουμε και στο επισυναπτόμενο ενημερωτικό σημείωμα, οι διυλιστηριακές τιμές καθορίζονται με βάση συγκεκριμένο μαθηματικό τύπο και είναι ευθέως συνδεδεμένες με τις τιμές Platts. Όσον αφορά το κομμάτι της εμπορίας, παρατηρείται μείωση των εκτιμώμενων μικτών περιθωρίων κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των πρατηρίων. Στον παρακάτω πίνακα αναλύουμε διεξοδικά των τρόπο διαμόρφωσης των τιμών στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτ και στο πετρέλαιο κίνησης για τρεις διαφορετικές περιόδους μεταξύ των οποίων υπήρξε αύξηση στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου.

 

Μάιος 2017 Ιαν. 2018 Μάιος 2018 Διαφορά Ιαν. 18 – Μάιος 18 Διαφορά Ιαν. 18 – Μάιος 18 % Διαφορά Μάιος 18 – Μάιος 17 Διαφορά Μάιος 18 – Μάιος 17 %
ΤΙΜΗ BRENT (USD/bbι) 51,414 69,0220 76,954 7,932 11,49% 25,540 49,68%
ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ 95οκt. (τιμές σε€/ lt)
Τιμές Platts 0,3665 0,4109 0,4771 0,066 16,11% 0,1107 30,20%
Διυλιστηριακές Τιμές 0,3936 0,4347 0,4989 0,064 14,77% 0,1053 26,76%
Σύνολο Σταθερών Φόρων 0,8726 0,8726 0,8726 0 0,00% 0,0000 0,009%
Σύνολο Μεταβλητών Φόρων 0,1302 0,1377 0,1527 0,015 10,83% 0,0225 17,28%
Σύνολο Φόρων 1,0028 1,0103 1,0253 0,015 1,48% 0,0225 2,249%
Μικτά Περιθώρια Επορίας 0,1142 0,1010 0,0934 -0,008 -7,60% -0,0208 -18,25%
Τιμή Αvτλίας 1,5106 1,5461 1,6175 0,071 4,62% 0,1070 7,089%
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΙΟ (τιμές  σε €/ lt)
Τιμές Platts 0,3544 0,4279 0,4911 0,0633 14,78% 0,1368 38,59%
Διυλιστηριακές Τιμές 0,4553 0,5260 0,5867 0,0607 11,53% 0,1314 28,85%
Σύνολο Σταθερών Φόρων 0,5112 0,5112 0,5112 0,0000 0,00% 0,0000 0,009%
Σύνολο Μεταβλητών Φόρων 0,1531 0,1655 0,1802 0,0148 8,92% 0,0271 17,72%
Σύνολο Φόρων 0,6643 0,6767 0,6914 0,0148 2,18% 0,0271 4,089%
Μικτά Περιθώρια Ε1.utοpίας 0,1425 0,1172 0,1126 -0,0045 -3,86% -0,0299 -20,96%
Τιμή Αvτλίας 1,2621 1,3199 1,3908 0,0709 5,37% 0,1286 10,19%

 

Από τα ανωτέρω στοιχεία εξάγεται το συμπέρασμα ότι σε περιόδους αύξησης των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, αφενός μεν οι διυλιστηριακές τιμές αυξάνονται σε βαθμό χαμηλότερο από τις αντίστοιχες διεθνείς τιμές, αφετέρου δε, τα μικτά περιθώρια κέρδους των εταιρειών εμπορίας και των πρατηρίων βαίνουν μειούμενα. Επομένως, προς το παρόν, αν υπάρχουν φαινόμενα εκμετάλλευσης, αυτά είναι μεμονωμένα και δεν επηρεάζουν την διαμόρφωση της τιμής σε γενικότερο επίπεδο.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των αυξημένων αναγκών, όπως αναλυτικά εκτίθενται παραπάνω, κλιμάκια της Υπηρεσίας μας, μετέβησαν στη Ρόδο, όπου διεξήγαγαν συνολικά 16 ελέγχους, σε πρατήρια υγρών καυσίμων όπου διαπιστώθηκαν συνολικά τρείς παραβάσεις για «αποστολή ανακριβών τιμών στο παρατηρητήριο» και επιβλήθηκαν στους παραβάτες πρόστιμα ύψους 3.000€. Αντίστοιχες δράσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου.

Πηγή: Taxheaven

Συγκριτικά στοιχεία τιμών στο 5μηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2018

 

ΤΙΜΕΣ

αμόλυβδης -95 Μάιος 2018

 

Τιμές €/λ 1.6.018 €/λ 15.6.2018 €/λ 28.6.2018 Διαφορά σε λεπτά

1.6-28.6

Διεθνείς τιμές (μπρεντ) 0,41 0,39 0,42 1.6-15.6=   -2λ

1.6.-28.6= +1λ

Τιμές λιανικής 1,654 1,642

 

1,631 1.6-15.6=   -1λ

1.6.-28.6=  -2λ

 

Πηγές: Δελτία τιμών Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων της Γ.Γ.Εμπ. 1/6, 15/6, 22/6 και 28/6/2018

 

Η διεθνής τιμή μπρεντ αυξήθηκε από 1.6.2018 στις 28/6 κατά 1 λεπτό ενώ ενδιάμεσα (15/6) είχε μειωθεί 2 λεπτά.

 

Η λιανική τιμή μειώθηκε από 1/6 στις 28/6 κατά 2 λεπτά ενώ ενδιάμεσα (15/6) είχε μειωθεί 1 λεπτό

 

Συμπέρασμα

 

Από τα επίσημα στοιχεία εμφαίνεται ότι ενώ η διεθνής τιμή αυξήθηκε από1/6 στις 28/6  1 λεπτό η λιανική τιμή μειώθηκε 2 λεπτά!

 

 

Η μέση τιμή πανελλαδικά υπολογίζεται σύμφωνα με τον σταθμισμένο μέσο όρο με βάση

τους όγκους πωλήσεων ανά τύπο καυσίμου ανά νομό.

Ο Φ.Π.Α. από 01-06-2016 ανέρχεται στο 24%

Ο ΕΦΚ σε βενζίνες διαμορφώνεται σε 700/1000 λτ , από

01/01/2017 (Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α’ 94)

 

 

Νησιά, μείωση τιμών λιανικής τιμής αμόλυβδης – 95 από 1/6 στις 22/6/2018

(μικρή μείωση)

 

Νησί 1.6.2018 15.6.2018 22.6.2018 Διαφορές σε λεπτά 1/6-28/6
Δωδεκάνησα 1,794 1,792 1,779 -1,5
Κρήτη (Ηράκλειο) 1,709 1,703 1,699 -1
Κυκλάδες 1,884 1,877 1,883 -0,1
Κέρκυρα 1,689 1,682 1,681 -0,8
Λέσβος 1,709 1,705 1,703 -0,6

 

Πηγές: Δελτία τιμών Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων της Γ.Γ.Εμπ. 1/6, 15/6 και 22/6

 

  • Σε όλα τα νησιά είχαμε από 1/6 ως 22/6 μικρή ως ανεπαίσθητη μείωση.
  • Οι διεθνείς τιμές είχαν αύξηση 1 λεπτό ενώ είχαν μείωση από 1/6 ως 15/6 κατά 2 λεπτά.
  • Η απόκλιση από τις διεθνείς τιμές είναι μηδαμινή

 

 

Διακυμάνσεις από 5/1/2018 ως 11/5/2018 

 

ΤΙΜΕΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ – 95

 

Τιμές €/λ 5.1.2018 € 11.5.2018 €/λ Διαφορά €/λ Διαφορά %
Διεθνείς τιμές (μπρεντ) 0,3472 0,4224 +0,0752 +21,66%
Τιμές λιανικής

ΕΕ-28  μ.ο.

1,3743 1,4373 +0,063 +4,58%
Τιμές διυλιστηρίου 0,4299 0,4840 +0,0541€ +12,58%
Φόροι, τέλη 1,0091 1,0218 +0,021€ +1.20%
Τιμές χονδρικής 1,475 1,538 +0,063 +4,27%
Τιμές λιανικής 1,5400 * 1,601 ** +0,061€ +3,96%
Κέρδη εταιρειών, μεταφορέων, πρατηρίων 0,1010 0,0952 -0,0058 -5,74%

 

Πηγές:

-Εβδομαδιαία Δελτία Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων, 5/1/2018 & 11/5/2018 της ΓΓΕ.

-Δελτίο τιμών ενέργειας της ΕΕ

https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/weekly-oil-bulletin

-Ναυτεμπορική. Τιμές συναλλάγματος, τιμές πετρελαίου/βαρέλι

 

(*)5/1/2018.Η τελική τιμή λιανικής διαμορφώνεται:

  1. από την τιμή διυλιστηρίου κατά 27,91 %,
  2. από τους φόρους (σταθερούς και μεταβλητούς) κατά 65,52%, και
  3. από τα εκτιμώμενα περιθώρια των εταιρειών εμπορίας, των μεταφορέων υγρών καυσίμων και των πρατηρίων κατά 6,56%

 

(**) 11/5/2018. Η τελική τιμή λιανικής διαμορφώνεται από:

  1. την τιμή διυλιστηρίου κατά 30,23 %,
  2. από τους φόρους κατά 63,82%, και
  3. από τα εκτιμώμενα περιθώρια των εταιρειών εμπορίας, των μεταφορών υγρών καυσίμων και των πρατηρίων κατά 5,94%

 

ΑΣΒ